Nariadenie vlády č. 300/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh

(v znení č. 501/2003 Z. z.)

Čiastka 141/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú výmen s členskými štátmi, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia zvierat a požiadavky v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov na trh1) a pri ich výmene2) s členskými štátmi.3)

(3) Ustanovenia osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na ochranu voľne žijúcich živočíchov,4) nie sú týmto nariadením dotknuté.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) králičím mäsom všetky časti domácich králikov, ktoré sú požívateľné pre ľudí,

b) zverinou zo zveri z farmových chovov všetky časti divých suchozemských cicavcov a divých vtákov vrátane vtákov zo živočíšnych druhov a vtákov bežcov (Ratitae), chovaných, rozmnožovaných a zabíjaných v zajatí, ktoré sú požívateľné pre ľudí,

c) zverou z farmových chovov suchozemské cicavce vrátane sobov alebo vtáky, ktoré sa nepovažujú za domestikované, ktoré sa chovajú na farmách ako domáce zvieratá; za zver z farmových chovov sa nepovažujú divé cicavce, ktoré žijú na uzavretom území v podmienkach podobných podmienkam slobody, v ktorých žije divá zver,

d) krajinou výroby Slovenská republika alebo členský štát,3) na území ktorého je umiestnená produkčná farma.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,5) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.

Požiadavky na výrobu a uvádzanie na trh králičieho mäsa

§ 3

(1) Králičie mäso uvádzané na trh musí

a) byť získané v prevádzkarni, ktorá spĺňa všeobecné hygienické požiadavky podľa osobitného predpisu,6) ktorá bola schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky7) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) na účely tohto nariadenia podľa § 14,

b) pochádzať zo zvierat z fariem alebo oblastí, v ktorých neboli nariadené žiadne zákazy alebo obmedzenia z dôvodov zdravia zvierat,

c) pochádzať zo zvierat, ktoré boli pred zabitím prehliadnuté (ďalej len „prehliadka ante mortem“ úradným veterinárnym lekárom8) alebo odborne spôsobilou osobou9) (ďalej len „veterinárny technik“) a na základe prehliadky ante mortem boli uznané za vhodné na zabitie; táto prehliadka sa musí vykonať podľa časti A prílohy č. 2,

d) byť ošetrené za hygienických podmienok podľa osobitného predpisu,6)

e) byť prehliadnuté po zabití (ďalej len „prehliadka post mortem“) podľa časti B prílohy č. 2 úradným veterinárnym lekárom alebo podľa osobitného predpisu6) veterinárnym technikom a nesmie vykazovať žiadne zmeny okrem traumatických lézií, ktoré sa vyskytli krátko pred zabitím alebo lokalizovaných malformácií alebo zmien, ak sa určí, a ak je to potrebné aj vhodnými laboratórnymi testmi, že tieto zmeny, lézie alebo malformácie nespôsobujú, že telo alebo vedľajšie jatočné produkty sú nepožívateľné pre ľudí alebo nebezpečné pre zdravie ľudí,

f) byť označené zdravotnou značkou podľa bodov 1 až 5 časti C prílohy č. 2,

g) byť po prehliadke post mortem skladované za vyhovujúcich hygienických podmienok v súlade s požiadavkami uvedenými v časti D prílohy č. 2 prevádzkarniach schválených podľa § 14 alebo v skladoch schválených štátnou veterinárnou a potravinovou správou,

h) sa prepravovať za hygienických podmienok v súlade s požiadavkami uvedenými v časti E prílohy č. 2,

i) byť získané, ak ide o časti tiel králikov alebo o vykostené králičie mäso, za hygienických podmienok podľa osobitného predpisu6) a v prevádzkarniach osobitne schválených na tento účel podľa § 14 ods. 1 až 5.

(2) Ak ide o čerstvé králičie mäso zasielané pri výmene2) z členského štátu do Slovenskej republiky alebo naopak, musí byť počas prepravy do krajiny určenia sprevádzané zdravotným certifikátom. Originálne vyhotovenie zdravotného certifikátu, ktorý musí sprevádzať čerstvé králičie mäso počas prepravy k príjemcovi, musí byť vystavené úradným veterinárnym lekárom v čase nakládky čerstvého králičieho mäsa. Tento certifikát musí zodpovedať formou a obsahom vzoru uvedenému v prílohe č. 3 a musí byť vystavený v úradnom jazyku alebo jazyku krajiny určenia a obsahovať údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(3) Výlučne na domáci trh v Slovenskej republike možno uvádzať králičie mäso, ktoré

a) bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkarne s nízkou kapacitou podľa osobitného predpisu6) a bola na tento účel povolená regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,10)

b) bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto druh prevádzkarne a bola osobitne na tento účel povolená regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,

c) bolo označené zdravotnou značkou podľa bodu 6 časti C prílohy č. 2,

d) spĺňa ostatné požiadavky podľa tohto nariadenia.

§ 4

(1) Požiadavky uvedené v § 3 sa nevzťahujú na

a) králičie mäso dodávané malými producentmi priamo fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu,

b) čerstvé králičie mäso dodávané v malom množstve farmármi, ktorí chovajú králiky v malom rozsahu

1. priamo konečnému spotrebiteľovi v Slovenskej republike na miestnom trhu alebo trhovisku, ktoré je najbližšie k ich farme, alebo

2. maloobchodnej predajni na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, ak sa predaj vykonáva v rovnakom mieste, ako je farma alebo v mieste susediacom s ňou.

(2) Výnimky podľa odseku 1 sa nepoužijú na pojazdný predaj, zásielkový predaj a predaj na trhu alebo trhovisku prostredníctvom sprostredkovateľa alebo maloobchodného predajcu.

(3) Podrobnosti o veterinárnych kontrolách podľa § 3 a o požiadavkách na zisťovanie pôvodu chovu králičieho mäsa a o maximálnych množstvách králičieho mäsa, ktoré možno dodávať podľa odseku 1 v súlade s príslušnými požiadavkami Európskej komisie, môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Požiadavky na produkciu a uvádzanie na trh zveriny zo zveri z farmových chovov

§ 5

Predmetom výmeny medzi členskými štátmi a Slovenskou republikou môže byť zverina zo zveri z farmových chovov, ktorá podlieha, ak ide o

a) pernatú zver z farmových chovov, požiadavkám podľa osobitného predpisu,11)

b) ostatné druhy zveri z farmových chovov, požiadavkám podľa osobitného predpisu.12)

§ 6

(1) Zverina zo zveri z farmových chovov získaná zo suchozemských párnokopytníkov uvádzaná na trh musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu13) a stádo, z ktorého zver pochádza, musí podliehať pravidelným veterinárnym inšpekciám a nesmie preň byť nariadené žiadne obmedzujúce opatrenie na základe prieskumu vykonaného podľa § 11 alebo na základe výsledkov veterinárnej inšpekcie alebo prehliadky.

(2) Zvieratá podľa odseku 1 musia byť v prevádzkarni ošetrené v inom čase ako hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy.

(3) Zverinu zo zveri podľa odseku 1 musí pri výmenách s členskými štátmi sprevádzať zdravotný certifikát, ktorý musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe č. 4.

(4) Zverina z diviakov z farmových chovov alebo z iných živočíšnych druhov zveri, ktoré sú vnímavé na trichinely, musí byť vyšetrená tráviacou metódou na trichinely podľa osobitného predpisu.14)

(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa15) môže povoliť zabíjanie zveri z farmového chovu v mieste jej pôvodu, ak ju nemožno prepravovať na bitúnok alebo z dôvodu predchádzania riziku ohrozenia osôb manipulujúcich s ňou alebo, ak ide o ochranu pohody zvierat. Toto povolenie možno vydať, len ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

a) stádo, z ktorého zver pochádza, podlieha pravidelnej veterinárnej inšpekcii, a nie sú preň nariadené žiadne obmedzujúce opatrenia z dôvodov zdravia zvierat na základe prieskumu vykonávaného podľa § 12 alebo na základe výsledkov veterinárnej inšpekcie,

b) vlastník zvierat predložil regionálnej veterinárnej a potravinovej správe žiadosť o povolenie zabíjať zver v mieste pôvodu,

c) regionálna veterinárna a potravinová správa je vopred informovaná o dátume zabíjania zvierat,

d) v chove je stredisko na zhromažďovanie divých zvierat, kde môže byť vykonaná prehliadka ante mortem skupiny zvierat určených na zabitie,

e) v chove je priestor vhodný na zabíjanie, podrezanie a vykrvenie zvierat,

f) zabitiu zvierat podrezaním predchádza omráčenie, ktoré sa musí vykonať v súlade s požiadavkami upravenými podľa osobitného predpisu;16) regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť usmrtenie zveri zastrelením len v osobitných prípadoch,

g) zabité a vykrvené zvieratá sú čo najskôr po zabití zavesené a prepravené za vyhovujúcich hygienických podmienok na bitúnok schválený podľa osobitného predpisu;13) ak nemožno zver zabitú v mieste odchovu prepraviť do jednej hodiny od zabitia na bitúnok schválený podľa osobitného predpisu,13) musí sa prepravovať v kontajneri alebo dopravnom prostriedku, v ktorom sa udržiava teplota prostredia 0 oC až +4 oC; eviscerácia, ktorou je vyňatie vnútorných orgánov, musí byť vykonaná do troch hodín od omráčenia; všetky operácie pri zabíjaní sobov však možno vykonávať v mobilných bitúnkoch podľa osobitného predpisu,13)

h) zabité zvieratá sú pri preprave na bitúnok sprevádzané certifikátom vystaveným regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, v ktorom sa potvrdzuje vyhovujúci výsledok prehliadky pred zabitím, správne vykonanie vykrvenia a čas zabitia; tento certifikát musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe č. 5.

(6) Zabíjanie veľkej zveri, delenie a rozrábanie a skladovanie zveriny podľa odseku 1 možno vykonávať aj v prevádzkarňach povolených17) regionálnou veterinárnou a potravinovou správou výlučne na uvádzanie mäsa na domáci trh, ak sa zabezpečí, že toto mäso nie je predmetom výmeny medzi členskými štátmi a Slovenskou republikou, a ak

a) bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkarne s nízkou kapacitou ustanovené v osobitnom predpise podľa osobitného predpisu13) a bola na tento účel povolená,

b) bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto druh prevádzkarne a bola osobitne na tento účel povolená podľa § 14 ods. 6,

c) bolo označené osobitnou zdravotnou značkou pre mäso uvádzané výlučne na domáci trh podľa osobitného predpisu,13)

d) spĺňa ostatné požiadavky podľa tohto nariadenia.

(7) Mechanicky separované mäso môže byť predmetom výmeny medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi, len ak bolo vopred tepelne ošetrené podľa osobitného predpisu18) v prevádzkarni pôvodu mäsa alebo v inej prevádzkarni určenej príslušným orgánom veterinárnej správy.

§ 7

(1) Krajina určenia pri výmene medzi členskými štátmi a Slovenskou republikou môže udeliť jednej alebo viacerým krajinám odoslania všeobecné povolenie alebo povolenie obmedzené na osobitné prípady, kedy môže čerstvé mäso podľa osobitného predpisu13) vstúpiť na jej územie. Takéto čerstvé mäso môže byť zaslané výhradne v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu.13)

(2) Ak udelí Slovenská republika ako krajina určenia členskému štátu všeobecné povolenie podľa odseku 1, bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu.

(3) Krajina odoslania musí vykonať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo v zdravotných certifikátoch, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 4, uvedené, že bola použitá jedna z možností podľa odseku 1.

§ 8

(1) Zverina z pernatej zveri z farmových chovov musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.6)

(2) Zverinu z pernatej zveri z farmových chovov určenú na výmenu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi musí pri preprave sprevádzať zdravotný certifikát podľa osobitného predpisu,6) ktorý musí mať náležitosti vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

(3) Ak použitý spôsob pitvania prepelíc a holubov neumožňuje úplnú veterinárnu prehliadku vnútorností každého vtáka, možno bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu,6) vykonať prehliadku na vzorke najmenej päť percent z každej skupiny 500 vtákov a zodpovedajúcom pomere pri počte vtákov nad 500, ak sú skupiny vtákov homogénne vzhľadom na ich druh, hmotnosť a pôvod. Ak nie sú výsledky prehliadky jednoznačne vyhovujúce, posúdiť, či sú zabité vtáky požívateľné, možno len na základe prehliadky takejto vzorky vnútorností celej skupiny vtákov.

§ 9

(1) Ak ide o mäso z pernatej zveri z farmových chovov získané a uvádzané na trh výlučne na území Slovenskej republiky, možno povoliť bitúnkom alebo rozrábkarniam v Slovenskej republike, ktoré získavajú a uvádzajú na trh mäso z pernatej zveri z farmových chovov pred účinnosťou tohto nariadenia a ktoré o to vyslovene požiadajú, výnimku z požiadaviek na zabíjanie a pitvanie pernatej zveri podľa osobitného predpisu,6) ak ide o výrobu čiastočne vypitvanej alebo nevypitvanej zveriny z pernatej zveri z farmových chovov.

(2) Ak ide o zverinu z pernatej zveri z farmových chovov, na ktorú sa použije výnimka podľa odseku 1, zakazuje sa používať zdravotnú značku podľa osobitného predpisu.6)

(3) Zabíjanie pernatej zveri, delenie a rozrábanie a skladovanie zveriny z nej možno vykonávať aj v prevádzkarniach povolených regionálnou veterinárnou a potravinou správou výlučne na uvádzanie mäsa na domáci trh, ak sa zabezpečí, že toto mäso nie je predmetom výmeny medzi členskými štátmi a Slovenskou republikou, a ak

a) bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkarne s nízkou kapacitou podľa osobitného predpisu6) a bola na tento účel povolená,

b) bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto druh prevádzkarne a bola osobitne na tento účel povolená,

c) bolo označené osobitnou zdravotnou značkou pre mäso uvádzané výlučne na domáci trh v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,6)

d) spĺňa ostatné požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Ustanovenie § 8 ods. 1 nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté.

§ 10

(1) Požiadavky podľa § 8 sa nepoužijú na zverinu z pernatej zveri z farmových chovov, ktorú v jednotlivých prípadoch dodáva jej producent priamo konečnému spotrebiteľovi na jeho vlastnú spotrebu, inak ako pojazdným predajom, poštovým zásielkovým predajom alebo predajom na trhovisku alebo trhu.

(2) Podrobnosti o maximálnom množstve zveri, ktoré možno dodávať podľa odseku 1 v súlade s príslušnými požiadavkami Európskej komisie, môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstvo.

Spoločné požiadavky na králičie mäso a zverinu zo zveri z farmových chovov

§ 11

(1) Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávajú v chovoch, ktoré sú v ich územnej pôsobnosti v pravidelných intervaloch prieskum zdravia králikov a zveri z farmových chovov.

(2) Na účel uvedený v odseku 1 zabezpečuje štátna veterinárna a potravinová správa zber a využívanie výsledkov zdravotných inšpekcií vykonávaných podľa tohto nariadenia, ktorými boli diagnostikované choroby prenosné na ľudí alebo na zvieratá alebo prítomnosť rezíduí v neprípustnom množstve.

(3) Ak sa diagnostikovala choroba alebo zistil stav podľa odseku 2, musí sa výsledok prieskumu, ktorý sa týka tohto osobitného prípadu, oznámiť čo najskôr územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá vykonáva dozor nad stádom, z ktorého zvieratá pochádzali.

(4) V závislosti od epizootologickej situácie vykonávajú regionálna veterinárna a potravinová správa osobitné testovanie zveri z farmových chovov na zisťovanie prítomnosti chorôb podľa osobitného predpisu.19)

(5) Prítomnosť týchto chorôb v súlade s osobitným predpisom podľa § 18 hlási hlavný veterinárny lekár20) Európskej komisii a členským štátom.

§ 12

(1) Do plánov, ktoré sa týkajú opatrení na rezíduá,21) sa doplnia vyšetrenia zvierat a mäsa podľa tohto nariadenia na prítomnosť rezíduí tak, aby králiky a zverina z farmových chovov podliehali inšpekciám podľa osobitného predpisu22) a zabezpečilo sa tiež monitorovanie voľne žijúcej zveri na rezíduá kontaminantov prítomných v životnom prostredí.

(2) Na základe výsledkov monitorovania uvedených v § 11 ods. 4 nariadi regionálna veterinárna a potravinová správa obmedzenie používania zveriny z chovov alebo oblastí, na ktoré sa takéto výsledky monitorovania vzťahujú.

§ 13

Králičie mäso alebo zverina zo zveri z farmových chovov je nevhodné na spotrebu ľuďmi, ak

a) sa zistila jedna z chýb uvedených v bode 4.1 časti B prílohy č. 2,

b) pochádza zo zvierat, ktorým boli podané látky,23) ktoré môžu zapríčiniť, že ich mäso je nebezpečné alebo škodlivé zdraviu ľudí,

c) bolo ošetrené ionizačným žiarením alebo látkami, ktoré môžu ovplyvňovať organoleptické vlastnosti mäsa alebo inými farbivami, ako sú tie, ktoré sa používajú na označovanie zdravotnými značkami.

§ 14

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa vedie a zverejňuje zoznam prevádzkarní schválených na produkciu králičieho mäsa a zveriny z farmových chovov a prideľuje im úradné číslo, na základe ktorého sa identifikujú.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže schváliť na zabíjanie králikov a zveri zo zveriny z farmových chovov a na rozrábanie králičieho mäsa alebo zveriny zo zveri z farmových chovov alebo na ich skladovanie prevádzkarne schválené podľa osobitného predpisu, ak sú tieto prevádzkarne vybavené na spracovanie králičieho mäsa alebo zveriny zo zveri z farmových chovov, a ak sa tieto výrobné operácie vykonávajú spôsobom, ktorý spĺňa hygienické požiadavky.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa zasiela zoznam podľa odseku 1 členským štátom a Európskej komisii.24)

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa schváli len také prevádzkarne, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením. Ak prevádzkareň prestane spĺňať požiadavky potrebné na vydanie rozhodnutia o schválení, štátna veterinárna a potravinová správa zruší schválenie a oznámi to členským štátom a Európskej komisii.

(5) Pri zrušení schválenia podľa odseku 4 sa berú do úvahy aj závery výsledkov kontroly vykonanej podľa § 16.

(6) Inšpekcie a dozor v schválených a povolených prevádzkarniach sa vykonávajú na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára, ktorému môžu asistovať pri čisto materiálnych úkonoch veterinárni technici,9) ktorí boli osobitne na tento účel zaškolení. Úlohy zverené veterinárnym technikom podľa osobitného predpisu6) nie sú týmto dotknuté.

(7) Úradný veterinárny lekár musí mať umožnený voľný vstup do všetkých častí prevádzkarne v každom čase, aby si mohol overiť, či sú dodržiavané požiadavky podľa tohto nariadenia.

§ 15

V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č.1, môžu veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike. Pri týchto kontrolách môžu overovať, či schválené prevádzkarne skutočne zodpovedajú tomuto nariadeniu. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

§ 16

Veterinárne kontroly pri výmenách25) králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov vykonávané podľa osobitného predpisu26) sa použijú najmä na organizáciu týchto kontrol a na opatrenia vykonávané na základe ich výsledku v krajine určenia, ako aj na mimoriadne núdzové opatrenia,27) ktoré sa použijú v súvislosti so zdravotnými požiadavkami pri produkcii a distribúcii králičieho mäsa alebo zveriny zo zveri z farmových chovov na území Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev.

§ 17

Na dovoz králičieho mäsa a zveriny z tretích krajín sa uplatnia požiadavky rovnocenné s týmto nariadením a tieto požiadavky:

a) čerstvé králičie mäso a čerstvá zverina nesmie byť označená zdravotnou značkou podľa osobitného predpisu,26) a ak sa delí alebo vykosťuje, musí byť ošetrené podľa osobitného predpisu,6)

b) mäso zo živočíšnych druhov, ktoré sú vnímavé na trichinelózu, podlieha vyšetreniu na trichinely tráviacou metódou podľa osobitného predpisu.14)


§ 18

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú výmen s členskými štátmi, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Týmto nariadením sa transponuje smernica

1. smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990, ktorá sa týka zdravotných a hygienických problémov ovplyvňujúcich produkciu králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník1), L 268, 24. 9. 1991, s. 41).

Smernica Rady uvedená vyššie je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

ČASŤ A

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA KRÁLIKOV ANTE MORTEM

1. Pred zabitím musia byť zvieratá prehliadnuté (ďalej len „prehliadka ante mortem“). Táto prehliadka ante mortem sa spravidla musí vykonať v chove pred nakládkou králikov a ak sa

a) vykonáva v chove pôvodu králikov, možno prehliadku ante mortem na bitúnku obmedziť na zisťovanie poranení, ktoré vznikli počas prepravy, ak boli králiky prehliadnuté v chove, odkiaľ pochádzajú počas predchádzajúcich 24 hodín a bolo zistené, že sú zdravé; ak prehliadku ante mortem v chove pôvodu na bitúnku nevykonáva ten istý úradný veterinárny lekár, musí zvieratá sprevádzať zdravotný certifikát, ktorý obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 4,

b) nevykonáva v chove pôvodu, musia byť králiky určené na zabitie podrobené prehliadke ante mortem do 24 hodín po príchode na bitúnok; ak uplynie viac ako 24 hodín od prehliadky ante mortem, musí sa táto prehliadka zopakovať bezprostredne pred ich zabitím.

2. Prevádzkovateľ bitúnku alebo jeho zástupca musí uľahčiť úkony pri vykonávaní prehliadok ante mortem, a najmä všetky manipulácie so zvieratami, ktoré sa považujú za potrebné.

3. Každé zviera alebo dávka zvierat zaslaných na bitúnok na zabitie musí byť identifikovaná tak, aby mohol príslušný orgán veterinárnej správy zistiť jej pôvod.

4. Prehliadku ante mortem musí vykonávať úradný veterinárny lekár v súlade s profesionálnymi pravidlami pri vhodnom osvetlení.

5. Prehliadkou ante mortem sa musí zistiť, či zvieratá

a) netrpia chorobou, ktorá môže byť prenesená na ľudí alebo zvieratá a či nevykazujú príznaky alebo nie sú v takom celkovom stave, ktorý poukazuje na to, že by sa mohla u nich takáto choroba vyskytovať,

b) neprejavujú príznaky choroby alebo poruchu postihujúcu ich celkový stav, ktorá môže spôsobiť, že ich mäso bude nepožívateľné pre ľudí.

6. Zvieratá nemožno zabíjať s určením mäsa na ľudskú spotrebu, ak sa zistilo, že trpia stavmi podľa bodu 5.

7. Zvieratá uvedené v bode 5 sa musia usmrtiť oddelene od ostatných zvierat alebo po zabití všetkých ostatných králikov a ich mäso sa musí hygienickým spôsobom odstrániť.

ČASŤ B

PREHLIADKA KRÁLIKOV POST MORTEM

1. Zabité králiky musia byť bezprostredne po zabití prehliadnuté (ďalej len „prehliadka post mortem“).

2. Prehliadka post mortem sa musí vykonávať pri vhodnom osvetlení.

3. Pri prehliadke post mortem sa musí vykonať

a) vizuálna (adspekčná) prehliadka zabitého zvieraťa,

b) prehmatanie, a ak treba aj narezanie pľúc, pečene, sleziny, obličiek a častí tela, ktoré prejavujú akékoľvek zmeny,

c) vyšetrenie odchýlok (anomálií) konzistencie, farby, pachu, a ak je to vhodné, chuti,

d) ak treba, laboratórne testy.

4.1. Ako úplne nepožívateľné pre ľudí sa musia posúdiť králiky, ak sa prehliadkou post mortem zistia

a) choroby prenosné na človeka alebo na zvieratá,

b) zhubné alebo viacnásobné nádory; viacnásobné abscesy,

c) rozsiahle napadnutie podkožných alebo svalových tkanív parazitmi,

d) prítomnosť rezíduí zakázaných látok1) alebo prítomnosť iných rezíduí vrátane látok s farmakologickým účinkom v množstve, ktoré prekračuje ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí,2)

e) otrava,

f) rozsiahle poranenia alebo rozsiahle krvné alebo serózne presiaknutie,

g) odchýlky (anomálie) farby, pachu alebo chuti,

h) odchýlky konzistencie, najmä edém alebo silná vychudnutosť (emaciácia).

4.2. Ako nepožívateľné pre ľudí sa musia posúdiť časti zabitých zvierat, ktoré prejavujú lokalizované lézie alebo lokalizovanú kontamináciu, ktorá neovplyvňuje zdravotnú neškodnosť zvyšného mäsa.

4.3. Výsledky prehliadok ante mortem a post mortem musí úradný veterinárny lekár zaznamenávať, a ak sa zistí prítomnosť chorôb uvedená v časti A bode 5 alebo prítomnosť rezíduí, musí sa to oznámiť orgánom príslušným vykonávať veterinárny dozor v stáde, z ktorého tieto zvieratá pochádzali, ako aj osobe za tieto zvieratá zodpovednej.3)

ČASŤ C

OZNAČOVANIE ZDRAVOTNOU ZNAČKOU

1. Zodpovednosť za označovanie zdravotnou značkou má úradný veterinárny lekár, ktorý zdravotnú značku drží a uchováva.

a) nástroje na vykonávanie označovania mäsa zdravotnou značkou, ktoré môže vydať odborne spôsobilým osobám4) (ďalej len „veterinárny technik“), a to len v aktuálnom čase označovania a na čas potrebný na tento účel,

b) etikety a priame obaly, ktoré sú už vopred označené značkami, pečiatkami alebo plombami podľa bodu 2 alebo bodu 3; tieto etikety, priame obaly, pečiatky alebo plomby musí vydávať v požadovanom množstve len veterinárnym technikom a len na čas, kedy sa musia použiť.

2. Zdravotná značka pozostáva buď

a) v hornej časti z týchto počiatočných písmen, alebo z názvu krajiny odoslania uvedeného veľkými písmenami:

aa) B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK, RSM, AT, FI, SE,

ab) ak ide o Slovenskú republiku: SK,

b) v strede z veterinárneho schvaľovacieho čísla bitúnku alebo, ak je to vhodné, rozrábkarne,

c) v dolnej časti z jednej z nasledujúcich skupín skratiek:

ca) CEE, EEG, EWG, EOEF, EEC alebo EOK, RSM, AT, FI, SE,

cb) EHS, ktorá sa použije pri mäse pochádzajúcom zo Slovenskej republiky po platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii;

písmená a číslice uvedené v písmenách a) až c) musia byť 0,2 cm vysoké,

d) alebo z oválu, ktorý obsahuje údaje uvedené v bode 2; písmená musia byť 0,8 cm vysoké a číslice 1,1 cm vysoké.

3. Materiál použitý na označenie podľa bodu 2 musí spĺňať ustanovené hygienické požiadavky a označenie musí byť dobre čitateľné.

4. Zdravotné označenie podľa bodu 2 sa musí vykonať

a) na nebalených telách prostredníctvom plomby, na ktorej sú uvedené údaje podľa bodu 2,

b) na priamych obaloch alebo iných obaloch balených tiel alebo viditeľne pod nimi,

c) na priamych obaloch alebo iných obaloch častí tiel alebo drobkov balených v malých množstvách,

d) zdravotné označenie podľa bodu 2 písm. d) sa musí vykonať na veľkých druhých obaloch.

5. Ak sa zdravotná značka použije na priamy obal alebo na druhý obal v súlade s bodom 4, musí byť použitá takým spôsobom, aby sa

a) pri otvorení priameho obalu alebo druhého obalu zničila, alebo

b) priamy obal alebo druhý obal uzavrel tak, aby sa po jeho otvorení nedal opätovne použiť.

6. Osobitná zdravotná značka, ktorá sa musí použiť na králičie mäso určené výlučne na domáci trh v Slovenskej republike (§ 3 ods. 3), pozostáva z kružnice, ktorá obsahuje

a) v hornej časti skratku názvu okresu, v ktorom sa nachádza povolená prevádzkareň,

b) v strede z veterinárneho kontrolného čísla bitúnku alebo, ak je to vhodné, rozrábkarne,

c) v dolnej časti slová „Slovenská republika“,

d) písmená musia byť 0,8 cm vysoké a číslice 1,1 cm vysoké.

7. Ostatné požiadavky podľa bodov 1, 3 až 5 sa vzťahujú aj na označovanie králičieho mäsa podľa bodu 6.

ČASŤ D

SKLADOVANIE

Po prehliadke post mortem sa musí králičie mäso schladiť alebo zmraziť a uchovávať pri teplote, ktorá nesmie v žiadnom čase prekročiť - 4 oC, ak ide o chladené mäso, alebo - 12 oC, ak ide o zmrazené mäso.

ČASŤ E

PREPRAVA

Králičie mäso sa musí odosielať takým spôsobom, aby bolo pri preprave chránené pred všetkým, čo by ho mohlo kontaminovať alebo ho nepriaznivo ovplyvniť, a to so zreteľom na trvanie a podmienky prepravy, ako aj na použitý dopravný prostriedok. Najmä sa musí dbať o to, aby boli dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na túto prepravu, vybavené takým spôsobom, aby zabezpečovali, že sa neprekročia teploty ustanovené v časti D.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

Vzor 03-1

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

Vzor 04-1

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

Vzor 04-1

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

5) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.

7) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) § 10 ods. 3 až 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

9) § 10 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 8 ods. 3 písm. j) bod 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely.

15) § 8 zákona č. 488/2002 Z. z.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania.

17) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z.

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.

20) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.

21) § 26 zákona č. 488/2002 Z. z.

22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.

23) Napríklad § 25 zákona č. 488/2002 Z. z.

24) § 22 ods. 5 zákona č. 488/2002 Z. z.

25) § 31 zákona č. 488/2002 Z. z.

26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

27) § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.

1) Official Journal of the European Communities.

1) § 25 a 26 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 151 až 153 a Príloha č. 2 časť F bod siedmy výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

3) § 35 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

4) § 10 ods. 11 zákona č. 488/2002 Z. z.