Nariadenie vlády č. 299/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín

(v znení č. r11/c169/2003 Z. z.)

Čiastka 141/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 6, 7 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Týmto nariadením sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh, jeho výmenách1) a dovoze z tretích krajín.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia je

a) mäso akákoľvek časť hydiny vhodná na ľudskú spotrebu,

b) čerstvé hydinové mäso akékoľvek mäso vrátane mäsa vo vákuovom balení alebo balené v kontrolovanej atmosfére, ktoré pred konzerváciou nebolo podrobené žiadnemu inému ošetreniu ako ošetreniu chladom.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy, ktoré sa vzťahujú na hydinu uvedené v nariadení,2) ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

§ 3

(1) Na trh možno uvádzať a obchodovať možno s čerstvým hydinovým mäsom, ktoré bolo získané z hydiny, ktorá

a) bola chovaná na území členských štátov3) alebo Slovenskej republiky od vyliahnutia alebo bola dovezená z tretích krajín4) podľa osobitného predpisu,2)

b) pochádza z chovu,

1. v ktorom neboli uplatnené obmedzenia zdravia zvierat v súvislosti s niektorou nákazou hydiny,

2. ktorý sa nenachádza na území, ktoré zo zdravotných dôvodov podlieha obmedzujúcim opatreniam zahrňujúcim kontroly hydinového mäsa následkom výskytu choroby, na ktorú je hydina vnímavá,

c) počas prepravy na porážku neprišla do styku s hydinou infikovanou influenzou vtákov alebo pseudomorom hydiny.

(2) Preprava hydiny uvedenej v odseku 1 písm. c) územím, kde bola vyhlásená influenza vtákov alebo pseudomor hydiny, je zakázaná, ak sa preprava cez takéto územie nevykonáva po veľkých cestných alebo železničných osiach a

a) pochádza z bitúnkov, v ktorých v dobe porážky nebol zaznamenaný žiadny prípad influenzy vtákov alebo pseudomoru hydiny,

b) ktorej mäso je označené podľa § 5 a 6.

(3) Požiadavky podľa § 4 až 7 sa nevzťahujú na mäso

a) v osobnej batožine cestujúcich určené pre ich vlastnú spotrebu,

b) v malých zásielkach za predpokladu, že takéto zásielky nemajú komerčný charakter,

c) určené na spotrebu posádkou a cestujúcimi na palube dopravných prostriedkov zabezpečujúcich medzinárodnú prepravu.

§ 4

Čerstvé hydinové mäso musí byť označené značkou o zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu,5) ak pochádza z hydiny zabitej podľa osobitného predpisu.6)

§ 5

(1) Na obchodovanie s členskými štátmi, ak nie je určené inak, možno použiť čerstvé hydinové mäso, ktoré zodpovedá požiadavkám podľa § 4 a je označené značkou o zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu,5) ak sa táto značka ihneď

a) novo označí takým spôsobom, že sa značka zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu7) prekryje uhlopriečnym krížom pozostávajúcim z dvoch priamych čiar prekrížených v pravom uhle s priesečníkom uprostred pečiatky tak, aby údaje uvedené na pečiatke zostali čitateľné,

b) nahradí jednou osobitnou značkou pozostávajúcou zo značky zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu7) už novooznačenej podľa písmena a).

(2) Na držbu a používanie nástrojov na vykonanie úkonov uvedených v odseku 1 sa primerane vzťahujú požiadavky ustanovené osobitným predpisom.8)

(3) Čerstvé hydinové mäso uvedené v odseku 1 sa musí získavať, porciovať, prepravovať a skladovať priestorovo oddelené od mäsa hydiny určeného na obchodovanie s čerstvým mäsom hydiny v členských štátoch a musí byť použité takým spôsobom, aby sa zamedzilo jeho použitie do produktov pripravených z mäsa určeného na obchodovanie s členskými štátmi, ak nebolo ošetrené podľa osobitného predpisu.9)

(4) Výnimkou z odsekov 1 až 3, a ak ide o epizoóciu pseudomoru hydiny, môže byť čerstvé hydinové mäso označené značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu,5) ak toto mäso pochádza z hydiny, ktorá

a) je z chovu, ktorý sa nenachádza v ochrannom pásme podľa osobitného predpisu,10) ale v pásme dohľadu, a pri ktorej podľa epizootologického šetrenia nebol zaznamenaný žiadny styk s infikovaným chovom,

b) pochádza z kŕdľa, v ktorom bolo päť dní pred presunom hydiny na reprezentatívnej vzorke kŕdľa vykonané virologické vyšetrenie s negatívnym výsledkom; odber vzorky musí urobiť úradný veterinárny lekár,

c) pochádza z chovu, v ktorom na základe klinického vyšetrenia vykonaného úradným veterinárnym lekárom nezistili žiadne prejavy alebo klinické príznaky, ktoré môžu poukazovať na prítomnosť pseudomoru hydiny, toto vyšetrenie sa musí vykonať v priebehu 24 hodín pred odoslaním hydiny,

d) je prepravovaná priamo z chovu pôvodu na bitúnok, použité dopravné prostriedky sú zaplombované úradným veterinárnym lekárom a pred každou prepravou a po nej sú vyčistené a vydezinfikované; ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) a odseku 2 nie sú týmto dotknuté,

e) ktorá bola na bitúnku vyšetrená pri prehliadke pred alebo po usmrtení so zameraním na príznaky pseudomoru hydiny.

(5) Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky informuje členské štáty a Európsku komisiu prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru o opatreniach nariadených v súvislosti s ustanoveniami tohto paragrafu.

(6) Odber vzoriek a virologické testovanie na prítomnosť vírusu pseudomoru hydiny podľa odseku 5 sa musí vykonávať podľa požiadaviek v prílohe č. 2 a podľa osobitného predpisu.11)

§ 6

Požiadavky ustanovené na výmeny produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi podľa osobitného predpisu12) sa použijú najmä pri organizácii a priebehu kontrol vykonávaných členským štátom určenia alebo Slovenskou republikou, ak je štátom určenia, a na mimoriadne núdzové opatrenia.13)

§ 7

V rozsahu na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

§ 8

(1) Dovezené čerstvé hydinové mäso musí spĺňať požiadavky uvedené v § 9 až 12.

(2) Požiadavky podľa § 8 až 12 sa nevzťahujú na čerstvé hydinové mäso

a) v osobnej batožine cestujúcich, ktoré je určené na ich vlastnú spotrebu za predpokladu, že prepravované množstvo nepresahuje jeden kilogram na osobu a že pochádza z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny uvedenej v zozname vyhotovenom podľa § 9, z ktorej nie je dovoz zakázaný,

b) v malých zásielkach adresovaných fyzickým osobám, ak ide o dovozy, ktoré nemajú obchodný charakter, odosielané množstvo neprevyšuje jeden kilogram a mäso pochádza z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny uvedenej na zozname vyhotovenom podľa § 9, z ktorej nie je dovoz zakázaný,

c) určené na spotrebu posádky a cestujúcich na palube dopravných prostriedkov zabezpečujúcich medzinárodnú prepravu.

(3) Ak sa čerstvé hydinové mäso podľa odseku 2 alebo kuchynský odpad z neho vykladá, musí sa zničiť. Zničenie nie je potrebné, ak sa mäso prekladá priamo alebo po dočasnom umiestnení pod colným dozorom z jedného prostriedku na druhý.

§ 9

(1) Na územie Slovenskej republiky možno dovážať iba čerstvé hydinové mäso, ktoré pochádza z tretej krajiny alebo časti tretej krajiny uvedenej v zozname,14) ktorý je vydaný a zverejnený hlavným veterinárnym lekárom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(2) Pri rozhodovaní, či niektorá tretia krajina alebo časť tretej krajiny môže byť na zozname uvedenom v odseku 1, sa berie do úvahy najmä

a) zdravotný stav hydiny, ďalších domácich zvierat a voľne žijúcich zvierat v tretej krajine, so zreteľom na exotické nákazy a na zdravotnú situáciu prostredia v tejto krajine a či môžu ohroziť zdravotnú situáciu obyvateľov a zvierat v členských štátoch,

b) či tretia krajina pravidelne a rýchlo podáva informácie o výskyte nákazlivých ochorení zvierat na svojom území, najmä nákaz uvedených v zoznamoch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy,

c) právne predpisy tretej krajiny na prevenciu a tlmenie nákaz zvierat,

d) štruktúra veterinárnych služieb tretej krajiny a ich právomoc,

e) organizácia a uplatňovanie opatrení prevencie a tlmenia nákazlivých ochorení zvierat,

f) právne predpisy tretej krajiny týkajúce sa použitia zakázaných látok, najmä zákazu alebo povoľovania týchto látok, ich distribúcie, ich uvádzania na trh a ich podávanie a kontrolu,

g) záruky, ktoré môže tretia krajina poskytnúť na zabezpečenie splnenia požiadaviek ustanovených týmto nariadením.

§ 10

(1) Čerstvé hydinové mäso musí pochádzať z krajín

a) v ktorých na území celej krajiny sú influenza vtákov a pseudomor hydiny nákazami, ktoré podliehajú povinnému hláseniu,

b) bez aviárnej influenzy a pseudomoru hydiny,

c) ktoré, ak nie sú bez chorôb podľa písmena b), uplatňujú na ich kontrolu opatrenia, ktoré sú minimálne rovnocenné s opatreniami podľa osobitného predpisu.15)

(2) Požiadavky podľa odseku 1 sa môžu vzťahovať len na časť územia tretej krajiny.

§ 11

Okrem požiadaviek podľa § 10 musí dovezené čerstvé hydinové mäso

a) spĺňať zdravotné požiadavky podľa osobitného predpisu,15) ktoré sa môžu líšiť podľa druhu vtákov, z ktorých pochádza,

b) pochádzať z kŕdľov, ktoré pred odoslaním boli bez prerušenia v tretej krajine alebo v časti tretej krajiny bez výskytu pseudomoru hydiny.

§ 12

(1) Čerstvé hydinové mäso musí pri dovoze sprevádzať certifikát, vydaný úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej tretej krajiny.

(2) Certifikát podľa odseku 1 musí

a) byť vystavený v deň nakládky zásielky do krajiny určenia,

b) byť vyhotovený v slovenskom jazyku a úradnom jazyku alebo jazykoch krajiny odoslania, krajiny určenia a v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom budú vykonané kontroly pri dovoze,

c) sprevádzať zásielku v originálnom vyhotovení,

d) potvrdzovať, že čerstvé hydinové mäso spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

e) pozostávať len z jedného listu,

f) byť vyhotovený pre jedného príjemcu.

(3) Certifikát musí zodpovedať vzoru vydanému a zverejnenému hlavným veterinárnym lekárom v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 13

(1) Orgán veterinárnej správy môže v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev obmedziť dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny len na čerstvé hydinové mäso z určitých druhov hydiny.

(2) Orgán veterinárnej správy môže v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev povoliť dovoz čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín, ak čerstvé hydinové mäso nezodpovedá požiadavkám § 3 až 7; takéto dovozy však musia poskytovať zdravotné záruky rovnocenné zárukám uvedeným v § 3 až 7.

§ 14

Na inšpekcie v tretích krajinách alebo na kontroly dovezeného čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín16) a na mimoriadne núdzové opatrenia,17) ktoré je potrebné nariadiť, sa používajú pravidlá a zásady podľa osobitného predpisu.10)


§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 6, 7 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré upravujú obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom vnútri Spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 24. 9. 1991, s. 35) v znení

smernice Rady 92/116/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 1),

smernice Rady 93/121/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 31. 12. 1993, s. 39),

rozhodnutia Rady 94/103(51) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 1, 3. 1. 1994, s. 220),

rozhodnutia komisie 95/117/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 80, 8. 4. 1995, s. 50),

smernice Rady 1999/89/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 300, 23. 11. 1999, s. 17).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 299/2003 Z. z.

KRITÉRIÁ TESTOVANIA HYDINY NA ZABITIE, KTORÁ POCHÁDZA Z PÁSMA DOHĽADU PSEUDOMORU HYDINY

1. Odber vzoriek

Z každého kŕdľa sa odoberie najmenej 60 vzoriek zahŕňajúcich najmenej 30 kloakálnych výterov a 30 tracheálnych výterov. Vzorky sa odoberajú najmenej od 60 vtákov. Vzorky sa musia odobrať päť dní pred zabitím a musia sa prepraviť schladené, nie však zmrazené na testovanie do národného laboratória pre pseudomor hydiny (Newcastleskú chorobu).

2. Ošetrenie vzoriek

Zmiešať (spojiť) možno najviac päť vzoriek rovnakého druhu. Výtery sa musia umiestniť do dostatočného množstva antibiotického média, aby sa zabezpečilo ich úplné ponorenie a po vytrepaní sa ponechajú približne dve hodiny pri teplote okolia (alebo dlhší čas pri 4 oC) a potom sa vyčíria odstredením (napríklad 800 až 1000 x g /10 minút).

3. Antibiotické médium

Typickým príkladom zloženia antibiotického média pre kloakálne výtery je: 10 000 jednotiek/ml penicilínu, 10 mg/ml streptomycínu, 0,25 mg/ml gentamycínu a 5 000 jednotiek/ml mykostatínu vo fosfátovom pufrovanom roztoku pri pH 7,2 až 7,4. Možno pridať 50 mg/ml oxytetracyklínu.

Koncentrácie antibiotík možno pri tracheálnych výteroch 5x znížiť. Pri príprave média sa vždy musí po pridaní antibiotík skontrolovať a upraviť pH.

4. Izolácia vírusu na kuracích médiách

Vyčírený supernatant sa inokuluje v množstve 0,2 ml do alantoickej dutiny každého najmenej zo 4 kuracích embryí, ktoré boli inkubované 8 až 11 dní. Ideálne je, ak sú tieto vajcia s embryami získané z kŕdľa bez špecifických patogénov; ak nie sú k dispozícii, je prijateľné použiť vajcia získané z kŕdľa, ktorý je bez protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny (Newcastleskej choroby). Inokulované vajcia sa uchovávajú pri 37 oC a denne sa presvecujú.

Vajcia s mŕtvymi alebo zomierajúcimi embryami, ak sa vyskytujú, a všetky zostávajúce vajcia po štyroch dňoch od inokulácie sa schladia na 4 oC a ich alantoidno-amniotické tekutiny sa testujú na hemaglutinačnú aktivitu.

5. Interpretácia

Test sa považuje za negatívny, ak sa nezistí žiadna hemaglutinačná aktivita a neizoluje sa žiaden vírus. Izolácia vírusu pseudomoru hydiny (Newcastleskej choroby) znamená, že s kŕdľom sa nakladá ako s podozrivým kŕdľom. Ak izolovaný vírus vykazuje vakcinačný pôvod, musí sa odber vzoriek a testovanie zopakovať.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.

3) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

5) § 3 ods. 1 písm. a) piaty bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.

6) § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

7) Príloha č. 2 časť L nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

8) Príloha č. 2 časť 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

9) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.

10) § 9 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

13) § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.

14) § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.

16) § 33 zákona č. 488/2002 Z. z.

17) § 33 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.