Nariadenie vlády č. 296/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín

Čiastka 140/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

okrem § 16 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii