Nariadenie vlády č. 296/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín

Čiastka 140/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

okrem § 16 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 226/2009 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.12.2009 Delená účinnosť
01.08.2003 - 30.04.2004 r9/c169/2003 Z. z.