Nariadenie vlády č. 292/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

(v znení č. 493/2003 Z. z., 647/2005 Z. z.)

Čiastka 140/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 3 ods. 6 a 7, § 5 až 8 a § 11 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 647/2005 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.12.2005 Delená účinnosť
01.12.2003 - 30.04.2004 493/2003 Z. z.
01.08.2003 - 30.11.2003