288

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

o hlásení chorôb zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Nariadenie ustanovuje postup a spôsob hlásenia

a) výskytu choroby uvedenej v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise,1)

b) zrušenia obmedzení vykonávaných po výskyte choroby uvedenej v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise1) po eradikácii posledného ohniska.

(3) Týmto nariadením nie je dotknuté poskytovanie informácií týkajúcich sa harmonizácie opatrení na eradikáciu a profylaxiu chorôb zvierat.

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) chovom poľnohospodársky alebo iný podnik umiestnený na území Slovenskej republiky, v ktorom sú zvieratá chované alebo držané,

b) prípadom úradné potvrdenie jednej z chorôb uvedených v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise1) u zvieraťa alebo kadáveru,

c) ohniskom chov alebo miesto nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, kde sú zvieratá zhromaždené a kde bol úradne potvrdený jeden alebo viac prípadov,

d) primárnym ohniskom každé ohnisko nesúvisiace z epizootologického hľadiska s niektorým predchádzajúcim ohniskom zisteným v rovnakej oblasti členského štátu2) alebo Slovenskej republiky, ako to upravuje osobitný predpis,3) alebo prvý výskyt v inej oblasti členského štátu alebo Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Hlavný veterinárny lekár zasiela hlásenie Európskej komisii a členským štátom informácie v lehote, spôsobom a v rozsahu podľa osobitného predpisu.4) Tieto hlásenia zahŕňajú informácie uvedené v prílohe č. 2 a sú zasielané v súlade s osobitným predpisom.5)

(2) Ak ide o klasický mor ošípaných, stačí poskytnúť informáciu v súlade s osobitným predpisom.6)

(3) Ak hlásenie podľa osobitného predpisu7) nie je zaslané, znamená to, že v uvedenom čase sa neobjavilo žiadne sekundárne ohnisko.

(4) Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na výskyt

a) infekčnej anémie lososa,

b) vírusovej hemoragickej septikémie,

c) žrebčej nákazy,

d) nákazlivej encefalomyelitídy koní všetkých typov vrátane venezuelskej encefalomyelitídy koní,

e) infekčnej anémie koní,

f) sopľavky,

g) malého úľového chrobáka Tumida (Aethina tumida),

h) Tropilaelaps mite.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 288/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 týkajúca sa hlásenia nákaz zvierat v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982) v znení

rozhodnutia Komisie 89/162/EHS z 10. februára 1989 (Ú. v. ES L 61, 4. 3. 1989),

rozhodnutia Komisie 90/134/EHS zo 6. marca 1990 (Ú. v. ES L 76, 6. 3. 1990),

rozhodnutia Komisie 92/450/EHS z 30. júla 1992 (Ú. v. ES L 248, 28. 8. 1992),

rozhodnutia Komisie 98/12/ES z 15. decembra 1998 (Ú. v. ES L 4, 8. 1. 1998),

rozhodnutia Komisie 2000/556/ES zo 7. septembra 2000 (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000),

rozhodnutia Komisie 2002/788/EHS z 10. októbra 2002 (Ú. v. ES L 274, 11. 10. 2002),

nariadenia Rady (ES) č. 2003/807 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 133, 16. 5. 2003) a

rozhodnutia Komisie 2004/216/ES z 1. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2004).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 288/2003 Z. z.

ROZSAH INFORMÁCIÍ V HLÁSENÍ O VÝSKYTE OHNÍSK CHORÔB

V hlásení o výskyte ohnísk chorôb uvedených v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise1) sa uvádzajú tieto informácie:

a) dátum odoslania,

b) hodina odoslania,

c) krajina pôvodu,

d) názov choroby a typ vírusu, ak je to primerané,

e) poradové číslo ohniska,

f) typ ohniska,

g) referenčné číslo ohniska spojeného s týmto ohniskom,

h) región a zemepisná lokalizácia chovu vrátane zemepisnej dĺžky a šírky,

i) iný región postihnutý obmedzujúcimi opatreniami,

j) dátum potvrdenia,

k) dátum podozrenia,

l) dátum odhadovanej prvej infekcie,

m) pôvod choroby,

n) prijaté opatrenia na kontrolu choroby,

o) počet vnímavých zvierat na mieste:

1. hovädzí dobytok,

2. ošípané,

3. ovce,

4. kozy,

5. hydina,

6. koňovité,

7. ryby,

8. voľne žijúce druhy zvierat,

9. ak ide o choroby včiel, počet vnímavých úľov.

p) počet klinicky chorých zvierat na mieste:

1. hovädzí dobytok,

2. ošípané,

3. ovce,

4. kozy,

5. hydina,

6. koňovité,

7. ryby,

8. voľne žijúce druhy zvierat,

9. ak ide o choroby včiel, počet klinicky postihnutých úľov.

r) počet uhynutých zvierat na mieste:

1. hovädzí dobytok,

2. ošípané,

3. ovce,

4. kozy,

5. hydina,

6. koňovité,

7. ryby,

8. voľne žijúce druhy zvierat,

s) počet zabitých zvierat:

1. hovädzí dobytok,

2. ošípané,

3. ovce,

4. kozy,

5. hydina,

6. koňovité,

7. ryby,

8. voľne žijúce druhy zvierat,

t) počet zlikvidovaných kadáverov:

1. hovädzí dobytok,

2. ošípané,

3. ovce,

4. kozy,

5. hydina,

6. koňovité,

7. ryby,

8. voľne žijúce druhy zvierat.

9. ak ide o choroby včiel, počet zlikvidovaných úľov.

u) predpokladaný dátum dokončenia usmrcovania,

v) predpokladaný dátum dokončenia likvidácie.

Dodatočné informácie požadované pri klasickom more ošípaných:

a) vzdialenosť od najbližšieho chovu ošípaných,

b) počet a kategória ošípaných v infikovanom chove (plemenné ošípané, výkrmové, ciciaky; na účely tohto nariadenia sa nimi rozumejú zvieratá do troch mesiacov veku),

c) počet a kategória klinicky chorých ošípaných v infikovanom chove (plemenné ošípané, výkrmové, ciciaky),

d) diagnostická metóda,

e) ak nie je v chove, potvrdenie na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,

f) potvrdenie primárnych prípadov u diviakov; primárnym prípadom sa na účely tohto nariadenia rozumie prípad, ktorý sa vyskytol vo voľnej oblasti, t. j. mimo oblasti s obmedzujúcimi opatreniami v dôsledku výskytu klasického moru ošípaných u diviakov

Choroby rýb

Ako primárne ohniská musia byť oznámené infekcie infekčnou hematopoetickou nekrózou, infekčnou anémiou lososa a vírusovou hemoragickou septikémiou v schválených chovoch alebo schválených zónach, alebo v chovoch, alebo zónach uznaných za chovy, alebo zóny bez výskytu týchto chorôb. Názov a opis schváleného chovu alebo zóny musia byť uvedené v časti voľný text.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

4) § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

5) § 17 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.

7) § 17 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

1) Príloha č. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.