Nariadenie vlády č. 287/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi

(v znení č. 488/2003 Z. z.)

Čiastka 139/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 11, ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

287

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe.

§ 2

Týmto nariadením sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene1) mäsových výrobkov s členskými štátmi.2)

§ 3

(1) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,3) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.

(2) Produkty, ktoré prešli prirodzenou fermentáciou a zretím počas dlhého obdobia až do upravenia limitov podľa osobitného predpisu,4) považujú sa za produkty, ktoré prešli úplným ošetrením.

§ 4

Obchodovať možno s mäsovými výrobkami, ktoré sú vyrobené z čerstvého mäsa alebo pridaním

a) čerstvého mäsa podľa osobitného predpisu,5) ktoré spĺňa požiadavky na zdravie zvierat,6) alebo

b) čerstvého mäsa podľa osobitného predpisu,7) ktoré spĺňa požiadavky na zdravie zvierat.8)

§ 5

(1) Výnimkou z § 4 písm. a) a pri použití odseku 3 môžu byť uvádzané na trh alebo byť predmetom výmen s členskými štátmi mäsové výrobky, ktoré sú vyrobené čiastočne alebo úplne z čerstvého mäsa alebo pridaním čerstvého mäsa podľa osobitných predpisov,9) ak boli podrobené jednému z týchto ošetrení:

a) tepelnému ošetreniu vykonanému

1. v nepriedušne uzavretých obaloch pri hodnote Fc 3,00 alebo viac, alebo

2. ak sú výrobky vyrobené len z bravčového mäsa alebo pridaním bravčového mäsa pochádzajúceho z chovu alebo z oblastí v súlade s § 7 ods. 1 až 3, ktoré zo zdravotných dôvodov nie sú podrobené zakazujúcim opatreniam v dôsledku potvrdenia výskytu afrického moru ošípaných, za týchto podmienok:

2.1 mäso musí byť úplne vykostené a hlavné miazgové uzliny musia byť odstránené,

2.2 každý kus mäsa musí byť pred zahriatím uzavretý do nepriedušného obalu, v ktorom bude predávaný,

2.3 mäso musí byť vo svojom obale podrobené tepelnému ošetreniu, ktoré zabezpečuje prísne dodržanie týchto podmienok:

2.3.1 výrobok musí byť zahriaty najmenej na 60 oC počas najmenej štyroch hodín, počas ktorých teplota v jadre musí dosiahnuť hodnotu najmenej 70 oC počas najmenej 30 minút,

2.3.2 musí byť nepretržite kontrolovaná teplota reprezentatívneho počtu vzoriek z každej dávky výrobkov; kontrola musí byť vykonaná prostriedkom, ktorý má možnosť automaticky zaznamenať teplotu v jadre veľkých kusov a vnútri ohrievacieho prístroja,

2.4 počas činností uvedených v písmene a) bode 2 musia byť splnené podmienky ustanovené podľa osobitného predpisu,10)

2.5 po ošetrení musí byť každý obal uvedený v písmene a) bodoch 2.2 a 2.3 označený značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu,11)

2.6 ak sa použije ošetrenie podľa písm. a) bodu 2, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) oznámi Európskej komisii (ďalej len „komisia“) a členským štátom zoznam prevádzkarní, ktorých vybavenie je schopné zabezpečiť dodržiavanie teplôt uvedených v bode 2.3.1,

3. ak sú výrobky vyrobené len z bravčového mäsa alebo s bravčovým mäsom pochádzajúcim z oblastí v súlade s § 7 ods. 3 až 5, ktoré sú podrobené zakazujúcim opatreniam v dôsledku zistenia afrického moru ošípaných podľa bodu 2, iba po rozhodnutí prijatom podľa § 8 ods. 2,

b) ak čerstvé mäso bolo získané zo zvierat, ktoré nepochádzajú z infikovaného chovu podrobeného veterinárnemu zákazu podľa osobitného predpisu,12)

1. tepelnému ošetreniu rozdielnemu od ošetrenia uvedeného v písmene a), pri ktorom je dosiahnutá teplota v jadre najmenej 70 oC,

2. ak nákazou nie je vezikulárna choroba ošípaných, ošetreniu šuniek s kosťou alebo vykostených s hmotnosťou najmenej 5,5 kg prirodzenou fermentáciou a zretím najmenej deväť mesiacov s aw rovnajúcim sa 0,93 alebo nižším a s pH 6 alebo nižším,

3. ak nákazou je slintačka a krívačka, ošetreniu šuniek s kosťou s hmotnosťou najmenej 5,5 kg prirodzenou fermentáciou a zretím najmenej deväť mesiacov s aw rovnajúcim sa 0,93 alebo nižším a s pH 6 alebo nižším.

(2) Výrobky uvedené v odseku 1 musia byť vyrábané len pod úradným dozorom a musia byť chránené pred kontamináciou a rekontamináciou.

(3) Čerstvé mäso uvedené v odseku 1 musí byť

a) prepravované a skladované miestne alebo časovo oddelene od čerstvého mäsa uvedeného v § 4,

b) používané spôsobom, ktorý zabraňuje jeho použitiu v mäsových výrobkoch určených na uvádzanie na trh alebo na výmenu s členskými štátmi, odlišných od mäsových výrobkov uvedených v odseku 1,

c) v dôsledku vzniku a pretrvávania afrického moru ošípaných ošetrené podľa odseku 1 písm. a) bodu 2 a označené podľa osobitného predpisu,13) ak ide o čerstvé bravčové mäso.

(4) Zdravotný certifikát podľa osobitného predpisu14) musí obsahovať pod nadpisom „Druh výrobkov" aj slová „ošetrený v súlade s článkom 4 (1) (a) smernice 80/215/EHS" alebo „ošetrený v súlade s článkom 4 (1) (b) smernice 80/215/EHS.

§ 6

Mäsové výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 4 a 5, nemôžu byť označené značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu.15)

§ 7

(1) Ak sa na území Slovenskej republiky zaznamenal v predchádzajúcich 12 mesiacoch africký mor ošípaných, na územie členského štátu možno vyvážať len výrobky vyrobené z bravčového mäsa, ktoré boli podrobené ošetreniu podľa § 5 ods. 1 písm. a).

(2) Na územie Slovenskej republiky možno z členského štátu, v ktorom sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch zaznamenal africký mor ošípaných, dovážať len výrobky podľa odseku 1.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môže rozhodnúť, že požiadavky podľa odsekov 1 a 2 sa nebudú uplatňovať na jednu alebo viac častí územia Slovenskej republiky alebo členského štátu. Táto výnimka nevylučuje uplatnenie ustanovení podľa osobitného predpisu16) v prípade opätovného výskytu jedného alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných v jednej alebo vo viacerých častiach uvedených území.

(4) Ak sa africký mor ošípaných vyskytne na území, kde nebol zaznamenaný v priebehu najmenej 12 mesiacov, štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev rozhodnúť, že požiadavky podľa odseku 1 až 3 sa budú výlučne uplatňovať na časť príslušného územia. Do prijatia takého rozhodnutia a bez obmedzenia ustanovení osobitného predpisu16) štátna veterinárna a potravinová správa okamžite zakáže vývoz mäsových výrobkov vyrobených z bravčového mäsa do členských štátov z časti územia, na ktorom sa nákaza zaznamenala. Pri určovaní tejto časti územia sa budú brať do úvahy kritériá uvedené v § 8 ods. 2.

(5) Jeden alebo viac prípadov afrického moru ošípaných na časti územia geograficky nespojenej s hlavnou časťou územia Slovenskej republiky nie je prekážkou na uplatnenie podmienok podľa odseku 4.

(6) Podmienky nevyhnutné na použitie odseku 4 sa považujú za splnené, ak

a) zistené ohnisko alebo ohniská výskytu afrického moru ošípaných podľa odseku 4 bolo alebo boli zlikvidované v čo najkratšom termíne,

b) nové ohnisko, ktoré je predmetom nového rozhodnutia podľa odseku 4, nie je epidemiologicky spojené s ohniskom alebo ohniskami podľa písmena a).

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev zrušiť rozhodnutie vydané podľa odsekov 4 až 6.

§ 8

(1) Na účely vymedzenia častí územia podľa § 7 ods. 1 až 3 sa berú do úvahy najmä

a) metódy použité na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných,

b) neprítomnosť afrického moru ošípaných v posledných 12 mesiacoch, zistená všetkými diagnostickými metódami vrátane sérologického prieskumu,

c) povrch častí územia a ich administratívne a geografické hranice,

d) ochranné opatrenia prijaté na prevenciu kontaminácie alebo rekontaminácie stád ošípaných,

e) opatrenia na kontrolu premiestňovania ošípaných.

(2) Na účely vymedzenia častí územia podľa § 7 ods. 4 až 6 sa berú do úvahy najmä

a) metódy boja proti nákaze, osobitné odstránenie ošípaných z chovov, ktoré sú nakazené, kontaminované alebo podozrivé z kontaminácie,

b) povrch častí územia a ich administratívne a geografické hranice,

c) incidencia nákazy a jej tendencia šíriť sa,

d) prijaté opatrenia na prevenciu šírenia nákazy,

e) opatrenia prijaté na obmedzenie a kontrolu premiestňovania ošípaných do časti príslušného územia alebo z nej,

f) ak sa nepoužijú zakazujúce opatrenia pre určité produkty,

1. ošetrenie, ktorému boli výrobky podrobené,

2. dátum výroby,

3. opatrenia prijaté na určenie a zaručenie dátumu výroby.

§ 9

Mäsové výrobky vyrobené čiastočne alebo úplne z čerstvého hydinového mäsa alebo pridaním čerstvého hydinového mäsa, ktoré sú dovážané na územie Slovenskej republiky, musia spĺňať požiadavky na zdravie zvierat podľa osobitného predpisu.17)

§ 10

Pri dovoze z tretích krajín18) mäsových výrobkov iných, ako sú výrobky uvedené v § 9, nesmú byť požiadavky na zdravie zvierat výhodnejšie ako požiadavky podľa tohto nariadenia.

§ 11

Požiadavky podľa osobitného predpisu19) sa použijú najmä na kontroly v mieste pôvodu, na organizáciu a výsledky kontrol vykonávaných20) Slovenskou republikou ako štátom určenia a na mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré je potrebné nariadiť.

§ 12

(1) Pri dovoze zásielok mäsových výrobkov z členských štátov sa do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii vykonáva veterinárna kontrola na hraniciach s členskými štátmi.

(2) Až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia § 5 ods. 4 uplatňujú len pri dovoze z členských štátov.


§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 11, ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 287/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 80/215/EHS z 22. januára 1980 o problémoch zdravia zvierat, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s mäsovými výrobkami vnútri Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 047, 21. 02. 1980, s. 4 až 7) v znení

smernice Rady 80/1100/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 325, 1. 12. 1980, s. 16),

smernice Rady 81/476/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 186, 8. 7. 1981, s. 20),

smernice Rady 85/321/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 168, 28. 6. 1985, s. 39),

smernice Rady 85/3768/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 362, 31. 12. 1985, s. 8),

smernice Rady 87/491/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 279, 2. 10. 1987, s. 27),

smernice Rady 88/660/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 382, 31. 12. 1980, s. 35),

smernice Rady 89/662/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 395, 30. 12. 1989, s. 13),

smernice Rady 91/687/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 377, 31. 12. 1991, s. 16).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

5) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

6) § 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

7) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.

9) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.§ 5 ods. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

10) § 5 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

11) Príloha č. 3 časť F k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

12) § 3 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

13) § 5 ods. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

14) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

15) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

16) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.

18) § 2 ods. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

20) § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.