Nariadenie vlády č. 275/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec

(v znení č. 217/2009 Z. z.)

Čiastka 135/2003
Platnosť od 31.07.2003 do14.09.2012
Účinnosť od 01.01.2010 do14.09.2012
Zrušený 238/2012 Z. z.

275

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na kontrolu a opatrenia na boj proti zhubnej katarálnej horúčke oviec a jej eradikáciu.

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) chovom poľnohospodárska alebo iná prevádzkareň, v ktorej sa trvalo alebo dočasne chovajú alebo držia zvieratá druhov vnímavých na zhubnú katarálnu horúčku oviec,

b) vnímavým druhom všetky prežúvavce,

c) zvieraťom zviera patriace k vnímavým druhom okrem voľne žijúcich zvierat, so zreteľom na ktoré možno prijať osobitné ustanovenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

d) vlastníkom alebo držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca zvieratá alebo zodpovedná za starostlivosť o nich, či už za odplatu, alebo bez nej,

e) vektorom hmyz druhu Culicoides imicola alebo akýkoľvek iný hmyz rodu Culicoides schopný prenášať zhubnú katarálnu horúčku oviec a identifikovaný podľa postupu stanoveného v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

f) podozrením objavenie sa klinického príznaku svedčiaceho o zhubnej katarálnej horúčke oviec u vnímavého druhu spolu so súborom epizootologických údajov umožňujúcim odôvodnene predpokladať takú možnosť,

g) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy,1)

h) potvrdením vyhlásenie príslušného orgánu na základe laboratórnych výsledkov, že vírus zhubnej katarálnej horúčky oviec sa šíri v určenej oblasti; ak ide o epizoóciu, môže príslušný orgán taktiež potvrdiť prítomnosť ochorenia na základe klinických alebo epizootologických výsledkov,

i) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný príslušným orgánom.2)

§ 3

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby, alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené disponovať so živými zvieratami alebo produktmi živočíšneho pôvodu, musia bez meškania ohlásiť príslušnému orgánu každé podozrenie na zhubnú katarálnu horúčku oviec.

§ 4

(1) Ak sa v chove umiestnenom v regióne, ktorý nepodlieha obmedzeniam podľa tohto nariadenia, nachádza jedno alebo viac zvierat podozrivých na zhubnú katarálnu horúčku oviec, úradný veterinárny lekár bez meškania vykoná úradné vyšetrenie,3) ktorým sa potvrdí alebo vylúči výskyt choroby.

(2) Po oznámení podozrenia na chorobu príslušný orgán nariadi vykonať úradný dohľad nad chovom a úradný veterinárny lekár

a) vykoná súpis zvierat v chove a v rámci každého druhu uvedie počet zvierat už uhynutých, chorých alebo pravdepodobne nakazených; súpis sa musí aktualizovať tak, aby sa v čase podozrenia zistil počet narodených zvierat aj uhynutých zvierat; informácie zo súpisu sa musia predložiť na vyžiadanie a môžu sa pri každej kontrole preverovať,

b) vykoná súpis miest, ktoré umožňujú prežitie alebo prechovanie vektora, najmä miest vhodných na jeho reprodukciu,

c) vykoná epizootologické šetrenie podľa § 7,

d) vykoná pravidelné návštevy chovu alebo chovov a pri každej príležitosti vykoná podrobné klinické vyšetrenie alebo autopsiu zvierat, ktoré uhynuli alebo u ktorých je podozrenie z choroby, a musí potvrdiť ochorenie; ak je to potrebné, pomocou laboratórnych testov,

e) nariadi zákaz premiestňovania zvierat z chovu a do chovu,

f) nariadi v čase, keď je vektor aktívny, držať všetky zvieratá v chove v ich ustajňovacích priestoroch,

g) nariadi pravidelne ošetrovať zvieratá, budovy na ich ustajnenie a ich okolie, najmä miesta, v ktorých sa darí populáciám Culicoides, schválenými insekticídami; na zabránenie zamoreniu vektormi určí príslušný orgán počet ošetrení, pričom zohľadní dĺžku účinnosti použitého insekticídu a klimatické podmienky,

h) nariadi telá uhynutých zvierat v chove zničiť, neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať podľa osobitného predpisu.4)

(3) Až do zavedenia opatrení a pri vykonávaní opatrení podľa odseku 2 vlastník zvierat alebo držiteľ zvierat pri podozrení z choroby zvierat musí vykonať všetky predbežné opatrenia na splnenie opatrení podľa odseku 1 písm. e) a f).

(4) Príslušný orgán môže nariadiť vykonanie opatrení uvedených v odseku 2 aj v ďalších chovoch, ak ich umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakty s chovom, kde je podozrenie na chorobu, odôvodňujú podozrenie z možnej kontaminácie.

(5) Príslušný orgán zruší opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 5 až po vylúčení podozrenia z výskytu zhubnej katarálnej horúčky oviec príslušným orgánom.

§ 5

Očkovanie proti zhubnej katarálnej horúčke oviec iným spôsobom, než je uvedené v tomto nariadení, je zakázané.

§ 6

(1) Ak sa úradne potvrdí výskyt zhubnej katarálnej horúčky oviec v chove, príslušný orgán nariadi

a) usmrtiť pod úradnou kontrolou zvieratá v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie rozšírenia epizoócie; o tomto opatrení informuje Európsku komisiu,

b) zničiť, neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať telá usmrtených zvierat podľa osobitného predpisu,4)

c) vykonať opatrenia uvedené v § 4 v chovoch v okruhu 20 km v okolí infikovaného chovu vrátane ochranného pásma (§ 8),

d) vykonať opatrenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, najmä ak ide o zavedenie programu očkovania alebo iné alternatívne opatrenia; hlavný veterinárny lekár informuje Európsku komisiu o vykonávaní očkovania,

e) vykonať epizootologické šetrenie podľa § 7.

(2) Pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) môže príslušný orgán rozšíriť alebo zúžiť na základe epizootologických, geografických a ekologických opatrení alebo meteorologických podmienok. Príslušný orgán prijatie tohto rozhodnutia oznámi Európskej komisii.

(3) Ak sa pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) nachádza na území viac ako jedného členského štátu, príslušný orgán spolupracuje s príslušnými orgánmi susedných štátov pri vymedzení tohto pásma. Ak je to potrebné, toto pásmo vymedzí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 7

(1) Epizootologické šetrenie zahŕňa

a) obdobie, počas ktorého sa mohla zhubná katarálna horúčka oviec vyskytovať v chove,

b) možný pôvod zhubnej katarálnej horúčky oviec v chove a identifikovanie iných chovov zvierat, ktoré sa mohli nakaziť alebo kontaminovať z rovnakého zdroja,

c) výskyt a rozšírenie vektorov choroby,

d) premiestňovanie zvierat do príslušného chovu a z príslušného chovu, ako aj odstránenie tiel uhynutých zvierat z tohto chovu.

(2) Hlavný veterinárny lekár na zabezpečenie koordinácie všetkých nariadených opatrení a na vykonanie epizootologického šetrenia bezodkladne vytvorí najmä z úradných veterinárnych lekárov, zamestnancov príslušných orgánov a odborníkov vo veterinárnej oblasti krízové centrum.

§ 8

(1) Príslušný orgán po úradnom potvrdení diagnózy zhubnej katarálnej horúčky oviec vymedzí okolo ohniska choroby ochranné pásmo a pásmo dohľadu. Pásma sa vymedzia na základe geografických, administratívnych, ekologických a epizootologických faktorov spojených so zhubnou katarálnou horúčkou oviec a štruktúrou kontroly.

(2) Ochranné pásmo zahŕňa územie s polomerom najmenej 100 km okolo infikovaného chovu.

(3) Pásmo dohľadu je vymedzené územím presahujúcim ochranné pásmo najmenej o 50 km a nevykonalo sa v ňom žiadne očkovanie počas posledných 12 mesiacov.

(4) Ak sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu nachádzajú okrem územia Slovenskej republiky aj na území členského štátu, príslušný orgán spolupracuje pri vymedzení týchto pásiem s príslušným orgánom tohto členského štátu. Tieto pásma sa vymedzia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 9

(1) V ochrannom pásme príslušný orgán nariadi

a) identifikovanie všetkých chovov so zvieratami v rámci tohto pásma,

b) vykonanie programu epidemiologického dohľadu založeného na monitorovaní označených skupín hovädzieho dobytka prípadne iných druhov prežúvavcov a populácií vektora; tento program sa môže ustanoviť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

c) zákaz premiestňovania zvierat z pásma.

(2) Príslušný orgán môže v ochrannom pásme nariadiť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev očkovanie zvierat proti zhubnej katarálnej horúčke oviec a ich identifikáciu. Týmto nie sú dotknuté opatrenia uvedené v odseku 1.

§ 10

(1) V pásme dohľadu nariadi príslušný orgán opatrenia uvedené v § 9 ods. 1.

(2) Očkovanie proti zhubnej katarálnej horúčke oviec v pásme dohľadu je zakázané.

§ 14

Príslušný orgán zabezpečí informovanie osôb v ochrannom pásme a v pásme dohľadu o nariadených obmedzeniach a zákazoch a príjme opatrení potrebných na ich vykonanie.

§ 15

(1) Laboratórne vyšetrenia zamerané na zistenie zhubnej katarálnej horúčky oviec sa vykonávajú pre Slovenskú republiku na základe zmluvy6) v laboratóriu uvedenom v prílohe č. 2 časti A, ktoré slúži ako národné

(2) Národné laboratórium spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev pre zhubnú katarálnu horúčku oviec, ktorého úlohy sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 16

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom kontroly na mieste v Slovenskej republike. V rámci nich môžu kontrolovať reprezentatívny počet chovov, aby overili, či príslušný orgán veterinárnej správy kontroluje súlad s ustanoveniami tohto nariadenia.

(2) Príslušný orgán, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytujú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.

§ 17

(1) Príslušný orgán vypracuje pohotovostný plán vrátane špecifických opatrení, ak ide o ohnisko choroby, a zabezpečí materiálno-technické a personálne vybavenie na jeho rýchlu a účinnú realizáciu.

(2) Kritériá pohotovostných plánov sú uvedené v prílohe č. 4.

(3) Hlavný veterinárny lekár predloží národný pohotovostný plán Európskej komisii.

(4) Príslušný orgán môže zmeniť pohotovostný plán v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.


§ 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka ( Ú. v. EÚ L 327, 22. 12. 2000).

2. Smernica Rady 2000/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.

A. NÁRODNÉ LABORATÓRIUM PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

B. ÚLOHY NÁRODNÉHO LABORATÓRIA PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC

Národné laboratórium pre zhubnú katarálnu horúčku oviec je zodpovedné za koordináciu noriem a diagnostických metód ustanovených každým diagnostickým laboratóriom v štáte za používanie reagentov a za testovanie vakcín.

Na tento účel

a) môže dodávať diagnostické reagenty do diagnostických laboratórií, ktoré ich potrebujú,

b) môže kontrolovať kvalitu všetkých diagnostických reagentov používaných v štáte,

c) v pravidelných intervaloch organizuje porovnávacie testy,

d) uchováva izoláty vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec odobraté z potvrdených prípadov v štáte,

e) zabezpečí potvrdenie pozitívnych výsledkov získaných v regionálnych diagnostických laboratóriách.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.

A. REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC

AFRC Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

(AFRC Inštitút pre zdravie zvierat

Laboratórium Pirbright)

Ash Road

Pirbright

Woking

Surrey GU24 ONF

United Kingdom

Tel. (44-1483) 23 24 41

Fax (44-1483) 23 24 48

E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

B. ÚLOHY REFERENČNÉHO LABORATÓRIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU
HORÚČKU OVIEC

Referenčné laboratórium Európskych spoločenstiev plní tieto úlohy:

1. Koordinuje diagnostické metódy pre zhubnú katarálnu horúčku oviec v členských štátoch na základe konzultácií s Európskou komisiou, najmä pomocou

a) špecifikovania, uchovávania a dodávania kmeňov vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec na účely sérologických testov a na prípravu antiséra,

b) poskytovania referenčných sér a iných referenčných reagentov národným referenčným laboratóriám na účely štandardizácie testov a reagentov používaných v každom členskom štáte,

c) zavedenia a konzervovania kmeňov a izolátov vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec,

d) zorganizovania pravidelného porovnávacieho testovania diagnostických postupov v rámci Európskeho spoločenstva,

e) zhromažďovania a porovnávania údajov a informácií týkajúcich sa používania diagnostických metód, ako aj výsledkov testov vykonávaných v rámci Európskeho spoločenstva,

f) klasifikácie izolátov vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec s využitím najpokrokovejších metód, aby sa lepšie mohla pochopiť epizootológia zhubnej katarálnej horúčky oviec,

g) sledovania celosvetového vývoja v oblasti pozorovania, epizootológie a prevencie zhubnej katarálnej horúčky oviec.

2. Aktívne pomáha pri identifikácii centier infekcie zhubnej katarálnej horúčky v členských štátoch prostredníctvom štúdia izolátov vírusu, ktoré mu boli zaslané na informáciu o diagnóze prostredníctvom klasifikácie a epizootologických štúdií.

3. Pomáha pri zabezpečovaní školení a doplňovacích kurzov pre odborníkov v laboratórnej diagnostike s cieľom zosúladiť diagnostické metódy v rámci celého Európskeho spoločenstva.

4. Vzájomne si vymieňa informácie so Svetovým laboratóriom pre zhubnú katarálnu horúčku oviec vymenovaným Medzinárodným úradom pre nákazy zvierat (OIE), najmä ak ide o celkový vývoj vzhľadom na zhubnú katarálnu horúčku oviec.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.

KRITÉRIÁ POHOTOVOSTNÝCH PLÁNOV

Pohotovostné plány musia ustanoviť najmenej

1. zriadenie krízového centra na národnej úrovni, ktoré bude koordinovať všetky prijímané opatrenia v štáte,

2. zoznam miestnych centier na tlmenie choroby s primeraným vybavením na koordináciu prijatých opatrení na miestnej úrovni,

3. podrobné informácie o zamestnancoch zapojených do vykonávania opatrení, o ich kvalifikácii a povinnostiach,

4. kontakty každého miestneho centra na tlmenie choroby s osobami a organizáciami, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do výkonu opatrení,

5. dostupnosť vybavenia a materiálov na riadne vykonávanie opatrení,

6. podrobné pokyny o opatreniach, ktoré sa majú vykonať vrátane zničenia uhynutých zvierat, opatrení v čase podozrenia a potvrdenia infekcie alebo kontaminácie,

7. školiace programy na zachovanie a rozvíjanie kvalifikácie v terénnych a administratívnych postupoch,

8. vybavenie diagnostických laboratórií na vyšetrenie po smrti, ich potrebnú kapacitu na sérológiu, histológiu atď. a udržiavanie úrovne ich odbornosti na rýchlu diagnostiku (uzavretie dohôd na rýchlu dopravu vzoriek),

9. údaje o množstve očkovacej látky proti zhubnej katarálnej horúčke oviec, ktoré sa odhaduje, že bude potrebné v prípade návratu k núdzovému očkovaniu,

10. regulačné opatrenia na vykonanie pohotovostného plánu.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

2) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

3) § 12 ods. 2 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z.

4) § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.

5) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

6) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 39/2007 Z. z.

1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2)
§ 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

3)
§ 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) Nariadenie vlády č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

5) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 488/2002 Z. z.