Nariadenie vlády č. 274/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti

Čiastka 134/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii