Nariadenie vlády č. 271/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)

Čiastka 133/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003

271

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje rozhodnutie Komisie uvedené v prílohe.

(2) Toto nariadenie ustanovuje požiadavky týkajúce sa počítačovej siete spájajúcej veterinárne orgány.

§ 2

Na účely tohto nariadenia je jednotkou

a) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a príslušný ústredný orgán členského štátu,1)

b) orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu2) a miestne príslušný orgán členského štátu1) určený na účely počítačovej siete,

c) hraničná inšpekčná stanica podľa osobitného predpisu.3)

§ 3

(1) Každá jednotka musí byť pripojená na veterinárnu počítačovú sieť.

(2) Každá jednotka musí byť vybavená

a) mikropočítačom s operačným systémom typu MS-DOS alebo UNIX,

b) modemom umožňujúcim modulovať a demodulovať informácie šíriace sa po telefónnych linkách alebo iných vysokorýchlostných linkách,

c) tlačiarňou,

d) zhodným komunikačným softvérom a zhodným aplikačným softvérom, ktoré každej jednotke umožňujú pripojiť sa na veterinárnu počítačovú sieť.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 271/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Rozhodnutie Komisie č. 91/398/EHS z 19. júla 1991 o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 221, 9. 8. 1991, s. 30).

Rozhodnutie Komisie je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 4 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 33 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.