Nariadenie vlády č. 253/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z.

Čiastka 126/2003
Platnosť od 24.07.2003 do30.06.2010
Účinnosť od 01.08.2003 do30.06.2010
Zrušený 209/2010 Z. z.

OBSAH

253

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. júla 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „chladiaceho spotrebiča“.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „Výrobca alebo jeho splnomocnenec chladiaceho spotrebiča“ nahrádzajú slovami „Výrobca chladiaceho spotrebiča alebo jeho splnomocnenec“.

3. § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi chladiaceho spotrebiča“ nahrádzajú slovami „výrobcovi chladiaceho spotrebiča alebo jeho splnomocnencovi“.

4. V prílohe č. 1 v časti Definície sa slovo „slovenskej“ nahrádza slovom „európskej“.

5. V prílohe č. 1 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 1 slová „STN EN 153:1998“ nahrádzajú slovami „EN 153:1995“.

6. V prílohe č. 2 bode 6 sa slová „Výrobca alebo jeho splnomocnenec chladiaceho spotrebiča“ nahrádzajú slovami „Výrobca chladiaceho spotrebiča alebo jeho splnomocnenec“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.