25

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. januára 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j) a k) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o

a) požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na určené parkoviská,

b) vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku,

c) podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní,

d) vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel,

e) obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených finančných príspevkoch.

Požiadavky na zariadenia na spracovanie starých vozidiel a na určené parkoviská

§ 2

Umiestnenie a rozloha zariadenia na spracovanie starých vozidiel (ďalej len „spracovateľské zariadenie“) a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel a použitej technológii.

§ 3

(1) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.

(2) V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené priestory na

a) skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len „sklad starých vozidiel“),

b) odobratie olejov, mazadiel, pohonných hmôt, chladiacej zmesi motora, brzdovej kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a svetiel, kvapaliny z klimatizačného zariadenia a ďalších kvapalín, ktoré sa vo vozidle nachádzajú (ďalej len „prevádzkové kvapaliny“), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov, zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov a autobatérií (ďalej len „miesto na vysušovanie vozidiel“),

c) demontáž vysušených vozidiel,

d) skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len „sklad náhradných dielcov“),

e) skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len „sklad druhotných surovín“),

f) spracúvanie (najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie) karosérií starých vozidiel (ďalej len „miesto na úpravu karosérií“),

g) skladovanie prevádzkových kvapalín,

h) skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,

i) skladovanie demontovaných pneumatík.

j) skladovanie autobatérií.

(3) Spracovateľské zariadenie musí byť v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom proti vstupu cudzích osôb.

(4) Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.

§ 4

(1) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. Časť skladu starých vozidiel, ktorá slúži ako manipulačná plocha na manipuláciu so starými vozidlami, musí byť zastrešená.

(2) Manipulácia je preberanie, váženie a ocenenie starých vozidiel.

(3) Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.

(4) Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako určené parkovisko.1) Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako určené parkovisko, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a musia sa urobiť ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako určené parkovisko, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení.

§ 5

(1) Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie a odvetrávanie a musí byť vybavené zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel.

(2) Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín a súčiastok obsahujúcich ortuť.

§ 6

(1) Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené proti atmosférickým zrážkam, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú demontáž starých vozidiel.

(2) Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby ich bolo možné účelne opätovne použiť alebo zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti.

§ 7

Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.

§ 8

Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré budú použité pri úprave karosérií tak, aby nedošlo k poškodzovaniu životného prostredia.

§ 9

(1) Sklad autobatérií musí mať vhodné kontajnery na skladovanie batérií a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.

(2) Sklad prevádzkových kvapalín musí mať vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín a vhodné kontajnery na skladovanie filtrov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.

(3) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.

§ 10

(1) Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.

(2) Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneumatík.

§ 11

(1) Plocha určeného parkoviska musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.

(2) Na určené parkovisko sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 3 a 4.

(3) Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.1a)

Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní

§ 12

(1) So starými vozidlami treba pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia časť z nich mohla opätovne použiť alebo zhodnotiť ako druhotná surovina. Demontované časti starých vozidiel, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, nesmú byť určené na opätovné použitie a ani opätovne použité.

(2) Opätovným použitím sa rozumie použitie na rovnaký účel, najmä ako náhradné dielce, pohonné hmoty, náplň chladiacich systémov.

§ 13

(1) Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

(2) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.

(3) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve vozidlá nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.

§ 14

(1) Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto operácie sa musia uskutočniť podľa možnosti čo najskôr po uskladnení starého vozidla do skladu starých vozidiel.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa vzhľadom na ich stav majú demontovať z vozidla v celku a opätovne použiť, ak je to vhodnejšie z hľadiska zachovania ich funkčnosti a ak je z nich spoľahlivo zamedzený nežiaduci únik prevádzkových kvapalín.

(3) Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných prevádzkových kvapalín a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a podtlaku na odobratie aj viskóznejších kvapalín.

Dokumentácia, evidencia a vyplatenie finančného príspevku

§ 15

Prevádzkovateľ určeného parkoviska, ktorý vykonáva zber starých vozidiel, vedie dokumentáciu o odovzdaných a prevzatých starých vozidlách na určené parkovisko. Dokumentácia o starých vozidlách odovzdaných a prevzatých na určené parkovisko sa vedie podľa prílohy č. 1.

§ 16

(1) Prevádzková dokumentácia o spracovaní starých vozidiel sa vedie ako súčasť prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa osobitného predpisu.2)

(2) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria

a) údaje o stave a pohybe odobratých látok, materiálov a dielcov podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,

b) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

(3) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň,3) časť evidencie podľa odseku 2 písm. a) možno viesť v elektronickej forme.

(4) Vzor potvrdenia podľa odseku 2 písm. b) je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Vzor čestného vyhlásenia držiteľa starého vozidla je uvedený v prílohe č. 3.

§ 17

(1) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o vyplatených finančných príspevkoch, ktorú tvoria:

a) kópie vydaných potvrdení o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa § 16 ods. 2 písm. b),

b) doklady o vyplatených finančných príspevkoch,

c) súhrn finančných príspevkov vyplatených za kalendárny štvrťrok.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. c) ohlasuje4) spracovateľ starých vozidiel Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§ 17a

Spracovateľské zariadenia sú povinné splniť požiadavku podľa § 3 ods. 2 písm. j) do 15. augusta 2004.


§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2003 Z. z.

DOKUMENTÁCIA O STARÝCH VOZIDLÁCH ODOVZDANÝCH A PREVZATÝCH NA URČENÉ PARKOVISKO

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2003 Z. z.

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2003 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O PONECHANÍ SI STARÉHO VOZIDLA

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) § 51 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) § 32 ods. 12 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

2) § 30 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

3) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.