Nariadenie vlády č. 249/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Čiastka 125/2003
Platnosť od 24.07.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do31.12.2004
Zrušený 617/2004 Z. z.

249

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. júna 2003,

ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú

a) citlivé oblasti,

b) zraniteľné oblasti.

§ 2

Citlivé oblasti

Za citlivé oblasti1) sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú.

§ 3

Zraniteľné oblasti

(1) Za zraniteľné oblasti2) sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Mapa zraniteľných oblastí je uvedená v prílohe č. 2.


§ 4

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 249/2003 Z. z.

Príloha 01

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 249/2003 Z. z.

Obrázok 02-1

Poznámky pod čiarou

1) § 29 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

2) § 30 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z. z.