Zákon č. 247/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c155/2003 Z. z.)

Čiastka 124/2003
Platnosť od 24.07.2003 do31.01.2009
Účinnosť od 01.08.2003 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.

247

ZÁKON

zo 4. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

2. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

㤠31a

Osobitosti cestnej premávky v zimnom období

Na idúcom motorovom vozidle s výnimkou motocyklov a zvláštnych motorových vozidiel sa v čase od 15. novembra do 15. marca musia používať pneumatiky so zimným druhom dezénu s označením M+S, M/S alebo MS alebo s terénnym druhom dezénu. Podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.“.

3. V § 90 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo držiteľovi“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Rudolf Schuster v. r.

v z. Viliam Veteška v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.