Zákon č. 242/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2003
Platnosť od 19.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Zrušený 107/2004 Z. z.

OBSAH

242

ZÁKON

z 27. júna 2003,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 340/1999 Z. z., zákona č. 250/2000 Z. z. a zákona č. 391/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 6 odsek 1 znie:

(1) Sadzby dane sa ustanovujú takto:

a) základná sadzba dane 50 Sk/stupeň Plato/hl,

b) znížená sadzba dane 37 Sk/stupeň Plato/hl.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.