Oznámenie č. 237/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri úverov a záruk

Čiastka 118/2003
Platnosť od 11.07.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 322/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 420/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené ozn...

237

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk.

Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o vedení a používaní registra úverov a záruk, rozsah a spôsob oznamovania údajov bankami a pobočkami zahraničných bánk, rozsah a spôsob poskytovania údajov Národnou bankou Slovenska a spôsob technického zabezpečenia ochrany oznamovaných a poskytovaných zdrojov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.