Oznámenie č. 236/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z12.decembra 2002 č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely

Čiastka 117/2003
Platnosť od 08.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 570/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.

236

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 27. júna 2003 č. 3/2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení vzor výkazu prílohy č. 23 M (NBS) 1-12 Mesačná štatistická bilancia vrátane vysvetliviek na jeho vyplnenie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.