Oznámenie č. 234/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 115/2003
Platnosť od 03.07.2003

234

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. júna 2003 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 z 27. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

2. Dodatok č. 1 z 1. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2007 z 15. februára 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 2 z 23. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 4 z 30. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 1 zo 16. mája 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.