Nariadenie vlády č. 231/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 114/2003
Platnosť od 01.07.2003 do31.12.2012
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2012
Zrušený 176/2012 Z. z.

231

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) klimatizačnou jednotkou pre domácnosť (ďalej len „klimatizačná jednotka“) taká klimatizačná jednotka, ktorá patrí do skupiny určených výrobkov „klimatizačné jednotky“ podľa osobitného predpisu,1) a zároveň má prívody elektrickej energie, ktoré ju uvádzajú do prevádzky a ktoré sú definované v harmonizovaných slovenských technických normách,2),3)

b) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na klimatizačnú jednotku,

c) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú klimatizačná jednotka potrebuje na svoju činnosť,

d) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti klimatizačnej jednotky, ktorá je nápomocná alebo sa vzťahuje na jej hodnotenie, na jej spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.

§ 2

Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) spotrebiče, ktoré môžu používať aj iné energetické zdroje,

b) spotrebiče vzduch - voda a voda - voda,

c) klimatizačné jednotky s výkonom (chladiacim výkonom) väčším ako 12 kW.

§ 3

(1) Výrobca alebo dovozca klimatizačnej jednotky vypracuje energetický štítok spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 a energetický opis spôsobom uvedeným v prílohe č. 3. Informácia o hlučnosti klimatizačnej jednotky sa zisťuje podľa osobitného predpisu.4)

(2) Výrobca alebo dovozca vypracuje technickú dokumentáciu klimatizačnej jednotky k energetickému štítku a k energetickému opisu. Túto dokumentáciu ukladá na kontrolné účely počas piatich rokov.

(3) Výrobca alebo dovozca dodá obchodníkom potrebné energetické štítky a energetické opisy zdarma. Výrobca alebo dovozca môže si zvoliť vlastný systém dodávania energetických štítkov a energetických opisov. Ak však obchodník predloží požiadavku na energetické štítky a energetické opisy, výrobca alebo dovozca zabezpečí rýchlu dodávku požadovaných energetických štítkov a energetických opisov.

(4) Dokumentácia k energetickému štítku a k energetickému opisu klimatizačnej jednotky sa musí vypracovať tak, aby postačovala na preukázanie informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise klimatizačnej jednotky; zahŕňa

a) názov klimatizačnej jednotky, obchodné meno a adresu výrobcu alebo dovozcu,

b) všeobecný opis klimatizačnej jednotky postačujúci na jej identifikáciu,

c) informácie vrátane podstatných nákresov o hlavných konštrukčných znakoch daného modelu a častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem,2),3)

e) návod na obsluhu,

f) základnú charakteristiku klimatizačnej jednotky,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov,

h) protokoly, ktoré vydali príslušné autorizované osoby,5) ak sú tieto protokoly k dispozícii,

i) hodnoty v súlade s prílohami č. 2 až 5, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

(5) Tam, kde možno získať informácie týkajúce sa určitej kombinácie modelu výpočtom na základe návrhu alebo extrapoláciou iných kombinácií, dokumentácia má obsahovať aj údaje o týchto výpočtoch alebo extrapoláciách a o skúškach vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov alebo extrapolácií.

(6) Požadované informácie na vypracovanie dokumentácie k energetickému štítku a k energetickému opisu klimatizačnej jednotky sa získavajú pomocou meraní urobených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2),3)

§ 4

(1) Informácia predložená spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu klimatizačnej jednotky určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky, alebo na predvádzanie konečnému používateľovi obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a k tomu doplnkovú informáciu.

(2) Vyobrazenie a opis náležitostí energetického štítku sú uvedené v prílohe č. 2. Energetický štítok sa umiestňuje na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti klimatizačnej jednotky tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

(3) Obsah a forma energetického opisu klimatizačnej jednotky sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Ak sa klimatizačná jednotka ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku, spotrebiteľ dostane informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise klimatizačnej jednotky ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 4.

(5) Triedy energetickej hospodárnosti klimatizačnej jednotky sú uvedené v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 231/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Komisie č. 2002/31/ES z 22. marca 2002 vykonávajúca smernicu Rady č. 92/75/EHS o označovaní klimatizačných zariadení pre domácnosti energetickými štítkami.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

Uvedené smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 231/2003 Z. z.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Štítok pre spotrebiče iba na chladenie - štítok č. 1

Obrázok 01

Štítok pre spotrebiče iba na chladenie/vykurovanie - štítok č. 2

Obrázok 02

ÚDAJE NA ENERGETICKOM ŠTÍTKU

I. Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.

II. Identifikačná značka modelu pre „delené a viacnásobne delené zariadenia“; uplatňuje sa identifikačná značka modelu vnútorných a vonkajších prvkov kombinácie, na ktorú sa vzťahujú čísla uvedené ďalej.

III. Trieda energetickej hospodárnosti modelu alebo kombinácie podľa prílohy č. 5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky. Šírka šípky obsahujúcej písmeno indikátora nebude menšia a zároveň väčšia ako dvojnásobok šírky šípok jednotlivých tried.

IV. Ekologická značka EÚ (Európsky kvet),1) ak bola klimatizačnej jednotke udelená. Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiadny vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

V. Indikatívna ročná spotreba energie vypočítaná s celkovým príkonom podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) podľa § 3 ods. 4, násobená priemerným použitím 500 hodín ročne v režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 „stredná“).

VI. Chladiaci výkon klimatizačnej jednotky v kW v režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 „stredný“).

VII. EER (indikátor energetickej hospodárnosti) spotrebiča v režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 „stredný“).

VIII. Typ spotrebiča: len chladenie, chladenie/vykurovanie. Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

IX. Režim chladenia: vzduchom chladený, vodou chladený. Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

X. Iba pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania (štítok č. 2); tepelný výkon definovaný ako vykurovací výkon spotrebiča v kW v režime vykurovania pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 + 7C).

XI. Iba pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania (štítok č. 2); trieda energetickej hospodárnosti v režime vykurovania podľa prílohy č. 5 vyjadrená na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia), určená podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 + 7C). Ak je možnosť vykurovania klimatizačnou jednotkou zabezpečená odporovým prvkom, potom koeficient výkonu COP má hodnotu 1.

XII. Hlučnosť klimatizačnej jednotky ustanovuje osobitný predpis.4)

Obrázok 03

Použité farby

CMYK - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

A: X0X0,

B: 70X0,

C: 30X0,

D: 00X0,

E: 03X0,

F: 07X0,

G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Farba podkladu šípky indikátora triedy energetickej hospodárnosti je čierna.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 231/2003 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

Poradie údajov v energetickom opise klimatizačnej jednotky:

1. Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.

2. Identifikačná značka modelu pre „delené a viacnásobne delené zariadenia“; uplatňuje sa identifikačná značka modelu vnútorných a vonkajších prvkov kombinácie, na ktorú sa vzťahujú čísla uvedené ďalej.

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu podľa prílohy č. 5 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť aj inou formou, ak je jasné poradie stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

4. Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky a ak model získal ekologickú značku EÚ, túto informáciu možno uviesť v tabuľke energetického opisu klimatizačnej jednotky označenej „Ekologická značka EÚ“ kópiou ekologickej značky EÚ (Európsky kvet)1). Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

5. Indikatívna ročná spotreba energie založená na priemernom použití 500 hodín ročne podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 „stredná“), ako je definované v prílohe č. 2 bode V.

6. Chladiaci výkon definovaný ako chladiaca kapacita zariadenia v kW, v režime chladenia pri plnom zaťažení, určenom podľa skúšobných postupov podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 „stredný“), ako je definované v prílohe č. 2 bode VI.

7. EER (indikátor energetickej hospodárnosti) spotrebiča v režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 „stredný“).

8. Typ spotrebiča: len chladenie, chladenie/vykurovanie.

9. Režim chladenia: vzduchom chladený, vodou chladený.

10. Iba pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania, tepelný výkon definovaný ako vykurovací výkon spotrebiča v kW v režime vykurovania pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 + 7C), ako je definované v prílohe č. 2 bode X.

11. Iba pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania, trieda energetickej hospodárnosti v režime vykurovania podľa prílohy č. 5, vyjadrená na stupnici A (vyššia) až G (nižšia), určená podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2),3) (podmienky T1 + 7C), ako je definované v prílohe č. 2 bode XI. Ak je možnosť vykurovania klimatizačnou jednotkou zabezpečená odporovým prvkom, potom koeficient výkonu COP má hodnotu 1.

12. Hlučnosť klimatizačnej jednotky ustanovuje osobitný predpis.4)

Tieto údaje môžu byť tiež vo forme tabuľky obsahujúcej informácie pre viac modelov od jedného výrobcu; v tabuľke sa uvádza údaj v rovnakom poradí ako energetický opis klimatizačnej jednotky.

Ak energetický opis klimatizačnej jednotky obsahuje farebnú alebo čierno-bielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 231/2003 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku podľa § 4 ods. 4 musia obsahovať informácie v určenom poradí uvedenom v prílohe č. 3.

Ak súčasťou týchto údajov budú aj ďalšie údaje o energetických charakteristikách klimatizačnej jednotky, potom sa musia uvádzať vo forme uvedenej v prílohe č. 3.

Veľkosť a typ tlačeného písma musia zabezpečovať čitateľnosť údajov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 231/2003

TRIEDA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa nasledujúcich tabuliek:

Tabuľka 1 - Klimatizačné jednotky vzduchom chladené

Tabuľka 1.1

Trieda energetickej hospodárnosti Delené a viacnásobne delené spotrebiče
A 3,20 < EER
B 3,20 ≥ EER > 3,00
C 3,00 ≥ EER > 2,80
D 2,80 ≥ EER > 2,60
E 2,60 ≥ EER > 2,40
F 2,40 ≥ EER > 2,20
G 2,20 ≥ EER

Tabuľka 1.2

Trieda energetickej hospodárnosti Blokové klimatizačné jednotky1)
A 3,20 < EER
B 3,00 ≥ EER > 2,80
C 2,80 ≥ EER > 2,60
D 2,60 ≥ EER > 2,40
E 2,40 ≥ EER > 2,20
F 2,20 ≥ EER > 2,00
G 2,00 ≥ EER
1) Blokové klimatizaené jednotky s dvojitými kanálmi (komerčne známe ako „dvojité kanály") definované ako
„klimatizačné jednotky, úplne umiestnené vnútri klimatizovaného priestoru, s kondenzátorom prívodného
vzduchu a s vypúšťaním vzduchu spojeným s vonkajiím prostredím pomocou dvoch kanálov" sa klasifikujú
podľa tabuľky 1.2 s faktorom opravy -0,4.

Tabuľka 1. 3

Trieda energetickej hospodárnosti Klimatizačné jednotky s jedným kanálom
A 2,60 < EER
B 2,60 ≥ EER > 2,40
C 2,40 ≥ EER > 2,20
D 2,20 ≥ EER > 2,00
E 2,00 ≥ EER > 1,80
F 1,80 ≥ EER > 1,60
G 1,60 ≥ EER

Tabuľka 2 - Klimatizačné jednotky vodou chladené

Tabuľka 2.1

Trieda energetickej hospodárnosti Delené a viacnásobne delené spotrebiče
A 3,60 < EER
B 3,60 ≥ EER > 3,30
C 3,30 ≥ EER > 3,10
D 3,10 ≥ EER > 2,80
E 2,80 ≥ EER > 2,50
F 2,50 ≥ EER > 2,20
G 2,20 ≥ EER

Tabuľka 2.2

Trieda energetickej hospodárnosti Blokové klimatizačné jednotky
A 4,40 < EER
B 4,40 ≥ EER > 4,10
C 4,10 ≥ EER > 3,80
D 3,80 ≥ EER > 3,50
E 3,50 ≥ EER > 3,20
F 3,20 ≥ EER > 2,90
G 2,90 ≥ EER

Trieda energetickej hospodárnosti v režime vykurovania sa potom určí v súlade s nasledujúcimi tabuľkami, kde COP (koeficient výkonu) sa určí v súlade so skúšobnými postupmi harmonizovaných slovenských technických noriem1),2) za podmienok T1 + 7C.

Tabuľka 3 - Klimatizačné jednotky vzduchom chladené - režim vykurovania

Tabuľka 3.1

Trieda energetickej hospodárnosti Delené a viacnásobne delené spotrebiče
A 3,60 < COP
B 3,60 ≥ COP > 3,40
C 3,40 ≥ COP > 3,20
D 3,20 ≥ COP > 2,80
E 2,80 ≥ COP > 2,60
F 2,60 ≥ COP > 2,40
G 2,40 ≥ COP

Tabuľka 3.2

Trieda energetickej hospodárnosti Blokové klimatizačné jednotky1)
A 3,40 < COP
B 3,40 ≥ COP > 3,20
C 3,20 ≥ COP > 3,00
D 3,00 ≥ COP > 2,60
E 2,60 ≥ COP > 2,40
F 2,40 ≥ COP > 2,20
G 2,20 ≥ COP
1) Blokové jednotky s „dvojitými kanálmi" (komerčne známe ako „dvojité kanály")
definované ako „klimatizačná jednotka umiestnená úplne vnútri klimatizovaného priestoru,
s kondenzátorom prívodného vzduchu a s vypúšťaním vzduchu spojeným s vonkajším prostredím
pomocou dvoch kanálov" sa klasifikuje podľa tabuľky 3.2 s faktorom opravy -0,4.

Tabuľka 3.3

Trieda energetickej hospodárnosti Klimatizačné jednotky s jedným kanálom
A 3,00 < COP
B 3,00 ≥ COP > 2,80
C 2,80 ≥ COP > 2,60
D 2,60 ≥ COP > 2,40
E 2,40 ≥ COP > 2,10
F 2,10 ≥ COP > 1,80
G 1,80 ≥ COP

Tabuľka 4 - Klimatizačné jednotky vodou chladené - režim vykurovania

Tabuľka 4.1

Trieda energetickej hospodárnosti Delené a viacnásobne delené spotrebiče
A 4,00 < COP
B 4,00 ≥ COP > 3,70
C 3,70 ≥ COP > 3,40
D 3,40 ≥ COP > 3, 10
E 3,10 ≥ COP > 2,80
F 2,80 ≥ COP > 2,50
G 2,50 ≥ COP

Tabuľka 4.2

Trieda energetickej hospodárnosti Blokové klimatizačné jednotky
A 4,70 < COP
B 4,70 ≥ COP > 4,40
C 4,40 ≥ COP > 4,10
D 4,10 ≥ COP > 3,80
E 3,80 ≥ COP > 3,50
F 3,50 ≥ COP > 3,20
G 3,20 ≥ COP

Poznámky pod čiarou

1) § 9 a 10 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2001 Z. z. a zákona č. 436/2001 Z. z.

2) Napríklad STN EN 255-1 (14 3015) Klimatizátory, kvapalinové chladiace súpravy a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi.Časť 1: Termíny, definície a označovanie. STN EN 814-1 (14 3002) Klimatizátory a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi.Režim chladenia. Časť 1: Termíny, definície a označovanie.

3) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.

5) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.

1)
§ 1 ods.1 písm. b) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.

2)
Napríklad STN EN 255-1 (14 3015) Klimatizátory, kvapalinové chladiace súpravy a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 1: Termíny, definície a označovanie. STN EN 814-1 (14 3002) Klimatizátory a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Režim chladenia. Časť 1: Termíny, definície a označovanie.

3)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.

4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.177/2002 Z. z.

1)
§ 1 ods.1 písm. b) zákona č. 469/2002 Z. z.

2)
Napríklad STN EN 255-1 (14 3015) Klimatizátory, kvapalinové chladiace súpravy a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 1: Termíny, definície a označovanie. STN EN 814-1 (14 3002) Klimatizátory a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Režim chladenia. Časť 1: Termíny, definície a označovanie.

3)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.

4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z.

1)
Napríklad STN EN 255-1 (14 3015) Klimatizátory, kvapalinové chladiace súpravy a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 1: Termíny, definície a označovanie. STN EN 814-1 (14 3002) Klimatizátory a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Režim chladenia. Časť 1: Termíny, definície a označovanie.

2)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.