230

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2003 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom svojím uznesením č. 233 z 9. apríla 2003 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. mája 2003.

Protokol nadobudne platnosť 1. júla 2003 na základe článku 17.

Medzinárodní smlouva č. 26

K oznámeniu č. 230/2003 Z. z.

PROTOKOL

k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

Európske spoločenstvo a Slovenská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

vzhľadom na to, že Slovenská republika sa uchádza o členstvo v Európskej únii a takéto členstvo znamená efektívnu implementáciu acquis Európskeho spoločenstva,

uznávajúc, že postupné prijímanie a implementácia právnych predpisov Spoločenstva Slovenskou republikou poskytuje možnosť zväčšenia prospechu z vnútorného trhu a zabezpečenia jeho efektívneho fungovania v jednotlivých sektoroch pred prístupom,

majúc na zreteli, že v sektoroch, ktoré sú upravené týmto Protokolom, právne predpisy Slovenskej republiky v podstatnej miere prijímajú právne predpisy Spoločenstva,

majúc na zreteli svoje záväzky vyplývajúce z princípov slobodného pohybu tovaru a podporujúce kvalitu výrobkov, ale aj záväzky na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti svojich občanov, ako aj ochrany životného prostredia vrátane technickej pomoci a iných foriem vzájomnej spolupráce,

želajúc si uzatvorenie Protokolu k Európskej dohode o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (ďalej len „Protokol“) umožňujúceho vzájomné uznávanie priemyselných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán a vzájomné uznávanie výsledkov posudzovania zhody priemyselných výrobkov, ktoré sú predmetom právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov, s ohľadom na to, že článok 75 Európskej dohody poskytuje tam, kde je to vhodné, možnosť uzavretia dohody o vzájomnom uznávaní,

uvedomujúc si blízky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorá umožňuje uzatvorenie paralelnej Európskej dohody o posudzovaní zhody medzi Slovenskou republikou a týmito krajinami, rovnocennej tomuto Protokolu,

berúc do úvahy svoje postavenie zmluvných strán, ktoré sú signatármi Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, a uvedomujúc si osobitne svoje záväzky vyplývajúce z Dohody Svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Účel

Účelom tohto Protokolu je uľahčiť zmluvným stranám odstraňovanie technických prekážok obchodu vo vzťahu k priemyselným výrobkom. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je postupné prijímanie a implementácia právnych predpisov Spoločenstva do právneho poriadku Slovenskej republiky v celom rozsahu. Protokol zabezpečuje:

1. vzájomné uznávanie priemyselných výrobkov, ktorých zoznam je uvedený v prílohách o vzájomnom uznávaní priemyselných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky a sú v súlade s právnymi predpismi uvádzané na trh v jednej zo zmluvných strán,

2. vzájomné uznávanie výsledkov posudzovania zhody priemyselných výrobkov podľa právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohách o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody.

Článok 2

Definície

Na účely tohto Protokolu sa rozumie:

– priemyselné výrobky – výrobky určené v článku 9 Európskej dohody,

– právnym predpisom Spoločenstva – akýkoľvek právny predpis a implementačná prax Európskeho spoločenstva aplikovateľné na konkrétnu situáciu, riziko alebo kategóriu priemyselných výrobkov, tak ako ho vykladá Súdny dvor Európskych spoločenstiev,

– vnútroštátnym právnym predpisom – všeobecne záväzný právny predpis a implementačná prax alebo činnosť, pomocou ktorých Slovenská republika prijíma právne predpisy Spoločenstva aplikovateľné na konkrétnu situáciu, riziko alebo kategóriu priemyselných výrobkov.

Pojmy, ktoré sa používajú v tomto Protokole, majú význam daný v právnych predpisoch Spoločenstva a v právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Článok 3

Zladenie legislatívy

Na účely tohto Protokolu Slovenská republika súhlasí s vykonaním príslušných opatrení podľa konzultácií s Komisiou Európskych spoločenstiev na pokračovanie alebo ukončenie prijímania právnych predpisov Spoločenstva, najmä v oblastiach normalizácie, metrológie, akreditácie, posudzovania zhody, trhového dozoru, všeobecnej bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti výrobcu za škody spôsobené vadným výrobkom.

Článok 4

Vzájomné uznávanie priemyselných výrobkov

Zmluvné strany súhlasia, že na účel vzájomného uznávania priemyselných výrobkov, ktorých zoznam je uvedený v prílohách o vzájomnom uznávaní priemyselných výrobkov a ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnymi predpismi, môžu byť tieto uvedené na trh druhej zmluvnej strany bez ďalších obmedzení. To platí s výhradou ustanovení článku 36 Európskej dohody.

Článok 5

Vzájomné uznávanie výsledkov postupov posudzovania zhody

Zmluvné strany súhlasia s uznávaním výsledkov postupov posudzovania zhody vykonaných v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v prílohách o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody. Zmluvné strany nebudú požadovať opakovanie postupov, ani nebudú uplatňovať dodatočné požiadavky na účely uznania zhody.

Článok 6

Ochranné opatrenie

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že priemyselný výrobok, ktorý bol uvedený na trh na jej území na základe tohto Protokolu a je používaný v súlade so zamýšľaným účelom používania, môže ohrozovať bezpečnosť alebo zdravie používateľov alebo iných osôb, alebo iné oprávnené záujmy, ktoré sú chránené právnymi predpismi uvedenými v prílohách, môže vykonať vhodné opatrenia na stiahnutie takého výrobku z trhu, zakázať jeho uvedenie na trh, uvedenie do prevádzky alebo používania, alebo obmedziť jeho slobodný pohyb. Prílohy ustanovujú postupy, ktoré majú byť v takých prípadoch použité.

Článok 7

Rozšírenie pôsobnosti

Ak Slovenská republika prijme a implementuje ďalšie vnútroštátne právne predpisy preberajúce právne predpisy Spoločenstva, zmluvné strany môžu doplniť prílohy alebo dohodnúť nové prílohy podľa postupu uvedeného v článku 14.

Článok 8

Pôvod

Ustanovenia tohto Protokolu sa vzťahujú na všetky priemyselné výrobky bez ohľadu na ich pôvod.

Článok 9

Záväzky zmluvných strán týkajúce sa orgánov a osôb

Zmluvné strany zabezpečia, že orgány podliehajúce ich právomoci, zodpovedné za efektívnu implementáciu právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, ich budú nepretržite aplikovať. Ďalej zabezpečia, aby tieto orgány boli oprávnené tam, kde je to vhodné, oznamovať notifikované osoby, pozastaviť, odstrániť pozastavenie notifikácie, prípadne ju zrušiť, čím zabezpečujú zhodu priemyselných výrobkov s právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo požadovať stiahnutie výrobkov z trhu.

Zmluvné strany zabezpečia, že osoby notifikované na posudzovanie zhody podľa požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v prílohách trvalo vyhovujú požiadavkám právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov. Taktiež vykonajú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie potrebnej spôsobilosti týchto osôb na vykonávanie činností, na ktoré boli notifikované.

Článok 10

Notifikované osoby

Na účely tohto Protokolu sú notifikovanými osobami tie, ktoré sú uvedené v zoznamoch, ktoré si Slovenská republika a Európske spoločenstvá navzájom vymenili ešte pred nadobudnutím platnosti tohto Protokolu.

Na oznámenie notifikovaných osôb na posudzovanie zhody vo vzťahu k požiadavkám právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v prílohách sa použije nasledujúci postup:

a) jedna zo zmluvných strán oznámi svoje notifikované osoby písomne druhej zmluvnej strane,

b) odo dňa písomného potvrdenia druhou zmluvnou stranou sa osoba považuje za notifikovanú a kompetentnú na posudzovanie zhody podľa požiadaviek uvedených v prílohách.

Ak sa jedna zo zmluvných strán rozhodne zrušiť notifikáciu osoby podliehajúcej jej právomoci, informuje o tom písomne druhú zmluvnú stranu. Notifikovaná osoba prestane vykonávať posudzovanie zhody podľa požiadaviek uvedených v prílohách najneskôr odo dňa zrušenia jej notifikácie. Posúdenie zhody, ktoré bolo vykonané pred týmto dňom, zostáva platné, ak Asociačná rada nerozhodne inak.

Článok 11

Overovanie notifikovaných osôb

Každá zmluvná strana môže požadovať od druhej zmluvnej strany overenie technickej spôsobilosti a zodpovednosti notifikovanej osoby podliehajúcej jej právomoci. Táto požiadavka sa posudzuje tak, aby umožnila zmluvnej strane zodpovednej za notifikáciu osoby vykonať požadované overenie a neodkladne ho oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany môžu tiež spolu kontrolovať notifikovanú osobu za účasti príslušných orgánov. Zmluvné strany zabezpečia všestrannú spoluprácu notifikovaných osôb podliehajúcich ich právomoci. Zmluvné strany uskutočnia všetky príslušné kroky a použijú akékoľvek prípustné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na riešenie zistených problémov.

Ak problémy nemožno vyriešiť tak, aby boli uspokojené obidve zmluvné strany, môžu tieto oznámiť predsedovi Asociačnej rady svoj nesúhlas s uvedením dôvodov. Asociačná rada sa môže rozhodnúť o vhodnom riešení.

Ak Asociačná rada nerozhodne inak, oznámenie notifikovaných osôb a uznávanie ich kompetencie pri posudzovaní zhody podľa požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v prílohách sú čiastočne alebo úplne pozastavené odo dňa oznámenia nesúhlasu zmluvných strán predsedovi Asociačnej rady.

Článok 12

Výmena informácií a spolupráca

V záujme zabezpečenia správneho a jednotného výkladu tohto Protokolu sa zmluvné strany, ich príslušné orgány a ich notifikované osoby zaväzujú:

a) vymieňať si všetky potrebné informácie v oblasti implementácie práva vrátane jeho aplikácie v praxi, najmä o postupoch na zabezpečenie spôsobilosti notifikovaných osôb,

b) zúčastňovať sa, ak je to vhodné, na potrebných informačných mechanizmoch, koordinácii a na iných súvisiacich činnostiach zmluvných strán,

c) podporovať spoluprácu ich notifikovaných osôb s cieľom zaviesť inštitút vzájomného uznávania v dobrovoľnej sfére.

Článok 13

Povinnosť mlčanlivosti

Predstavitelia, experti a ostatní zástupcovia zmluvných strán sú viazaní mlčanlivosťou aj po skončení výkonu svojich povinností, a to vo vzťahu k informáciám týkajúcim sa Protokolu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Tieto informácie sa nesmú použiť na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v tomto Protokole.

Článok 14

Vykonávanie Protokolu

Zodpovednosť za efektívne vykonávanie tohto Protokolu má Asociačná rada podľa článku 104 Európskej dohody. Táto má možnosť prijať rozhodnutia týkajúce sa najmä

a) zmeny príloh,

b) pridania nových príloh,

c) vymenovania spoločnej komisie alebo komisií expertov na overovanie technickej spôsobilosti notifikovaných osôb a ich zhody s požiadavkami,

d) výmeny informácií o navrhovaných a vykonaných zmenách právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v prílohách,

e) zohľadnenia nových alebo dodatočných postupov na posudzovanie zhody vo vzťahu k oblastiam, ktoré sú obsiahnuté v prílohe,

f) riešenia všetkých otázok vo vzťahu k aplikácii tohto Protokolu.

Asociačná rada môže delegovať vyššie uvedenú zodpovednosť ustanovenú v rámci tohto Protokolu podľa článku 108 (2) Európskej dohody.

Článok 15

Technická spolupráca a pomoc

Ak je to potrebné, Spoločenstvo môže poskytnúť technickú spoluprácu a pomoc Slovenskej republike, aby sa podporila efektívna implementácia a vykonávanie tohto Protokolu.

Článok 16

Dohody s ostatnými krajinami

Dohody o posudzovaní zhody uzatvorené medzi jednou zo zmluvných strán a treťou krajinou, ktorá nie je zmluvnou stranou tohto Protokolu, nepredstavujú pre druhú zmluvnú stranu záväzok prijať výsledky postupov posudzovania zhody vykonané v tejto tretej krajine, ak neexistuje osobitná dohoda medzi zmluvnými stranami v Asociačnej rade.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

Tento Protokol je platný od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vymenili diplomatické nóty potvrdzujúce ukončenie postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tohto Protokolu.

Článok 18

Štatút protokolu

Tento Protokol je neoddeliteľnou súčasťou Európskej dohody.

Tento Protokol je vyhotovený v dvoch origináloch v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom, talianskom a slovenskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Bruseli dňa dvadsiateho šiesteho februára v roku dvetisíc tri.

Za Slovenskú republiku:

Dušan Podhorský v. r.

Za Európske spoločenstvo:

Aristides Agathocles v. r.

PRÍLOHY O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV

OBSAH

1. Strojové zariadenia.

2. Osobné ochranné pomôcky.

3. Požiadavky na elektrické zariadenia používané v určitom rozsahu napätia.

4. Elektromagnetická kompatibilita.

5. Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

PRÍLOHA O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VÝSLEDKOV POSUDZOVANIA ZHODY STROJOVÉ ZARIADENIA

I. ČASŤ

Právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy

Právne predpisy Spoločenstva: Smernica 98/37/EC Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu ku strojovým zariadeniam (OJ L 207, 23. 7. 1998, s. 1) doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/79/EC z 27. októbra 1998 (OJ L 331, 7. 12. 1998, s. 1).

Vnútroštátne právne predpisy: Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001 s účinnosťou od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov čiastka 178/2001).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 126/2002).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000 s účinnosťou od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov čiastka 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválené 3. 4. 2002 s účinnosťou od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov čiastka 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia (schválené 16. 12. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 157/1999) v znení nariadenia vlády č. 475/2000 Z. z. (schválené 20. 12. 2000 s účinnosťou od 30. 12. 2000, Zbierka zákonov čiastka 194/2000) a nariadenia vlády č. 161/2002 Z. z. (schválené 13. 3. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 66/2002).

II. ČASŤ

Notifikujúce orgány

Európske spoločenstvo:

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministčre de ľEmploi et du Travail/Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.

Dánsko: Beskftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet.

Fínsko: Sosiaali-ja terveysministeriö/Social-och hälsovĺrdsministeriet.

Francúzsko: Ministčre de ľEmploi et de la Solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Yπουργείο Aνάπτυζης. Γενική Γραμματεία Bιομηχανίας

Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivitŕ Produttive.

Luxembursko: Ministčre du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

Holandsko: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Portugus da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden (v rámci pôsobnosti švédskej vlády): Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

III. ČASŤ

Notifikované osoby

Európske spoločenstvo:

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Spoločenstvu podľa právnych predpisov Spoločenstva uvedených v I. časti a notifikované Slovenskej republike podľa článku 10 tohto Protokolu.

Slovenská republika:

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v I. časti a notifikované Spoločenstvu podľa článku 10 tohto Protokolu.

IV. ČASŤ

Špecifické dohovory

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh pre priemyselné výrobky, ktoré sú označené značkou CE a patria pod túto prílohu, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým bol posudzovaný nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody o výsledku takýchto skúmaní zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takýchto skúmaní, záležitosť odstúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky takejto legislatívy, informuje o tom Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v tejto prílohe.

3. Spoločenstvo informuje Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

PRÍLOHA O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VÝSLEDKOV POSUDZOVANIA ZHODY

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

I. ČASŤ

Právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy

Právne predpisy Spoločenstva: Smernica Rady 89/686/EEC z 21. decembra 1989 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k osobným ochranným prostriedkom (OJ L 399, 30. 12. 1989, s. 18), naposledy doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/58/EC z 3. septembra 1996 (OJ L 236, 18. 9. 1996, s. 44).

Vnútroštátne právne predpisy: Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001 s účinnosťou od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov čiastka 178/2001).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 126/2002).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000 s účinnosťou od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov čiastka 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválený 3. 4. 2002 s účinnosťou od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov čiastka 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky (schválené 16. 11. 2000 s účinnosťou od 1. 4. 2001, Zbierka zákonov čiastka 13/2001) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2002 Z. z. (schválené 29. 5. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 137/2002).

II. ČASŤ

Notifikujúce orgány

Európske spoločenstvo:

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministčre des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Arbejdstilsynet.

Fínsko: Sosiaali-ja terveysministeriö/Social-och hälsovĺrdsministeriet.

Francúzsko: Ministére de l`emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5. Ministére de l`économie, des finances et de l`industrie, Direction générale de l`industrie, des technologies de l`information et des postes (DiGITIP) – SQUALPI.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Yπουργείο Aνάπτυζης. Γενική Γραμματεία Bιομηχανίας

Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivitŕ Produttive.

Luxembursko: Ministčre du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

Holandsko: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Portugus da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden (v rámci pôsobnosti švédskej vlády): Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

III. ČASŤ

Notifikované osoby

Európske spoločenstvo:

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Spoločenstvu podľa právnych predpisov Spoločenstva uvedených v I. časti a notifikované Slovenskej republike podľa článku 10 tohto Protokolu.

Slovenská republika:

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v I. časti a notifikované Spoločenstvu podľa článku 10 tohto Protokolu.

IV. ČASŤ

Špecifické dohovory

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh pre priemyselné výrobky, ktoré sú označené značkou CE a patria pod túto prílohu, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým bol posudzovaný nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody o výsledku takýchto skúmaní zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takýchto skúmaní, záležitosť odstúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky takejto legislatívy, informuje o tom Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v tejto prílohe.

3. Spoločenstvo informuje Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

PRÍLOHA O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VÝSLEDKOV POSUDZOVANIA ZHODY

POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ ZARIADENIE POUŽÍVANÉ V URČITOM ROZSAHU NAPÄTIA

I. ČASŤ

Právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy

Právne predpisy Spoločenstva: Smernica Rady 73/23/EEC z 19. februára 1973 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (OJ L 77, 26. 3. 1973, s. 29), naposledy doplnená smernicou Rady 93/68/EEC z 22. júla 1993 (OJ L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

Vnútroštátne právne predpisy: Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001 s účinnosťou od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov čiastka 178/2001).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 126/2002).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000 s účinnosťou od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov čiastka 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválený 3. 4. 2002 s účinnosťou od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov čiastka 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (schválené 16. 12. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 157/1999) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z. (schválené 13. 3. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 62/2002) a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2002 Z. z. (schválené 5. 6. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 131/2002).

II. ČASŤ

Notifikujúce orgány

Európske spoločenstvo:

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministčre des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Řkonomi-og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrĺdet.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet.

Francúzsko: Ministčre de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie, Direction générale de lindustrie, des technologies de linformation et des postes (DiGITIP) – SQUALPI.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Yπουργείο Aνάπτυζης. Γενική Γραμματεία Bιομηχανίας

Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivitŕ Produttive.

Luxembursko: Ministčre de lEconomie – Service de lEnergie de lEtat. Ministčre du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

Holandsko: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (spotrebný tovar).

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ostatné).

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Portugus da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden (v rámci pôsobnosti švédskej vlády): Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

III. ČASŤ

Notifikované osoby

Európske spoločenstvo:

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Spoločenstvu podľa právnych predpisov Spoločenstva uvedených v I. časti a notifikované Slovenskej republike podľa článku 10 tohto Protokolu.

Slovenská republika:

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v I. časti a notifikované Spoločenstvu podľa článku 10 tohto Protokolu.

IV. ČASŤ

Špecifické dohovory

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh pre priemyselné výrobky, ktoré sú označené značkou CE a patria pod túto prílohu, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým bol posudzovaný nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody na výsledku takýchto skúmaní zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takýchto skúmaní, záležitosť odstúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky takejto legislatívy, informuje o tom Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v tejto prílohe.

3. Spoločenstvo informuje Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

PRÍLOHA O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VÝSLEDKOV POSUDZOVANIA ZHODY

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

I. ČASŤ

Právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy

Právne predpisy Spoločenstva: Smernica Rady 89/336/EEC z 3. mája 1989 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite (OJ L 139, 23. 5. 1989 s. 19) naposledy doplnená smernicou Rady 93/68/EEC z 22. júla 1993 (OJ L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

Vnútroštátne právne predpisy: Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001 s účinnosťou od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov čiastka 178/2001).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 126/2002).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000 s účinnosťou od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov čiastka 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválený 3. 4. 2002 s účinnosťou od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov čiastka 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (schválené 16. 12. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 157/1999) v znení nariadenia vlády č. 159/2002 Z. z. (schválené 13. 3. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 65/2002) a v znení nariadenia vlády č. 301/2002 Z. z. (schválené 5. 6. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 131/2002).

II. ČASŤ

Notifikujúce orgány

Európske spoločenstvo:

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministčre des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: IT-og Telestyrelsen.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet. Pre EMC aspekty telekomunikačných a rádiových zariadení: Liikenne-ja viestintäministeriô/Kommunikationsministeriet.

Francúzsko: Ministčre de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie, Direction générale de lindustrie, des technologies de linformation et des postes (DiGITIP) – SQUALPI.

Nemecko: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Grécko: Yπουργείο Aνάπτυζης. Γενική Γραμματεία Bιομηχανίας

Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministerodelle Attivitŕ Produttive.

Luxembursko: Ministčre de lEconomie – Service de lEnergie de lEtat.

Holandsko: Minister van Verkeer en Waterstaat.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Portugus da Qualidade.

ICP-Autoridade Nacional de Comunicaňes (ANACOM).

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden: (v rámci pôsobnosti švédskej vlády): Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

III. ČASŤ

Notifikované osoby

Európske spoločenstvo:

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Spoločenstvu podľa právnych predpisov Spoločenstva uvedených v I. časti a notifikované Slovenskej republike podľa článku 10 tohto Protokolu.

Slovenská republika:

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v I. časti a notifikované Spoločenstvu podľa článku 10 tohto Protokolu.

IV. ČASŤ

Špecifické dohovory

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh pre priemyselné výrobky, ktoré sú označené značkou CE a patria pod túto prílohu, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým bol posudzovaný nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody na výsledku takýchto skúmaní zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

4. Ak sa strany nedohodnú na výsledku takýchto skúmaní, záležitosť odstúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky takejto legislatívy, informuje o tom Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v tejto prílohe.

3. Spoločenstvo informuje Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

PRÍLOHA O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VÝSLEDKOV POSUDZOVANIA ZHODY

ZARIADENIA A OCHRANNÉ SYSTÉMY URČENÉ NA POUŽITIE V PROSTREDÍ S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

I. ČASŤ

Právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy

Právne predpisy Spoločenstva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9/EC z 23. marca 1994 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k zariadeniam a ochranným systémom určeným na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (OJ L 100, 19. 4. 1994, s. 1).

Vnútroštátne právne predpisy: Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999 s účinnosťou od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov čiastka 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001 s účinnosťou od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov čiastka 178/2001).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002 s účinnosťou od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov čiastka 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 126/2002).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000 s účinnosťou od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov čiastka 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválený 3. 4. 2002 s účinnosťou od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov čiastka 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (schválené 28. 3. 2001 s účinnosťou od 1. 4. 2001, Zbierka zákonov čiastka 48/2001) a v znení nariadenia vlády č. 296/2002 Z. z. (schválené 5. 6. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov čiastka 130/2002).

II. ČASŤ

Notifikujúce orgány

Európske spoločenstvo:

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministčre des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Řkonomi-og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrĺdet (pre elektrické aspekty),

Beskftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet (pre mechanické aspekty).

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet.

Francúzsko: Ministčre de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie, Direction de lAction Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI), Sous-direction de la sécurité industrielle.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Yπουργείο Aνάπτυζης. Γενική Γραμματεία Bιομηχανίας

Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivitŕ Produttive.

Luxembursko: Ministčre de lEconomie – Service de lEnergie de lEtat.

Holandsko: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Portugus da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden (v rámci pôsobnosti švédskej vlády): Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

III. ČASŤ

Notifikované osoby

Európske spoločenstvo:

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Spoločenstvu podľa právnych predpisov Spoločenstva uvedených v I. časti a notifikované Slovenskej republike podľa článku 10 tohto Protokolu.

Slovenská republika:

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v I. časti a notifikované Spoločenstvu podľa článku 10 tohto Protokolu.

IV. ČASŤ

Špecifické dohovory

Prechodné ustanovenia

Certifikáty vydané členskými štátmi v súlade so smernicami 76/117/EEC, 79/196/EEC a 82/130/EEC budú uznané ako dôkaz posúdenia zhody podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe týchto certifikátov dovozca daných výrobkov do Slovenskej republiky vydá vyhlásenie o zhode tohto výrobku s príslušnými požiadavkami uvedenými v tomto odseku.

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh pre priemyselné výrobky, ktoré sú označené značkou CE a patria pod túto prílohu, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým bol posudzovaný nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody na výsledku takýchto skúmaní zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takýchto skúmaní, záležitosť odstúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby takéto výrobky neboli uvedené na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky takejto legislatívy, informuje o tom Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v tejto prílohe.

3. Spoločenstvo informuje Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

VYHLÁSENIE SPOLOČENSTVA K ÚČASTI

ZÁSTUPCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ZASADNUTIACH VÝBOROV

Na zabezpečenie lepšieho pochopenia praktických aspektov aplikácie právnych predpisov Spoločenstva Spoločenstvo vyhlasuje, že pozýva Slovenskú republiku za nasledujúcich podmienok na zasadnutia výborov ustanovených v rámci právnych predpisov Spoločenstva alebo vzťahujúcich sa na právne predpisy Spoločenstva na strojové zariadenia, osobné ochranné prostriedky, elektromagnetickú kompatibilitu a zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Táto účasť je obmedzená na zasadnutia alebo ich časti, počas ktorých sa prerokúva aplikácia právnych predpisov Spoločenstva; netýka sa však účasti na zasadnutiach zaoberajúcich sa prípravou a vydávaním stanovísk vyplývajúcich z implementačnej alebo vykonávacej právomoci, ktorú Rada Komisii delegovala.

Toto pozvanie sa môže v prípade potreby rozšíriť na skupiny expertov zvolávaných Komisiou.

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pred ratifikáciou Protokolu k Európskej dohode o pridružení o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA) Národnou radou Slovenskej republiky predloží vláda Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude obsahovať tieto zmeny:

§ 5 ods. 6 zákona č. 264/1999 Z. z. sa bude uplatňovať iba v neharmonizovanej oblasti a v tých sektoroch zahrnutých do PECA, kde príslušná smernica EHS/ES umožňuje používanie národných noriem na splnenie požiadaviek zhody, ak neexistujú žiadne harmonizované normy.

Harmonizované slovenské technické normy definované v § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. sú identické s tými európskymi harmonizovanými normami, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev na zabezpečenie predpokladu zhody so základnými požiadavkami smerníc nového prístupu, ktoré sú uvedené v sektorových prílohách PECA.

§ 9 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. sa bude uplatňovať iba v mimoriadnych situáciách (havária, experimentálne účely) a nebude sa uplatňovať v sektoroch zahrnutých do PECA s výnimkou prípadov, ak to ustanovujú príslušné transponované smernice EHS/ES uvedené v sektorových prílohách PECA.

§ 11 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. sa nebude uplatňovať v sektoroch zahrnutých do PECA. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, uvedený v sektorových prílohách PECA ako notifikujúci orgán, je jediný zodpovedný a kompetentný na vymenovanie autorizovaných osôb a zmeny v ich vymenovaní.

Medzinárodní smlouva č. 26