Nariadenie vlády č. 229/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 112/2003
Platnosť od 01.07.2003
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2014
Zrušený 378/2014 Z. z.

229

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) elektrickou rúrou na pečenie pre domácnosť (ďalej len „elektrická rúra na pečenie“) taká elektrická rúra na pečenie, ktorá patrí do skupiny určených výrobkov podľa osobitného predpisu,1) vrátane všetkých elektrických rúr na pečenie napojených na elektrickú sieť a rúr na pečenie, ktoré sú súčasťou väčších zariadení, ako aj rúr na pečenie s viacerými dutinami, a ktoré sú definované v harmonizovaných slovenských technických normách,2), 3)

b) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na elektrickú rúru na pečenie,

c) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú elektrická rúra na pečenie potrebuje na činnosť,

d) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti elektrickej rúry na pečenie, ktorá je nápomocná alebo sa vzťahuje na jej hodnotenie, na jej spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.

§ 2

(1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) rúry na pečenie, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie,

b) rúry na pečenie, na ktoré sa svojím rozsahom nevzťahujú harmonizované slovenské technické normy,2), 3)

c) prenosné rúry na pečenie, ktoré sú inými spotrebičmi ako pevné spotrebiče s hmotnosťou menšou ako 18 kg za predpokladu, že nie sú navrhnuté ako vstavané spotrebiče.

(2) Na spotrebu energie z iných parných zdrojov, ako je zdroj horúcej pary, sa toto nariadenie nevzťahuje.

§ 3

(1) Výrobca alebo dovozca elektrickej rúry na pečenie vypracuje energetický štítok spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 a energetický opis spôsobom uvedeným v prílohe č. 3. Informácia o hlučnosti elektrickej rúry na pečenie sa zisťuje podľa osobitného predpisu.4)

(2) Výrobca alebo dovozca vypracuje technickú dokumentáciu elektrickej rúry na pečenie k energetickému štítku a k energetickému opisu. Túto dokumentáciu uchováva na kontrolné účely počas piatich rokov.

(3) Výrobca alebo dovozca dodá obchodníkom potrebné energetické štítky a energetické opisy zdarma. Výrobcom alebo dovozcom sa umožní zvoliť si vlastný systém dodávania energetických štítkov a energetických opisov. Ak však obchodník predloží požiadavku na energetické štítky a energetické opisy, výrobca alebo dovozca zabezpečí urýchlenú dodávku požadovaných energetických štítkov a energetických opisov.

(4) Dokumentácia k energetickému štítku a k energetickému opisu elektrickej rúry na pečenie musí byť vypracovaná tak, aby postačovala na preukázanie informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie, a zahŕňa

a) názov elektrickej rúry na pečenie, obchodné meno a adresu výrobcu alebo dovozcu,

b) všeobecný opis elektrickej rúry na pečenie postačujúci na jej identifikáciu,

c) informácie vrátane podstatných nákresov o hlavných konštrukčných znakoch daného modelu a častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem,2), 3)

e) návod na obsluhu,

f) základnú charakteristiku elektrickej rúry na pečenie,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov,

h) protokoly, ktoré vydali príslušné autorizované osoby,5) ak sú tieto protokoly k dispozícii,

i) hodnoty v súlade s prílohami č. 2 až 5, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

(5) Požadované informácie na vypracovanie dokumentácie k energetickému štítku a k energetickému opisu elektrickej rúry na pečenie sa získavajú pomocou meraní urobených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2), 3)

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu elektrickej rúry na pečenie určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a k tomu doplnkovú informáciu.

(2) Vyobrazenie a popis náležitostí energetického štítku sú uvedené v prílohe č. 2. Energetický štítok sa umiestňuje na dvere elektrickej rúry na pečenie tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. V prípade elektrických rúr na pečenie s viacerými dutinami má každá dutina vlastný energetický štítok okrem dutiny, na ktorú sa nevzťahujú harmonizované slovenské technické normy.2), 3)

(3) Obsah a forma energetického opisu elektrickej rúry na pečenie sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Ak sa elektrická rúra na pečenie ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku, spotrebiteľ dostane informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 4. Táto požiadavka platí aj vtedy, ak ide o ponuky vstavaných elektrických rúr na pečenie pre integrované kuchyne.

(5) Triedy energetickej hospodárnosti elektrickej rúry na pečenie sú uvedené v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Komisie č. 2002/40/ES z 8. mája 2002 vykonávajúca smernicu Rady č. 92/75/EHS týkajúcej sa označovania elektrických sporákov pre domácnosti energetickými štítkami.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

3. Uvedené smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Obrázek 01

ÚDAJE NA ENERGETICKOM ŠTÍTKU

I. Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.

II. Identifikačná značka modelu výrobcu alebo dovozcu.

III. Trieda energetickej hospodárnosti modelu podľa prílohy č. 5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky. Šírka šípky obsahujúcej písmeno indikátora nebude menšia a zároveň väčšia ako dvojnásobok šírky šípok jednotlivých tried.

IV. Ekologická značka EÚ (Európsky kvet),1) ak bola elektrickej rúre na pečenie udelená. Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

V. Spotreba energie v kWh pre funkciu pečenie, ktorá sa vzťahuje na štandardnú záťaž podľa skúšobného postupu v harmonizovaných slovenských technických normách.2), 3)

VI. Využiteľný objem dutiny v litroch podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2), 3)

VII. Veľkosť elektrickej rúry na pečenie je určená takto:

malý objem 12 l ≤ objem < 35 l

stredný objem 35 l ≤ objem < 65 l

veľký objem 65 l ≤ objem.

Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

VIII. Hlučnosť počas pečenia ustanovuje osobitný predpis.4)

Obrázek 02

POUŽITÉ FARBY

CMYK - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

A: X0X0,

B: 70X0,

C: 30X0,

D: 00X0,

E: 03X0,

F: 07X0,

G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Farba podkladu šípky indikátora triedy energetickej hospodárnosti je čierna.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS ELEKTRICKEJ RÚRY NA PEČENIE

Poradie údajov v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie

1. Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.

2. Identifikačná značka modelu výrobcu alebo dovozcu.

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu je určená podľa prílohy č. 5 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Ak je taká informácia uvedená v tabuľke, možno ju vyjadriť aj inou formou za predpokladu, že je známe poradie stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

4. Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky a ak model získal ekologickú značku EÚ, túto informáciu možno uviesť v tabuľke energetického opisu elektrických rúr na pečenie v rubrike označenej „Ekologická značka EÚ“ odtlačkom ekologickej značky EÚ (Európsky kvet).1) Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

5. Spotreba energie v kWh pre funkciu pečenie (konvenčné a/alebo vnútené prúdenie vzduchu a/alebo horúcej pary), ktorá sa vzťahuje na štandardnú záťaž podľa skúšobného postupu v harmonizovaných slovenských technických normách.2), 3)

6. Využiteľný objem dutiny v litroch podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2)

7. Veľkosť elektrickej rúry na pečenie je stanovená takto:

malý objem 12 l ≤ objem < 35 l

stredný objem 35 l ≤ objem < 65 l

veľký objem 65 l ≤ objem

Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

8. Čas na upečenie pri štandardnej záťaži určený v súlade so skúšobnými postupmi harmonizovaných slovenských technických noriem.2), 3)

9. Hlučnosť elektrickej rúry na pečenie ustanovuje osobitný predpis.4)

10. Spotreba elektriny, ak sa nevykonáva funkcia pečenia a elektrická rúra na pečenie je v programe najnižšej spotreby elektriny (standby);

11. Plocha najväčšieho plechu na pečenie vyjadrená v cm2, určená ako „povrchová plocha“ podľa harmonizovanej slovenskej technickej normy.2), 3)

Tieto údaje môžu byť tiež vo forme tabuľky, obsahujúcej informácie pre viac modelov od jedného výrobcu, ktorá uvádza údaj v rovnakom poradí ako energetický opis elektrickej rúry na pečenie.

Ak energetický opis elektrickej rúry na pečenie obsahuje farebnú alebo čierno-bielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku podľa § 4 ods. 5, vrátane ponúk pre vstavané elektrické rúry na pečenie pre integrované kuchyne, musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

1. Obchodná značka výrobcu alebo dovozcu a identifikačná značka modelu

(príloha č. 3 body 1 a 2)

2. Trieda energetickej hospodárnosti

(príloha č. 3 bod 3)

3. Spotreba energie

(príloha č. 3 bod 5)

4. Použiteľný objem

(príloha č. 3 bod 6)

5. Veľkosť

(príloha č. 3 bod 7)

6. Hlučnosť

(príloha č. 3 bod 9)

Ak súčasťou týchto údajov budú aj ďalšie údaje o energetických charakteristikách elektrickej rúry na pečenie, potom sa musia uvádzať vo forme uvedenej v prílohe č. 3 a musia byť začlenené do tohto zoznamu v poradí uvedenom v prílohe č. 3.

Veľkosť a typ tlačeného písma musia zabezpečovať čitateľnosť údajov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.

TRIEDA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa nasledujúcich tabuliek:

Tabuľka 1 - Dutiny s malým objemom

Trieda energetickej hospodárnosti  Spotreba energie E v kWh pri štandardnej záťažis použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
                            A                       E ‹ 0,60
                            B                   0,60 ≤ E ‹ 0,80
                            C                   0,80 ≤ E ‹ 1,00
                            D                   1,00 ≤ E ‹ 1,20
                            E                   1,20 ≤ E ‹ 1,40
                            F                  1,40 ≤ E ‹ 1,60
                           G                      1,60 ≤ E

Tabuľka 2 - Dutiny so stredným objemom

Trieda energetickej hospodárnosti  Spotreba energie E v kWh pri štandardnej záťažis použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
                            A                       E ‹ 0,80
                            B                   0,80 ≤ E ‹ 1,00
                            C                   1,00 ≤ E ‹ 1,20
                            D                   1,20 ≤ E ‹ 1,40
                            E                   1,40 ≤ E ‹ 1,60
                            F                  1,60 ≤ E ‹ 1,80
                            G                      1,80 ≤ E

Tabuľka 3 - Dutiny s veľkým objemom

Trieda energetickej hospodárnosti  Spotreba energie E v kWh pri štandardnej záťažis použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
                            A                       E ‹ 1,00
                            B                   1,00 ≤ E ‹ 1,20
                            C                   1,20 ≤ E ‹ 1,40
                            D                   1,40 ≤ E ‹ 1,60
                            E                   1,60 ≤ E ‹ 1,80
                            F                  1,80 ≤ E ‹ 2,00
                           G                      2,00 ≤ E

Poznámky pod čiarou

1) § 9 a 10 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2001 Z. z. a zákona č. 436/2001 Z. z.

2) Napríklad STN EN 50304 (30 1056) Elektrické rúry na použitie v domácnosti. Metódy merania spotreby energie.

3) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.

5) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.

1) § 1 ods.1 písm. b) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.

2) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.

3) Napríklad STN EN 50304 (30 1056) Elektrické rúry na použitie v domácnosti. Metódy merania spotreby energie.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z.

1) §1 ods.1 písm. b) zákona č. 469/2002 Z. z.

2) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z.

3) Napríklad STN EN 50304 (30 1056) Elektrické rúry na použitie v domácnosti. Metódy merania spotreby energie.

4) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.177/2002 Z. z.