Oznámenie č. 228/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej dohody vzťahujúcej sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva

Čiastka 111/2003
Platnosť od 28.06.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1999 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júla 2003 na základe článku 8 ods. 2.

228

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. marca 1996 bola v Štrasburgu prijatá Európska dohoda vzťahujúca sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva.

V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 4. septembra 2002 v Štrasburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 195 z 27. februára 2003 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 16. apríla 2003. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 21. mája 2003.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1999 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júla 2003 na základe článku 8 ods. 2.

Slovenská republika urobila pri ratifikácii nasledujúce vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že ustanovenia článku 4 ods. 2 písm. a) Európskej dohody sa nebudú uplatňovať voči občanom Slovenskej republiky.“

Medzinárodní smlouva č. 25

K oznámeniu č. 228/2003 Z. z.

EURÓPSKA DOHODA

vzťahujúca sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva

Členské štáty Rady Európy, signatári tejto dohody,

berúc do úvahy Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „dohovor“),

odvolávajúc sa na Európsku dohodu vzťahujúcu sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskou komisiou a Súdom pre ľudské práva, podpísanú v Londýne 6. mája 1969,

berúc do úvahy Protokol č. 11 k dohovoru, meniaci ním vytvorený kontrolný mechanizmus, podpísaný v Štrasburgu 11. mája 1994 (ďalej len „Protokol č. 11. k dohovoru“), ktorý vytvára stály Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“), nahrádzajúci Európsku komisiu a Súd pre ľudské práva,

uvažujúc v zmysle tohto vývoja, že je vhodné v záujme lepšieho naplnenia cieľov dohovoru, aby osoby, zúčastňujúce sa konania pred Súdom, mali poskytnuté určité imunity a výhody novou dohodou, Európskou dohodou vzťahujúcou sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „táto dohoda“),

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Osoby, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, sú

a) akékoľvek osoby, zúčastňujúce sa konania vedeného pred Súdom ako strany, ich zástupcovia a poradcovia,

b) svedkovia a znalci predvolaní Súdom a ostatné osoby prizvané predsedom Súdu zúčastniť sa konania.

2. Na účely tejto dohody označenie „Súd“ zahŕňa aj výbory, poroty, senát Veľkej poroty, Veľkú porotu a sudcov. Označenie „zúčastniť sa konania“ zahŕňa aj komunikovanie v súvislosti so sťažnosťou proti zmluvnému štátu dohovoru.

3. Ak je pri výkone funkcií Výboru ministrov podľa článku 46 ods. 2 dohovoru akákoľvek osoba uvedená v odseku 1 vyzvaná predstúpiť pred Výbor ministrov alebo mu predložiť písomné vyhlásenie, použijú sa vo vzťahu k nej ustanovenia tejto dohody.

Článok 2

1. Osoby uvedené v článku 1 ods. 1 tejto dohody majú imunitu v právnom konaní vo vzťahu k vykona- ným ústnym alebo písomným vyhláseniam alebo dokumentom alebo iným dôkazom, ktoré predložili pred Súdom alebo Súdu.

2. Táto imunita sa nevzťahuje na vyhlásenia, dokumenty alebo dôkazy, ktoré boli predložené mimo Súdu.

Článok 3

1. Zmluvné strany rešpektujú právo osôb uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody na slobodnú korešpondenciu so Súdom.

2. Vo vzťahu k osobám pozbaveným slobody výkon tohto práva znamená predovšetkým, že

a) ich korešpondencia bude odosielaná a doručovaná bez zbytočných prieťahov a bez zmien,

b) takéto osoby nebudú vystavené disciplinárnym opatreniam v akejkoľvek forme z dôvodu akéhokoľvek oznámenia zaslaného Súdu náležitým spôsobom,

c) takéto osoby majú právo korešpondovať a konzultovať súvislosti s podaním na Súd alebo s akýmkoľvek konaním, ktoré sa začne na jeho základe, s právnym zástupcom, oprávneným vystupovať na súdoch krajiny, kde sú pozbavené slobody bez prítomnosti iných osôb.

3. Pri použití predchádzajúcich odsekov nesmie dochádzať k zasahovaniu zo strany verejných orgánov okrem zásahov v súlade so zákonom a zásahov, ktorých vykonanie je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej bezpečnosti, vyšetrovania alebo stíhania trestného činu, alebo ochrany zdravia.

Článok 4

1.

a) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú brániť osobám uvedeným v článku 1 ods. 1 tejto dohody vo voľnom pohybe a cestovaní na účely účasti a návratu z konania pred Súdom.

b) Ich pohyb a cestovanie nesmú byť predmetom žiadnych obmedzení okrem tých, ktoré sú v súlade s právom a sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej alebo verejnej bezpečnosti, na zachovanie verejného poriadku, na prevenciu trestnej činnosti, na ochranu zdravia alebo morálky, alebo na ochranu práv a slobôd iných.

2.

a) Takéto osoby nebudú v tranzitných krajinách a v krajine, v ktorej sa uskutočňuje konanie, stíhané alebo zadržané alebo vystavené akýmkoľvek iným obmedzeniam svojej osobnej slobody v súvislosti s činmi alebo odsúdeniami, ktoré predchádzali začiatku cesty.

b) Každá zmluvná strana môže pri podpise, ratifikácii, prijatí alebo schválení tejto dohody vyhlásiť, že ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú na jej štátnych príslušníkov. Takéto vyhlásenie možno kedykoľvek odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú znovu prijať pri návrate na svoje územie každú osobu, ktorá začala cestu na ich území.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa prestanú používať, keď príslušná osoba mala v čase pätnásť po sebe nasledujúcich dní odo dňa, keď jej prítomnosť nie je Súdom ďalej požadovaná príležitosť vrátiť sa do krajiny, z ktorej cestu začala.

5. V prípade rozporu medzi záväzkami zmluvnej strany vyplývajúcimi z odseku 2 tohto článku a záväzkami vyplývajúcimi z iného dohovoru Rady Európy alebo zo zmluvy o vydávaní alebo inej zmluvy týkajúcej sa vzájomnej pomoci v trestných veciach s inými zmluvnými stranami, sa použijú ustanovenia odseku 2 tohto článku.

Článok 5

1. Osoby uvedené v článku 1 ods. 1 tejto dohody majú imunity a výhody iba na účely zabezpečenia slobody slova a nezávislosti potrebnej na výkon ich funkcií, úloh alebo povinností alebo na výkon ich práv vo vzťahu k Súdu.

2.

a) Iba Súd má právo úplne alebo čiastočne odňať imunitu uvedenú v článku 2 ods. 1 tejto dohody; nemá len právo, ale povinnosť odňať imunitu v každom prípade, ak by podľa jeho názoru táto imunita mohla brániť výkonu spravodlivosti a úplné alebo čiastočné odňatie nebude na ujmu cieľom určeným v odseku 1 tohto článku.

b) Súd môže odňať imunitu ex officio alebo na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo osoby, ktorej sa to týka.

c) Rozhodnutia o odňatí imunity alebo o zamietnutí odňatia imunity musia obsahovať odôvodnenie.

3. Ak zmluvná strana preukáže, že odňatie imunity uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody je nevyhnutné na účely konania týkajúceho sa trestného činu proti národnej bezpečnosti, Súd imunitu odníme v rozsahu uvedenom v osvedčení.

4. V prípade zistenia skutočnosti, ktorá by svojou podstatou mohla mať rozhodujúci vplyv a ktorá v čase rozhodnutia o zamietnutí odňatia imunity bola autorovi žiadosti neznáma, môže ten podať Súdu novú žiadosť.

Článok 6

Nič v tejto dohode sa nesmie vykladať ako obmedzenie alebo odchýlenie sa od záväzkov prijatých zmluvnou stranou v súlade s dohovorom alebo jeho protokolmi.

Článok 7

1. Táto dohoda je otvorená na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazaný

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 8

1. Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď desať členských štátov Rady Európy vyjadrí svoj súhlas byť viazaný dohodou v súlade s ustanoveniami článku 7 alebo dňom nadobudnutia platnosti Protokolu č. 11 k dohovoru, v závislosti od toho, ktorý dátum je neskorší.

2. Vo vzťahu k členským štátom, ktoré vyjadria následne svoj súhlas byť viazaný dohodou, nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca odo dňa podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 9

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení alebo kedykoľvek neskôr, vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy, rozšíriť túto dohodu na akékoľvek územie alebo územia určené vo vyhlásení, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá, alebo v mene ktorých je oprávnená prijímať záväzky.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť pre každé územie alebo územia uvedené vo vyhlásení podľa odseku 1 prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď vyhlásenie dostal generálny tajomník.

3. Každé vyhlásenie vykonané podľa odseku 1, vo vzťahu k územiu uvedenému vo vyhlásení, môže byť odvolané podľa postupu stanoveného pre vypovedanie v článku 10 tejto dohody.

Článok 10

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže v rozsahu, v ktorom je viazaná, vypovedať túto dohodu oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

3. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď oznámenie o výpovedi dostal generálny tajomník. Takáto výpoveď nebude mať účinok na akýkoľvek záväzok zmluvných strán, ktorý mohol vzniknúť podľa tejto dohody vo vzťahu ku ktorejkoľvek osobe uvedenej v článku 1 ods. 1.

Článok 11

Generálny tajomník Rady Európy informuje členské štáty Rady Európy o

a) každom podpise,

b) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení,

c) každom dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody v súlade s článkami 8 a 9,

d) akomkoľvek inom úkone, oznámení alebo správe týkajúcej sa tejto dohody.

Na dôkaz toho, dolupodpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Štrasburgu 5. marca 1996, v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy.

Medzinárodní smlouva č. 25