Zákon č. 220/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieša v znení zákona č. 658/2002 Z. z.

Čiastka 106/2003
Platnosť od 25.06.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 25.06.2003 do31.12.2003
Zrušený 600/2003 Z. z.

OBSAH

220

ZÁKON

zo 17. júna 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa odsekov 1 až 3 nemá odkladný účinok.“.

2. V § 22 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

3. V § 23 ods. 2 sa slová „po 1. júli 2003“ nahrádzajú slovami „po 1. januári 2004“ a slová „od 1. júla 2002 do 30. júna 2003“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003“.

4. V § 23a sa slová „do 30. júna 2003“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

5. V § 25 sa slová „ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003“ nahrádzajú slovami „ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.