Nariadenie vlády č. 22/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Čiastka 12/2003
Platnosť od 30.01.2003 do31.05.2005
Účinnosť od 01.02.2003 do31.05.2005
Zrušený 220/2005 Z. z.

22

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. januára 2003,

ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady Európskej únie uvedená v prílohe č. 1.

§ 2

Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania1) odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie2) odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú ustanovené v prílohe č. 2.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 22/2003 Z. z.

Zoznam transpornovaných smerníc

Smernica Rady č. 1994/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 365, 31/12/1994, str. 10).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 22/2003 Z. z.

1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Roky 2003 2005 2007
Obalový materiál % % %
Sklo 40 60 70
Plasty (bez polyetyléntereftalátu) 28 30 40
Papier 36 55 60
Kovy 20 35 50
Polyetyléntereftalát 2 75 85
Celkom 33 50 58

2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Roky 2003 2005 2007
Obalový materiál % % %
Sklo 40 60 70
Plasty (bez polyetyléntereftalátu) 10 16 20
Papier 30 45 55
Kovy 20 35 50
Polyetyléntereftalát 2 60 80
Celkom 27 42 52

Poznámka Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých daný materiál tvorí aspoň 70 % hmotnosti obalu.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 18 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.