Opatrenie č. 213/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 102/2003
Platnosť od 21.06.2003
Účinnosť od 01.07.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2003 Aktuálne znenie