Oznámenie č. 21/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/2003
Platnosť od 25.01.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 434/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. októbra 2005.

21

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 3 a § 15 ods. 6 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 496/2002 Z. z. a po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 179/1998 Z. z. vydalo

výnos z 11. decembra 2002 č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Výnosom sa upravujú podrobnosti o zozname vojenského materiálu, o zozname významného vojenského materiálu a vydávajú sa ním vzory žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom a žiadosti o udelenie licencií.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos bude uverejnený v čiastke 1/2003 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.