Zákon č. 207/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2003
Platnosť od 13.06.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 553/2003 Z. z.

OBSAH

207

ZÁKON

z 22. mája 2003,

ktorým sa mení zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 166/2002 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z. a zákona č. 447/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 56 odsek 1 znie:

(1) Ďalší plat podľa § 37 v kalendárnych rokoch 2002 a 2003 zamestnancovi nepatrí.“.

2. V § 56 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.