Oznámenie č. 204/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia

Čiastka 98/2003
Platnosť od 12.06.2003 do31.05.2010
Účinnosť do 31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

204

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. l) a n) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) vydalo

výnos z 15. mája 2003 č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

Výnos ustanovuje podrobnosti o technickom zabezpečení oprávnených meraní, ktorých výsledky slúžia na účel konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia, a požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania a podmienky ich platnosti, zdokumentovania a používania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke 3/2003 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť v Slovenskej agentúre životného prostredia a na okresných úradoch a krajských úradoch.