Vyhláška č. 202/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia

Čiastka 98/2003
Platnosť od 12.06.2003 do31.05.2010
Účinnosť od 01.07.2003 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

202

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 15. mája 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 41 ods. 1 písm. k) a l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o

a) kvalifikačných a technických predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti (ďalej len „posudzovanie“),

b) náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na posudzovanie (ďalej len „osvedčenie“) a náležitostiach jej podávania,

c) preukazovaní a overovaní splnenia predpokladov na vydanie osvedčenia a preukazovaní odbornej spôsobilosti,

d) opakovanej odbornej príprave a o opakovanom overení odbornej spôsobilosti,

e) vydaní osvedčenia a o predlžovaní jeho platnosti,

f) určovaní odborných konzultantov a podrobnosti o ich činnosti,

g) zverejňovaní informácií o oprávnených posudzovateľoch,

h) vyhotovovaní odborných posudkov vo výnimočných prípadoch,

i) náležitostiach odborného posudku a subposudku (ďalej len „posudok“) a o ich vyhotovovaní,

j) kvalifikačnom, personálnom a technickom zabezpečení oprávnených meraní a skúšok,

k) náležitostiach žiadosti o vydanie oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní (ďalej len „oprávnenie“) a jej podávania,

l) preukazovaní a overovaní splnenia podmienok a požiadaviek na vydanie oprávnenia,

m) vydaní oprávnenia a o predlžovaní jeho platnosti,

n) zverejňovaní informácií o oprávnených osobách,

o) oprávnenom meraní v prechodnom období a vo výnimočných prípadoch,

p) subdodávkach,

q) náležitostiach správy o oprávnenom meraní a čiastkovej správy o oprávnenom meraní a o ich vyhotovovaní.

Posudzovanie

§ 2

Kvalifikačné predpoklady a technické predpoklady na vydanie osvedčenia

(1) Vzdelaním a odbornou praxou potrebnou na posudzovanie je

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, ak ide o odbor emisno-technologického posudzovania stredných zdrojov a malých zdrojov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax, ak ide o odbor emisno-technologického posudzovania stredných zdrojov a malých zdrojov a odbor emisno-technologického posudzovania veľkých zdrojov pri ich uvádzaní do prevádzky,

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej deväťročná odborná prax, ak ide o odbor emisno-technologického posudzovania veľkých zdrojov, odbor imisno-prenosového posudzovania a odbor posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní.

(2) Vysokoškolské vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie podľa odseku 1 je vzdelanie v študijnom odbore, ktorý sa vzťahuje na odbor posudzovania, predmet posudzovania a na účel konania orgánu ochrany ovzdušia (ďalej len „účel konania“), na ktoré sa žiada overenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelanie v príbuznom odbore alebo predmete.

(3) Predmetom emisno-technologického posudzovania je

a) stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“) uvedený v kategorizácii zdrojov1) a súvisiaca dokumentácia vrátane súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja, ak je schvaľovaný samostatne,

b) činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušia a ktorá je uvedená v zozname podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona.

(4) Predmetom imisno-prenosového posudzovania je

a) rozptyl znečisťujúcich látok z bodových miest odvádzania odpadových plynov so vzdialenosťou referenčného bodu viac ako 100 m,

b) rozptyl znečisťujúcich látok z bodových miest odvádzania odpadových plynov v zástavbe so vzdialenosťou referenčného bodu 100 m a menej,

c) rozptyl znečisťujúcich látok z plošných zdrojov a líniových zdrojov,

d) rozptyl za podmienok, ktoré nezodpovedajú štandardnému rozptylovému modelu v členení podľa písmen a) až c).

(5) Predmetom posudzovania prostriedkov a podmienok oprávneného merania sú

a) emisné automatizované meracie systémy a podmienky kontinuálneho merania emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín v členení podľa príbuzných metód a metodík oprávnených meraní,

b) automatizované meracie systémy a podmienky kontinuálneho merania kvality ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín v členení podľa príbuzných metód a metodík oprávnených meraní,

c) podmienky diskontinuálneho oprávneného merania emisií v členení podľa príbuzných metód a metodík oprávnených meraní,

d) podmienky diskontinuálneho oprávneného merania kvality ovzdušia v členení podľa príbuzných metód a metodík oprávnených meraní.

(6) Účel konania je druh súhlasu, ktorý je uvedený v § 22 a 23 zákona.

(7) Príbuzným odborom posudzovania je vedný, technologický, výrobný alebo iný obdobný technický odbor, ktorý z hľadiska teórie a praxe riešenia ochrany ovzdušia alebo riešenia príslušnej činnosti má zhodný vedecko-technický základ, zhodnú charakteristiku a systémové riešenie súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky, technológie alebo činnosti (ďalej len „súčasný stav techniky“); pri posudzovaní prostriedkov a podmienok oprávneného merania sú príbuznými odbormi príbuzné metódy a metodiky oprávnených meraní.

(8) Prostriedkami a technickým vybavením, ktoré sú potrebné na posudzovanie, sú všetky technicko-informačné nástroje, prostriedky a nosiče informácií o súčasnom stave techniky, všeobecne záväzných právnych predpisoch a všeobecne záväzných vyhláškach orgánov ochrany ovzdušia (ďalej len „právny predpis“), vnútorných predpisoch ministerstva, technických normách a ostatných technických predpisoch a príslušných ekonomických informáciách, ktoré sú potrebné na kvalifikované posudzovanie odborov a predmetov posudzovania v písomnej forme alebo v elektronickej forme.

(9) Osobitným druhom technického vybavenia podľa odseku 8 sú programové a technické prostriedky, ktoré sú potrebné na matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší a vyhotovovanie imisno-prenosových štúdií.

§ 3

Odborná príprava

(1) Žiadosť o zaradenie do odbornej prípravy obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia (ďalej len „osobný údaj“) žiadateľa, číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ má,

b) predbežné vymedzenie rozsahu pôsobnosti žiadateľa podľa odborov odborného posudzovania a predmetov odborného posudzovania,

c) profesijný životopis žiadateľa so zameraním na uvedenie údajov o vzdelaní vrátane študijného odboru a špecializácie a o odbornej praxi vo vzťahu k vymedzeniu rozsahu pôsobnosti podľa písmena b),

d) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o zaradenie do odbornej prípravy,

e) podpis žiadateľa.

(2) Odborná príprava sa vykonáva v závislosti od počtu žiadateľov o zaradenie do odbornej prípravy; právnická osoba, ktorá zabezpečuje odbornú prípravu, oznámi dátum a miesto konania odbornej prípravy žiadateľovi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

(3) Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť. Odborná časť sa člení podľa odborov posudzovania s možnosťou ďalšieho členenia podľa špecifických predmetov posudzovania; rozsah a témy odbornej prípravy určuje ministerstvo.

(4) Právnická osoba, ktorá zabezpečuje odbornú prípravu, vydá účastníkovi odbornej prípravy potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy obsahuje najmä tieto údaje:

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej osoby,

b) osobné údaje absolventa odbornej prípravy,

c) názov odbornej prípravy,

d) označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa odborná príprava vykonáva,

e) údaje o predmete odbornej prípravy v členení podľa odborov odborného posudzovania,

f) údaje o dĺžke trvania odbornej prípravy v členení podľa odborov odborného posudzovania a predmetov posudzovania,

g) údaje o prípadovej štúdii, jej hodnotení a odbornom konzultantovi, ak bola vyhotovená,

h) miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,

i) podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a odtlačok pečiatky.

§ 4

Žiadosť o vydanie osvedčenia

(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia obsahuje tieto údaje:

a) osobné údaje žiadateľa, číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ má,

b) odbory posudzovania, predmety posudzovania a ich podrobnejšie vymedzenie podľa odseku 3,

c) účely konaní v členení podľa písmena b),

d) obchodné meno, sídlo, právnu formu, číslo štátnej štatistiky (ďalej len „identifikačný údaj“) zamestnávateľa a číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty zamestnávateľa, ak ich má,

e) či posudzovanie žiadateľ vykonáva v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo vo vlastnom mene,

f) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o vydanie osvedčenia,

g) podpis žiadateľa.

(3) V žiadosti sa uvedie podrobnejšie vymedzenie predmetov

a) emisno-technologického posudzovania zdrojov a súvisiacej dokumentácie ako číselné označenie a názov kategórie podľa kategorizácie zdrojov a ako výstižný názov výroby alebo procesu, ak ide o kategórie ostatných výrob, ktoré nie sú v kategórizácii zdrojov menovite uvedené; pôsobnosť žiadateľa sa v závislosti od technického, fyzikálneho alebo chemického princípu technológie spresní,

b) emisno-technologického posudzovania činností podľa číselného označenia a názvov činností; ak zoznam činností nie je uverejnený alebo sa žiada o overenie odbornej spôsobilosti aj na činnosť, ktorá nie je v zozname uvedená, uvedie sa jej výstižný názov,

c) imisno-prenosového posudzovania podľa

1. znečisťujúcich látok alebo ich skupín v závislosti od spôsobu ich šírenia v ovzduší,

2. identifikačných názvov a účelov použitia rozptylových modelov, ktoré sa budú používať pri vyhotovovaní odborných posudkov,

d) posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní podľa metód oprávnených meraní alebo ich príbuzných skupín, znečisťujúcich látok a súvisiacich veličín a ďalšie vymedzenie, ak je potrebné.

(4) Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia je

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

c) overená kópia dokladu zamestnávateľa alebo iného obdobného dokladu o dĺžke odbornej praxe v členení podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 alebo overené vyhlásenie, ak bývalý zamestnávateľ ukončil činnosť bez právneho nástupcu (odsek 5),

d) profesijný životopis vrátane prehľadu odbornej činnosti v členení podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3,

e) zoznam prostriedkov a technického vybavenia, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky a ktoré sú potrebné na posudzovanie; ak sa pri vyhotovovaní posudkov využívajú prostriedky zamestnávateľa, priloží sa aj vyjadrenie zamestnávateľa o možnosti ich používania,

f) podklady na vyhotovovanie posudkov - typové posudky alebo vzory posudkov v členení podľa odborov posudzovania pre najzložitejší predmet posudzovania a účel konania,

g) zoznam subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na posudzovateľa alebo zamestnávateľa, a autorských práv, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetom posudzovania, pri ktorých nie je splnená zásada nezaujatosti podľa prílohy č. 2 bodu 16 zákona alebo o jej splnení môžu byť pochybnosti,

h) prípadová štúdia a jej vyhodnotenie, ak bola v rámci odbornej prípravy vyhotovená,

i) informácia o súčasnom stave techniky, ak je potrebná (odsek 9),

j) doklad, ktorý preukazuje inú osobitnú odbornú spôsobilosť, ak bola získaná,

k) kópia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,

l) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(5) Obdobným dokladom o dĺžke odbornej praxe je najmä pracovná zmluva, menovací dekrét, živnostenský list a iný obdobný doklad, ktorý obsahuje údaj o pracovnej činnosti; ak takéto doklady nie sú, údaje o odbornej praxi sa uvedenú vo vyhlásení, najmä o zamestnávateľovi, pracovnej funkcii alebo pracovnej činnosti a období jej vykonávania.

(6) V profesijnom životopise sa zdokumentujú praktické skúsenosti, znalosti súčasného stavu techniky a stavu realizovaných a praxou overených riešení vo vzťahu ku každému odboru posudzovania a predmetu posudzovania, na ktoré sa žiada vydanie osvedčenia, a uvedie sa prehľad odborných činností, ktorými je najmä

a) výrobno-technologická činnosť,

b) výskumno-vývojová činnosť,

c) pedagogicko-vedecká činnosť,

d) projektová činnosť,

e) poradensko-expertízna činnosť,

f) kontrolná alebo inšpekčná činnosť,

g) činnosti v štandardizácii, skúšobníctve alebo normalizácii,

h) publikačná činnosť,

i) iná obdobná pracovná činnosť.

(7) V zozname prostriedkov a technického vybavenia, ktorým sa preukazuje sledovanie stavu techniky pre každý odbor posudzovania a predmet posudzovania, na ktoré sa žiada vydanie osvedčenia, sa uvedie najmä

a) zoznam informačných zdrojov o právnych predpisoch, vnútorných predpisoch ministerstva, štátov Európskej únie a ďalších štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré žiadateľ sleduje,

b) zoznam technických národných noriem, medzinárodných noriem, regionálnych noriem, referenčných dokumentov o najlepšej dostupnej technike a iných obdobných tuzemských a zahraničných technických špecifikácií o súčasnom stave techniky v spoločenstvách a štátoch, ktoré sú uvedené v písmene a) a ktoré žiadateľ sleduje,

c) zoznam informačných databáz, odborných periodík, literárnych a firemných publikácií o súčasnom stave techniky, ktoré žiadateľ sleduje,

d) zoznam počítačových programových a iných obdobných prostriedkov, ak ich žiadateľ o vydanie osvedčenia má,

e) údaje o spôsobe sledovania a aktualizovania informačných zdrojov a prostriedkov podľa písmen a) až d) a o spôsobe ich dostupnosti.

(8) V odbore imisno-prenosového posudzovania sa k žiadosti okrem zoznamu prostriedkov podľa odseku 7 priloží, ak ide o

a) posudzovanie rozptylu v referenčných vzdialenostiach 100 m a menej,

1. zápis príslušného výpočtového programu podľa odporúčaného rozptylového modelu,4) spravidla vo forme tabuľkového procesora,

2. príklady výpočtov pre vybrané rozptylové podmienky vrátane výpočtu pre najzložitejšie podmienky,

3. údaje podľa písmena b), ak používa iný ako štandardný rozptylový model,

b) posudzovanie rozptylu za podmienok, ktoré nezodpovedajú použitiu štandardného rozptylového modelu,

1. údaj o pôvodcovi alebo autorovi rozptylového modelu,

2. údaj o zverejnení rozptylového modelu, ak bol zverejnený,

3. opis vedeckého základu - princípu rozptylového modelu,

4. údaj o overení alebo inej obdobnej verifikácii špecifického rozptylového modelu a príslušného softvéru a o presnosti alebo neistote modelovania,

5. údaj o schválení, vydaní alebo inom obdobnom uznaní špecifického rozptylového modelu príslušným orgánom alebo odbornou organizáciou Európskej únie, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná, inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou, odborným združením,

6. porovnávacie výpočty so štandardným rozptylovým modelom pre najzložitejšie rozptylové podmienky a interpretácia výsledkov porovnaní,

c) používanie modifikácií alebo doplnení štandardných rozptylových modelov a používanie iných ako štandardných modelov, údaje podľa písmena b) podľa svojho významu; ak údaje o schválení, vydaní alebo inom obdobnom uznaní nie sú, priloží sa overená kópia najmenej dvoch oponentských posudkov, ktoré vyhotovili poprední odborníci v príslušnom odbore, alebo overená kópia iného obdobného oponentského posúdenia.

(9) Ak žiadateľ o vydanie osvedčenia nemá doklady o odbornej praxi a o odborných činnostiach alebo ak sa nevzťahujú na každý jednotlivý odbor a predmet posudzovania, k žiadosti priloží prehľad jemu známych a dostupných údajov o

a) technológiách, výrobných zariadeniach a odlučovacích zariadeniach, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,

b) možných znečisťujúcich látkach, limitoch znečisťovania, určených všeobecných podmienkach prevádzkovania a požiadavkách ich dodržania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,

c) obvyklých výrobcami garantovaných hodnotách emisných veličín,

d) praxou verifikovaných a štandardne dosahovaných hodnotách emisných veličín, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,

e) obvyklých hodnotách technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú podstatné pre voľbu výrobno-prevádzkového režimu objektu oprávneného merania v závislosti od vyjadrenia predpísaných parametrov a účelu konania,

f) metódach, metodikách a základných podmienkach meraní a skúšok,

g) metódach a postupoch verifikovania správnosti výsledkov meraní a skúšok,

h) rámcových ekonomických parametroch technológií, činností a technických riešení.

§ 5

Odborný konzultant

(1) Žiadosť o ustanovenie za odborného konzultanta možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(2) Žiadosť o ustanovenie za odborného konzultanta obsahuje údaje podľa § 4 ods. 2 a 3.

(3) Prílohou k žiadosti o ustanovenie za odborného konzultanta sú

a) doklady a podklady podľa § 4 ods. 4 písm. d) až g),

b) overené vyhlásenie o

1. bezúhonnosti,

2. vzdelaní a dĺžke odbornej praxe,

3. nezaujatosti a zachovávaní mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých nadobudne vedomosť pri overovaní odbornej spôsobilosti žiadateľov o vydanie osvedčenia a hodnotení vydaných posudkov alebo správ o oprávnených meraniach,

4. plnení záväzkov odborného konzultanta podľa odseku 4.

(4) Odborný konzultant vykonáva najmä tieto činnosti:

a) vykonáva odbornú prípravu,

b) overuje odbornú spôsobilosť účastníkov skúšky, spracúva skúšobné otázky, zúčastňuje sa na skúške alebo pohovore, vypracúva a vyhodnocuje zadania prípadových štúdií, hodnotí overovacie správy alebo odborné materiály, ktoré sú priložené k žiadosti o vydanie osvedčenia alebo o vydanie oprávnenia,

c) zúčastňuje sa na riešení súčasného stavu techniky ochrany ovzdušia, tvorbe technických noriem a iných obdobných špecifikácií a odborných materiálov,

d) vyjadruje sa k najzložitejším alebo sporným otázkam riešenia ochrany ovzdušia alebo podmienkam oprávnených meraní,

e) hodnotí vyhotovené posudky alebo správy o oprávnených meraniach,

f) pôsobí ako gestor alebo koordinátor riešenia a sprístupňovania súčasného stavu techniky ochrany ovzdušia alebo meraní vo svojom odbore,

g) zúčastňuje sa na tvorbe právnych predpisov, vnútorných predpisov ministerstva, iných odborných predpisov a špecifikácií a poskytuje ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe odborné konzultácie, informácie a názory potrebné na kvalifikovaný výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia.

(5) Na overenie odbornej spôsobilosti odborného konzultanta sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 a § 15 primerane; znalosti právnych predpisov a kvalifikovaného vyhotovovania posudkov sa môžu overiť písomnou formou.

§ 6

Overenie splnenia predpokladov na vydanie osvedčenia

(1) Splnenie predpokladov na vydanie osvedčenia sa overuje

a) preverením úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia a v jej prílohách,

b) preverením splnenia podmienok ustanovených zákonom a splnenia kvalifikačných a technických predpokladov podľa údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia a v jej prílohách,

c) skúškou,

d) informáciou o súčasnom stave techniky, ak k žiadosti o vydanie osvedčenia priložené podklady nie sú postačujúce na preukázanie splnenia ustanovených požiadaviek pre každý predmet odborného posudzovania a účel konania, správnosť alebo úplnosť vyhotovovania posudkov,

e) záverečným pohovorom o význame a správnom uplatňovaní záväzkov, ktoré sú uvedené vo vyhlásení oprávneného posudzovateľa.

(2) Žiadateľ o vydanie osvedčenia alebo odborný konzultant sa stáva oprávneným posudzovateľom doručením osvedčenia.

(3) Platnosť osvedčenia možno predĺžiť, ak

a) oprávnený posudzovateľ splnil povinnosti a záväzky vyplývajúce z vyhlásenia,

b) kontrolou vyhotovených posudkov alebo preverením udržania znalostí predpisov a súčasného stavu techniky v odboroch posudzovania alebo posudzovaných činnostiach uvedených v osvedčení sa nezistili dôvody na zmenu alebo zrušenie osvedčenia,

c) nedošlo k zmene údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané alebo zmenené osvedčenie, okrem časovej aktualizácie technicko-informačných prostriedkov.

(4) Žiadosť o predĺženie času platnosti osvedčenia možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(5) Žiadosť o predĺženie času platnosti osvedčenia obsahuje tieto údaje:

a) osobné údaje oprávneného posudzovateľa,

b) číslo, dátum vydania a dátum ukončenia platnosti vydaného osvedčenia,

c) údaje o zmenách vydaného osvedčenia, ak bolo zmenené,

d) údaje podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c), ak sa žiada o zúženie rozsahu vydaného osvedčenia,

e) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia,

f) podpis oprávneného posudzovateľa.

(6) Prílohou k žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia je

a) údaj o plnení zásady odborného posudzovania podľa prílohy č. 2 bodu 13 zákona,

b) prehľad účastí na riešení súčasného stavu techniky podľa prílohy č. 2 bodu 15 zákona,

c) prehľad všetkých námietok, pripomienok a požiadaviek k vyhotoveným posudkom, ak boli vznesené, a prehľad prijatých opatrení,

d) aktualizovaný zoznam technicko-informačných prostriedkov,

e) vyhlásenie o nezmenení údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých mu bolo vydané osvedčenie, okrem údajov podľa písmena d),

f) posledný odborný posudok v jednotlivých odboroch posudzovania v členení podľa osvedčenia,

g) informácia o súčasnom stave techniky v rozsahu podľa § 4 ods. 9, ak za predchádzajúce obdobie v každom jednotlivom odbore posudzovania alebo predmete posudzovania žiaden posudok nevyhotovil,

h) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(7) Znalosť právnych predpisov, vnútorných predpisov ministerstva, súčasného stavu techniky a správnosť vyhotovovania posudkov sa preverí

a) kontrolou vyhotovených posudkov,

b) posúdením informácie o súčasnom stave techniky,

c) pohovorom alebo skúškou, ak došlo k zmene právnych predpisov.

(8) Osvedčenie sa zverejňuje aj prostredníctvom internetu.

§ 7

Náležitosti posudku

(1) Posudkom sa oponentským spôsobom posúdi a zdokumentuje najmä

a) správnosť voľby najlepšej dostupnej techniky a riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia,

b) úplnosť, správnosť a odôvodnenosť hodnôt jednotlivých technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetu posudzovania alebo vykonávaní posudzovanej činnosti (ďalej len „parameter a opatrenie“) porovnaním hodnôt parametrov a opatrení podľa žiadosti o vydanie súhlasu a predloženej dokumentácie so všetkými požiadavkami, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi, a s konkretizovanými hodnotami parametrov a opatrení podľa praxou potvrdeného súčasného stavu techniky,

c) úplnosť a správnosť riešenia všetkých povinností prevádzkovateľa zdroja (žiadateľa o vydanie súhlasu), ktoré sú ustanovené právnymi predpismi, porovnaním s konkretizovanými riešeniami podľa praxou potvrdeného súčasného stavu techniky,

d) úplnosť a správnosť zhodnotenia vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí umiestnenia zdroja alebo vykonávanej činnosti a zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,

e) vyjadrenie o súlade, čiastočnom súlade alebo nesúlade posudzovaných požiadaviek, parametrov a opatrení podľa písmen a) až d) s ustanovenými požiadavkami a s praxou potvrdeným súčasným stavom techniky,

f) súhrnný výsledok posúdenia s odporúčaním alebo neodporúčaním vydania súhlasu orgánu ochrany ovzdušia alebo s odporúčaním vydania súhlasu s podmienkami a návrh podmienok na vydanie súhlasu.

(2) Náležitosti posudku sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Základné členenie posudku sa spresní s prihliadnutím na podrobnosti o členení a o náležitostiach posudku, podľa odboru posudzovania, predmetu posudzovania a účelu konania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Pri vyhotovení posudku sa prihliada najmä na informačnú a dokumentačnú jednoznačnosť, prehľadnosť, účelnosť a náklady na vypracovanie a uchovávanie posudku, uplatňovanie štandardizovaných tabuliek a uvádzanie údajov z posudzovanej dokumentácie len v potrebnom rozsahu.

(5) Posudok musí byť označený, jednotlivé strany postupne očíslované a označené najmä podľa názvu posudku, čísla posudku a čísla oprávnenia; počet strán sa uvedie v závere posudku. Posudok musí byť zošitý a zošívacia šnúra s odtlačkom pečiatky pripevnená k poslednej strane posudku alebo každú stranu posudku oprávnený posudzovateľ podpíše.

(6) Podmienkami, pri ktorých podľa prílohy č. 2 bodu 8 zákona

a) možno odporúčať vydanie súhlasu, sú podmienky a zmeny parametrov a opatrení, ktoré nevyžadujú podstatnú zmenu predmetu posudzovania, najmä spresnenie hodnôt parametrov a opatrení, spresnenie spôsobu riešenia povinností, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi alebo vyplývajú zo súčasného stavu techniky a ktoré sú uvedené alebo sa riešia v dokumentácii alebo v žiadosti o vydanie súhlasu alebo ktorých splnenie možno zabezpečiť v nasledujúcom stupni dokumentácie; podmienky musia byť technicky jednoznačné, aby o ich význame nevznikali žiadne pochybnosti a aby sa ich splnenie mohlo kontrolovať, zdokumentovať a preukázať,

b) nemožno odporúčať vydanie súhlasu, sú podmienky a zmeny parametrov a opatrení, ktoré vyžadujú podstatnú zmenu predmetu posudzovania, v dôsledku ktorej je nevyhnutné prepracovanie dokumentácie alebo jej časti, prerušenie konania a predloženie zmenenej dokumentácie na obnovené konanie, najmä zmeny strojno-technologických zariadení, odlučovacích zariadení, zmeny druhu palív, zmeny princípu merania meracích prostriedkov, zásadné zmeny umiestnenia stavby, zmeny počtu a výšky komínov alebo iných výduchov, stavebno-technické zmeny súvisiace s riešením všeobecných podmienok prevádzkovania.

(7) Ustanovenia o náležitostiach posudku sa vzťahujú aj na náležitosti subposudku s týmito odchýlkami:

a) v časti subposudku o účastníkovi konania sa uvedie zmluva o subdodávke s oprávneným posudzovateľom alebo objednávateľom subposudku,

b) charakteristika predmetu posudzovania sa uvedie len v rozsahu podľa posudzovania,

c) ako výsledok čiastkového hodnotenia sa uvádza odborný názor posudzovateľa na vyhlásenie súladu, čiastočného súladu alebo nesúladu jednotlivých parametrov ochrany ovzdušia a riešenia povinností prevádzkovateľa zdroja len v rozsahu subdodávky,

d) v závere subposudku sa neuvádza súhrnný výsledok posúdenia.

§ 8

Vyhotovenie posudku vo výnimočnom prípade

(1) Žiadosť o povolenie vyhotovenia posudku vo výnimočnom prípade možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(2) Žiadosť o povolenie vyhotovenia posudku vo výnimočnom prípade obsahuje

a) osobné údaje žiadateľa o povolenie vyhotovenia posudku, vo výnimočnom prípade číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ má,

b) číslo a dátum platnosti osvedčenia, ak ho má,

c) identifikačné údaje žiadateľa o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia,

d) odôvodnenie vyhotovenia posudku vo výnimočnom prípade,

e) účel konania,

f) označenie predmetu posudzovania,

g) osobné údaje subposudzovateľov a ich podiel na posudzovaní, ak sú subposudzovatelia potrební,

h) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o povolenie vyhotovenia posudku vo výnimočnom prípade,

i) podpis žiadateľa.

(3) Prílohou žiadosti o povolenie vyhotovenia posudku vo výnimočnom prípade je

a) kópia výzvy na priloženie odborného posudku vrátane požadovaného spresnenia alebo doplnenia údajov v posudku, ak ho orgán ochrany ovzdušia požaduje,

b) prehľad odbornej pracovnej činnosti žiadateľa vo vzťahu k posudzovanému odboru a predmetu posudzovania,

c) prehľad odbornej pracovnej činnosti subposudzovateľov vo vzťahu k posudzovanému odboru a predmetu posudzovania,

d) projekt odborného posúdenia v členení podľa náležitostí posudku, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1; náležitosti sa uplatnia podľa ich významu, v charakteristike predmetu posudzovania sa uvedie zoznam dokladov a podkladov, ktoré sa budú posudzovať, opis predmetu posudzovania sa uvedie v skrátenom rozsahu, v postupe posudzovania sa uvedie prvá a druhá časť postupu, čiastkové hodnotenia a záver posudku sa neuvádzajú, v záverečnej klauzule sa neuvádza počet strán a prílohy,

e) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(4) Prílohou žiadosti o povolenie vyhotovenia posudku vo výnimočnom prípade, ak žiadateľ nie je oprávneným posudzovateľom, okrem podkladov podľa odseku 3 je aj

a) kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

b) identifikačné údaje zamestnávateľa, ak sa posudok vyhotoví v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

c) overené vyhlásenie o bezúhonnosti a o znalosti príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov ministerstva vo veciach ochrany ovzdušia, ktoré sa na posudzovaný predmet a účel konania vzťahujú, a o znalosti záväzkov, ktoré vyplývajú z vyhlásenia oprávneného posudzovateľa.

Oprávnené meranie

§ 9

Kvalifikačné a personálne zabezpečenie

(1) Oprávnené meranie zabezpečuje zodpovedná osoba a najmenej jeden ďalší zamestnanec oprávnenej osoby, ktorý počas merania alebo skúšky

a) dohliada na vykonávanie vybraných odborných činností alebo ich samostatne vykonáva (ďalej len „samostatný odborný pracovník“), najmä merania alebo obsluhu meracích systémov, skúšky alebo kalibrácie meracích systémov, chemicko-analytické laboratórne stanovenia, odbery vzoriek alebo odborné posúdenia zhody, alebo

b) vykonáva pod dohľadom samostatného odborného pracovníka činnosti podľa písmena a) a ďalšie odborné činnosti (ďalej len „odborný pracovník“); samostatným odborným pracovníkom alebo odborným pracovníkom môže byť aj zodpovedná osoba.

(2) Zodpovedná osoba zabezpečuje a zodpovedá najmä za

a) dôsledné preverenie podmienok a požiadaviek vykonania oprávneného merania alebo kontroly v súlade s právnymi predpismi, zásadami výkonu oprávneného merania, technickými predpismi, oprávnením, vyhláseniami oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa a s dokumentáciou systému riadenia kvality oprávnených meraní oprávnenej osoby a subdodávateľa, ktoré sú pri konkrétnom oprávnenom meraní aktuálne, pred začatím vlastného merania,

b) osobné riadenie, koordinovanie a dohľad nad celým oprávneným meraním alebo kontrolou vrátane dohľadu nad súladom prevádzky objektu oprávneného merania s dokumentáciou a s podmienkami výkonu oprávneného merania na mieste vykonávania oprávneného merania počas celého jeho trvania a za prerušenie alebo ukončenie oprávneného merania, ak sa zistí nedodržanie podmienok výkonu oprávneného merania alebo pochybnosť o ich dodržaní,

c) koordinovanie subdodávok a primeraný dohľad nad kvalitou výkonu subdodávaných činností, najmä nad plnením ustanovených požiadaviek podľa právnych predpisov alebo technických predpisov, plnením požiadaviek, ktoré sú uvedené v oprávnení, vyhlásení subdodávateľa, dokumentácii systému riadenia kvality oprávnených meraní oprávnenej osoby a subdodávateľa,

d) vyhodnotenie oprávneného merania, najmä zhodnotenie neistôt, platnosti a reprezentatívnosti výsledkov, a za názory a interpretácie alebo odborné posúdenie zhody pri kontrole vrátane vyhlásenia o súlade alebo nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami,

e) zdokumentovanie celého oprávneného merania, vyhotovenie, náležitosti a autorizáciu správy o oprávnenom meraní a jej vysvetlenie; zmena oprávnenej osoby počas oprávneného merania alebo kontroly je možná len vtedy, ak vzniknú osobné prekážky pri práci5) alebo iná mimoriadna a nepredvídateľná udalosť.

(3) Odbornou kvalifikáciou zodpovednej osoby, samostatného odborného pracovníka a odborného pracovníka je v závislosti od vykonávaných činností absolvované odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému princípu činností, ktoré sú vykonávané v rámci oprávneného merania, a požadovaná odborná prax v príslušných

a) odboroch oprávnených meraní alebo v príbuzných odboroch,

b) objektoch oprávnených meraní, skúšok, kontrol alebo v príbuzných objektoch, alebo vo sférach uplatňovania výsledkov oprávnených meraní,

c) metódach a metodikách oprávnených meraní, odberoch vzoriek a kontrol alebo príbuzných metódach a metodikách (ďalej len „osobitná prax“).

(4) Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby je

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej štvorročná osobitná prax,

b) úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax, z toho najmenej šesťročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť v odboroch oprávneného merania podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c),

c) preukázanie znalosti právnych predpisov, vnútorných predpisov ministerstva, kvalifikovaného vyjadrovania a interpretácie, ktoré sa vzťahujú na objekty oprávnených meraní a sféry uplatňovania podľa ich špecifických vlastností, najmä vo vzťahu k technológiám jednotlivých kategorizácií zdrojov, druhom a tepelným príkonom spaľovacích zariadení, druhom spaľovaných palív, fyzikálno-chemickým princípom technológií a odlučovacích techník,

d) odborné teoretické a praktické školenie a preukázanie znalosti metód a metodík oprávnených meraní a odberov vzoriek a preukázanie spôsobilosti dohliadať na ich vykonávanie alebo ich osobne vykonávať,

e) riadenie a vyhodnotenie najmenej troch meraní, skúšok alebo kontrol v každom jednotlivom odbore oprávneného merania počas posledných troch rokov (ďalej len „referenčné meranie“); pri meraniach emisií zo zdrojov najmenej jedno referenčné meranie pre každú skupinu príbuzných kategórií vykonané podľa možnosti na zdroji s najzložitejšou technológiou použitím technicky najnáročnejšej metodiky oprávneného merania.

(5) Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou samostatného odborného pracovníka zodpovedného za laboratórne chemické kvantitatívne alebo kvalitatívne analytické stanovenia a za špecifikáciu analytických podmienok odberu príslušných vzoriek je

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej

1. šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná osobitná prax, ak ide o analytické stanovenie vybraných znečisťujúcich látok podľa § 10 ods. 9 písm. f),

2. trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax, ak ide o iné analytické stanovenia,

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná osobitná prax, ak ide o iné analytické stanovenia ako podľa písmena a) prvého bodu,

c) preukázanie a osvedčenie znalosti vykonávaných odborných činností, najmä externá alebo interná personálna certifikácia,

d) vykonanie najmenej troch referenčných analytických stanovení podľa každej metódy oprávneného merania alebo najnáročnejšej metodiky zo skupiny príbuzných metodík s najkomplexnejším charakterom vzorkovanej matrice a možnosťou výskytu interferujúcich látok počas posledných troch rokov.

(6) Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou samostatného odborného pracovníka vykonávajúceho odbery vzoriek na chemické rozbory je

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej

1. trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax, ak ide o odbery vzoriek na analytické stanovenie vybraných znečisťujúcich látok podľa § 10 ods. 9 písm. f),

2. dvojročná odborná prax, z toho najmenej ročná osobitná prax, ak ide o odbery vzoriek iných znečisťujúcich látok ako podľa prvého bodu do kvapalného sorbentu,

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej

1. šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť podľa písmena a) prvého bodu,

2. trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť podľa písmena a) druhého bodu,

c) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej

1. deväťročná odborná prax, z toho najmenej šesťročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť podľa písmena a) prvého bodu,

2. šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť podľa písmena a) druhého bodu,

d) ak ide o iné odbery vzoriek ako podľa písmena a),

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ročná osobitná prax,

2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej dvojročná osobitná prax,

3. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej trojročná osobitná prax,

4. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore ako chémia a najmenej dvojročná osobitná prax, alebo

5. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v inom študijnom odbore ako chémia a najmenej trojročná osobitná prax,

6. úplné stredné vzdelanie v inom študijnom odbore ako chémia a najmenej päťročná osobitná prax,

e) odborné teoretické a praktické zaškolenie v rozsahu najmenej 40 hodín, preukázanie znalosti príslušných častí metód a metodík analytických stanovení a odberov vzoriek a preukázanie spôsobilosti ich vykonávania; pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore technická a analytická chémia sa požiadavka teoretického zaškolenia neuplatňuje,

f) vykonanie najmenej troch referenčných odberov vzoriek podľa každej jednotlivej metódy oprávneného merania alebo najnáročnejšej metodiky zo skupiny príbuzných metodík počas posledných troch rokov.

(7) Požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou samostatného odborného pracovníka vykonávajúceho iné odborné činnosti, merania, skúšky a odbery vzoriek, ako sú uvedené v odsekoch 5 a 6, je

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ročná osobitná prax,

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej trojročná osobitná prax,

c) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému princípu vykonávanej činnosti, a najmenej štvorročná osobitná prax,

d) vzdelanie a prax podľa písmen a) až c) a dodatočná, najmenej ročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť v skúškach podľa § 10 ods. 9 písm. o) až r),

e) odborné teoretické a praktické zaškolenie a preverenie znalosti a spôsobilosti vykonávať vybrané odborné činnosti najmä výrobcom meracieho systému alebo iná obdobná personálna certifikácia,

f) vykonanie najmenej troch referenčných meraní podľa jednotlivej metódy oprávneného merania alebo najnáročnejšej metodiky zo skupiny príbuzných metodík počas posledných troch rokov.

(8) Požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou odborného pracovníka vykonávajúceho iné odborné činnosti, merania, skúšky a odbery vzoriek, ako sú uvedené v odsekoch 5 a 6, je

a) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťmesačná osobitná prax,

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ročná osobitná prax,

c) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému princípu vykonávanej činnosti, a najmenej dvojročná osobitná prax,

d) stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročná osobitná prax,

e) odborné teoretické a praktické zaškolenie na príslušné činnosti a zariadenia v rozsahu najmenej 40 hodín, preukázanie znalosti príslušných častí metód a metodík oprávnených meraní a preukázanie spôsobilosti ich vykonávania; požiadavka teoretického zaškolenia pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore, ktorý zodpovedá vykonávaným činnostiam, sa neuplatňuje.

§ 10

Oprávnená osoba

(1) Požadovanou kvalifikáciou oprávnenej osoby je akreditácia na

a) skúšobné alebo meracie laboratórium a laboratórium, ktoré vykonáva odbery vzoriek s pevným rozsahom akreditácie (typ 1) podľa technickej normy,6) ak ide o pôsobnosť v odboroch podľa odseku 2 písm. a) a c),

b) skúšobné alebo meracie laboratórium a laboratórium, ktoré vykonáva odbery vzoriek s pružným rozsahom akreditácie (typ 2) podľa technickej normy,6) ak ide o pôsobnosť v odboroch podľa odseku 2 písm. b), d) a e),

c) kalibračné laboratórium alebo skúšobné laboratórium, ktoré vykonáva kalibrácie alebo skúšky automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia na mieste ich inštalovania s pevným rozsahom akreditácie (typ 1) podľa technickej normy,6) ak ide o pôsobnosť v odboroch podľa odseku 2 písm. f) a g), ak vykonáva kalibráciu alebo skúšky v rámci kontrolnej činnosti podľa písmena d),

d) kontrolný (inšpekčný) orgán, ktorý vykonáva kontrolu inštalácie, používania a systému kvality automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia typu A podľa technickej normy,7) ak ide o pôsobnosť v odboroch podľa odseku 2 písm. f) a g); preukázanie splnenia akreditačných kritérií podľa technickej normy,6) ak vykonáva činnosti podľa písmen a) až c), nie je tým dotknuté.

(2) Odborom oprávneného merania je

a) meranie hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity okrem emisného faktora a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na zloženie odpadových plynov alebo nečistených plynov, vrátane hodnôt súvisiacich stavových a referenčných veličín,

b) meranie emisných faktorov, s ktorých použitím sa preukazuje dodržanie emisného limitu, a meranie individuálnych emisných faktorov, hmotnostných tokov a súvisiacich veličín, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií znečisťujúcich látok,

c) meranie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené limitné hodnoty znečistenia vonkajšieho ovzdušia,

d) zisťovanie kvalitatívneho zloženia emisií, ktorým sa zisťuje výskyt znečisťujúcich látok v odpadových plynoch alebo nečistených plynoch,

e) zisťovanie kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia, ktorým sa zisťuje výskyt znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší,

f) kontroly, skúšky a kalibrácia emisných automatizovaných meracích systémov, ktorými sa vykonávajú úplné funkčné skúšky, čiastkové funkčné skúšky, kalibrácia meracích prostriedkov a zisťovanie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené ich pracovné charakteristiky a kontrola správneho inštalovania a systému kvality prevádzky meracieho systému, vrátane systému automatizovaného spracúvania a vyhodnocovania požiadaviek dodržania určených emisných limitov, protokolovania a uchovávania dát a výpočtu množstva emisií,

g) kontroly, skúšky a kalibrácia automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia, ktorými sa vykonávajú úplné funkčné skúšky a čiastkové funkčné skúšky, kalibrácia meracích prostriedkov a zisťovanie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené ich pracovné charakteristiky a kontrola správneho inštalovania a systému kvality prevádzky meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracúvania a vyhodnocovania požiadaviek dodržania určených limitných hodnôt, uchovávania a prenosu dát.

(3) Príbuzným odborom oprávneného merania je činnosť, pri ktorej sa skúša, meria alebo kontroluje zhodný alebo príbuzný objekt oprávneného merania alebo sa uplatňuje v zhodných alebo príbuzných sférach uplatnenia výsledku oprávneného merania použitím zhodných alebo príbuzných metód a metodík oprávnených meraní alebo skúšok.

(4) Objektom oprávneného merania v odboroch podľa odseku 2 písm. a) a d) je odpadový plyn alebo nečistený plyn. Sférou uplatnenia výsledku oprávneného merania je ochrana životného prostredia pri prevádzke zdroja, jeho časti alebo zariadenia, ktoré sa označuje číslom a názvom kategórie alebo číslom a názvom skupiny kategórií.1) Príbuzným objektom sú technické plyny a plynné palivá vzorkované v potrubiach, v menšom rozsahu pracovné ovzdušie alebo vonkajšie ovzdušie.

(5) Objektom oprávneného merania v odbore podľa odseku 2 písm. b) je zdroj, jeho časť alebo zariadenie, ktoré sa označuje číslom a názvom kategórie alebo číslom a názvom skupiny kategórií.1) Príbuzným objektom alebo príbuznou sférou uplatnenia výsledku je technológia a činnosť uvedené v tej istej skupine kategórií, pri ktorej možno vzhľadom na zhodnú vedecko-technickú podstatu výrobnej technológie, na podstatu vzniku znečisťujúcich látok a na príbuzné metódy meraní uplatniť zhodný prístup k riadeniu merania, voľbe reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu a interpretovaniu výsledkov.

(6) Objektom oprávneného merania v odboroch podľa odseku 2 písm. c) a e) je vonkajšie ovzdušie. Príbuzným objektom je ovzdušie vnútorného prostredia a pracovné ovzdušie, v menšom rozsahu odpadové plyny, technické plyny a plynné palivá.

(7) Objektom kontroly a skúšky v odboroch podľa odseku 2 písm. f) a g) je automatizovaný merací systém emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín alebo automatizovaný merací systém kvality ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín. Príbuzným objektom je merací systém so zhodným vedeckým princípom merania alebo systém, ktorého meracia sústava je z hľadiska metódy zisťovania pracovných charakteristík, kalibrácie a kontroly systémovo zhodná.

(8) Príbuznou metódou a metodikou oprávneného merania, skúšky a odberu vzoriek je metóda a metodika, ktorej prírodovedný základ merania alebo analytického stanovenia je zhodný, pričom miera príbuznosti je závislá aj od zhodnosti alebo odlišnosti vedeckého základu odberu reprezentatívnej vzorky.

(9) Príbuzné metódy a metodiky oprávnených meraní sa členia na

a) gravimetrické stanovenie emisií tuhých znečisťujúcich látok, samostatne nízke a vysoké koncentrácie a izokinetický odber vzorky na stanovenie emisií tuhých znečisťujúcich anorganických látok okrem zlúčenín kovov a polokovov vyskytujúcich sa vo viacerých skupenstvách a emisií anorganických látok v kvapalnej forme, objemového prietoku plynov a merania príslušných stavových veličín,

b) gravimetrické stanovenie emisií znečisťujúcich látok v kvapalnej forme, ktoré sú vyhodnocované ako tuhé znečisťujúce látky, najmä rôzne rozpustné soli, a súvisiace merania stavových veličín a objemového prietoku ako v písmene a),

c) izokinetický alebo kombinovaný odber vzorky na stanovenie emisií kovov a polokovov okrem znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), vrátane gravimetrického stanovenia emisií tuhých znečisťujúcich látok a ostatných veličín ako v písmene a),

d) neizokinetický odber vzorky na stanovenie emisií anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár okrem znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f); samostatne kvapalný sorbent, vzorkovnice,

e) neizokinetický odber vzorky na stanovenie emisií organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár okrem znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f); samostatne tuhý sorbent, kvapalný sorbent, vzorkovnice,

f) odber vzorky na stanovenie emisií karcinogénnych znečisťujúcich látok, zlúčenín šesťmocného a trojmocného chrómu, prvej podskupiny anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár, ortuti a jej zlúčenín a vybraných organických znečisťujúcich látok, najmä polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, merkaptánov v členení izokinetický odber alebo kombinovaný odber a neizokinetický odber,

g) meranie emisií plynných znečisťujúcich látok, kyslíka a oxidu uhličitého mobilným alebo prenosným emisným meracím systémom; osobitne elektrochemické metódy a fyzikálne metódy,

h) meranie tmavosti dymu; osobitne prístrojové metódy a manuálne metódy,

i) meranie objemového prietoku plynov - rýchlosti prúdenia a parametrov potrubia, merania príslušných stavových veličín a manuálne merania referenčných veličín, ak nie sú súčasťou overenia podľa písmen a) až c),

j) manuálne gravimetrické stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší a odber vzorky na stanovenie ťažkých kovov okrem ortuti,

k) odber vzorky na manuálne stanovenie koncentrácie anorganických znečisťujúcich látok v ovzduší vo forme plynov, pár a aerosólov; samostatne ortuť, sorpčné odbery, difúzne odbery, vzorkovnice, depozície,

l) odber vzorky na manuálne stanovenie koncentrácie organických znečisťujúcich látok v ovzduší vo forme plynov, pár a aerosólov; samostatne sorpčné odbery, difúzne odbery, vzorkovnice,

m) meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok v ovzduší mobilným meracím systémom,

n) diskontinuálne meranie meteorologických veličín súvisiacich s meraniami kvality ovzdušia podľa písmen j) až m),

o) zisťovanie pracovných charakteristík emisného automatizovaného meracieho systému tuhých znečisťujúcich látok a súvisiacich stavových a referenčných veličín; samostatne ich kalibrácia,

p) zisťovanie pracovných charakteristík emisného automatizovaného meracieho systému znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár a súvisiacich stavových a referenčných veličín; samostatne ich kalibrácia,

q) zisťovanie pracovných charakteristík automatizovaného meracieho systému hmotnostnej koncentrácie tuhých častíc v ovzduší a súvisiacich meteorologických veličín; samostatne ich kalibrácia,

r) zisťovanie pracovných charakteristík automatizovaného meracieho systému merania hmotnostnej koncentrácie plynných znečisťujúcich látok v ovzduší a súvisiacich meteorologických veličín; samostatne ich kalibrácia,

s) zisťovanie emisných faktorov v členení podľa objektov oprávnených meraní,

t) zisťovanie vybraných veličín výpočtom, napríklad objemového prietoku spalín, objemového podielu oxidu uhličitého,

u) meranie pachových látok - olfaktometria,

v) koncové analytické stanovenie vybranej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok v členení podľa princípu metódy stanovenia, napríklad klasické metódy - titrimetria, vážkové metódy, spektrofotometria, atómová emisná, absorpčná a optická spektrometria, plynová a kvapalinová chromatografia, iné špecifické metódy.

(10) Oprávnená osoba sa môže akreditovať ako laboratórium vyššieho typu alebo ako kontrolný orgán aj v odboroch oprávnených meraní, pre ktoré to nie je v odseku 1 ustanovené; požiadavka preukázania spôsobilosti plniť akreditačné kritériá vykonávaných činností podľa odseku 1 písm. a) až c) tým nie je dotknutá.

§ 11

Žiadosť o vydanie oprávnenia

(1) Žiadosť o vydanie oprávnenia možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(2) Žiadosť o vydanie oprávnenia obsahuje tieto údaje:

a) identifikačné údaje právnickej osoby, číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

b) osobné údaje a funkčné zaradenie osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo ktoré sú oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní,

c) odbory oprávneného merania, na ktoré sa žiada oprávnenie,

d) osobné údaje žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu,

e) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o vydanie oprávnenia,

f) meno, priezvisko a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d) a odtlačok pečiatky žiadateľa, ak ju má.

(3) Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia sú

a) názvy a identifikačné označenia objektov oprávneného merania v členení podľa odborov oprávneného merania, na ktoré sa žiada oprávnenie,

b) názvy meraných vlastností, skúšaných alebo kontrolovaných charakteristík alebo veličín, parametrov a názvy meracích princípov zavedených metód a identifikačné označenia metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávnených meraní podľa osobitného predpisu,8) a ostatných vyvíjaných alebo modifikovaných metód a metodík kvalitatívnych rozborov, na ktoré sa žiada oprávnenie,

c) charakteristiky zavedených metód a metodík oprávnených meraní alebo kontrol, najmä rozsah merania a rozšírená neistota podľa požiadaviek na zdokumentovanie neistoty,8)

d) špecifické charakteristiky vyvíjaných alebo modifikovaných metód a metodík kvalitatívnych rozborov, najmä účel, druh - princíp metódy, určené objekty oprávneného merania, znečisťujúce látky, medza detekcie, ak sa o ne v prípade kvalitatívnych rozborov žiada,

e) ďalšie špecifikácie, ktoré sú potrebné na jednoznačné vymedzenie oprávnenia, najmä sféra uplatňovania podľa kategorizácie zdrojov, podrobnejšie vymedzenie druhu spaľovaných palív, spaľovacích zariadení, tepelných príkonov v závislosti od meracej techniky; ďalšie špecifikácie a údaje podľa písmen a) až d) možno riešiť odkazom na prílohu osvedčenia o akreditácii podľa písmena i) alebo na jej príslušné položky,

f) vymedzenie oprávnenia žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu zabezpečovať oprávnené merania v členení podľa odborov oprávnených meraní a podľa písmen a) až e),

g) zoznam samostatných odborných pracovníkov a ich osobné údaje s vymedzením ich oprávnenia vykonávať zavedené činnosti podľa písmen a) až e), ak nie sú uvedené v dokumentácii podľa písmen n) až p); v zozname sa uvedú aj zodpovedné osoby, ak odborné činnosti osobne vykonávajú,

h) doklad o možnosti pôsobiť na území Slovenskej republiky v odbore oprávneného merania, na ktorý sa žiada oprávnenie, alebo v príbuznom odbore, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, alebo jeho overená kópia,

i) overená kópia osvedčenia o akreditácii a o plnení ministerstvom stanovených požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní; ak sú v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku aj ich overený preklad,

j) splnomocnenie alebo poverenie osoby alebo osôb podľa odseku 2 písm. b), alebo ich overenú kópiu, ak nie sú uvedené v doklade podľa písmena h),

k) výpis z registra trestov osoby alebo osôb podľa odseku 2 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

l) vyhlásenie osoby alebo osôb podľa odseku 2 písm. b), že žiadateľ o vydanie oprávnenia nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo nebol podaný návrh na ich začatie, alebo nie je v likvidácii, alebo mu nebolo zrušené oprávnenie,

m) prehľad o plnení kvalifikačných požiadaviek na samostatných odborných pracovníkov podľa zoznamu a vymedzenia ich kompetencií v písmene g) a o plnení kvalifikačných požiadaviek na odborných pracovníkov, ak údaje o ich kvalifikácii nie sú uvedené v dokumentácii podľa písmen n) až p),

n) príručka systému kvality oprávnených meraní s jej prílohami, ak je spracovaná samostatne, alebo overené kópie tých častí inej dokumentácie systému kvality, ktoré opisujú systém kvality oprávnených meraní; ak sú v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku aj ich odborný preklad,

o) overená kópia častí dokumentov o riadení systému kvality oprávnených meraní, na ktoré sa príručka podľa písmena n) odvoláva,

p) zoznam a príslušné vydania riadenej internej technickej dokumentácie podľa požiadaviek na zdokumentovanie metód a metodík oprávnených meraní;8) ak dokumentácia je v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku aj jej odborný preklad,

q) typové správy alebo vzory správ, ak nie sú súčasťou dokladov podľa písmen n) až p),

r) kópie dokladov o zhode meracích prístrojov a zariadení používaných pri zavedených činnostiach podľa písmen a) až e) s požiadavkami podľa metód a metodík oprávnených meraní, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky v rozsahu podľa § 12 ods. 2, ak nie sú súčasťou dokladov podľa písmen n) až p),

s) kópie dokladov o certifikácii systému kvality podľa medzinárodných noriem alebo regionálnych noriem a predpisov štátov Európskeho spoločenstva, ak ich žiadateľ má a nie sú v dokladoch podľa písmen n) až p),

t) zoznam subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na žiadateľa alebo osoby podľa odseku 2 písm. b), a autorských práv, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv na predmety oprávneného merania, pri ktorých nie je splnená niektorá zo zásad nezaujatosti podľa prílohy č. 3 bodu 21 zákona alebo sú o jej splnení pochybnosti,

u) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(4) K žiadosti o vydanie oprávnenia sa v členení podľa žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu priloží

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

c) overená kópia dokladu alebo overené vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe a osobitnej praxe v členení podľa vymedzenia oprávnenia,

d) overená kópia pracovnej zmluvy a overená kópia opisu pracovnej činnosti,

e) profesijný životopis vrátane prehľadu odborných činností preukazujúci splnenie požadovanej odbornej praxe a osobitnej praxe v členení podľa vymedzenia oprávnenia,

f) overená kópia dokladu o odbornom teoretickom a praktickom školení a preukázaní alebo skúškach spôsobilosti vykonávať činnosti v členení podľa vymedzenia oprávnenia,

g) kópia dokladov o inej odbornej spôsobilosti, ak ich zodpovedná osoba má,

h) údaje o referenčných meraniach alebo referenčných činnostiach v rozsahu textovej časti správy o oprávnenom meraní podľa prílohy č. 2, ktoré žiadateľ o ustanovenie za zodpovednú osobu vykonal,

i) zoznam subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu, a autorských práv, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv na objekt merania, pri ktorých nie je splnená niektorá zo zásad nezaujatosti podľa prílohy č. 3 bodu 21 zákona alebo sú o jej splnení pochybnosti,

j) overená kópia dokladu o odbornej príprave, ak ju žiadateľ o ustanovenie za zodpovednú osobu absolvoval.

(5) K žiadosti o vydanie oprávnenia sa za každý odbor oprávneného merania, objekt oprávneného merania alebo sféru pôsobnosti a metodiku oprávneného merania priloží

a) zoznam posudzovateľov a expertov, ktorí posudzovali plnenie akreditačných požiadaviek a plnenie ministerstvom stanovených požiadaviek na špecifickú oblasť oprávnených meraní,

b) kópia správy o posúdení plnenia všeobecných akreditačných požiadaviek alebo kritérií podľa druhu akreditácie, plnenia technických požiadaviek podľa metód a metodík oprávnených meraní a plnenia ministerstvom stanovených požiadaviek na špecifickú oblasť oprávnených meraní,

c) kópia správy o skúške spôsobilosti žiadateľov o vydanie oprávnenia a žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu, ak sa vykonala v rámci posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek alebo kritérií,

d) záverečná správa a vyhodnotenie medzilaboratórneho porovnávacieho merania, nie staršie ako dva roky od podania žiadosti, ak sa vykonalo.

(6) Ak sa vybrané časti oprávnených meraní zabezpečujú prostredníctvom stálych subdodávateľov, k žiadosti o vydanie oprávnenia sa v členení podľa subdodávateľov priložia údaje podľa odseku 2 písm. a) až d), vymedzenie oprávnenia a podklady podľa odseku 3 okrem písmena u) a prílohy podľa odsekov 4 a 5, ktoré sa vzťahujú na subdodávateľa, štatutárny orgán a samostatného odborného pracovníka zodpovedného za laboratórne chemické kvantitatívne alebo kvalitatívne analytické stanovenia a za špecifikáciu analytických podmienok odberu príslušných vzoriek. Údaje a doklady podľa odseku 3 písm. g) až t) a podľa odsekov 4 a 5 sa k žiadosti neprikladajú, ak boli priložené k žiadosti iného žiadateľa; uvedie sa len ich označenie a údaje o žiadateľovi.

(7) Ak sa doklady o odbornej praxi a o odborných činnostiach žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu podľa odseku 4 nevzťahujú na každý jednotlivý odbor a objekt oprávneného merania alebo sféru uplatnenia výsledkov, k žiadosti o vydanie oprávnenia sa priloží prehľad údajov podľa § 4 ods. 9 písm. a) až g) v členení podľa jednotlivých žiadateľov.

(8) Ak ide o rozšírenie rozsahu vydaného oprávnenia, na žiadosť o rozšírenie rozsahu oprávnenia sa uplatňujú ustanovenia o náležitostiach žiadosti o vydanie oprávnenia podľa svojho významu. Údaje podľa odseku 4 písm. a) až c) a e) až h) sa k žiadosti neprikladajú, ak sa žiada o rozšírenie o takú zodpovednú osobu, ktorá pôsobila u inej oprávnenej osoby v rozsahu jej predchádzajúcej pôsobnosti; v žiadosti sa uvedie len ich označenie a údaje o príslušnej oprávnenej osobe.

(9) Ak sú doklady, priložené k žiadosti o vydanie oprávnenia, v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, žiadateľ k žiadosti o vydanie oprávnenia priloží aj ich odborný preklad.

§ 12

Overenie splnenia podmienok a požiadaviek na vydanie oprávnenia

(1) Splnenie podmienok a požiadaviek na vydanie oprávnenia sa overuje

a) preverením úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie oprávnenia a v jej prílohách,

b) preverením splnenia podmienok ustanovených v § 25 ods. 9 zákona,

c) skúškou žiadateľov o ustanovenie za zodpovednú osobu,

d) preverením splnenia požiadaviek na technické zabezpečenie a požiadaviek na metódy a metodiky oprávneného merania, ich platnosti, zdokumentovania a používania,

e) skúškami spôsobilosti žiadateľa vykonávať zavedené činnosti, vyhotovovať správy o oprávnenom meraní a interpretovať výsledky oprávnených meraní,

f) skúškami spôsobilosti stálych subdodávateľov vykonávať subdodávané činnosti a vypracúvať protokoly o skúške alebo protokoly o meraní,

g) pohovorom so štatutárnymi orgánmi žiadateľa o oprávnenie, žiadateľmi o ustanovenie za zodpovednú osobu a štatutárnymi orgánmi subdodávateľa o význame a správnom uplatňovaní povinností, záväzkov a vyhlásenia oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa.

(2) Zhoda zavedených meracích prístrojov, zariadení a materiálov, najmä etalónov a referenčných materiálov so špecifikáciami, sa overuje porovnaním požiadaviek na technické zabezpečenie podľa osobitného predpisu8)

a) s technickou dokumentáciou a predpismi výrobcu; ak sú v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku podľa originálneho vydania a ich odborného prekladu,

b) s kalibračným certifikátom, ktorý vydal akreditovaný subjekt,

c) s protokolom a záznamami všetkých meraných veličín a dokladmi o parametroch skúšobných plynov alebo referenčných materiálov použitých pri skúške spôsobilosti,

d) so správou o

1. skúške typovo zhodného meracieho prístroja alebo zariadenia vykonanej akreditovaným, certifikovaným alebo autorizovaným subjektom; ak sú v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku podľa originálneho vydania a ich autorizovaného prekladu alebo

2. kontrole automatizovaného meracieho systému vykonanej inou oprávnenou osobou ako žiadateľom o vydanie oprávnenia, ak sa systém skladá z typovo zhodných prístrojov a zariadení.

(3) Skúšky spôsobilosti sa určujú podľa odborov oprávneného merania, objektov oprávneného merania, metód a metodík oprávnených meraní a sfér uplatňovania výsledkov, na ktoré sa žiada vydanie oprávnenia; skúška spôsobilosti sa má s prihliadnutím na praktickú dostupnosť a primeranosť nákladov vykonať podľa možnosti na najzložitejšom objekte oprávneného merania, zdroji s najzložitejšou technológiou s komplexným zložením odpadových plynov a možnosťou interferencií a s použitím najnáročnejšej metódy zo skupiny príbuzných metodík oprávneného merania.

(4) Pohovorom so štatutárnymi orgánmi žiadateľa o oprávnenie a subdodávateľa a záverečným pohovorom so žiadateľmi o ustanovenie za zodpovednú osobu sa overuje najmä

a) znalosť podmienok vydávania, zmeny, pozastavovania platnosti, zrušenia a zániku oprávnenia a znalosť hmotno-právnych záväzkov oprávnenej osoby, ktoré vyplývajú z vyhlásenia štatutárneho orgánu a z vydaného oprávnenia,

b) znalosť podmienok a zásad výkonu oprávneného merania podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov ministerstva vo veciach ochrany ovzdušia,

c) zabezpečenie systému riadenia kvality oprávnených meraní podľa predložených dokladov, vytváranie organizačných, personálnych a technických podmienok a uplatňovanie nástrojov riadenia a kontroly na dosiahnutie určených cieľov.

(5) Od skúšky podľa odseku 1 písm. c) možno upustiť alebo zúžiť jej rozsah, ak sa vykonala v rámci overovania iného žiadateľa alebo sa pri akreditácii žiadateľa ako kontrolného orgánu vykonalo a zdokumentovalo zodpovedajúce overenie spôsobilosti osôb oprávnených na podpis kontrolnej správy.

(6) Od overení podľa odseku 1 písm. d) až f) možno upustiť alebo zúžiť ich rozsah, ak sa vykonali v rámci overovania iného žiadateľa o vydanie oprávnenia alebo akreditácie, alebo medzilaboratórneho porovnávacieho merania a splnenie ustanovených požiadaviek sa preukázalo dokladmi priloženými k žiadosti podľa § 11.

(7) Žiadateľ o vydanie oprávnenia sa stáva oprávnenou osobou a žiadateľ o ustanovenie za zodpovednú osobu sa stáva zodpovednou osobou doručením oprávnenia.

(8) Platnosť oprávnenia možno predĺžiť, ak

a) oprávnená osoba, zodpovedné osoby a subdodávatelia splnili určené povinnosti a záväzky vyplývajúce z vyhlásenia,

b) kontrolou reprezentatívnosti výsledkov oprávnených meraní alebo preverením udržania úrovne znalostí v odboroch oprávneného merania sa nezistili dôvody na zmenu alebo zrušenie oprávnenia,

c) nedošlo k inej zmene údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých sa vydalo alebo zmenilo oprávnenie, ktoré boli odsúhlasené okrem zmien podľa odseku 11 písm. c).

(9) Žiadosť o predĺženie času platnosti oprávnenia možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(10) Žiadosť o predĺženie času platnosti oprávnenia obsahuje tieto údaje:

a) identifikačné údaje oprávnenej osoby, číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

b) číslo, dátum vydania, dátum platnosti vydaného osvedčenia,

c) údaje o zmenách vydaného osvedčenia, ak sa zmenilo,

d) údaje o platnom osvedčení o akreditácii a jeho zmenách,

g) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o predĺženie času platnosti oprávnenia,

h) meno, priezvisko a podpis štatutárnych zástupcov oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby, ak ju má.

(11) Prílohou k žiadosti o predĺženie času platnosti oprávnenia je

a) údaj o plnení zásady výkonu oprávneného merania podľa prílohy č. 3 bodu 16 zákona,

b) prehľad o všetkých námietkach, pripomienkach a požiadavkách k správam o oprávnených meraniach, ktoré boli vyhotovené v predchádzajúcom období, ak boli vznesené, a o prijatých opatreniach,

c) aktualizované doklady podľa § 11 ods. 3 písm. n) až t), ak sú zmenené,

d) vyhlásenie, že nedošlo k zmene údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie okrem zmien podľa písmena c),

e) posledná správa o oprávnenom meraní v jednotlivých odboroch oprávneného merania v členení podľa oprávnenia,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(12) Ak sú doklady, priložené k žiadosti o predĺženie času platnosti oprávnenia, v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, žiadateľ k žiadosti o predĺženie času platnosti oprávnenia priloží aj ich odborný preklad.

(13) Znalosť právnych predpisov, vnútorných predpisov ministerstva, metód a metodík oprávnených meraní, súvisiacich technických noriem a ostatných špecifikácií a odborných materiálov a správnosť ich uplatňovania sa preverí

a) kontrolou vyhotovených správ,

b) kontrolou aktualizovaných dokladov a podkladov,

c) pohovorom alebo skúškou, ak došlo k zmene právnych predpisov.

(14) Oprávnenie sa zverejňuje aj prostredníctvom internetu.

§ 13

Správa o oprávnenom meraní

(1) O oprávnenom meraní sa vyhotovuje

a) správa o diskontinuálnom meraní, ak ide o odbory oprávnených meraní podľa § 10 ods. 2 písm. a) až e),

b) správa o kontrole, ak ide o odbory oprávnených meraní podľa § 10 ods. 2 písm. f) a g),

(ďalej len „správa“).

(2) Správou sa písomne zdokumentuje najmä priebeh a podmienky oprávneného merania alebo kontroly, výsledky merania a ich neistota, upozornenie na súlad alebo nesúlad objektu oprávneného merania s ustanovenými požiadavkami, výsledky posúdenia zhody, názory a interpretácie zodpovednej osoby na vyhlásenie súladu alebo nesúladu a vo vybraných prípadoch aj odporúčanie na používanie výsledkov oprávneného merania.

(3) Náležitosti správy sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Základné členenie správy sa spresní s prihliadnutím na podrobnosti o členení a náležitostiach správy, podľa odboru, objektu oprávneného merania, účelu konania a meraných veličín.

(5) Pri vyhotovení správy sa prihliada najmä na informačnú a dokumentačnú jednoznačnosť, prehľadnosť, účelnosť a na náklady na vypracovanie a uchovávanie správy, uplatňovanie štandardizovaných tabuliek a kombinovaných prehľadných záznamov a grafov.

(6) Správa musí byť označená, jednotlivé strany postupne očíslované a označené najmä podľa názvu správy, čísla správy a čísla osvedčenia; počet strán sa uvedie v závere správy. Správa musí byť zošitá a zošívacia šnúra s odtlačkom pečiatky pripevnená k poslednej strane správy alebo každú stranu správy zodpovedná osoba podpíše.

(7) Názory a interpretácie poskytujú najmä

a) ďalšie informácie potrebné na správne pochopenie vyhlásenia o súlade alebo nesúlade alebo na správne pochopenie výsledkov posúdenia zhody,

b) návody a odporúčania, ako sa zistenia pri meraní môžu použiť na zabezpečenie alebo zlepšenie podmienok vykonania oprávneného merania, na odôvodnenie potreby osobitných podmienok vykonania oprávneného merania alebo na odôvodnenie predĺženia lehoty periodického oprávneného merania,

c) návody a odporúčania, ako sa zistenia zo skúšky emisných automatizovaných meracích systémov môžu uplatniť pri odôvodnení žiadosti o nepriame monitorovanie, určení osobitnej lehoty skúšky alebo odôvodnení nemožnosti kontinuálneho merania a jeho nahradení periodickým oprávneným meraním.

(8) Subdodávateľ dokumentuje výsledky písomne ako

a) protokol o skúške, protokol o meraní, protokol o odbere vzorky alebo dá mu iný názov podľa formy akreditácie a zmluvného vzťahu, ak ide o subdodávky

1. odberov vzoriek a rozborov palív, surovín a polotovarov,

2. merania technicko-prevádzkových parametrov objektu merania,

3. merania meteorologických parametrov vonkajšieho ovzdušia,

4. merania alebo výpočtu objemového prietoku prúdiacich plynov a súvisiacich stavových a referenčných veličín,

5. kvantitatívnych a kvalitatívnych analytických rozborov odobratých vzoriek emisií a vonkajšieho ovzdušia,

6. referenčných meraní určených na kontrolu kalibračnej funkcie automatizovaných meracích systémov,

b) kalibračný certifikát, ak ide o kalibráciu meracích častí automatizovaných meracích systémov,

c) čiastkovú správu, ak ide o subdodávky ucelených častí oprávnených meraní emisií alebo kvality ovzdušia, ucelené skúšky automatizovaných meracích systémov prostredníctvom inej oprávnenej osoby alebo o technicky samostatné zisťovanie kvalitatívneho zloženia emisií alebo vonkajšieho ovzdušia.

(9) Protokol alebo certifikát o skúške, meraní alebo analytickom rozbore a kalibračný certifikát obsahujú podľa svojho významu

a) náležitosti podľa technickej normy, ktorou sa ustanovujú všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií,6)

b) údaj o štandardnej neistote výsledku kvantitatívneho merania alebo kalibrácie pri štatistickej spoľahlivosti na úrovni 95 %,

c) názor, ako podmienky merania a neistota čiastkového výsledku môžu ovplyvniť správnosť výpočtu alebo zistenia konečného výsledku oprávneného merania a správnosť upozornenia na súlad alebo nesúlad výsledku s požiadavkami,

d) odporúčanie, ako použiť výsledok oprávneného merania na výpočet alebo zistenie konečného výsledku oprávneného merania a na interpretáciu upozornenia na súlad alebo nesúlad výsledku s požiadavkami,

e) názor, či perióda rekalibrácie určená právnymi predpismi alebo v dokumentácii kalibrovaného meracieho systému je z hľadiska možných vplyvov a zmien postačujúca.

(10) Ustanovenia o náležitostiach správy sa vzťahujú aj na náležitosti čiastkovej správy s týmito odchýlkami:

a) namiesto zmluvy s účastníkom konania sa uvedie zmluva o subdodávke s oprávnenou osobou,

b) neuvádza sa opis a parametre objektu oprávneného merania, ak sú všetky merania vykonané v jednom časovom období; ak merania nie sú vykonané v jednom časovom období, parametre sa uvedú len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,

c) priebeh a postup oprávneného merania sa zdokumentuje a vyhodnotenie výsledkov sa uvedie len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,

d) upozornenie na súlad alebo nesúlad, názor a interpretovanie výsledkov oprávneného merania alebo kontroly a poučenie o platnosti výsledkov sa uvádzajú len podľa rozsahu subdodávky,

e) neprikladá sa vyhlásenie účastníka konania, ak sú všetky merania vykonané v jednom časovom období,

f) neprikladá sa doklad o určení osobitných podmienok oprávneného merania, ak sú pre subdodávku orgánom ochrany ovzdušia určené zhodné osobitné podmienky ako na meranie iných znečisťujúcich látok.

§ 14

Povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade

(1) Žiadosť o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade možno podať pred jeho začatím písomne alebo elektronickými prostriedkami, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.2)

(2) Žiadosť o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade obsahuje tieto údaje:

a) identifikačné údaje organizácie, číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

b) osobné údaje a funkčné zaradenie osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo ktoré sú oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní,

c) osobné údaje zodpovednej osoby za vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade (§ 9 ods. 2),

d) odôvodnenie potreby vykonania oprávneného merania vo výnimočnom prípade,

e) identifikačné údaje objektu oprávneného merania,

f) účel konania,

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa objektu oprávneného merania alebo účastníka konania, ktorý žiada o vydanie súhlasu alebo iného rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia,

h) názov meraných vlastností, veličín a parametrov a úplné identifikačné označenia - číslo, dátum vydania a názov príslušných metodík a súvisiacej internej technickej dokumentácie, na ktoré žiada povolenie,

i) údaje o subdodávateľoch a samostatných odborných pracovníkoch subdodávateľov v rozsahu podľa písmen a) až c) v členení podľa subdodávaných činností,

j) predpokladaný termín vykonania oprávneného merania vo výnimočnom prípade,

k) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade,

l) meno, priezvisko a podpis osôb uvedených v písmenách b) a c) a odtlačok pečiatky žiadateľa, ak ju má.

(3) Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade je

a) projekt oprávneného merania v členení podľa náležitosti správy o oprávnenom meraní, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2; náležitosti sa uplatnia podľa svojho významu, ako skutočné hodnoty veličín a parametrov sa uvedú ich plánované, nastavované alebo očakávané hodnoty,

b) projekt subdodávok spracovaný v rozsahu podľa subdodávanej činnosti, ak nie je súčasťou projektu podľa písmena a),

c) zhodnotenie možností vykonania oprávneného merania podľa právnych predpisov, ostatných technických predpisov a podľa požiadaviek na metódy a metodiky oprávnených meraní podľa osobitného predpisu,8) ak nie sú súčasťou projektu podľa písmena a),

d) návrh a odôvodnenie osobitných podmienok oprávneného merania, ak sú potrebné, a stanovisko inšpekcie,

e) interná technická dokumentácia žiadateľa a subdodávateľov vrátane validačnej správy potvrdzujúcej správnosť zavedenia, platnosť a splnenie požiadaviek na metodiky oprávnených meraní podľa osobitného predpisu,8) ak sa žiada o metodiku neuvedenú v oprávnení,

f) kópie dokladov o zhode meracích prístrojov, zariadení a referenčných materiálov s ustanovenými požiadavkami v rozsahu podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c) podľa svojho významu, ak sa žiada o metodiku neuvedenú v oprávnení, a nezavedené meracie prostriedky a materiály,

g) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(4) Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade, ak žiadateľ nie je oprávnenou osobou, je okrem podkladov podľa odseku 3 aj

a) kópia dokladu o akreditácii alebo certifikácii systému kvality, ak ich žiadateľ alebo subdodávateľ má,

b) profesijný životopis zodpovednej osoby a samostatných odborných pracovníkov žiadateľa a subdodávateľov obsahujúci údaje o vzdelaní, odbornej praxi, osobitnej praxi a o referenčných meraniach a iných obdobných činnostiach, ktoré sa vzťahujú sa na metodiky a na objekty oprávneného merania, na ktoré žiada o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade,

c) overené vyhlásenie o možnosti pôsobiť na území Slovenskej republiky v príslušnom odbore oprávneného merania alebo v príbuznom odbore,

d) overené vyhlásenie štatutárnych zástupcov žiadateľa a zodpovednej osoby o bezúhonnosti,

e) overené vyhlásenie zodpovednej osoby o znalosti príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov ministerstva vo veciach ochrany ovzdušia a o znalosti záväzkov, ktoré vyplývajú z vyhlásenia oprávnenej osoby a zodpovednej osoby.

(5) Ak sú doklady priložené k žiadosti o povolenie na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, k žiadosti sa priloží aj ich odborný preklad.


Záverečné ustanovenia

§ 15

Overovanie spôsobilosti osôb

(1) Skúškou žiadateľa o vydanie osvedčenia sa podľa odborov posudzovania, predmetov posudzovania a posudzovaných činností zisťuje najmä

a) znalosť právnych predpisov, súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky, technických noriem a obdobných špecifikácií a odborných materiálov,

b) správnosť uplatňovania teoretických vedomostí pri vyhotovovaní posudkov.

(2) Skúškou žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu sa podľa odborov a objektov oprávneného merania zisťuje najmä

a) znalosť právnych predpisov, metód a metodík oprávnených meraní, súvisiacich technických noriem a ostatných špecifikácií a odborných materiálov,

b) správnosť uplatňovania určených podmienok oprávneného merania, hodnotenia reprezentatívnosti a neistoty výsledku oprávneného merania a jeho kvalifikovaného interpretovania a dodržania náležitostí a podmienok vyhotovovania správy o oprávnenom meraní.

(3) Skúšky sa môže zúčastniť žiadateľ o vydanie osvedčenia alebo žiadateľ o ustanovenie za zodpovednú osobu (ďalej len „účastník skúšky“), ak preukáže splnenie ustanovených predpokladov a po doplnení žiadosti o vydanie osvedčenia alebo žiadosti o vydanie oprávnenia, ak bol na doplnenie vyzvaný.

(4) Skúška sa skladá písomnou formou. Účastník skúšky môže počas skladania skúšky nahliadať do právnych predpisov, technických noriem, odborných špecifikácií a ostatných technických predpisov. Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak podiel správnych odpovedí je 90 % a viac, alebo „nevyhovel“.

(5) Ak účastník skúšky v skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát. Opakovaná skúška sa vykoná najskôr po troch mesiacoch. Ak sa žiadateľ na skúšku nemohol dostaviť pre dôležité osobné prekážky v práci alebo inú mimoriadnu a nepredvídateľnú udalosť, môže skúšku vykonať v náhradnom termíne.

(6) Ak sa účastník skúšky nezúčastnil na skúške ani v náhradnom termíne alebo nevyhovel ani v druhej opakovanej skúške, môže sa zúčastniť novej skúšky po podaní novej žiadosti a uhradení správneho poplatku. K novej žiadosti sa nepripájajú doklady, ktoré sú zhodné s dokladmi pripojenými k predchádzajúcej žiadosti. Nová skúška sa vykoná najskôr po šiestich mesiacoch od vykonania druhej opakovanej skúšky. Žiadateľ o vydanie osvedčenia sa musí zúčastniť opakovanej odbornej prípravy. Žiadateľ o ustanovenie za zodpovednú osobu sa môže zúčastniť odbornej prípravy, aj keď to nie je ustanovené.

(7) Spôsobilosť oprávneného posudzovateľa alebo zodpovednej osoby sa pri rozširovaní vydaného osvedčenia alebo oprávnenia overí v rozširovanom rozsahu; môže sa preveriť udržanie úrovne znalostí predpisov a súčasného stavu techniky alebo metód a metodík oprávnených meraní a správnosť ich uplatňovania pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo správ o oprávnených meraniach.

§ 16

Prechodné ustanovenia

(1) Osoby uverejnené v dočasnom zozname osôb, ktoré sú oprávnené na vykonávanie oprávnených meraní, ktorý je vydaný podľa doterajších predpisov, môžu túto činnosť vykonávať do 31. decembra 2005.

(2) Do zoznamu podľa odseku 1 sa môžu zapísať aj ďalší podnikatelia, ktorí podajú žiadosť o zapísanie do zoznamu do 30. júna 2004 a preukážu, že spĺňajú podmienky podľa § 25 ods. 9 zákona okrem osvedčenia o akreditácii.

(3) Na žiadosť o zapísanie do zoznamu podľa odseku 1 platia ustanovenia § 11 okrem ustanovenia odseku 3 písm. i).

(4) Oprávnení posudzovatelia, ktorí majú osvedčenie vydané podľa doterajších predpisov, môžu túto činnosť vykonávať do času platnosti osvedčenia.

§ 17

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/1995 Z. z.

2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 155/2000 Z. z.

§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 202/2003 Z. z.

NÁLEŽITOSTI POSUDKU

A. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI POSUDKU

1. Titulná strana

2. Údaje o účastníkovi konania

3. Predmet posudzovania

4. Účel posudzovania

5. Čiastkové posudky a konzultácie

6. Charakteristika predmetu posudzovania

7. Postup posudzovania a čiastkové hodnotenia

8. Iné dôležité skutočnosti o posudzovaní

9. Záver posudku a podmienky súhlasu

10. Záverečná klauzula

B. PODROBNOSTI O ZÁKLADNÝCH NÁLEŽITOSTIACH POSUDKU

1. Titulná strana posudku obsahuje najmä identifikačné údaje oprávneného posudzovateľa, číslo osvedčenia, dátum platnosti osvedčenia, evidenčné číslo posudku, názov posudku, miesto a dátum jeho vyhotovenia, podpis oprávneného posudzovateľa a ak sa posudok vydáva prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, aj meno, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu právnickej osoby, a odtlačok pečiatky. V závislosti od rozsahu posudku môže byť za titulnou stranou uvedený jeho obsah.

2. Údajmi o účastníkovi konania sú najmä identifikačné údaje účastníka konania, žiadateľa o vydanie súhlasu alebo prevádzkovateľa zdroja, číslo zmluvy alebo dohody o vyhotovení posudku a dátum jej podpísania; ak v mene účastníka konania koná iná poverená, zmocnená osoba, uvedú sa aj jej identifikačné údaje.

Ak ide o vyhotovenie subposudku, uvedú sa aj identifikačné údaje hlavného posudzovateľa a číslo zmluvy o vyhotovení subposudku a dátum jej podpísania.

3. Predmet posudzovania obsahuje najmä úplný názov a identifikačné označenie predmetu posudzovania podľa dokumentácie. Ak je predmetom posudzovania hmotný objekt, ktorý je umiestnený na konkrétnom území, alebo ide o činnosť vykonávanú na konkrétnom území, uvedie sa aj identifikačné označenie miesta, najmä názov obce a označenie katastrálnej časti alebo ulice, popisné číslo a číslo katastrálneho územia, ak sú v podkladoch uvedené.

Ak ide o automatizované meracie systémy a osobitné podmienky oprávnených meraní emisií, okrem identifikačných údajov systému sa uvedie aj názov a označenie zdroja a jeho časti, kde je daný systém nainštalovaný, má sa inštalovať alebo vykonávať meranie, a označenie žiadosti o vydanie príslušného súhlasu.

Ak ide o posudzovanie automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a osobitných podmienok oprávnených meraní kvality ovzdušia, okrem identifikačného názvu vlastného systému alebo údajov o žiadosti a identifikácie miesta, kde je alebo sa má systém nainštalovať, uvedie sa aj označenie stavby, zdroja alebo inej činnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzdušia sa monitorovaním zisťuje, označenie jeho umiestnenia a označenie žiadosti o vydanie príslušného súhlasu.

Ak ide o posudzovanie stavby, technológie, ktorá je stacionárnym zdrojom znečisťovania, uvedie sa jej funkčné a priestorové vymedzenie, začlenenie podľa rozsahu znečisťovania (veľký zdroj, stredný zdroj, malý zdroj), začlenenie podľa času povolenia (jestvujúci, nový, iné označenie, ak vyplýva z právneho predpisu) a kategorizácia (trojčíslie a názov) podľa príslušného predpisu. Ak nie sú tieto údaje v dokumentácii uvedené alebo nie sú uvedené správne, uvedie sa aj odporúčané vymedzenie, začlenenie alebo kategorizácia v tomto členení:

3.1 Názov stacionárneho zdroja alebo činnosti

3.2 Umiestnenie stacionárneho zdroja

Miesto vykonávania činnosti

3.3 Vymedzenie stacionárneho zdroja alebo činnosti

3.4 Začlenenie stacionárneho zdroja alebo činnosti

3.5 Kategória stacionárneho zdroja alebo činnosti

4. Účel posudzovania obsahuje označenie súhlasu podľa § 22 a 23 zákona, ktoré sa uvádza ako názov súhlasu alebo časti súhlasu (označenie príslušného ustanovenia zákona).

5. V časti posudku o čiastkových posudkoch a konzultáciách sa uvedú najmä identifikačné údaje osôb, okrem oprávneného posudzovateľa, ktoré podľa prílohy č. 2 bodov 5 a 6 zákona

1. vyhotovili subposudky,

2. poskytli konzultácie o špecifických otázkach, najmä pracovníci meracích skupín, pracovníci žiadateľa o súhlas a iní odborníci,

3. vykonali niektoré prípravné alebo iné činnosti súvisiace s odborným posudzovaním konkrétneho predmetu posudzovania, najmä rutinné výpočty, skúmania a prípravy podkladov.

Identifikačnými údajmi subposudzovateľov, konzultantov a iných osôb sú meno, priezvisko, pracovisko, funkcia, kontaktné údaje – adresa, číslo telefónu, číslo faxu, adresa elektronickej pošty, ak ich má, a ak ide o oprávneného posudzovateľa, ktorý vyhotovil subposudok, aj číslo osvedčenia.

6. Charakteristika predmetu posudzovania sa rozdeľuje na prvú časť, ktorá obsahuje úplný zoznam a označenie dokladov a podkladov, ktoré posudzovateľovi postúpil žiadateľ o vydanie súhlasu alebo objednávateľ posudku, najmä žiadosti o súhlas, odôvodnenia súladu so stavom techniky a výhodnosti riešenia ochrany ovzdušia, rozhodnutí orgánu ochrany ovzdušia, ktoré boli v danej veci vydané, projektovej dokumentácie, technických podmienok výrobcov, štúdií, technických výpočtov, skúšobných protokolov, výskumných a iných technických správ, technických noriem, ak sú súčasťou dokumentácie. Uvedie sa poradové číslo dokladu [D1], pod ktorým sa označujú odkazy v ďalšom texte posudku, presný názov dokladu alebo podkladu, jeho identifikačné číslo, označenie autora alebo vydavateľa dokladu a dátum vydania.

Druhá časť obsahuje stručný a výstižný opis predmetu posudzovania, vybrané údaje o predmete posudzovania a riešené činnosti podľa dokumentácie alebo žiadosti, ktoré sú z hľadiska ochrany ovzdušia a posudzovania aktuálne, najmä parametre a opatrenia ochrany ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľa zdroja, ktoré sú ustanovené zákonom a vykonávacími predpismi. Ak je to možné, opis sa zjednoduší a sprehľadní formou technologicko-blokových a iných obdobných schém, obrázkov, náčrtov, tabuliek, diagramov, situačnej mapy umiestnenia; ak ide o zdroje, používa sa forma a náležitosti tabuliek a ostatných technicko-prevádzkových údajov podľa súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a tlačív NEIS. Ak potrebné údaje o predmete posudzovania v dokumentácii alebo iných posudzovaných podkladoch nie sú uvedené, táto skutočnosť sa v opise uvedie. Iné údaje, ako sú uvedené v posudzovanej dokumentácii, napríklad posúdenia, vyjadrenia a názory, sa v predmete posudzovania neuvádzajú.

Ak ide o emisno-technologické posudzovanie zdrojov, častí, technológií, zariadení, ktoré majú charakter stavieb, podľa povahy veci sa uvedú najmä:

1. identifikačné údaje o výrobcovi, projektantovi, generálnom dodávateľovi,

2. rok výstavby zdroja alebo uvedenia do prevádzky,

3. menovitá kapacita a jej jednotka, pôvodná projektovaná kapacita, kapacita prehodnotená v rámci skúšobnej prevádzky, zmenená na žiadosť prevádzkovateľa, intenzifikovaná a podobne, výkonové úrovne, možné regulačné rozpätia v členení podľa druhov výrobkov a výrobno-predvádzkových režimov, ak sú rôzne,

4. druh prevádzky, zmennosť alebo sezónnosť, ročný fond pracovného času,

5. druhy a základné charakteristiky výrobkov,

6. druhy a základné parametre palív a surovín,

7. skladba zdroja – členenie podľa technologických alebo stavebných objektov – hlavné výrobné zariadenia podľa miesta vzniku znečisťujúcich látok – emisno-technologický charakter častí alebo zariadení podľa vykonávacieho predpisu,1)

8. princíp technológie podľa členenia technologických celkov a ich stručný opis podľa technologicko-blokovej schémy a pri chemických technológiách hlavné a vedľajšie chemické reakcie,

9. spôsob vypúšťania odpadových plynov – členenie, uzly, časti technológie podľa miest odvádzania do ovzdušia – komínov, výduchov, plošné miesta vypúšťania, fugitívne miesta úniku,

10. zoznam znečisťujúcich látok, prehľad hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené určené emisné limity alebo všeobecné podmienky prevádzkovania, a základných údajov o odpadových plynoch, najmä prietok, základné chemické zloženie, teplota pri menovitom výkone v členení podľa výrobkov a výrobno-predvádzkových režimov, podľa zariadení, pre ktoré sú určené emisné limity, a podľa miest odvádzania odpadových plynov – miest oprávnených meraní,

11. zoznam odlučovacích systémov – zariadení a ich projektované parametre, ktoré sú podstatné z hľadiska ochrany ovzdušia,

12. informácie o riešení zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania a množstva emisií znečisťujúcich látok podľa vykonávacieho predpisu,1)

13. informácie o časoch prevádzky a iných činnostiach súvisiacich s prevádzkou, obnovou alebo opravami technologických zariadení, počas ktorých vzhľadom na danosti príslušného technologického procesu alebo činnosti nie je technicky možné dodržať určené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

14. informácie o emisiách podľa bodu 10 počas prechodových a ostatných špecifických emisných stavoch technológie podľa bodu 13, ak sú tieto stavy z hľadiska zabezpečenia rozptylu znečisťujúcich látok významné,

15. informácie o systéme riadenia technológie a o prevádzkovej evidencii,

16. informácie o prevádzke v špecifických prípadoch – v krátkodobých opatreniach akčného plánu na regulovanie činnosti, ak je riziko prekročenia limitných hodnôt podľa § 12 zákona, a v opatreniach regulačného poriadku pre prevádzku pri mimoriadnych stavoch veľmi znečisteného ovzdušia (smogové situácie) podľa § 15 zákona a informácie o emisiách podľa bodu 10 v členení podľa opatrení,

17. základné informácie o možnostiach výskytu a riešení poruchových stavov a havarijných stavov – riešenie opatrení na zabezpečenie prevádzky, predchádzanie havarijným stavom vrátane havárií, ktoré majú charakter vážnych a bezprostredných ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, ich riešenia a odstraňovania ich následkov, ak nie sú predmetom riešenia podľa osobitného predpisu,2)

18. vymedzenie pásiem ohrozenia zdravia a smrteľného ohrozenia a technologické údaje použité pri ich určení podľa osobitného predpisu,3)

19. požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov, ktorí obsluhujú hlavné výrobno-technologické uzly.

Ak ide o imisno-prenosové posudzovanie, uvedú sa základné údaje o zdroji alebo činnosti a podrobnejšie údaje súvisiace s imisno-prenosovým posudzovaním podľa povahy predmetu posudzovania, posudzovaných miest vypúšťania alebo úniku znečisťujúcich látok (bodové – plošné, líniové, mobilné), ktoré sú uvedené v dokumentácii. Týmito údajmi sú najmä:

1. menovitý výkon – kapacita – výkonové parametre zdroja,

2. umiestnenie zdroja v území vo vzťahu k osídlenému okoliu – odstupové vzdialenosti – charakter najbližšieho osídlenia – počty trvalo bývajúcich osôb ovplyvnených emisiami zo zdroja s dôrazom na umiestnenie v smere prevládajúceho vetra,

3. orograficko-geomorfologické údaje o území z hľadiska rozptylu,

4. jestvujúce znečistenie ovzdušia s osobitným prihliadnutím na údaje o jestvujúcom znečistení pri umiestnení zdrojov v území, ktoré vyžaduje osobitnú ochranu,

5. úroveň znečistenia ovzdušia v aglomerácii alebo v zóne po realizácii stavby, medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia podľa osobitného predpisu,4)

6. znečisťovanie ovzdušia spôsobené prevádzkou mobilných zdrojov znečisťovania používaných v danej technológii alebo súvisiacich s jej prevádzkou,

7. prevládajúce smery prúdenia (veterná ružica) – iné imisno-rozptylové podmienky a obmedzenia v mieste umiestnenia zdroja – denné a nočné rozdielnosti v prúdení, výskyt inverzií v dolinách,

8. spôsoby vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia (komíny – výduchy, plošné miesta vypúšťania, fugitívne miesta úniku, líniové zdroje, ak ide o prevádzku mobilných zdrojov) – údaje o najvyšších objemových prietokoch odpadových plynov, stavových veličinách a hmotnostných tokoch znečisťujúcich látok, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní výšky komína alebo iného výduchu podľa ich škodlivých účinkov – stavebno-technické parametre komínov (výduchov) alebo iných miest vypúšťania (úniku) znečisťujúcich látok a ich zemepisné súradnice,

9. smery umiestnenia, vzdialenosti a veľkosti susedných objektov, ktoré ovplyvňujú rozptyl emisií,

10. susediace zdroje, ktoré môžu spôsobovať kumulatívny efekt znečistenia ovzdušia, s dôrazom na vzájomnú polohu v smere prevládajúceho vetra a osídleného okolia,

11. možnosť výskytu zapáchajúcich látok, ako je riešené dodržanie limitu znečisťovania, posúdenie možnosti vyhlásenia zóny alebo aglomerácie za oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu ovzdušia,

12. možnosť výskytu smogových stavov – vzťahy k smogovému regulačnému systému,

13. spôsoby monitorovania kvality ovzdušia.

Ak ide o posudzovanie automatizovaných meracích systémov a posudzovanie osobitných podmienok oprávnených meraní, v subposudku sa uvedú len základné údaje o zdroji a podrobnejšie údaje súvisiace s posudzovaným predmetom, ktoré sú uvedené v dokumentácii. Týmito údajmi sú najmä:

1. menovitý výkon – kapacita – výkonové parametre zdroja – projektované fondy pracovného času – hmotnostné toky – kritériá inštalovania meracieho systému podľa vykonávacieho predpisu,1)

2. miesto nainštalovania alebo vykonávania diskontinuálneho merania,

3. podmienky merania podľa právnych predpisov,

4. skladba meracieho systému – merané látky – merané stavové a referenčné veličiny – princípy merania,

5. typy analyzátorov – princíp jednotky na úpravu vzorky – princíp vyhodnocovacieho systému a programového vybavenia,

6. tabuľky projektovaných pracovných charakteristík prvkov meracieho systému a ďalších charakteristík v členení podľa požiadaviek, ktoré sú určené vykonávacím predpisom1) a metodikami oprávneného merania podľa osobitného predpisu,5)

7. údaje o dokladoch, ktoré potvrdzujú projektované pracovné charakteristiky,

8. riešenie kontroly meracieho systému podľa vykonávacieho predpisu.1)

Ak ide o posudzovanie nových zdrojov, ktoré sú uvádzané do prevádzky alebo uvádzané do prevádzky po zmene, charakteristika predmetu posudzovania sa uvádza po ukončení skúšobnej prevádzky alebo po realizácii, ak sa skúšobná prevádzka nevykonáva.

7. Postup posudzovania a čiastkové hodnotenie sa rozdeľuje na prvú časť, ktorá obsahuje v tabuľkovej forme základný prehľad posudzovania a čiastkové hodnotenie; v prehľade posudzovania a v čiastkovom hodnotení sa uvedú najmä:

1. stručné názvy všetkých povinností, požiadaviek, podmienok, parametrov a opatrení, ktoré sú určené právnymi predpismi, orgánom ochrany ovzdušia a ktoré vyplývajú z požiadaviek súčasného stavu techniky, ktoré sa vzťahujú na predmet posudzovania a na ochranu ovzdušia, ktorých plnenie sa posudzuje,

2. presné označenia ustanovení predpisu, kde je povinnosť, požiadavka určená alebo z ktorého vyplýva – označenie paragrafu, odseku, písmena a názov predpisu, normy alebo iného dokumentu definujúceho súčasný stav techniky,

3. čiastkové hodnotenia oprávneného posudzovateľa ako výroky: zodpovedá – nezodpovedá, splnené – nesplnené, dodržané – nedodržané alebo splnené – dodržané s podmienkou; uvedie sa číslo podmienky, znenie podmienky sa uvádza v bode 9 posudku.

Druhá časť obsahuje

1. Zoznam technických noriem a obdobných technických predpisov:

[N1] – úplné identifikačné označenie, ročník vydania a názov technickej normy, v ktorej sú uvedené požiadavky, podmienky, parametre súčasného stavu techniky.

2. Zoznam literárnych podkladov:

[L1] – úplné identifikačné označenie literárneho podkladu – literatúry vrátane firemnej, v ktorej sú uvedené parametre súčasného stavu techniky.

3. Zoznam referenčných realizácií, certifikátov a správ:

[R1] – úplné identifikačné označenie referenčných stavieb, obdobných realizácií, skúšobných správ z referenčných stavieb, správ štátnych a iných skúšobní, certifikátov a osvedčení, správ o oprávnených meraniach, ktoré dokumentujú praxou overené riešenia.

Ďalšie časti obsahujú jednotlivé povinnosti, požiadavky, podmienky, parametre, opatrenia a kritériá súčasného stavu techniky v členení a postupnosti podľa prvej časti, ktoré sa do náležitých podrobností oponentským spôsobom posúdia. Každé čiastkové hodnotenie sa zdokumentuje a odôvodní, uvedie porovnanie určenej povinnosti alebo požiadavky s riešením podľa posudzovanej dokumentácie a podľa praxou overeného riešenia alebo zdokumentovaného stavu techniky, ak ide o povoľovanie predmetu posudzovania, a podľa skutočnosti, ak ide o jeho uvádzanie do prevádzky.

Ak ide o imisno-prenosové posudzovanie, v závislosti od posudzovanej činnosti a účelu konania sa do náležitých podrobností konkretizujú a posúdia všetky relevantné okolnosti súvisiace s

1. komplexným zhodnotením kvality ovzdušia – imisnej situácie a úrovne znečistenia ovzdušia v okolí umiestnenia zdroja pred realizáciou zdroja, stavby alebo činnosti,

2. komplexným posúdením predpokladanej kvality ovzdušia – imisnej situácie a úrovne znečistenia ovzdušia po realizácii zdroja, stavby, činnosti pre všetky vypúšťané znečisťujúce látky vrátane tých, ktoré sa vyskytujú v zmesiach, napríklad benzén v benzíne, podľa požiadaviek na prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia4) a požiadaviek na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok6)

– pri prevádzke zdroja v súlade s dokumentáciou,

– pri prechodových a ostatných špecifických emisných stavoch technológie v súlade s dokumentáciou, najmä ak ide o nábehy špecifických technológií, chemických reaktorov po dlhodobých odstávkach, iné činnosti súvisiace s prevádzkou, obnovou alebo opravami zariadení, čistením komínov vypaľovaním, ak sú z imisného hľadiska významné, pri ktorých môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu kvality ovzdušia,

3. posúdením imisného vplyvu zdroja, stavby, činnosti na zaradenie zóny a aglomerácie z hľadiska úrovne znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sú určené limitné hodnoty do prvej až tretej skupiny, a posúdením ostatných kritérií vyhlásenia územia za oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu ovzdušia,

4. posúdením otázky zápachu pri riadnej prevádzke a pri prechodových a ostatných špecifických stavoch a činnostiach súvisiacich s prevádzkou, obnovou alebo opravami zariadení, ak sú z hľadiska zápachu významné,

5. posúdením znečisťovania spôsobeného prevádzkou mobilných zdrojov, ktorých prevádzka súvisí priamo s posudzovanou technológiu alebo s prevádzkou súvisí nepriamo – zvýšenie prepravného zaťaženia,

6. posúdením predpokladanej imisnej situácie v špecifických prípadoch, ak je riziko prekročenia limitných hodnôt pri prevádzke zdroja v súlade s akčným plánom, a pri mimoriadnych stavoch veľmi znečisteného ovzdušia (smogové situácie) pri prevádzke zdroja v súlade s regulačným poriadkom,

7. posúdením otázok súvisiacich s možnosťou určenia podmienky nainštalovania kontinuálneho meracieho systému kvality ovzdušia,

8. posúdením otázok súvisiacich s možnosťou určenia podmienky diskontinuálneho oprávneného merania kvality ovzdušia,

9. imisným posúdením otázok súvisiacich s vypúšťaním znečisťujúcich látok z hľadiska ich škodlivosti vrátane otázok tvorby prízemného ozónu (prekurzory) a požiadaviek na udržanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,

10. imisným posúdením špecifických otázok súvisiacich s imisným posúdením ovzdušia počas realizácie stavby,

11. imisným posúdením vplyvov susedných stavieb a činnosti a v špecifických prípadoch aj diaľkového prenosu alebo cezhraničného prenosu.

Parametre emisií a odpadových plynov, ktoré sú potrebné na účel imisno-prenosového posudzovania, sa uplatňujú podľa oponovaných údajov v rámci emisno-technologického posúdenia. Imisno-prenosové posúdenia sa zdokumentujú modelovými výpočtami posudzovaných parametrov a ich odbornou, ale zrejmou interpretáciou. Ak ide o parametre, ktoré sa z odborného hľadiska javia ako nerelevantné, uvedená skutočnosť sa krátko posúdi a uvedú sa dôvody ich ďalšieho neposudzovania. Ak ide o parametre, pri ktorých sú možné viaceré interpretačné závery alebo majú väčšiu mieru neurčitosti, v posudku sa to uvedie a naznačí sa možné rozpätie modelových imisných projekcií.

8. Iné dôležité skutočnosti o posudzovaní sú dôležité skutočnosti, ktoré majú vplyv na posudzovanie a na hodnotenia uvedené v posudku, najmä skutočnosti o

1. dostatočnosti dokumentácie z hľadiska riešenia ochrany ovzdušia a posudzovania,

2. neúplnosti dodania podkladov na posudzovanie,

3. neurčitosti poznania stavu veci, najmä ak ide o nové riešenia, nedostatočnosť referencií, výskumno-vývojové celky,

4. nesúlade technologických údajov, ktoré boli použité pri určení pásiem ohrozenia zdravia a smrteľného ohrozenia,

5. ekonomických faktoroch, ktoré ovplyvňujú primeranosť výdavkov na dostupné technológie,

6. pripravovaných právnych alebo iných technických predpisoch a normách, ktoré majú vzťah k novým – prísnejším kritériám ochrany ovzdušia,

7. možných zmenách predmetu posudzovania v období medzi zistením skutkového stavu a vyhotovením posudku, ak ide o uvádzanie predmetu posudzovania do prevádzky,

8. riešení otázok zaujatosti, ak pochybnosť o zaujatosti bola prerokovaná s orgánom ochrany ovzdušia; kópia záznamu alebo iného dokladu sa priloží k posudku ako príloha,

9. udelení povolenia na vyhotovenie posudku vo výnimočnom prípade; kópia povolenia sa pripojí k posudku ako príloha.

Ako iné skutočnosti sa uvedú aj ďalšie informácie, ktoré nenáležia do žiadneho z uvedených bodov posudku, ktoré oprávnený posudzovateľ považuje za potrebné v posudku uviesť.

9. Záver posudku a podmienky vydania súhlasu obsahuje súhrnný výsledok posúdenia, návrh podmienok a poučenie v členení:

9.1 Súhrnný výsledok posúdenia

9.2 Návrh podmienok na vydanie súhlasu (ak sú potrebné)

9.3 Odôvodnenie neodporúčania súhlasu (ak je potrebné)

9.4 Poučenie o platnosti výsledku posúdenia.

Súhrnný výsledok posúdenia obsahuje záverečné hodnotenie oprávneného posudzovateľa, či predmet posudzovania spĺňa, spĺňa čiastočne alebo nespĺňa požiadavky, podmienky, parametre a opatrenia ustanovené právnymi predpismi alebo tie, ktoré vyplývajú z požiadaviek súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky, a či oprávnený posudzovateľ odporúča, odporúča s podmienkami alebo neodporúča vydať súhlas podľa účelu konania.

Neodporúčanie súhlasu sa odôvodní podľa výsledkov čiastkového hodnotenia v bode 7. Podmienky na vydanie súhlasu sa uvedú v členení a v poradí podľa základného prehľadu posudzovania a čiastkového hodnotenia v bode 7.

Poučenie o platnosti výsledku posúdenia sa uvádza v znení „Súhrnný výsledok posúdenia nie je súhlasom orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a ani nezakladá nárok na vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa osobitných právnych predpisov“. Poučenie musí byť uvedené na tej istej strane, ako je uvedený súhrnný výsledok posúdenia.

10. Záverečná klauzula obsahuje najmä údaj o počte strán posudku a zoznam príloh s údajom o počte strán každej prílohy.

C. PODROBNOSTI O FORME PRÍLOH, TABULIEK A ZÁZNAMOV

1. Prílohy sa označujú a k posudku pripájajú podľa poradia, ako sú uvádzané v texte posudku; ich názvy a označenia musia byť v súlade s textom posudku. Ak je prílohou doklad, k posudku sa priloží jeho čitateľná kópia, ktorej každú stranu oprávnený posudzovateľ podpíše.

2. Tabuľky, obrázky, grafy, záznamy a iné sa označujú podľa poradia ich uvedenia v texte posudku. Tabuľky, obrázky, grafy, záznamy a iné ucelené časti posudku, najmä výpočty presahujúce rozsahom polovicu strany, sa z dôvodu ucelenosti a prehľadnosti textu spravidla pripájajú k posudku ako prílohy. Prednostne sa uplatňujú jednotné vzory tabuliek podľa technických špecifikácií.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 202/2003 Z. z.

NÁLEŽITOSTI SPRÁVY

A. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI SPRÁVY O DISKONTINUÁLNOM OPRÁVNENOM MERANÍ

1. Titulná strana

2. Údaje o účastníkovi konania

3. Objekt a uplatnenie výsledkov oprávneného merania

4. Účel konania

5. Účastníci oprávneného merania

6. Výsledky oprávneného merania a upozornenia

7. Parametre objektu oprávneného merania

8. Postup a interpretácia oprávneného merania

9. Iné dôležité skutočnosti

10. Záverečná klauzula

B. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI SPRÁVY O KONTROLE

1. Titulná strana

2. Údaje o účastníkovi konania

3. Objekt kontroly

4. Účel konania

5. Účastníci kontroly

6. Výsledky posúdenia zhody

7. Parametre objektu kontroly

8. Postup a interpretácia kontroly

9. Iné dôležité skutočnosti

10. Záverečná klauzula

C. PODROBNOSTI O ZÁKLADNÝCH NÁLEŽITOSTIACH SPRÁVY

1. Titulná strana obsahuje najmä identifikačné údaje oprávnenej osoby, číslo oprávnenia, termín platnosti oprávnenia, evidenčné číslo správy, výstižný názov správy, dátum oprávneného merania alebo kontroly – posledného merania alebo odberu vzorky na mieste, miesto a dátum vyhotovenia správy, identifikačné údaje a podpis zodpovednej osoby za oprávnené meranie alebo kontrolu, meno, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu oprávnenej osoby vo veciach oprávnených meraní, a odtlačok pečiatky, ak ho má. V závislosti od rozsahu správy môže byť za titulnou stranou uvedený jej obsah.

Názov správy obsahuje najmä skrátené alebo kombinované označenie odboru oprávneného merania, objektu oprávneného merania alebo kontroly a účelu konania; môže obsahovať aj ďalšie údaje podľa akreditácie a zmluvného vzťahu s objednávateľom oprávneného merania.

Správa sa vyhotovuje s rozšíreným opisom objektu oprávneného merania, rozšíreným hodnotením dodržania zásad a podmienok výkonu oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a priložením doplnkových príloh podľa bodu E, ak ide o jednorazové meranie, prvé periodické meranie a o ďalšie periodické meranie, ktorým sa zistilo nedodržanie určených požiadaviek. Správa sa vyhotovuje v zjednodušenom rozsahu, so skráteným opisom objektu oprávneného merania, skráteným hodnotením dodržania zásad výkonu oprávneného merania a bez doplnkových príloh, ak ide o ďalšie periodické meranie, ktorým sa zistilo dodržanie určených požiadaviek, alebo ak sa meranie vykonalo pod dohľadom kontrolného orgánu ochrany ovzdušia.

2. Údajmi o účastníkovi konania sú najmä identifikačné údaje účastníka konania, žiadateľa o vydanie súhlasu alebo prevádzkovateľa zdroja, číslo zmluvy o oprávnenom meraní alebo kontrole a dátum jej podpísania; ak v mene účastníka konania koná iná poverená alebo zmocnená osoba, uvedú sa aj jej identifikačné údaje.

3. Objekt oprávneného merania alebo objekt kontroly obsahuje najmä platný názov, identifikačné označenie a umiestnenie objektu oprávneného merania alebo kontroly podľa jeho významu.

Ak je objektom merania zdroj, jeho časť, zariadenie alebo iná stavba, alebo činnosť alebo ak je objektom merania odpadový plyn alebo nečistený plyn, uvedie sa označenie zdroja, časti, zariadenia vrátane jeho identifikačného, objektového alebo iného obdobného čísla podľa dokumentácie, údaje o umiestnení, najmä ulica, popisné číslo, obec a kategória zdroja.

Ak je objektom oprávneného merania vonkajšie ovzdušie, ako identifikačný údaj sa uvedie označenie a údaje o umiestnení stavby, zdroja alebo inej činnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzdušia sa zisťuje meraním; osobitne sa uvedie katastrálne označenie územia, v ktorom sa meranie vykonalo.

Ak je objektom kontroly emisný automatizovaný merací systém, okrem identifikačného označenia vlastného systému sa uvedie aj identifikačný údaj zdroja, jeho časti, zariadenia, potrubia, komína alebo iného miesta nainštalovania. Ak je objektom kontroly automatizovaný merací systém kvality ovzdušia, okrem identifikačného označenia meracieho systému sa uvedú aj údaje o jeho umiestnení.

4. Účel konania obsahuje označenie diskontinuálneho merania alebo kontroly podľa vykonávacieho predpisu1) vrátane uvedenia príslušného ustanovenia právneho predpisu a zhodným spôsobom uvedené označenie súhlasu podľa § 22 alebo § 23 zákona, ak výsledok merania slúži na vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. Ak ide o jednorazové meranie vykonané na základe rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia, uvedie sa aj označenie rozhodnutia a znenie príslušnej časti rozhodnutia.

5. V časti správy o účastníkoch oprávneného merania alebo kontroly sa uvedie meno, priezvisko a funkčné zaradenie zodpovednej osoby a ostatných zamestnancov oprávnenej osoby, ktorí vykonali oprávnené meranie alebo kontrolu, vrátane ich podielu na meraní alebo kontrole, identifikačné údaje subdodávateľov, meno, priezvisko a funkčné zaradenie samostatných odborných pracovníkoch subdodávateľov a ich podiel na oprávnenom meraní, meno, priezvisko a funkčné zaradenie zástupcov prevádzkovateľa objektu oprávneného merania, ktorí zodpovedali za súlad prevádzky zdroja s dokumentáciou a právnymi predpismi, a údaje o ďalších účastníkoch oprávneného merania, ak sa ho zúčastnili, vrátane osôb, ktoré boli prítomné na meraní z iného dôvodu, a ich podiel na meraní alebo dôvod prítomnosti počas merania v tomto členení:

5.1 Zamestnanci oprávnenej osoby

5.2 Subdodávatelia oprávneného merania alebo kontroly

5.3 Zástupcovia prevádzkovateľa

5.4 Ďalší účastníci oprávneného merania alebo kontroly a prítomné osoby.

6. Vo výsledkoch oprávneného merania a upozornenia alebo vo výsledkoch posúdenia zhody sa uvedú výsledné hodnoty meraných veličín vrátane údajov o ich neistote, upozornenie na súlad alebo nesúlad s určenými požiadavkami alebo výsledok posúdenia zhody objektu merania s určenými požiadavkami a poučenie o platnosti výsledkov oprávneného merania alebo kontroly v tomto členení:

6.1 Prehľad výsledkov oprávneného merania

Prehľad výsledkov kontroly

6.2 Upozornenie na súlad alebo nesúlad s požiadavkami

Posúdenie zhody s požiadavkami

6.3 Poučenie o platnosti upozornenia

Poučenie o platnosti výsledku posúdenia zhody.

Výsledné hodnoty veličín a skúšok parametrov, pre ktoré sú určené požiadavky, sa uvádzajú formou tabuliek členených podľa meraných objektov, častí zdrojov, zariadení, meracích miest a výrobno-prevádzkových režimov s uvedením označenia rozhodujúceho technicko-prevádzkového parametra, pričom sa prihliada na technickú špecifikáciu upravujúcu formu tabuľky, ak je vydaná.

S číselnou hodnotou sa uvádza aj presné označenie jednotky vrátane označenia stavových a referenčných podmienok, ak sú určené, neistota výsledku, dátum a čas merania alebo vzorkovania. Ak sa dodržanie určenej požiadavky vyhodnocuje po zohľadnení neistoty, uvedie sa aj hodnota po zohľadnení neistoty a označenie spôsobu zohľadnenia, ak ide o pripočítanie neistoty alebo o odčítanie neistoty.

Číselné hodnoty meranej veličiny a neistoty sa uvádzajú zaokrúhlené podľa normalizovaných pravidiel zaokrúhľovania,2) podľa pravidla zaokrúhľovania B. Hodnoty emisných veličín, ktorými sú vyjadrené určené požiadavky, sa uvádzajú zaokrúhlené na počet miest, ako je určená požiadavka, ak ide o hodnoty 50 jednotiek a vyššie, a počet miest, ako je určená požiadavka, zväčšený o jedno desatinné miesto, ak ide o nižšie hodnoty. Hodnoty hmotnostného toku a ďalších veličín, ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií, sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta, ak nie je vzhľadom na presnosť výpočtu potrebné inak. Aritmetický priemer série jednotlivých meraní sa vypočíta z nezaokrúhlených jednotlivých hodnôt. Hodnoty neistoty sa vyjadrujú v určených jednotkách a zaokrúhľujú sa na počet miest ako výsledok merania zväčšený o jedno miesto, ak sa hodnota neistoty pri posudzovaní súladu s určenou požiadavkou zohľadňuje. Ako informatívny údaj sa môže doplniť aj vyjadrenie neistoty v percentách. Ak sa hodnota neistoty pri posudzovaní súladu s určenou požiadavkou nezohľadňuje, neistota sa vyjadruje v percentách z nameranej hodnoty a zaokrúhľuje sa na celé čísla, ak je desať percent a viac, a na jedno desatinné miesto, ak je menšia ako desať percent.

Upozornenie o súlade alebo nesúlade alebo posúdenie zhody s požiadavkami sa uvádza spravidla formou tabuliek, ktoré korešpondujú s tabuľkami výsledkov oprávneného merania. Uvedie sa názov požiadavky, číselná hodnota a jednotka požiadavky, označenie právneho predpisu a príslušného ustanovenia a slovné upozornenie súlad, nesúlad, zhoda alebo nezhoda podľa druhu správy a významu požiadavky a pri kvalitatívnych rozboroch a hodnotení výskytu znečisťujúcej látky vyjadrenie vyskytuje sa alebo sa nevyskytuje.

Poučenie o platnosti názoru o súlade alebo nesúlade alebo platnosti posúdenia zhody s požiadavkami sa uvádza na tej istej strane správy ako upozornenie alebo posúdenie v znení podľa prílohy č. 3 bodu 7 zákona.

7. Parametre objektu oprávneného merania alebo kontroly sa uvádzajú a ich dodržanie sa hodnotí v závislosti od charakteru objektu a účelu konania.

Ak sú objektom merania odpadové plyny, nečistené plyny, zdroje, ich časti, zariadenia alebo činnosti, uvedie sa stručný opis objektu a z hľadiska účelu oprávneného merania podstatné charakteristiky a parametre technológie alebo zariadenia, najmä princíp technológie, charakter technológie podľa emisného členenia a označenie emisne charakteristických výrobno-prevádzkových režimov podľa vykonávacieho predpisu,1) druhy a podstatné emisné parametre výrobkov, palív a surovín, podstatné emisné parametre odlučovacích systémov, druhy a základné metrologické parametre prevádzkových meradiel a spôsob ich metrologického nadviazania alebo kontroly.

Pri výbere podstatných technicko-prevádzkových parametrov sa prednostne vychádza z požiadaviek na vymedzenie reprezentatívneho alebo iného zodpovedajúceho výrobno-prevádzkového režimu v závislosti od účelu oprávneného merania podľa vykonávacieho predpisu1) a ďalej z údajov špecifikovaných v dokumentácii a súbore technicko-prevádzkových parametrov na zabezpečenie ochrany ovzdušia, ktoré sú riadené a sledované v prevádzkovej evidencii, údajov o prevádzkových meradlách a z údajov, ktoré sa na zdokumentovanie stavu objektu merania uvádzajú v protokole o meraní alebo skúške podľa príslušnej metodiky oprávneného merania.3)

Technicko-prevádzkové parametre, ktoré sú podstatné z hľadiska účelu merania, sa spravidla uvádzajú v tabuľkovej forme. Uvedú sa hodnoty podľa dokumentácie, im zodpovedajúce bežné hodnoty a skutočné hodnoty počas oprávneného merania alebo kontroly v členení podľa periód merania alebo vzorkovania jednotlivých hodnôt, ak to meracie prostriedky objektu merania umožňujú. Ako bežná hodnota technicko-prevádzkového parametra sa uvádza hodnota podľa prevádzkovej alebo inej obdobnej dokumentácie, ktorá sa za obdobie od predchádzajúceho merania vyskytovala najčastejšie. Ak ide o skutočné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú merané, zisťované, zaznamenávané prevádzkovými meradlami, uvedie sa aj označenie príslušného prevádzkového záznamu alebo iného obdobného dokumentu. Ak ide o parametre palív a surovín, ktoré sú zisťované laboratórnymi analýzami, uvedie sa aj neistota hodnoty, označenie metodiky, označenie príslušného certifikátu, analytického protokolu alebo iného obdobného dokumentu, označenie laboratória a údaj, či ide o akreditované laboratórium, a zhodnotenie dodržania zásad subdodávok podľa prílohy č. 3 bodov 19 a 20 zákona; kópie certifikátov a protokolov sa k správe prikladajú, len ak sa v bode 6 správy uvádza nesúlad objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami.

V samostatnom bode správy sa uvedú ďalšie požiadavky, ktoré sú určené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a ktoré sa vzťahujú na technológiu, zariadenia a spôsob prevádzkovania objektu oprávneného merania a účel konania, ako sú emisné limity a iné určené parametre, ktorých dodržanie je vyhodnotené v bode 6 správy. Sú nimi najmä požiadavky určené ako všeobecné podmienky prevádzkovania vrátane požiadaviek na odsávanie a tesnosť odsávaných miest, zariadení, armatúr a potrubí – vylúčenie riedenia odpadových plynov, ak technológia neumožňuje prepočítanie na referenčný obsah vybranej zložky v odpadovom plyne.

Súlad prevádzky s dokumentáciou, určenými požiadavkami a osobitnými podmienkami merania, ktoré sa vzťahujú na voľbu výrobno-prevádzkového režimu, podstatné technicko-prevádzkové parametre a na prevádzku výrobných a odlučovacích zariadení sa zhodnotí v samostatnom bode správy. Osobitne sa uvedie a odôvodní, ak meranie bolo vykonané podľa špecifických podmienok merania alebo posudzovania dodržania určeného emisného limitu, ktoré umožňuje vykonávací predpis.1) Ak boli schválené osobitné podmienky merania, ktoré sa vzťahujú na spôsob prevádzky, uvedie sa označenie príslušného súhlasu a skrátené znenie osobitných podmienok. Kópia súhlasu sa priloží k správe.

Súčasťou tohto bodu je aj informácia o vyhlásení prevádzkovateľa o súlade prevádzky objektu merania s predpismi podľa prílohy č. 3 bodu 5 zákona. Uvedie sa označenie vyhlásenia, dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a funkčné zaradenie zástupcu prevádzkovateľa, ktorý vyhlásenie v mene prevádzkovateľa podpísal.

Ak sú určené požiadavky dodržané, kópia vyhlásenia prevádzkovateľa sa k správe neprikladá.

V zozname dokladov a podkladov sa uvedú identifikačné údaje dokumentácie a všetkých ďalších dokumentov a podkladov o objekte merania alebo kontroly, rozptylových štúdií a podobne, ktoré boli podkladom na plánovanie merania, skúšky alebo kontroly.

Príklad členenia kapitoly č. 7 správy:

7.1 Princíp technológie

7.2 Palivá a suroviny

7.3 Odpadové plyny a zariadenia na znižovanie emisií

7.4 Riadenie technológie a prevádzkové meradlá

7.5 Spôsoby prevádzky a výrobno-prevádzkové režimy

7.6 Emisno-technologický charakter a podstatné technicko-prevádzkové parametre

7.7 Určené požiadavky a osobitné podmienky oprávneného merania

7.8 Zhodnotenie súladu prevádzky s dokumentáciou a s určenými požiadavkami

7.9 Zoznam dokladov a podkladov.

Ak je objektom kontroly automatizovaný merací systém, okrem identifikačných údajov systému, požiadaviek určených vykonávacím predpisom1) a pracovných charakteristík podľa dokumentácie v členení podľa metodiky oprávneného merania3) sa uvedú aj stručné údaje o technológii, kde je systém nainštalovaný, s dôrazom na informácie o tých technologických veličinách, ktoré sú meracím systémom spracúvané alebo sú zadávané ako parametre vyhodnocovacieho systému o stave technológie.

Príklad členenia kapitoly č. 7 správy:

7.1 Princíp meracieho systému

– členenie podľa meraných veličín

7.2 Pracovné charakteristiky

– členenie podľa meraných veličín

7.3 Stavové a referenčné veličiny, náhradné hodnoty

7.4 Technologické veličiny, parametre dataloggera

7.5 Nepriame meranie veličín

7.6 Spracovanie a vyhodnocovanie údajov, programy, protokoly

7.7 Prenos, ochrana a uchovávanie údajov

7.8 Obsluha a udržiavanie technických a programových prostriedkov

7.9 Meraný zdroj – technológia

– Princíp technológie

– Výrobno-prevádzkové režimy

– Emisno-technologický charakter

– Charakteristiky odpadových plynov

– Podstatné technicko-prevádzkové parametre

7.10 Zhodnotenie súladu objektu merania s dokumentáciou a s určenými požiadavkami

7.11 Zoznam dokladov a podkladov.

Ak je objektom oprávneného merania vonkajšie ovzdušie a účelom je zistenie vplyvu stavby, zdroja alebo inej činnosti na kvalitu ovzdušia, uvedie sa stručný emisno-technologický opis zdroja, údaje o charaktere výroby, množstve a spôsobe odvádzania odpadových plynov podľa dokumentácie, bežné a skutočné hodnoty podstatných výrobno-prevádzkových parametrov zdroja počas oprávneného merania. Ďalej sa uvedú údaje o meracej sieti a vzorkovacích miestach podľa vykonávacieho predpisu1) a bližší opis umiestnenia stavby v území, meteorologicko-orografické podmienky rozptylu znečisťujúcich látok a predpokladaný vplyv prevádzky na kvalitu ovzdušia vrátane rozsahu ovplyvneného územia. V potrebnom rozsahu sa uvedú obdobné údaje aj o ostatných blízkych zdrojoch znečisťovania ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia v meranom území a vplyv diaľkového prenosu, ak je z hľadiska interpretovania výsledku merania významný.

Príklad členenia kapitoly č. 7 správy:

7.1 Princíp meracieho systému

– členenie podľa meraných veličín

7.2 Pracovné charakteristiky

– členenie podľa meraných veličín

7.3 Meracie miesta a ich charakteristiky

7.4 Stavové a meteorologické veličiny

7.5 Spracovanie a vyhodnocovanie údajov, programy, protokoly

7.6 Prenos, ochrana a uchovávanie údajov

7.7 Obsluha a udržiavanie technických a programových prostriedkov

7.8 Emisný zdroj – stavba, technológia

– Princíp a charakteristika výroby

– Parametre znečisťovania ovzdušia

– Podmienky rozptylu – vplyv na kvalitu ovzdušia

7.9 Blízky emisný zdroj – stavba, technológia

– Charakteristika výroby

– Parametre znečisťovania ovzdušia

– Podmienky rozptylu – vplyv na kvalitu ovzdušia

7.10 Zhodnotenie súladu objektu merania s dokumentáciou a s určenými požiadavkami

7.11 Zoznam dokladov a podkladov.

8. V postupe a interpretácii oprávneného merania alebo kontroly sa uvedie ucelený chronologický textový opis činností vykonaných v rámci oprávneného merania alebo kontroly, počnúc plánovaním a konkretizáciou technických podmienok vykonania oprávneného merania alebo kontroly, zhodnotením dodržania podmienok merania alebo kontroly podľa právnych predpisov, opisom technickej časti vlastného merania, skúšok alebo kontroly, vyhodnotením výsledkov oprávneného merania vrátane zistenia neistôt, zhodnotením dôveryhodnosti a reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania alebo kontroly a končiac názormi, interpretáciami a odporúčaniami.

Príklad členenia opisu oprávneného merania alebo kontroly:

8.1 Plánovanie a časový priebeh oprávneného merania (kontroly)

8.2 Opis a zhodnotenie podmienok meraní (ďalšie členenie podľa odborov oprávneného merania, účelov konania, zisťovaných veličín a parametrov)

8.3 Opis a zhodnotenie podmienok a výsledkov subdodávok

8.4 Vyhodnotenie výsledkov oprávneného merania (kontroly)

8.5 Ohodnotenie neistoty

8.6 Overenie dôveryhodnosti a reprezentatívnosti

8.7 Názory, interpretácie a odporúčania.

Technická časť merania alebo kontroly sa systémovo opíše a technické podmienky sa zhodnotia tak, že sa uvedie zoznam metodík, podľa ktorých sa meranie vykonalo. Zoznam obsahuje označenie, úplný názov, dátum vydania zavedenej metodiky, označenie meraných veličín a parametrov, ak tieto nevyplývajú z názvu metodiky, a dátum platnosti oprávnenej metodiky, ktorý je uvedený v informácii podľa osobitného predpisu3) – zhodnotenie platnosti zavedenej metodiky oprávneného merania podľa prílohy č. 3 bodu 2 zákona. Zoznam metodík sa vyhotovuje spravidla v tabuľkovej forme.

Opis technickej časti oprávneného merania sa uvádza v členení podľa jednotlivých metodík alebo súhrnne, ak sa meranie vykonalo s použitím analyzátora merajúceho viacero znečisťujúcich látok alebo parametrov tak, že sa podľa poradia v metodike uvedie označenie a názov jednotlivých kapitol a článkov a stručne sa uvedú odchýlky, rozšírenia alebo zúženia predpísaného postupu, ich odôvodnenie a opis overenia – validácie, že zmenou predpísaného postupu nedošlo k ovplyvneniu správnosti výsledku. Ak metodika umožňuje viac postupov, uvedie sa, podľa ktorého postupu bolo meranie vykonané. Ak bolo meranie vykonané bez odchýlok od predpísaného postupu, uvedie sa jeho princíp a údaj o vykonaní merania v súlade s predpísaným postupom.

Ak ide o opis meracích zariadení a prostriedkov, uvedie sa ich názov, merací princíp, stručná informácia o zabezpečení kalibrácie, nadväznosti, kontrole meradiel pred meraním a po ňom podľa osobitného predpisu3) vrátane informácie o kalibračných plynoch, referenčných materiáloch, kalibračných certifikátoch a ďalších prostriedkoch použitých na kontrolu meradiel a závery z porovnania hodnôt normovaných pracovných charakteristík a skutočných hodnôt.

Dodržanie technickej podmienky merania, skúšky alebo kontroly podľa právnych predpisov sa zhodnotí v príslušnom bode metodiky, najmä ak ide o podmienky a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na meracie miesto alebo na miesto vzorkovania, počet jednotlivých meraní a periódu trvania jednotlivého merania alebo odberu vzorky podľa vykonávacieho predpisu1) a pracovné charakteristiky metodiky.3) V zhodnotení sa uvedie aj označenie príslušného právneho predpisu, označenie príslušného ustanovenia a stručná informácia o spôsobe splnenia určenej podmienky. Osobitne sa uvedú a odôvodnia podmienky merania, ak meranie bolo vykonané podľa špecifických podmienok merania alebo posudzovania dodržania určeného emisného limitu, ktoré umožňuje vykonávací predpis,1) alebo podľa osobitných podmienok schválených orgánom ochrany ovzdušia.

V bode opis a zhodnotenie podmienok a výsledkov subdodávok sa uvedú potrebné technické informácie o riešení všetkých iných subdodávok ako uvedených v bode 7 správy, ktoré sa vzťahujú na objekt oprávneného merania, a merané veličiny, najmä stručný opis a zhodnotenie podmienok odberu vzorky a časový priebeh jej manipulácií, a označenie správy, protokolu, certifikátu o subdodávke podľa § 13 ods. 8, ktorý sa priloží k správe.

Názory a interpretácie výsledkov (§ 13 ods. 7) sa uvádzajú vo vzťahu k výsledkom merania alebo kontroly a zahrňujú podľa významu vykonanej činnosti najmä názor na správnosť upozornenia o súlade alebo nesúlade meraného alebo kontrolovaného objektu s požiadavkami podľa právnych predpisov, doplnkové vysvetlenia a rozbory potrebné na pochopenie a správne interpretovanie výsledkov vrátane vplyvu odôvodnenej hodnoty neistoty, ak sa pri interpretovaní súladu uplatňuje, odporúčania alebo návody na ich používanie, najmä ak ide o údaje, ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií. Súčasťou názorov je aj upozornenie na možný súlad alebo nesúlad s požiadavkami podľa pripravovaných právnych predpisov alebo možnej zmeny nameraných výsledkov alebo ich neistôt podľa pripravovaných metód a metodík meraní alebo skúšok.

9. Iné dôležité skutočnosti o oprávnenom meraní alebo kontrole sa uvedú v členení:

9.1 Dôležité skutočnosti podľa právnych predpisov

9.2 Iné dôležité skutočnosti.

Ako iné dôležité skutočnosti o oprávnenom meraní podľa právnych predpisov sa uvedie zhodnotenie a stručná informácia o spôsobe splnenia ďalších zásad výkonu oprávneného merania, ktoré nie sú uvedené v bodoch 7 a 8 správy, najmä zásad podľa prílohy č. 3 bodov 1, 3 až 5 a 21 zákona. Ak ide o zhodnotenie dodržania určených termínov oznámenia plánovaného termínu vykonania oprávneného merania a zaslania informácie o oprávnenom meraní podľa prílohy č. 3 bodov 4 a 5 zákona, uvedie sa označenie príslušných oznámení a dátum a spôsob ich zaslania.

Zhodnotenie a stručná informácia o spôsobe splnenia ďalších zásad výkonu oprávneného merania sa uvedú, ak by o ich splnení mohli vzniknúť pochybnosti alebo ak boli predmetom osobitného rokovania, najmä ak vznikla pochybnosť o reprezentatívnosti výsledku merania, bola vykonaná kontrola reprezentatívnosti výsledkov alebo meranie bolo možné vykonať s prihliadnutím na účelnosť a primeranosť nákladov.

Ako iné dôležité skutočnosti sa uvedú ďalšie informácie, ktoré nenáležia do žiadnej z uvedených častí správy a ktoré oprávnená osoba považuje za potrebné v správe uviesť.

10. V záverečnej klauzule sa uvedie údaj o počte strán správy a zoznam príloh s údajom o počte strán každej prílohy.

D. Podrobnosti o náležitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza súlad objektu oprávneného merania alebo kontroly s určenými požiadavkami

K správe sa prikladá najmä

1. kópia rozhodnutia o jednorazovom meraní, ak jeho vykonanie je určené orgánom ochrany ovzdušia,

2. nákres umiestnenia meracích miest a odberových bodov vrátane vyznačenia predpísaných a skutočných vzdialeností, ak sú rôzne, a blokovej schémy technológie, ak sa skladá z viacerých častí alebo zariadení,

3. graficky spracované záznamy z pomocných meraní na výber reprezentatívneho miesta a bodu odberu vzoriek ako súčasť opisu konkrétnych podmienok odberu vzoriek,

4. graficky spracovaný časový záznam meraní hodnôt veličín, ktoré sú merané s použitím kontinuálne merajúcich technických prostriedkov, najmä ak ide o emisné alebo imisné analyzátory,

5. kópia dokumentov, záznamov a zápisníc, ktoré sú inými dôležitými skutočnosťami o oprávnenom meraní, najmä ak ide o určenie osobitných podmienok oprávneného merania alebo osobitnej podmienky zabezpečenia nezaujatosti,

6. správy, protokoly, certifikáty podľa § 13 ods. 8, ktoré sa priamo vzťahujú na objekt merania.

E. Podrobnosti o náležitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza nesúlad objektu oprávneného merania alebo kontroly s určenými požiadavkami

K správe sa okrem náležitostí podľa bodu D na osobitné zdokumentovanie nesúladu priloží najmä:

1. kópia vyhlásenia prevádzkovateľa zdroja podľa prílohy č. 3 bodu 5 zákona,

2. kópia kalibračného certifikátu príslušného meradla alebo kópia kalibračného certifikátu príslušného referenčného materiálu, ak ide o užívateľskú kalibráciu meradiel pred vlastným meraním,

3. kópia záznamu z prevádzkových meradiel alebo zápisu z prevádzkovej evidencie ako súčasť zdokumentovania skutočných hodnôt predmetu oprávneného merania počas merania alebo kontroly,

4. graficky spracovaný časový záznam z kontroly kontinuálne merajúcich technických prostriedkov pred meraním a po ňom,

5. kópia prvotného záznamu alebo zápisu o odbere vzorky a zápisu o meraní pre najvyššiu nameranú hodnotu,

6. úplné výpočty výsledku oprávneného merania vrátane použitých výpočtových vzťahov, koeficientov a konštánt,

7. úplné výpočty a iné ohodnotenia odôvodnenej hodnoty neistoty pre najvyššiu nameranú hodnotu.

8. správy, protokoly, certifikáty všetkých subdodávok podľa § 13 ods. 8 vrátane analýz palív a surovín a dokladov o kontrole prevádzkových meradiel, ak boli vykonané.

F. Podrobnosti o forme príloh, tabuliek a záznamov

1. Prílohy, najmä doklady, tabuľky, obrázky, grafy, záznamy, sa označujú a k správe pripájajú podľa poradia, ako sú uvádzané v texte správy; ich názvy a označenia musia byť v súlade s textom správy.

2. Kópia priloženého dokladu musí byť čitateľná; každú stranu kópie podpíše zodpovedná osoba.

3. Tabuľky, obrázky, grafy, záznamy a iné ucelené časti správy, najmä výpočty, ktoré presahujú rozsahom polovicu stránky, sa z dôvodu ucelenosti a prehľadnosti textu správy pripájajú k správe ako prílohy; prednostne sa uplatňujú jednotné vzory tabuliek podľa technických špecifikácií.

4. Záznamy z kontinuálne meraných hodnôt veličín sa spracúvajú v prehľadných líniových grafoch, z ktorých musí byť zrejmý ich časový priebeh, a ak je to dostupné, aj predpísané hodnoty v určených jednotkách.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

2) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Položka 170 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

4) Príloha č. 6 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z.

5) Zákonník práce.

6) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253).

7) STN EN 45004 Všeobecné kritériá na činnosť rôznych kontrolných orgánov (01 5260).

8) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.).

1) § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

2) Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulovaní s nebezpečnými škodlivinami v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia.

5) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. mája 2003 č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.)

6) Príloha č. 6 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

1) § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

2) STN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. 0. časť: Všeobecné zásady (01 1301).

3) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. mája 2003 č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.).