Rozhodnutie č. 201/2003 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 97/2003
Platnosť od 12.06.2003
Redakčná poznámka

Zmeny rozhodnutia boli uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 557/2003 Z. z. a nadobúdajú záväznosť 1. januára 2004.

201

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 11. júna 2003

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení.

Do 30. júna 2004 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení, platné k 30. júnu 2003, a to podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 č. R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 v znení rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 714/2002 Z. z.

Cenová regulácia sa nevzťahuje na príležitostné poskytovanie služieb v oblasti mobilných prenosov a príspevkových trás.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. júla 2003.

Milan Luknár v. r.