Vyhláška č. 200/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho

Čiastka 97/2003
Platnosť od 12.06.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

200

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 29. apríla 2003

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia narodenia správcu Matice slovenskej, jazykovedca a literárneho historika a kritika Jozefa Škultétyho sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,9 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená druhá budova Matice slovenskej v Martine, nad ktorou je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „Slovenská republika“ je v dvoch riadkoch pod budovou Matice slovenskej a pod názvom štátu je letopočet razby „2003“.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Jozefa Škultétyho, pod ktorým je umiestnené meno a priezvisko „Jozef Škultéty“ a pod nimi sú letopočty „1853 • 1948“ označujúce rok jeho narodenia a rok jeho úmrtia. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri ľavej spodnej časti portrétu.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený ornamentom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01

Obrázok 02