Opatrenie č. 198/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 96/2003
Platnosť od 11.06.2003
Účinnosť od 11.06.2003 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.

OBSAH