Opatrenie č. 198/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 96/2003
Platnosť od 11.06.2003
Účinnosť od 11.06.2003 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.

OBSAH

198

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. júna 2003

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je

a) 1,50 Sk pre jednostopové vozidlá a trojkolky,

b) 5,40 Sk pre osobné cestné motorové vozidlá.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Kaník v. r.