Vyhláška č. 195/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Čiastka 95/2003
Platnosť od 11.06.2003 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2004

195

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 30. mája 2003,

ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy pre potreby štátnej štatistiky, ktorá je uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 271/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-CO-FOG).

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Peter Mach v. r.


Príloha k vyhláške č. 195/2003 Z. z.

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1 Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť

01.1.1 Výdavky verejnej správy

01.1.1.1 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

01.1.1.2 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

01.1.1.3 Úrad vlády Slovenskej republiky

01.1.1.4 Krajské úrady a okresné úrady

01.1.1.5 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky - poslanci

01.1.1.6 Obce

01.1.1.7 Vyššie územné celky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

01.1.2.1 Ministerstvo financií Slovenskej republiky

01.1.2.2 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

01.1.2.3 Štátny dlh

01.1.2.4 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

01.1.3 Zahraničná oblasť

01.1.3.1 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

01.1.3.2 Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí

01.1.3.3 Iné úrady Slovenskej republiky v zahraničí

01.1.3.4 Obchodno-ekonomické oddelenia v zahraničí

01.2 Zahraničná hospodárska pomoc

01.2.1 Hospodárska pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie

01.2.2 Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií

01.3 Všeobecné služby

01.3.1 Všeobecné personálne služby

01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby

01.3.2.1 Štatistický úrad Slovenskej republiky

01.3.2.2 Štátny informačný systém

01.3.2.3 Informačné technológie

01.3.3 Iné všeobecné služby

01.3.3.1 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

01.3.3.2 Úrad pre verejné obstarávanie

01.3.3.3 Katastrálne úrady

01.4 Základný výskum

01.4.0 Základný výskum

01.4.0.1 Základný výskum - Slovenská akadémia vied

01.4.0.2 Slovenská akadémia vied - organizácie výskumu a vývoja

01.4.0.3 Slovenská akadémia vied - ostatné organizácie

01.4.0.4 Základný výskum na vysokých školách

01.4.0.5 Základný výskum v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch

01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.6.0.1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všeobecná vnútorná správa

01.7 Transakcie verejného dlhu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

02 OBRANA

02.1 Vojenská obrana 02.1.0 Vojenská obrana

02.1.0.1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

02.1.0.2 Vojenské spravodajstvo

02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia

02.1.0.4 Príprava obrannej infraštruktúry

02.2 Civilná ochrana

02.2.0 Civilná ochrana

02.3 Zahraničná vojenská pomoc

02.3.0 Zahraničná vojenská pomoc

02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany

02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany

02.5 Obrana inde neklasifikovaná

02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná

02.5.0.1 Stredné vojenské školy zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

02.5.0.2 Vysoké vojenské školy zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1 Policajné služby

03.1.0 Policajné služby

03.2 Ochrana pred požiarmi

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

03.3 Súdy

03.3.0 Súdy

03.3.0.1 Ústavný súd Slovenskej republiky

03.3.0.2 Najvyšší súd Slovenskej republiky

03.3.0.3 Ostatné súdy

03.4 Väzenstvo

03.4.0 Väzenstvo

03.4.0.1 Vedľajšie hospodárstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

03.5 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti

03.5.0 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti

03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

03.6.0.1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - bezpečnostný úsek

03.6.0.2 Stredné školy zriadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

03.6.0.3 Vysoké školy zriadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

03.6.0.4 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

03.6.0.5 Slovenská informačná služba 03.6.0.6 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

03.6.0.7 Železničná polícia

03.6.0.8 Národný bezpečnostný úrad

03.6.0.9 Kancelária verejného ochrancu práv

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

04.1.1.1 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

04.1.1.2 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

04.1.1.3 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

04.1.1.4 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

04.1.1.5 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

04.1.1.6 Metrologický dozor

04.1.1.7 Technická normalizácia

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

04.1.2.1 Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky

04.1.2.2 Národný úrad práce

04.1.2.3 Sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne postihnutých občanov

04.1.2.4 Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce

04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo

04.2.1 Poľnohospodárstvo

04.2.1.1 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

04.2.1.2 Skúšobne a kontrolné ústavy

04.2.1.3 Veterinárna oblasť

04.2.1.4 Pozemkové úpravy

04.2.1.5 Agentúra SAPARD

04.2.1.6 Školské poľnohospodárske podniky

04.2.1.7 Školské majetky

04.2.1.8 Slovenský pozemkový fond

04.2.1.9 Vodné hospodárstvo

04.2.2 Lesníctvo

04.2.2.1 Školské lesné podniky

04.2.2.2 Školské lesy

04.2.3 Rybárstvo a poľovníctvo

04.3 Palivá a energia

04.3.1 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)

04.3.2 Ropa a zemný plyn

04.3.3 Jadrové palivo

04.3.3.1 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

04.3.4 Ostatné palivá

04.3.5 Elektrická energia

04.3.6 Energia iná ako elektrická

04.4 Ťažba, výroba a výstavba

04.4.1 Ťažba nerastných surovín (neenergetických)

04.4.2 Výroba

04.4.3 Výstavba

04.4.3.1 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

04.5 Doprava

04.5.1 Cestná doprava

04.5.1.1 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

04.5.1.2 Výstavba a oprava diaľnic a ciest

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

04.5.1.4 Slovenská správa ciest

04.5.1.5 Ústav cestnej dopravy

04.5.2 Vodná doprava

04.5.2.1 Štátna plavebná správa

04.5.2.2 Čistenie plavebnej dráhy Dunaja

04.5.3 Železničná doprava

04.5.3.1 Technická ochrana a obnova železníc

04.5.4 Letecká doprava

04.5.5 Potrubná a iná doprava

04.6 Komunikácie

04.6.0 Komunikácie

04.7 Iné odvetvia

04.7.1 Distribučné siete a skladovanie

04.7.1.1 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

04.7.1.2 Štátne hmotné rezervy - hmotné rezervy

04.7.1.3 Štátne hmotné rezervy - mobilizačné rezervy

04.7.1.4 Štátne hmotné rezervy - pohotovostné zásoby

04.7.1.5 Štátne hmotné rezervy - núdzové zásoby

04.7.2 Hotely a reštaurácie

04.7.3 Cestovný ruch

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty

04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti

04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti

04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva

04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a energie

04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby

04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy

04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti komunikácií

04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach

04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

04.9.0.1 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

04.9.0.2 Fond národného majetku Slovenskej republiky

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1 Nakladanie s odpadmi

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

05.2 Nakladanie s odpadovými vodami

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

05.3 Znižovanie znečisťovania

05.3.0 Znižovanie znečisťovania

05.4 Ochrana prírody a krajiny

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia

05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia

05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

05.6.0.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.1 Rozvoj bývania

06.1.0 Rozvoj bývania

06.2 Rozvoj obcí

06.2.0 Rozvoj obcí

06.3 Zásobovanie vodou

06.3.0 Zásobovanie vodou

06.4 Verejné osvetlenie

06.4.0 Verejné osvetlenie

06.5 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

06.5.0 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

07.1.1 Farmaceutické výrobky

07.1.2 Iné zdravotnícke výrobky

07.1.3 Terapeutické pomôcky a vybavenie

07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť

07.2.1 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

07.2.1.1 Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre dospelých

07.2.1.2 Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre deti a dorast

07.2.1.3 Primárna zdravotná starostlivosť - gynekológ

07.2.1.4 Lekárska služba prvej pomoci

07.2.1.5 Záchranná zdravotná služba vrátane leteckej záchrannej služby

07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť

07.2.2.1 Dialyzačné strediská

07.2.2.2 Špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, v ktorých sa poskytuje zdravotná lekárska starostlivosť

07.2.2.3 Psychiatrické stacionáre

07.2.3 Stomatologické služby

07.2.4 Iné zdravotnícke služby

07.2.4.1 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

07.2.4.2 Dopravná zdravotná služba

07.2.4.3 Špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, v ktorých sa neposkytuje zdravotná lekárska starostlivosť

07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť

07.3.2 Špecializovaná nemocničná starostlivosť

07.3.3 Služby medicínskych centier a pôrodníc

07.3.4 Služby opatrovateľských domov a zotavovní

07.4 Verejné zdravotné služby

07.4.0 Verejné zdravotné služby

07.4.0.1 Štátne zdravotné ústavy

07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

07.6.0.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

07.6.0.2 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

07.6.0.3 Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

07.6.0.4 Slovenská lekárska knižnica

07.6.0.5 Centrum pre chemické látky a chemické prípravky

07.6.0.6 Správa a prevádzka zdravotných poisťovní

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08.1 Rekreačné a športové služby

08.1.0 Rekreačné a športové služby

08.2 Kultúrne služby

08.2.0 Kultúrne služby

08.2.0.1 Divadlá

08.2.0.2 Umelecké súbory

08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

08.2.0.4 Odborno-metodické zariadenia

08.2.0.5 Knižnice

08.2.0.6 Múzeá a galérie

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

08.2.0.8 Národnostná kultúra

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

08.3 Vysielacie a vydavateľské služby

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

08.6.0.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

09 VZDELÁVANIE

09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie

09.1.1 Predškolská výchova

09.1.1.1 Predškolská výchova

09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou

09.1.2 Základné vzdelanie

09.1.2.1 Základné vzdelanie

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou

09.2 Stredoškolské vzdelávanie

09.2.1 Osemročné gymnáziá

09.2.1.1 Osemročné gymnáziá

09.2.1.2 Osemročné gymnáziá so špeciálnou starostlivosťou

09.2.2 Gymnáziá

09.2.2.1 Gymnáziá

09.2.2.2 Gymnáziá so špeciálnou starostlivosťou

09.2.3 Športové gymnáziá

09.2.4 Stredné odborné školy

09.2.4.1 Stredné odborné školy

09.2.4.2 Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou

09.2.5 Stredné odborné školy umeleckého zamerania

09.2.6 Stredné odborné učilištia a odborné učilištia

09.2.6.1 Stredné odborné učilištia a odborné učilištia

09.2.6.2 Stredné odborné učilištia a odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou

09.2.7 Združené školy

09.3 Pomaturitné vzdelávanie

09.3.0 Pomaturitné vzdelávanie

09.4 Vysokoškolské vzdelávanie

09.4.1 Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania

09.4.2 Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

09.4.3 Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania

09.5 Nedefinovateľné vzdelávanie

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie

09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania

09.5.0.2 Centrá voľného času

09.5.0.3 Jazykové školy

09.5.0.4 Zariadenia (inštitúcie) celoživotného vzdelávania

09.6 Služby v školstve

09.6.0 Služby v školstve

09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

09.6.0.2 Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach

09.6.0.3 Školské stravovanie vo vysokoškolských zariadeniach

09.6.0.4 Domovy mládeže

09.6.0.5 Domovy mládeže pre vysoké školy

09.6.0.6 Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách

09.6.0.7 Strediská služieb škole

09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva

09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie

09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

09.8.0.1 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

09.8.0.2 Metodické centrá

09.8.0.3 Štátna školská inšpekcia

09.8.0.4 Ústav informácií a prognóz školstva

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

10.1.1 Choroba

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

10.1.2.1 Sociálne dávky pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb

10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby

10.1.2.4 Príspevky neštátnym subjektom

10.2 Staroba

10.2.0 Staroba

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby

10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom

10.3 Pozostalí

10.3.0 Pozostalí

10.4 Rodina a deti

10.4.0 Rodina a deti

10.4.0.1 Štátne sociálne dávky

10.4.0.2 Zariadenia sociálnych služieb

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby

10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

10.5 Nezamestnanosť

10.5.0 Nezamestnanosť

10.6 Bývanie

10.6.0 Bývanie

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb

10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby

10.7.0.4 Príspevky neštátnym subjektom

10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia

10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia

10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

10.9.0.1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

10.9.0.2 Právnické osoby vykonávajúce poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia

10.9.0.3 Sociálna poisťovňa