Oznámenie č. 194/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/2003
Platnosť od 06.06.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2003.

194

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. mája 2003 č. 02/Z/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok, znižujú sa maximálne ceny niektorých liekov a vykonávajú sa zmeny kódov a názvov niektorých liekov.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.