Oznámenie č. 193/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime

Čiastka 94/2003
Platnosť od 06.06.2003
Redakčná poznámka

Rozhodnutie sa bude vykonávať od 1. januára 2005 na základe článku 3 ods. 2.

OBSAH

193

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 2002 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).

Rozhodnutie sa bude vykonávať od 1. januára 2005 na základe článku 3 ods. 2.

K oznámeniu č. 193/2003 Z. z.

ROZHODNUTIE č. 2/2002

Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“

z 27. novembra 2002,

ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Zmiešaný výbor, opierajúc sa o Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987,1) osobitne o článok 15 ods. 3 písm. a),

vzhľadom na to, že

1. stav zavádzania automatizovaného tranzitného systému ďalej neoprávňuje zúčastnených používať ložný list ako popisnú časť tranzitných vyhlásení podávaných prostredníctvom elektronického spracovania údajov, takže by sa mal preto odstrániť,

2. príslušné ustanovenia by sa mali podľa toho doplniť,

rozhodol takto:

Článok 1

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s dodatkom I tohto rozhodnutia.

Článok 2

Príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s dodatkom II tohto rozhodnutia.

Článok 3

1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom prijatia.

2. Účinnosť nadobudne od 1. januára 2005.

3. Zmiešaný výbor do 1. júla 2004 vyhodnotí stupeň zavádzania automatizovaného tranzitného systému hospodárskymi účastníkmi. Toto vyhodnotenie sa bude zakladať na správe Komisie, ktorá sa vypracuje na základe príspevkov krajín. Zmiešaný výbor môže na základe toho rozhodnúť, či a za akých podmienok je nevyhnutné predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 2.

V Bruseli 27. novembra 2002.

Za Zmiešaný výbor:

Robert Verrue v. r.

DODATOK I

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

2. V článku 30 odsek 2 znie:

2. V prípade potreby sa k sprievodnému tranzitnému dokladu pripojí zoznam položiek, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou a zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe III.“.

DODATOK II

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

1. Dodatok A11 sa mení a dopĺňa takto:

V časti III ods. 3 sa druhý pododsek vypúšťa.

2. Dodatok D1 časť II ods. B sa mení a dopĺňa takto:

a) údaj „Počet ložných listov“ a vysvetľujúci text sa vypúšťajú,

b) vysvetľujúci text k údaju „Celkový počet položiek“ sa nahrádza týmto textom:

„Druh/dĺžka: n ..7

Použitie údaja je nepovinné. Celkový počet položiek zodpovedá súčtu všetkých údajov „Počet nákladových kusov", všetkých údajov „Počet kusov" a hodnoty „1" za každý tovar deklarovaný ako „voľne ložené".“,

c) vysvetľujúci text údaja „Tovarové položky“ sa nahrádza týmto textom:

„Počet: 999

Použitie tejto skupiny údajov je povinné.“.

3. Dodatok D3 znie:

„DODATOK D3

Vzor

4. Dodatok D4 sa mení a dopĺňa takto:

a) bod B znie:

„B. VYSVETLIVKY K TLAČI

Pri vytlačení sprievodného tranzitného dokladu existujú tieto možnosti:

1. Deklarovaný úrad určenia je napojený na počítačový tranzitný systém

- vytlačí sa iba diel A (sprievodný tranzitný doklad).

2. Deklarovaný úrad určenia nie je napojený na počítačový tranzitný systém

- vytlačí sa diel A (sprievodný tranzitný doklad) a

- vytlačí sa diel B (spätný list).",

b) bod C znie:

„C. VYSVETLIVKY K SPÄTNÉMU ZASIELANIU HLÁSENIA O VÝSLEDKU KONTROLY Z ÚRADU URČENIA

Pri spätnom zasielaní výsledku kontroly úradom určenia existujú tieto možnosti:

1. Skutočným úradom určenia je ten, ktorý je deklarovaný a je napojený na počítačový tranzitný systém

- výsledok kontroly sa zašle úradu odoslania elektronicky.

2. Skutočným úradom určenia je ten, ktorý je deklarovaný a nie je napojený na počítačový tranzitný systém,

- výsledok kontroly sa zašle úradu odoslania prostredníctvom spätného listu B sprievodného tranzitného dokladu (vrátane zoznamu položiek, ak existuje).

3. Deklarovaný úrad určenia je napojený na počítačový tranzitný systém, ale skutočný úrad určenia nie je napojený na počítačový tranzitný systém (zmena úradu určenia),

- výsledok kontroly sa zašle úradu odoslania prostredníctvom fotokópie dielu A sprievodného tranzitného dokladu (vrátane zoznamu položiek, ak existuje).

4. Deklarovaný úrad určenia nie je napojený na počítačový tranzitný systém, ale skutočný úrad určenia je napojený na počítačový tranzitný systém (zmena úradu určenia),

- výsledok kontroly sa zašle úradu odoslania elektronicky.",

c) bod D sa zrušuje.

Anglické znenie

Poznámky pod čiarou

1) OJ L 226, 13. 8. 1987, p. 2 – Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.