Oznámenie č. 191/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 92/2003
Platnosť od 04.06.2003 do31.07.2004
Zrušený 430/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

191

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 30. mája 2003 č. 120.100/2003, ktorým sa ustanovujú platové relácie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 115.541/2002, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 168/2002 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.