Oznámenie č. 189/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe

Čiastka 91/2003
Platnosť od 04.06.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2003 na základe článku 16 ods. 1.

189

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. septembra 2001 bola v Haagu podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 117 z 12. decembra 2002 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2003 na základe článku 16 ods. 1.

K oznámeniu č. 189/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch podpísanej 23. novembra 1992 v Bratislave,

rešpektujúc Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach podpísanú 29. októbra 1992 v Prahe, v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene a doplnení Zmluvy o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 18. augusta 1997 v Prahe,

rešpektujúc Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici podpísanú 4. januára 1996 v Židlochoviciach, najmä ustanovenia o priebehu štátnych hraníc so zameraním na hraničné vodné toky,

ako aj rešpektujúc Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách podpísanú 16. decembra 1999 v Židlochoviciach, potvrdzujúc potrebu upravenia vzájomných vzťahov vo vnútrozemskej plavbe na tejto úrovni s prihliadnutím na integračný proces medzi Európskymi spoločenstvami a štátmi strednej a východnej Európy, ktorý sa vzťahuje aj na vnútrozemskú plavbu,

prejavujúc snahu vytvárať optimálne podmienky pre vnútrozemskú plavbu na vodných cestách na územiach štátov zmluvných strán a medzi nimi a túto ďalej rozvíjať

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody

a) „plavidlo“ je vnútrozemské plavidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré je úradne evidované na území štátu jednej zmluvnej strany a ktorým sa môže vykonávať preprava osôb alebo tovarov po vnútrozemských vodných cestách bez osobitného povolenia v štáte, v ktorom je evidované vrátane športového a rekreačného plavidla, ktoré nepodlieha evidencii,

b) „prevádzkovateľ plavby“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, oprávnená prevádzkovať vodnú dopravu po vnútrozemských vodných cestách, ktorá má svoje trvalé bydlisko alebo svoje stále sídlo na území štátu jednej zmluvnej strany,

c) „člen posádky“ je aj vodca plavidla,

d) „príslušné orgány“ sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a spojov Českej republiky, pokiaľ si navzájom neoznámia iné štátne orgány alebo miesta ako príslušné,

e) „prístav“ je vymedzené územie vrátane vodnej časti, stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie, skladovanie, opracovanie a dopravu tovarov, naloďovanie a vyloďovanie osôb a ochranu plavidiel pri ľadochodoch a povodňových prietokoch, ako aj na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou plavidiel a ich opravou, rekonštrukciou alebo stavbou,

f) „tranzitná preprava“ je preprava, pri ktorej sa na plavidle štátu jednej zmluvnej strany prepravujú osoby alebo tovar cez územie štátu druhej zmluvnej strany a nedochádza k nástupu či výstupu osôb alebo nakládke či vykládke tovaru,

g) „vzájomná preprava“ je preprava plavidlami štátov zmluvných strán medzi prístavmi na územiach štátov zmluvných strán, pri ktorej na tieto plavidlá nastupujú alebo z týchto plavidiel vystupujú osoby, alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá tovar,

h) „preprava treťou stranou“ je preprava medzi prístavmi na územiach štátov zmluvných strán, uskutočňovaná plavidlami tretieho štátu, pričom na tieto plavidlá nastupujú alebo z týchto plavidiel vystupujú osoby, alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá tovar,

i) „treťozemná preprava“ (preprava do alebo z tretieho štátu) je preprava plavidlami štátu jednej zmluvnej strany z prístavu na území štátu druhej zmluvnej strany do prístavu na území tretieho štátu, pričom na tieto plavidlá nastupujú alebo z týchto plavidiel vystupujú osoby, alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá tovar,

j) „kabotáž“ je preprava plavidlami štátu jednej zmluvnej strany medzi prístavmi na území štátu druhej zmluvnej strany, pričom na tieto plavidlá nastupujú alebo z týchto plavidiel vystupujú osoby, alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá tovar, pritom preprava sa na území štátu druhej zmluvnej strany začne a ukončí.

Článok 2

Slovenské plavidlá sú oprávnené používať vodné cesty na území Českej republiky a české plavidlá vodné cesty na území Slovenskej republiky na uskutočňovanie prepráv podľa článkov 3 a 4 tejto dohody, na športovú a rekreačnú plavbu a používanie služieb prístavov.

Článok 3

(1) Plavidlá štátov zmluvných strán sú oprávnené vykonávať prepravu osôb alebo prepravu tovarov v tranzitnej preprave a vo vzájomnej preprave medzi prístavmi na územiach štátov zmluvných strán.

(2) V rámci vzájomnej prepravy sa nebude uplatňovať podielovanie objemov prepráv.

Článok 4

Preprava treťou stranou, treťozemná preprava alebo kabotáž sa môžu uskutočniť na základe osobitného povolenia vydaného príslušným orgánom štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa táto preprava uskutočňuje.

Článok 5

(1) Plavba, s výnimkou ostatných plavidiel definovaných v článku 13 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 29. októbra 1992 v Prahe, sa spravuje právnymi predpismi štátu tej zmluvnej strany, po ktorého vnútrozemských vodných cestách sa uskutočňuje. Na spoločných úsekoch hraničných vodných ciest štátov zmluvných strán (vodný tok Morava) bude platiť režim plavby podľa prílohy k tejto dohode, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

(2) Doklady, osvedčenia a listiny týkajúce sa plavidiel, ich posádok a prepravovaných tovarov vydané jednou zmluvnou stranou budú uznávané druhou zmluvnou stranou za predpokladu, že boli vydané v súlade s príslušnými medzinárodne uznávanými vzormi. Zmluvné strany si navzájom vymenia vzory týchto dokladov, osvedčení a listín.

(3) Nebezpečné tovary sa môžu prepravovať iba vtedy, ak plavidlá a ich posádky vyhovujú právnym predpisom štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať rovnaký prístup k plavidlám štátov zmluvných strán pri poskytovaní prepravných práv a služieb poskytovaných týmto plavidlám podľa článkov 2, 3 a 4 tejto dohody.

Článok 7

Zmluvné strany budú rovnako nakladať s plavidlami štátov jednej aj druhej zmluvnej strany pri colnom vybavovaní zásob potravín a lodných zásob vrátane pohonných hmôt a mazív určených pre vlastnú potrebu alebo spotrebu na plavidle.

Článok 8

Prevádzkovatelia vodnej dopravy štátov zmluvných strán môžu

a) zriadiť na území štátu druhej zmluvnej strany, v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi a po schválení príslušným orgánom, svoje zastupiteľstvá a vykonávať akvizíciu a ďalšiu činnosť podporujúcu vnútrozemskú plavbu a jej rozvoj,

b) uzavierať dohody o prevádzkovej, technickej a komerčnej spolupráci na zvýšenie hospodárnosti svojej činnosti,

c) vytvárať právnické osoby s účasťou subjektov zo štátov zmluvných strán na prevádzkovanie vnútrozemskej vodnej dopravy s cieľom lepšieho využívania kapacity plavidiel a efektívnosti ich prevádzky, s ohľadom na záujmy prevádzkovateľov vodnej dopravy so sídlom na územiach štátov zmluvných strán a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 9

Každá zmluvná strana poskytne prevádzkovateľom vodnej dopravy so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany právo, aby v danej oblasti mohli svoje príjmy, ktoré vznikli z vykonávania tejto dohody, voľne prevádzať na územie štátu svojej zmluvnej strany v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene alebo v mene štátu zmluvnej strany, a to obvyklým spôsobom a v obvyklých lehotách.

Článok 10

(1) Členovia posádok plavidiel štátov zmluvných strán a osoby cestujúce na palube týchto plavidiel potrebujú na prekračovanie štátnej hranice platný cestovný doklad v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami.

(2) Členovia posádok plavidiel štátov zmluvných strán a ďalšie osoby na palube plavidiel, s výnimkou športových a rekreačných plavidiel, musia byť vždy zapísaní do zoznamu posádky a zoznamu cestujúcich.

Článok 11

(1) Príslušné orgány zmluvných strán vytvoria podmienky na to, aby plavidlám a osobám na palube plavidla bola v prípade havárie alebo z iných dôvodov, napr. zamrznutia vodnej cesty, ľadochodu, nepriaznivých vodných stavov, dlhodobejšieho zastavenia plavby, poskytnutá potrebná pomoc.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán vytvoria podmienky na to, aby členom posádky a ďalším osobám na palube plavidla bola v prípade úrazu alebo ťažkej choroby poskytnutá potrebná lekárska pomoc podľa príslušných medzinárodných zmlúv.

Článok 12

(1) Na plnenie a kontrolu vykonávania tejto dohody sa zriadi šesťčlenný Zmiešaný výbor zložený z vedúceho a ďalších dvoch členov za každú zmluvnú stranu, menovaný príslušným orgánom. Vedúci si môžu na rokovanie Zmiešaného výboru pozvať expertov.

(2) Zmiešaný výbor bude zasadať minimálne raz ročne, striedavo na území štátu jednej alebo druhej zmluvnej strany.

(3) Zmiešaný výbor prijme na prvom rokovaní rokovací poriadok.

(4) Zmiešanému výboru predsedá vedúci zastupujúci tú zmluvnú stranu, na ktorej území štátu sa zasadanie koná.

(5) Zmiešaný výbor najmä

a) sleduje a zaznamenáva charakter prepráv realizovaných po vnútrozemských vodných cestách štátov zmluvných strán v zmysle tejto dohody,

b) predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie plavebných podmienok pre vnútrozemskú plavbu a vodnú dopravu medzi štátmi zmluvných strán aj vo vzťahu k tretím stranám - preprava treťou stranou a treťozemná preprava (podľa článku 1) - vrátane návrhov na prijatie spoločných opatrení na zabezpečenie podmienok plavby na vodnej ceste Morava využívanej plavidlami, ktorých parametre budú zodpovedať zaradeniu tejto vodnej cesty do príslušnej triedy klasifikácie vodných ciest podľa Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu - AGN (Ženeva, 1996),

c) rieši otázky týkajúce sa plavby na spoločnom slovensko-českom hraničnom úseku vodnej cesty Morava, najmä v spolupráci so Slovenskou-českou komisiou pre hraničné vody.

(6) Ak sa v Zmiešanom výbore nemôže dosiahnuť dohoda, zídu sa na návrh jednej zo zmluvných strán zástupcovia príslušných orgánov do štyroch týždňov na konzultácie.

(7) Zmiešaný výbor má právo predkladať príslušným orgánom zmluvných strán návrhy na zmeny tejto dohody.

Článok 13

Predmetom tejto dohody nie je správa a údržba hraničného úseku vodnej cesty Morava.

Článok 14

Prípadné spory vyplývajúce z výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa budú riešiť priamymi rokovaniami medzi príslušnými orgánmi. Ak nedôjde k dohode, budú spor riešiť zmluvné strany diplomatickou cestou.

Článok 15

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných mnohostranných alebo dvojstranných medzinárodných zmlúv, nie sú touto dohodou dotknuté.

Článok 16

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vzájomnom písomnom oznámení zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

(3) Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať. Platnosť tejto dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(4) Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

Dané v Haagu 5. septembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Pavel Stoulil v. r.

PRÍLOHA

k „Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe“

Podľa článku 5 ods. 1 tejto dohody sa zásady plavby na spoločnom hraničnom úseku vodnej cesty Morava stanovujú takto:

(1) Hraničný úsek vodnej cesty Morava je v Slovenskej republike zaradený medzi výhľadovo sledované vodné cesty a v Českej republike je zaradený medzi dopravne významné využiteľné vodné cesty.

(2) Plavba na tomto úseku sa riadi Predpismi plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky a Českej republiky, platnými na územiach štátov zmluvných strán. Podrobnosti k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti plavby a k zachovaniu poriadku na spoločnom hraničnom úseku vodnej cesty Morava dohodnú plavebné úrady zmluvných strán v lehote do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

(3) Štátny odborný dozor nad plavbou vykonávajú plavebné úrady, ktorými sú v Slovenskej republike Štátna plavebná správa Bratislava a v Českej republike Štátna plavebná správa.