187

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2000 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2003 na základe článku 22.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave podpísaná 12. marca 1957 v Bruseli vo vzťahu k leteckej doprave medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom.

K oznámeniu č. 187/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva

o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Belgického kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“)

ako zmluvné štáty Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis 7. decembra 1944 v Chicagu,

želajúc si uzavrieť dohodu ako doplnok k uvedenému Dohovoru s cieľom zriadenia leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

želajúc si dosiahnutie najvyššieho stupňa bezpečnosti a zabezpečenia ochrany v medzinárodnej leteckej doprave,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis 7. decembra 1944 v Chicagu vrátane všetkých dodatkov schválených podľa článku 90 Dohovoru a akékoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94, ak boli tieto dodatky a zmeny prijaté obidvoma zmluvnými stranami,

b) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohu a akékoľvek zmeny tejto dohody alebo jej prílohy,

c) pojem „vládne orgány civilného letectva“ vo vzťahu k Slovenskej republike znamená Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunkácií Slovenskej republiky - sekciu civilného letectva, a vo vzťahu k Belgicku znamená Ministerstvo spojov Belgického kráľovstva alebo v obidvoch prípadoch splnomocnený orgán alebo osobu splnomocnenú vykonávať funkcie vyplývajúce z právomoci uvedených orgánov,

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru,

e) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená podľa článkov 3 a 4 tejto dohody,

f) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe k tejto dohode, ktoré sú určené na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty jednotlivo alebo v kombinácii,

g) pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich a tovaru a podmienky účtovania týchto cien vrátane cien a podmienok za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby okrem podmienok a úhrad za prepravu pošty,

h) pojem „zmena lietadla“ znamená prevádzku jednej z dohodnutých služieb určenou leteckou spoločnosťou takým spôsobom, že jednou časťou cesty letí lietadlo s odlišnou kapacitou, akú majú lietadlá používané na inej časti tejto cesty,

i) pojem „zariadenie lietadla“, „pozemné zariadenie“, „zásoby lietadla“, „náhradné súčiastky“ majú význam uvedený v dodatku 9 Dohovoru.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb určenými leteckými spoločnosťami tieto práva:

a) právo prelietať bez pristátia ponad územie svojho štátu,

b) právo pristávať na území svojho štátu nie na účely leteckej dopravnej služby,

c) právo pristávať na území svojho štátu na účely nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia alebo vyloženia nákladu a pošty pochádzajúcich z územia alebo určených na územie štátu druhej zmluvnej strany na trasách určených v prílohe k tejto dohode.

2. Žiadne z ustanovení odseku 1 tohto článku neoprávňuje určenú leteckú spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany priberať cestujúcich, nakladať batožinu, náklad a poštu, ktoré sa prepravujú za úhradu alebo prenájom a sú určené pre iný bod na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

3. Letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, ktoré neboli určené podľa článku 3 tejto dohody, majú práva uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo viac leteckých spoločností na poskytovanie dohodnutých služieb, a to oznámením diplomatickou cestou.

2. Každá zmluvná strana má právo odvolať určenú leteckú spoločnosť a určiť inú, a to oznámením diplomatickou cestou.

Článok 4

Udelenie prevádzkového povolenia

1. Po prijatí písomného oznámenia o určení podľa článku 3 tejto dohody jednou zo zmluvných strán vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi udelia bezodkladne každej určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie na vykonávanie dohodnutých služieb, pre ktoré boli letecké spoločnosti určené.

2. Po prijatí prevádzkového povolenia môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby úplne alebo čiastočne pod podmienkou, že letecké spoločnosti dodržiavajú príslušné ustanovenia tejto dohody a že tarify boli určené v súlade s ustanoveniami článku 13 tejto dohody.

Článok 5

Zrušenie alebo pozastavenie platnosti prevádzkového povolenia

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo neposkytnúť prevádzkové povolenie uvedené v článku 4 tejto dohody určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, dočasne alebo trvalo zrušiť alebo pozastaviť udelené povolenie alebo uložiť podmienky, ak

a) určená letecká spoločnosť nespĺňa podmienky ustanovené zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré obvykle a odôvodnene tieto orgány vyžadujú pri vykonávaní medzinárodných leteckých dopravných služieb v súlade s Dohovorom,

b) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode,

c) určená letecká spoločnosť nedodržiava vnútroštátne právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany,

d) nie sú presvedčené o tom, že podstatná časť vlastníctva a efektívna kontrola leteckej spoločnosti prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

2. Právo uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatní až po konzultácii s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany podľa článku 17 tejto dohody okrem prípadu, keď hrozí ďalšie porušenie uvedených vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 6

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Vnútroštátne právne predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce prílet lietadiel v medzinárodných leteckých službách na svoje územie, pobyt na ňom alebo odlet z neho, alebo prevádzku a navigáciu týchto lietadiel platia aj pre lietadlá leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou pri prílete na toto územie, pobyte na ňom alebo odlete z neho.

2. Vnútroštátne právne predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup, colné vybavovanie, tranzit, prisťahovalectvo, cestovné doklady, clo, valuty, hygienické požiadavky a opatrenia platia pre posádky, cestujúcich, náklad a poštu lietadiel leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, ktoré ich budú dodržiavať pri prílete, pobyte a odlete z územia štátu tejto zmluvnej strany. Ak prepravovaný cestujúci nespĺňa vnútroštátne právne predpisy upravujúce vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná prepraviť ho späť na náklady tejto leteckej spoločnosti.

Cestujúci sa pri tranzite cez územie štátu jednej zo zmluvných strán podrobujú iba zjednodušenej kontrole.

3. Žiadna zo zmluvných strán neuprednostní vlastnú ani inú leteckú spoločnosť pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby pri používaní vnútroštátnych právnych predpisov jej štátu uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku ani pri využívaní letísk, letiskových dráh, služieb riadenia letovej prevádzky a súvisiacich zariadení pod jej kontrolou.

Článok 7

Osvedčenia, licencie a bezpečnosť

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana a ktoré sú naďalej v platnosti, uzná za platné aj druhá zmluvná strana na účely vykonávania dohodnutých služieb, ak boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné za podmienok, ktoré možno požadovať na základe Dohovoru.

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo v prípade preletu nad územím svojho štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o kvalifikácii a licencie, ktoré štátnym príslušníkom štátu prvej zmluvnej strany udelila druhá zmluvná strana.

2. Ak osvedčenia alebo licencie podľa odseku 1 tohto článku boli vydané alebo vyhlásené za platné podľa požiadaviek odlišných od noriem zakotvených v Dohovore a ak sa tento rozdiel uplatnil v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany môžu požiadať o konzultácie podľa článku 17 tejto dohody, aby zistili, či sú tieto rozdielne požiadavky pre nich prijateľné.

Ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda v otázkach bezpečnosti leteckej dopravy, postupuje sa podľa článku 5 tejto dohody.

3. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie týkajúce sa bezpečnostných noriem vo vzťahu k posádke, lietadlu alebo prevádzke, ktoré prijala druhá zmluvná straná. Tieto konzultácie sa uskutočnia v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa ich vyžiadania.

4. V prípade, že na základe takých konzultácií jedna zmluvná strana zistí, že v niektorej zo spomínaných oblastí druhá zmluvná strana nedodržiava a neuplatňuje účinne bezpečnostné normy, ktoré by zodpovedali aspoň minimálnym normám ustanoveným v Dohovore, prvá zmluvná strana oznámi tieto zistenia a potrebné opatrenia na splnenie minimálnych noriem druhej zmluvnej strane a vyzve ju na vykonanie nápravy. Ak druhá zmluvná strana neuskutoční vhodné opatrenia v lehote 15 dní alebo v dohodnutej lehote, postupuje sa podľa článku 5 tejto dohody (zrušenie, pozastavenie a zmeny prevádzkových povolení).

5. Zmluvné strany sa dohodli, že bez toho, aby bol týmto ustanovením dotknutý článok 33 Dohovoru, akékoľvek lietadlo leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu jednej zmluvnej strany prepravujúce sa na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany môže byť počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany podrobené kontrole zo strany jeho splnomocnených zástupcov, a to na palube a v okolí lietadla na účely preverenia dokumentov týkajúcich sa lietadla, posádky, stavu lietadla a jeho zariadenia (ďalej len „inšpekcia na ploche“), ak to nespôsobí neprimerané meškanie.

6. Ak výsledkom takejto inšpekcie na ploche alebo série takýchto inšpekcií bude

a) vážna obava, že lietadlo alebo jeho prevádzka nezodpovedajú minimálnym normám ustanoveným v Dohovore, alebo

b) vážna obava, že sa účinne nedodržiavajú a nevykonávajú bezpečnostné normy ustanovené v Dohovore,

zmluvná strana, ktorá vykonala inšpekciu na účely článku 33 Dohovoru, môže dospieť k záveru, že požiadavky, na základe ktorých osvedčenie alebo licencie tohto lietadla alebo jeho posádky boli vydané alebo vyhlásené za platné, alebo požiadavky, na základe ktorých je lietadlo v prevádzke, nezodpovedajú minimálnym normám ustanoveným v Dohovore ani ich nepresahujú.

7. Ak predstavitelia leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu jednej zmluvnej strany odmietnu prístup na účely vykonania inšpekcie lietadla na ploche v súlade s odsekom 5 tohto článku, druhá zmluvná strana má právo prejaviť vážne obavy podľa odseku 6 a vyvodiť závery podľa tohto odseku.

8. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zmeniť prevádzkové povolenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany ihneď, ako prvá zmluvná strana dôjde k záveru, či už na základe inšpekcie na ploche, série inšpekcií na ploche, odmietnutia vstupu na inšpekciu na ploche, konzultácií alebo inak, že okamžité opatrenie je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky leteckej spoločnosti.

9. Akékoľvek opatrenie jednej zmluvnej strany podľa odseku 2 alebo podľa odseka 8 stráca platnosť v okamihu, keď dôvody tohto opatrenia pominú.

Článok 8

Zabezpečenie ochrany civilného letectva

1. Zmluvné strany znovu potvrdzujú, že v ich vzájomných vzťahoch záväzky na zabezpečenie ochrany civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú časť tejto dohody.

2. Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú navzájom všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti cestujúcich, posádok, lietadiel, letísk a leteckých navigačných zariadení a akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971.

4. Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami o zabezpečení ochrany civilného letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva ako dodatky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, do tej miery, do akej sú tieto ustanovenia prijateľné pre zmluvné strany. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel, ktorí sú u nich registrovaní, prevádzkovatelia, ktorých pôsobisko alebo trvalý pobyt sa nachádza na území ich štátov, a prevádzkovatelia letísk na území ich štátov, konali v súlade s takýmito ustanoveniami o zabezpečení ochrany civilného letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že bude dbať na dodržiavanie bezpečnostných ustanovení požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany a že uplatní vhodný postup pri kontrole cestujúcich, posádky, ich príručnej batožiny a nákladu pred vstupom na palubu alebo pred nakladaním. Každá zmluvná strana tiež s pochopením pristúpi k akejkoľvek požiadavke druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia pre jej lietadlo alebo cestujúcich na zvládnutie konkrétnej hrozby.

6. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný čin proti bezpečnosti cestujúcich, posádok, lietadiel, letísk a leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si navzájom pomôžu uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo na odstránenie hrozby.

7. Ak jedna zmluvná strana nedodrží ustanovenia o zabezpečení ochrany civilného letectva podľa tohto článku, vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva tejto zmluvnej strany. Nedosiahnutie uspokojivej dohody v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti vládnym orgánom civilného letectva je dôvodom na uplatnenie opatrení podľa článku 5 tejto dohody.

Článok 9

Užívateľské poplatky

1. Poplatky vyberané na území štátu jednej zmluvnej strany od určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení ich lietadlami nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa vyberajú od domácich leteckých spoločností štátu prvej zmluvnej strany poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Každá zmluvná strana podporí konzultácie medzi svojimi príslušnými orgánmi a určenými leteckými spoločnosťami, ktoré používajú zariadenia a služby, a tam, kde je to účelné, prostredníctvom organizácií zastupujúcich letecké spoločnosti. Pri akejkoľvek navrhovanej zmene užívateľských poplatkov sa poskytne včasné oznámenie, aby mali zmluvné strany možnosť vyjadriť sa ešte pred uskutočnením týchto zmien.

Článok 10

Clá a dane

1. Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a na základe reciprocity oslobodí určené letecké spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, cla, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné látky, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné vybavenie, pozemné vybavenie, zásoby lietadla a iné položky určené na použitie alebo použité výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadiel určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany vykonávajúcich dohodnuté služby, ako aj za etikety, letecké účty, akékoľvek tlačené materiály, ktoré sú označené značkami spoločností, a bežné reklamné materiály, ktoré tieto určené letecké spoločnosti distribuujú bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v odseku 1 tohto článku bez ohľadu na to, či sa takéto položky použijú úplne v rámci územia štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, ak sú

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou alebo z poverenia určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, ale nie sú scudzené na území štátu prvej zmluvnej strany,

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany,

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom spotrebovať ich v rámci poskytovaných dohodnutých služieb.

3. Obvyklé palubné vybavenie, náhradné dielce, ako aj materiály a zásoby obvykle sa nachádzajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov daného štátu. V takom prípade môžu byť na určitý čas uskladnené pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo kým sa s nimi inak nenaloží podľa colných predpisov.

4. Batožina a náklad prepravované v priamom tranzite sú oslobodené od cla, daní a iných platieb.

5. Oslobodenia podľa tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, keď určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany uzavrela zmluvu s ďalšou leteckou spoločnosťou, na ktorú sa tiež vzťahujú podobné oslobodenia zo strany druhej zmluvnej strany pre zapožičané alebo prevedené položky podľa odseku 1 tohto článku na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Kapacita

1. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán vykonávajú dohodnuté služby medzi územiami a mimo územia štátov zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany zohľadňujú záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré tieto spoločnosti poskytujú na tej istej trase alebo jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, úzko súvisia s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá si ako prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli využitia zabezpečenie zodpovedajúcej kapacity tak, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty medzi územiami štátov zmluvných strán.

4. Určená letecká spoločnosť najneskôr 30 dní vopred požiada vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán o schválenie letového poriadku. Tieto letové poriadky musia okrem iného obsahovať typ služby, lietadla, ktoré sa má použiť, frekvenciu a rozvrh letov. Tento postup platí aj pri akýchkoľvek zmenách letového poriadku. V osobitných prípadoch môže byť táto lehota skrátená so súhlasom príslušných vládnych orgánov.

Článok 12

Zmena lietadla a spoločné označovanie liniek

1. Určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany môžu zmeniť lietadlo na území štátu druhej zmluvnej strany, ak

a) je zmena odôvodnená hospodárnosťou prevádzky,

b) lietadlo poskytujúce služby v sektore vzdialenejšom od územia zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť, bude prevádzkované iba v spojení s lietadlom z bližšieho sektora a bude takto rozvrhnuté; prvé lietadlo priletí k bodu zmeny na účely prepravy z alebo do druhého sektora a kapacita sa stanoví s prihliadnutím na tento účel,

c) letecká spoločnosť nebude vykonávať reklamu pri poskytovaní služby, ktorá sa začína v bode, kde sa uskutočňuje zmena lietadla, ak nie je v prílohe k tejto dohode uvedené inak,

d) pri lete lietadla na územie štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom sa uskutoční zmena lietadla, lietadlo uskutoční iba jeden let z tohto územia, ak vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany nepovolia vykonávanie viac ako jedného letu.

2. Každá určená letecká spoločnosť pri dodržaní ustanovenia odseku 1 tohto článku si môže pri výkone dohodnutých služieb dojednať spoločné označovanie liniek s leteckou spoločnosťou ktoréhokoľvek štátu pod podmienkou, že druhá letecká spoločnosť dodržiava určené trasy a prepravné pravidlá.

Článok 13

Tarify

1. Zmluvné strany si vzájomne umožnia, aby tarify na trasách určených v prílohe k tejto dohode boli určené každou z určených leteckých spoločností, ak je to možné, po konzultácii medzi týmito leteckými spoločnosťami.

2. Tarify pri vykonávaní dohodnutých služieb na územie a z územia štátu druhej zmluvnej strany sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na všetky príslušné činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiky služby, záujmy užívateľov, a kde je to vhodné, na tarify iných leteckých spoločností na celej určenej trase alebo na časti určenej trasy.

3. Tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia; v niektorých prípadoch možno so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva túto lehotu skrátiť.

Ak vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany neoznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany nesúhlas s navrhovanými tarifami v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia na schválenie, tieto tarify sa považujú za schválené a nadobudnú platnosť v deň, ktorý je určený v návrhu taríf.

Ak sa vládne orgány civilného letectva dohodnú na kratšej lehote na predloženie taríf, môžu sa tiež dohodnúť, že lehota, v ktorej možno oznámiť nesúhlas, bude kratšia ako tridsať (30) dní.

4. Ak bol vyjadrený nesúhlas s navrhovanými tarifami podľa odseku 3 tohto článku, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa dohodnú na konzultáciách v súlade s článkom 17 tejto dohody a vynasnažia sa určiť tarify vzájomnou dohodou.

5. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na žiadnej tarife predloženej podľa odseku 3 tohto článku alebo na určení tarify podľa odseku 4 tohto článku, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 18 tejto dohody.

6. Ak vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany vyjadria nespokojnosť s určenými tarifami, oznámia to vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany a určené letecké spoločnosti sa vynasnažia dosiahnuť dohodu vo veci určenia taríf.

Ak nie je nová tarifa určená v lehote deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia oznámenia o nespokojnosti, uplatní sa postup podľa odsekov 4 a 5 tohto článku.

7. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku zostanú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku alebo článku 18 tejto dohody.

8. Žiadna z taríf nenadobudne platnosť, ak ju vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany neschvália, okrem ustanovenia článku 18 ods. 4 tejto dohody.

9. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa vynasnažia, aby určené a vyberané tarify zodpovedali nimi odsúhlaseným tarifám a neboli znižované.

Článok 14

Personálne požiadavky

1. Určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany môžu na princípe vzájomnosti ponechať na území štátu druhej zmluvnej strany svojich zástupcov a obchodný, prevádzkový a technický personál nevyhnutný na prevádzku dohodnutých služieb.

2. Určené letecké spoločnosti môžu podľa vlastného zváženia uspokojiť tieto personálne požiadavky buď ich vlastným personálom ktorejkoľvek národnosti, alebo môžu využiť služby inej organizácie, spoločnosti alebo leteckej spoločnosti na území štátu druhej zmluvnej strany, ak sú oprávnené poskytovať takéto služby na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Zástupcovia a personál podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom platným na území štátu druhej zmluvnej strany. V súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi každá zmluvná strana na základe reciprocity urýchlene poskytne nevyhnutné pracovné povolenia, zamestnanecké víza alebo iné obdobné doklady zástupcom a personálu uvedenému v odseku 1 tohto článku.

4. Každá zmluvná strana v rozsahu povolenom vnútroštátnymi právnymi predpismi jej štátu môže upustiť od požiadaviek na pracovné povolenia a zamestanecké víza alebo iné obdobné doklady pre personál, ktorý vykonáva len určité dočasné služby a povinnosti.

Článok 15

Predaj a príjmy

1. Každá určená letecká spoločnosť má právo predávať svoje prepravné služby na území štátu druhej zmluvnej strany priamo a podľa vlastného želania aj prostredníctvom jej zástupcov.

Každá určená letecká spoločnosť má právo podľa vlastného želania predávať prepravné služby v mene platnej na príslušnom území štátu alebo vo voľne zameniteľných menách iných štátov.

Každá osoba môže platiť za služby v mene, ktorá bola určená na predaj touto leteckou spoločnosťou.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne previesť prebytok príjmov nad výdavkami, ktoré určená letecká spoločnosť získala na území jej štátu. Prevod sa uskutoční na základe oficiálnych výmenných kurzov pre súčasné platby, alebo v prípade, že tie nie sú, podľa prevládajúcich kurzov na devízových trhoch pre súčasné platby, ktoré platia v deň vyžiadania prevodu leteckou spoločnosťou určenou druhou zmluvnou stranou a nepodliehajú žiadnym poplatkom okrem poplatkov za služby, ktoré si účtujú banky za takéto prevody.

3. Každá zmluvná strana na princípe reciprocity oslobodí určené letecké spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od daní z príjmov získaných týmito spoločnosťami na území štátu prvej zmluvnej strany, pochádzajúcich z vykonávania medzinárodných leteckých dopravných služieb, rovnako aj od akejkoľvek dane z obratu alebo kapitálu.

Uvedené ustanovenie neplatí, ak medzi zmluvnými stranami platí zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia, ktorá upravuje takéto oslobodenie.

Článok 16

Výmena informácií

1. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán si čo najskôr vymenia informácie o platných prevádzkových povoleniach udelených nimi určeným leteckým spoločnostiam na vykonávanie prepravy na územie, cez územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany. K týmto informáciám budú pripojené aj kópie platných osvedčení a prevádzkových povolení na výkon služieb na určených trasách, ako aj doplnky, nariadenia o výnimkách a vzory splnomocnení na vykonanie prepravy.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby určené letecké spoločnosti včas poskytli vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany kópie taríf a rozvrhov vrátane ich akýchkoľvek zmien a ďalšie relevantné informácie týkajúce sa vykonávania dohodnutých služieb vrátane informácií o kapacite poskytovanej na každej z určených trás a akékoľvek ďalšie informácie nevyhnutné na posúdenie vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany, či sú požiadavky tejto dohody splnené.

3. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby ňou určené letecké spoločnosti poskytli vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany štatistické údaje vzťahujúce sa na premávku na určených trasách s uvedením východiskových a cieľových bodov.

Článok 17

Konzultácie

1. Na zabezpečenie úzkej spolupráce vo všetkých otázkach súvisiacich s používaním a vykonávaním ustanovení tejto dohody a jej prílohy sa budú priebežne konať konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, konzultácie sa uskutočnia v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia žiadosti vládnemu orgánu civilného letectva druhej zmluvnej strany o uskutočnenie konzultácií.

Článok 18

Riešenie sporov

1. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa najprv vynasnažia urovnať spor rokovaním.

2. Ak sa spor neurovná dohodou, zmluvné strany sa môžu obrátiť na inú osobu alebo orgán, ktoré by mohli vec rozhodnúť, alebo každá zmluvná strana môže predložiť spor na rozhodnutie trojčlennému rozhodcovskému orgánu.

3. Rozhodcovský orgán sa ustanoví takto:

Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jej bola diplomatickou cestou doručená žiadosť jednej zmluvnej strany o predloženie sporu rozhodcovskému orgánu druhej zmluvnej strane. Títo dvaja členovia na základe vzájomnej dohody vymenujú tretieho člena v lehote ďalších šesťdesiatich (60) dní.

Tretí člen musí byť štátnym príslušníkom tretieho štátu, bude predsedať rozhodcovskému orgánu a určí miesto rozhodcovského konania.

Ak niektorá zo zmluvných strán nedodrží lehotu na vymenovanie člena alebo ak tretí člen nie je vymenovaný v určenej lehote, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať prezidenta Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval potrebných členov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať rozhodnutie alebo výrok vydaný podľa odsekov 2 a 3 tohto článku.

Ak jedna zmluvná strana nedodrží takéto rozhodnutie, druhá zmluvná strana má právo uplatniť postup podľa článku 5 tejto dohody.

5. Náklady rozhodcovského konania budú obe zmluvné strany znášať rovnakým dielom.

Článok 19

Zmeny

1. Ak jedna zo zmluvných strán pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie. Tieto konzultácie sa uskutočnia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva rokovaním alebo písomne v lehote šesťdesiatich (60) dní od prijatia požiadavky.

2. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o leteckej doprave, jeho ustanovenia budú rozhodujúce. Zmluvné strany môžu uskutočniť konzultácie podľa odseku 1 tohto článku na účely posúdenia, do akej miery sa mnohostranný dohovor vzťahuje na ustanovenia tejto dohody.

3. Akákoľvek zmena tejto dohody nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4. Zmluvné strany súhlasia, aby sa prípadné zmeny plánu trás podľa prílohy k tejto dohode vykonali po vzájomnej dohode medzi vládnymi orgánmi civilného letectva úradnou cestou.

Článok 20

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 21

Doba platnosti

1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať.

Toto oznámenie bude súčasne odoslané Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

3. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí jedného (1) roka od prijatia oznámenia o jej vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak oznámenie nie je odvolané na základe vzájomnej dohody pred uplynutím tejto lehoty.

Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní od prijatia oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán. Platnosť nadobudne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia neskoršej nóty oznamujúcej toto schválenie.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave, podpísanej 12. marca 1957 v Bruseli, vo vzťahu k leteckej doprave medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom.

Dané v Bruseli 28. septembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Belgického kráľovstva:

Isabelle Durant v. r.

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave

PLÁN TRÁS

1. časť

Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Slovenska Medziľahlé body Body na území Belgicka Body za
ľubovoľné body ľubovoľné body ľubovoľné body ľubovoľné body

2. časť

Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Belgického kráľovstva sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Belgicka Medziľahlé body Body na území Slovenska Body za
ľubovoľné body ľubovoľné body ľubovoľné body ľubovoľné body

Akýkoľvek bod alebo body na dohodnutých trasách môžu byť vynechané určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán alebo sa môžu používať v inom poradí pri niektorých alebo pri všetkých letoch s podmienkou, že bod odletu alebo príletu sa nachádza na území ich štátu.

Anglické znenie textu