Vyhláška č. 180/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Čiastka 85/2003
Platnosť od 30.05.2003 do31.10.2008
Účinnosť od 15.08.2004 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu XX Arzén a jeho zlúčeniny, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004, bodu XLIIA Alkány, C10-C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPs), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004, bodu XLIII Azofarbivá, ktorý v bodoch 1 a 2 nadobúda účinnos...

OBSAH

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. mája 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Príloha k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané sa mení a dopĺňa takto:

1. Bod XX znie:

„XX. Arzén a jeho zlúčeniny

Nesmú sa používať ako látky a zložky prípravkov, ktoré sú určené

a) na zabránenie usadzovania mikroorganizmov, rastlín a živočíchov na

1. trupoch člnov a lodí,

2. klietkach, plavákoch, bójach, sieťach a akýchkoľvek iných pomôckach alebo zariadeniach používaných pri chove rýb alebo mäkkýšov,

3. akýchkoľvek pomôckach alebo zariadeniach úplne alebo čiastočne ponorených do vody,

b) na konzervovanie dreva; okrem toho sa takto upravené drevo nesmie uvádzať na trh,

c) výnimka z písmena b) platí v súvislosti s

1. látkami a prípravkami na konzervovanie dreva;

tie sa môžu používať v priemyselných výrobných zariadeniach používajúcich vákuum (podtlak) alebo tlak (pretlak) na impregnáciu dreva, ak ide o roztoky anorganických zlúčenín medi, chrómu a arzénu (CCA) typu C; takto upravené drevo sa nesmie uviesť na trh pred dokončením fixácie konzervačného prostriedku,

2. drevom upraveným roztokmi CCA v priemyselných zariadeniach podľa bodu 1;

toto drevo sa môže uviesť na trh na ďalšie použitie, ak je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana života a zdravia ľudí a ochrana životného prostredia a nie je pravdepodobné, že by sa počas svojej životnosti dostalo do styku s pokožkou osôb širokej verejnosti

– ako stavebné drevo vo verejných a poľnohospodárskych budovách, úradných budovách a priemyselných zariadeniach,

– na mostoch a stavbe mostov,

– ako stavebné drevo v sladkovodných oblastiach a poloslaných vodách, napr. na móla, prístavné hrádze a mosty,

– ako protihlukové bariéry,

– ako protilavínové zátarasy,

– na bezpečnostné oplotenie a bariéry pri hlavných cestách,

– ako guľatina z ihličnatých drevín zbavená kôry, použitá v ohradách pre hospodárske zvieratá,

– v konštrukciách zabraňujúcich zosuvom pôdy,

– ako stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia,

– ako podvaly podzemnej železnice.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia osobitného predpisu o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a prípravkov,1) akékoľvek ošetrené drevo uvádzané na trh musí byť osobitne označené textom „Len na použitie v priemyselných zariadeniach a na ošetrovanie dreva odborníkmi. Obsahuje arzén“.

Okrem toho akékoľvek drevo dodávané na trh v balíkoch sa musí označiť nálepkou s textom „Pri manipulácii s týmto drevom používajte ochranné rukavice. Pri rezaní alebo inom opracúvaní tohto dreva používajte proti prachu osobné ochranné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov a na ochranu zraku a tváre. Odpad z tohto dreva musí zneškodniť autorizovaný podnik ako nebezpečný odpad“.

3. Upravené drevo uvedené v bodoch 1 a 2 sa nesmie používať

– v obytných alebo domácich stavbách bez ohľadu na účel,

– v akýchkoľvek aplikáciách, keď hrozí riziko opakovaného styku s pokožkou,

– v morskej vode,

– na iné poľnohospodárske účely, ako sú ohrady pre hospodárske zvieratá, a na stavebné použitie v súlade s bodom 2,

– v akýchkoľvek aplikáciách, pri ktorých by upravené drevo mohlo prísť do styku s polotovarmi a hotovými výrobkami určenými na ľudskú a živočíšnu spotrebu.

4. Nesmú sa používať ako látky a zložky prípravkov určených na použitie pri úprave úžitkovej vody bez ohľadu na jej použitie.".

2. Bod XXI znie:

„XXI. Organociničité zlúčeniny

1. Nesmú sa dodávať na trh na použitie ako látky a zložky prípravkov, ktoré pôsobia ako biocídy vo voľných spájacích náterových hmotách.

2. Nesmú sa dodávať na trh alebo používať ako látky a zložky prípravkov, ktoré pôsobia ako biocídy na zabránenie obrastania mikroorganizmami, rastlinami alebo živočíchmi

a) všetkých plavidiel bez ohľadu na ich dĺžku, ktoré sú určené na použitie na mori, v pobrežných vodách, v ústiach riek a na vnútrozemských vodných cestách a jazerách,

b) klietok, plavákov, sietí a všetkých ostatných zariadení a vybavení používaných pri chove rýb a mäkkýšov,

c) akýchkoľvek úplne alebo čiastočne ponorených zariadení alebo vybavení.

3. Nesmú sa používať ako látky a zložky prípravkov určených na použitie pri úprave priemyselných vôd.".

3. Za bod XLII sa vkladajú body XLIIA, XLIII, XLIV a XLIVA, ktoré znejú:

XLIIA. Alkány, C10-C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPs)

Nesmú sa dodávať na trh na použitie ako látky alebo zložky iných látok alebo prípravkov v koncentráciách vyšších ako 1 %

a) pri obrábaní kovov,

b) pri mazaní usní.

XLIII. Azofarbivá

1. Azofarbivá, ktoré môžu v dôsledku redukčného štiepenia jednej azo skupiny alebo viacerých azo skupín uvoľňovať jeden aromatický amín alebo viac aromatických amínov uvedených v Zozname aromatických amínov v zistiteľných koncentráciách, t. j. nad 30 ppm v hotových výrobkoch alebo v ich farbených častiach podľa testovacej metódy stanovenej slovenskou technickou normou,2) sa nesmú používať v textilných, usňových a odevných výrobkoch z textilu a usní, ktoré môžu prichádzať do priameho a dlhodobého styku s pokožkou alebo ústnou dutinou, ako napríklad:

a) osobná bielizeň, vrchné a spodné ošatenie, lôžkoviny, uteráky, príčesky, parochne, klobúky, plienky a iné hygienické výrobky, spacie vaky,

b) obuv, rukavice, remienky náramkových hodiniek, tašky, peňaženky, náprsné tašky, aktovky, poťahy sedadiel, taštičky na zavesenie na krk,

c) textilné alebo usňové hračky a hračky s textilným alebo usňovým oblečením,

d) priadza a textílie určené na použitie konečným spotrebiteľom.

2. Okrem toho sa textilné, usňové a odevné výrobky nesmú uvádzať na trh, ak nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným v bode 1.

3. Azofarbivá uvedené v Zozname azofarbív sa nesmú uvádzať na trh ani používať na farbenie textilných, usňových a odevných výrobkov ako látky alebo zložky prípravkov v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

Zoznam aromatických amínov

Látky EC číslo CAS číslo Indexové číslo
1. bifenyl-4-ylamín
4-aminobifenyl
xenylamín
202-177-1 92-67-1 612-072-00-6
2. benzidín 202-199-1 92-87-5 612-042-00-2
3. 4- chlór- 2 -metylanilín 202-441-6 95-69-2
4. 2-naftylamín 202-080-4 91-59-8 612-022-00-3
5. 2-metyl-4-(2-tolyldiazenyl)anilln
o-aminodiazenyl
4-amino-2 ',3-dimetyldiazenylbenzén
4-o-tolyldiazenyl-o-toluidín
202-591-2 97-56-3 611-006-00-3
6. 2-metyl-5-nitroanilln 202-765-8 99-55-8
7. 4-chlóranilín 203-401-0 106-47-8 612-137-00-9
8. 4-metoxy-1,3-fenyléndiamín 210-406-1 615-05-4
9. 4,4 '-metyléndianilín
4,4 '-diaminodifenylmetán
202-974-4 101-77-9 612-051-00-1
10. 3,3 '-dichlórbenzidín
3,3 '-dichlórbifenyl-4,4-diamín
202-109-0 91-94-1 612-068-00-4
11. 3,3 '-dimetoxybenzidín
3,3 '-dimetoxybifenyl-4,4 '-diamín
o-dianizidín
204-355-4 119-90-4 612-036-00-X
12. 3,3 '-dimetylbenzidín
4,4 '-bi-o-toluidín
204-358-0 119-93-7 612-041-00-7
13. 2,2 '-dime1yl-4,4 '-metyléndianilín 212-658-8 838-88-0 612-085-00-7
14. 2-metoxy-5-metylanilín
6-metoxy-m-toluidín
p-krezidín
204-419-1 120-71-8
15. 4,4 '-metylénbis(2-chlóranilín)
2,2 '-dichlór-4,4 '-metyléndianilín
202-918-9 101-14-4 612-078-00-9
16. 4,4-oxydianilín 202-977-0 101-80-4
17. 4,4 '-sulfándiylbisanilín 205-370-9 139-65-1
18. 1,2-toluidín
2-aminotoluén
202-429-0 95-53-4 612-091-00-X
19. 4-me1ylbenzén-1,3-diamín
4-metyl-m-fenyléndiamín
202-453-1 95-80-7 612-099-00-3
20. 2,4,5 - trimetylanilín 205-282-0 137-17-7
21. 2-metoxyanilín; o-anizidín 201-963-1 90-04-0 612-035-00-4
22. 4-aminofenyl(fenyl)diazén
4-fenyldiazenylanilín
4-aminoazobenzén
200-453-6 60-09-3 611-008-00-4

Zoznam azofarbív

Látky EC číslo CAS číslo Indexové číslo
Zmes: 405-665-4 Nerozdelené 611-070-00-2
[6-(4-metoxyanilino)-3-
sulfonáto-2-(3,5-dinitro-2- Zložka 1:
oxidofenyldiazenyl)naftalén-1 - CAS č. 118685-33-9
oláto]-[1-(5-chlór-2- C39H23ClCrN7O12S.2Na
oxidofenyldiazenyl)naftalén-2 -
oláto]chromitan disodný;
bis[6-(4-metoxyanilino)-3- Zložka 2:
sulfonáto-2-(3,5-dinitro-2- C46H30CrN10O20S.3Na
oxidofenyldiazenyl)naftalén-1 -
oláto]chromitan trisodný

Derogačné ustanovenie

Ustanovenie uvedené v bode 2 sa nebude do 1. januára 2005 uplatňovať na textilné výrobky vyrobené z recyklovaných vlákien, ak sa amíny neuvoľňujú zo zvyškov pochádzajúcich z predchádzajúceho farbenia týchto vlákien a ak sa amíny uvedené v zozname uvoľňujú v koncentráciách nižších ako 70 ppm.

XLIV. Difenyléter, pentabrómderivát C12H5Br5O CAS č. 32534-81-9 EC č. 251-084-2

1. Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka alebo zložka látok alebo prípravkov v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

2. Tovar sa nesmie uvádzať na trh, ak tovar samotný alebo jeho časť, ktorá bola opracovaná na účely zníženia horľavosti, obsahuje túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

XLIVA. Difenyléter, oktabrómderivát C12H5Br8O CAS č. 32536-52-0 EC č. 251-087-9

1. Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka alebo zložka látok alebo prípravkov v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

2. Tovar sa nesmie uvádzať na trh, ak tovar samotný alebo jeho časť, ktorá bola opracovaná na účely zníženia horľavosti, obsahuje túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.".

4. Vysvetlenie záhlavia stĺpcov tabuliek

V doplňujúcom vysvetlení záhlavia stĺpcov tabuliek uvedených v bodoch XXIX až XXXI sa poznámka J a poznámka L menia takto:

„Poznámka J

Použitá látka nemusí byť karcinogénna, ak sa dá dokázať, že obsahuje menej ako 0,1 hmotnostných percent benzénu (EC č. 200-753-7).

Poznámka L

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá dokázať, že obsahuje menej ako 3 percentá DMSO (dimetylsulfoxidového) extraktu testovacou metódou IP346.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2003 s výnimkou bodu XX Arzén a jeho zlúčeniny, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004, bodu XLIIA Alkány, C10-C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPs), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004, bodu XLIII Azofarbivá, ktorý v bodoch 1 a 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2004, bod 3 nadobúda účinnosť 1. júla 2004, bod XLIV Difenyléter, pentabrómderivát a bod XLIVA Difenyléter, oktabrómderivát nadobúdajú účinnosť 15. augusta 2004.


Robert Nemcsics v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 až 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

2) STN EN 14362-1:2002, STN EN 14362-2:2002, STN EN ISO 17234:2002.