Oznámenie č. 174/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 81/2003
Platnosť od 22.05.2003

174

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. apríla 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 20. marca 2003 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 31. marca 2003 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 z 19. decembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 18. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 z 18. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 18. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 1 z 27. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 15. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 4 z 31. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 – 2001 z 30. decembra 1999 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

7. Dodatok č. 1 z 2. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 2 zo 4. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 zo 7. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

10. Dodatok č. 2 zo 7. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. apríla 2002 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretej medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

11. Dodatok č. 2 z 9. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.