Nariadenie vlády č. 173/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2003
Platnosť od 22.05.2003 do31.05.2004
Účinnosť od 01.07.2003 do31.05.2004
Zrušený 341/2004 Z. z.

OBSAH

173

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 570/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „s písomným stanoviskom ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, do ktorého pôsobnosti navrhovaná pracovná činnosť vecne patrí,“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) a c) sa písmeno „i)“ nahrádza písmenom „k)“ a písmeno „j)“ sa nahrádza písmenom „l)“.

3. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.4.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:

„06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej kapacity a vedenie predpísanej evidencie vo vybraných účelových zariadeniach úradu vlády.“.

4. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 05. platovej triede sa pracovné činnosti 05.4.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 07, ktorá znie:

„07 Organizovanie a zabezpečovanie odborných alebo špecializovaných prác pri ubytovaní a pobyte zahraničných hostí vo vybraných účelových zariadeniach úradu vlády.“.

5. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede v pracovnej činnosti 06.4.4.11 sa na konci vypúšťajú slová „tvoriacich predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva“.

6. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 20 a 21, ktoré znejú:

„20 Sledovanie, vyhľadávanie, výber, zhromažďovanie a registrácia aktuálnych prameňov práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie a informácií Európskej únie z internetu.

21 Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.“.

7. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 17, ktorá znie:

„17 Samostatná odborná colno-deklaračná činnosť vrátane koordinácie činnosti s colným úradom.“.

8. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.03 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.“.

9. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:

„04 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie návrhov cenových ponúk vrátane tvorby cien.“.

10. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.8.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:

„12 Koordinovanie systémov vzdelávania u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.“.

11. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 12. platovej triede v 12.8.5. sa pracovná činnosť „16“ označuje ako pracovná činnosť „09“.

12. V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 12. platovej triede v 12.8.5. sa pracovná činnosť „17“ označuje ako pracovná činnosť „10“.

13. V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:

„06 Audítorská činnosť znaleckých posudkov vykonávaná audítorom po získaní osvedčenia o spôsobilosti.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

14. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo v 06. platovej triede v pracovnej činnosti 06.4.4.07 sa na konci vypúšťajú slová „v národnom parku“.

15. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo v 07. platovej triede v pracovnej činnosti 07.4.5.07 sa na konci vypúšťajú slová „v národnom parku“.

16. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.02 sa na konci vypúšťajú slová „v národnom parku“.

17. V prílohe č. 1 v časti 13. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnými činnosťami 19 až 21, ktoré znejú:

„19 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku marketingu domácich a zahraničných veľtrhov a výstav.

20 Zabezpečovanie prevádzky drevárskej druhovýroby vrátane jej ekonomického zhodnotenia.

21 Koordinovanie a organizovanie odbornej práce na úseku pozemkovej držby vrátane spracúvania podkladov na majetkové usporiadanie lesného pôdneho fondu vo vzťahu k vonkajším subjektom.“.

18. V prílohe č. 1 v časti 14. Práca a sociálne veci v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Zabezpečovanie liečebnej výživy, kontrola prípravy a výdaja stravy pre občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť vo vybraných typoch zariadení sociálnych služieb, vykonávané asistentom výživy po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)“.

19. V prílohe č. 1 v časti 14. Práca a sociálne veci v 07. platovej triede pracovná činnosť 07.6.1.01 znie:

„01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.“.

20. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede v 08.4.6. sa vypúšťajú pracovné činnosti 05 až 07.

21. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede v 09.7.4. sa vypúšťajú pracovné činnosti 02 a 03.

22. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede v 09.8.1. sa pracovná činnosť „03“ doplnená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 570/2002 Z. z. označuje ako pracovná činnosť „13“.

23. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede v 10.8.3. sa vypúšťa pracovná činnosť 08.

24. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.09 znie:

„09 Odborná špecializovaná práca v oblasti boja proti požiarom na úrovni hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.5)“.

25. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede v 11.8.4. sa vypúšťajú pracovné činnosti 10 až 12.

26. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 23, ktorá znie:

„23 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa zriadeného územnou samosprávou.“.

27. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 12. platovej triede v 12.8.5. sa vypúšťa pracovná činnosť 05.

28. V prílohe č. 1 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 13, ktorá znie:

„13 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa s viacúrovňovou alebo s viacodvetvovou štruktúrou zriadeného územnou samosprávou.“.

29. V prílohe č. 1 v časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 19, ktorá znie:

„19 Kontrola účtovných dokladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencom poisťovne u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane prípravy podkladov na spracúvanie výstupov z kontroly.“.

30. V prílohe č. 1 v časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.7.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:

„05 Samostatné vybavovanie odbornej agendy samosprávnych orgánov.“.

31. V prílohe č. 1 v časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 19, ktorá znie:

„19 Kontrolná činnosť hospodárenia s prostriedkami zdravotného poistenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.“.

32. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede v 08.4.6. sa vypúšťa pracovná činnosť 01.

33. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede v 09.5.6. sa vypúšťa pracovná činnosť 03.

34. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.5.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:

„04 Výchovno-vzdelávacia činnosť a individuálne orientovaná práca s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej materskej školy, zameraná na tvorbu spoločenského poznania, mravného vedomia vrátane prosociálneho správania, rozvoj reči, tvorivých schopností a pracovných zručností po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)“.

35. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pred časť 09.7.4. vkladá časť 09.6.5., ktorá znie:

„09.6.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odbor- né vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva učiteľ základnej umeleckej školy, zameraná na posudzovanie talentu žiakov, rozvoj schopností, zručností a návykov a osvojovanie si vedomostí a zručností, rozvoj umeleckej tvorivosti, príprava žiakov na vyšší stupeň odborného vzdelávania na stredných školách a vysokých školách umelecko-pedagogického zamerania a odborná práca v príslušnom umeleckom odbore v prípravnom štúdiu, v štúdiu na prvom a druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých v základnej umeleckej škole po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)“.

36. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím výchovných a vzdelávacích metód, ktorú vykonáva zahraničný lektor v cudzom jazyku v základnej škole alebo strednej škole.“.

37. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede v 10.8.3. sa vypúšťa pracovná činnosť 01.

38. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede v pracovnej činnosti 10.8.3.05 sa za slová „alebo školského zariadenia,“ vkladajú slová „zariadenia sociálnych služieb,“.

39. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 19, ktorá znie:

„19 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických diagnostických, výchovných, vzdelávacích a kontrolných metód, ktorú vykonáva zahraničný lektor v cudzom jazyku v základnej škole alebo strednej škole.“.

40. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.01 sa slová „po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)“ nahrádzajú slovami „po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)“.

41. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede v pracovných činnostiach 11.8.4.16 a 11.8.4.17 sa slovo „odboroch“ nahrádza slovom „programoch“.

42. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.09 sa slovo „odboroch“ nahrádza slovom „programoch“.

43. V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:

„12 Výchovno-vzdelávacia činnosť a individuálne orientovaná práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zameraná na tvorbu spoločenského poznania, mravného vedomia vrátane prosociálneho správania, rozvoj reči, tvorivých schopností, pracovných zručností, rehabilitácia a korekcia postihnutia spojená s tvorbou vlastných metód, foriem a individuálneho prístupu k výchovnému procesu na základe špeciálnopedagogickej diagnostiky, ktorú vykonáva učiteľ špeciálnej materskej školy po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.25)“.

44. V prílohe č. 1 v časti 20. Vnútro - všeobecná správa v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:

„09 Samostatná príprava a odborné zabezpečovanie technických prác súvisiacich s prevádzkou telekomunikačných uzlov hlavnej diaľkovej ústredne v osobitnom režime ozbrojených zložiek.“.

45. V prílohe č. 1 v časti 20. Vnútro - všeobecná správa v 08. platovej triede sa v pracovnej činnosti 08.4.6.01 odkaz 32 nahrádza odkazom 2.

46. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 05. platovej triede sa pracovné činnosti 05.4.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:

„02 Vybavovanie agendy spojenej s prijímaním a prepúšťaním pacientov v zdravotníckom zariadení.“.

47. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 06. platovej triede v pracovnej činnosti 06.4.4.01 sa za slová „vykonávané zdravotníckym laborantom“ vkladajú slová „alebo iným zdravotníckym zamestnancom“.

48. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 10, ktorá znie:

„10 Asistencia klinickému psychológovi v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie vykonávaná iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.20)“.

49. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 07. platovej triede v pracovnej činnosti 07.4.5.01 sa za slovom „histologické“ vypúšťa spojka „a“ a vkladá sa čiarka, za slová „cytologické techniky“ sa vkladajú slová „alebo genetické techniky“.

50. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 10 a 11, ktoré znejú:

„10 Komplexné zabezpečovanie zdravotníckej štatistiky zdravotníckeho zariadenia.

11 Samostatné odborné spracúvanie agendy zdravotníckych výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ich zúčtovanie.“.

51. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 07. platovej triede v 07.6.1. pracovná činnosť 03 znie:

„03 Odborné výkony a asistencia pri zložitých výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. skiagrafické a skiaskopické prístroje, počítačová tomografia, laserová kamera, lineárny urýchľovač, simulátor, RTG ožarovač, merače aplikovanej aktivity, jednosondová a dvojsondová lekárska meracia súprava, gamagrafy, gamakamery) vrátane spracovania obrazovej dokumentácie v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané rádiologickým asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)“.

52. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. platovej triede v 08.4.6. pracovná činnosť 07 znie:

„07 Špecializované biochemické, toxikologické alebo rádioizotopové laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód, funkčné vyšetrenia obličiek, pečene, glycidového a lypidového metabolizmu, vyšetrenia enzýmov a vnútorného prostredia v oddeleniach biochémie, nukleárnej medicíny alebo toxikológie vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

53. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.6.4.04 sa slová „Samostatná odborná laboratórna práca,“ nahrádzajú slovami „Samostatné odborné“.

54. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.6.4.05 sa slová „na lokalizáciu cudzích telies“ nahrádzajú slovami „(napr. vyšetrenia ciev, vyšetrenia zažívacieho traktu)“.

55. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.6.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 17 a 18, ktoré znejú:

„17 Samostatná odborná práca v pôrodnej asistencii v pôrodných sálach zdravotníckych zariadení a pri zabezpečovaní komplexného ošetrovateľského procesu a vykonávanie odborných ošetrovateľských prác v gynekologicko-pôrodnických oddeleniach vykonávané pôrodnou asistentkou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

18 Samostatná ošetrovateľská činnosť pri zložitých diagnostických a terapeutických výkonoch na špeciálnych úsekoch práce zdravotníckeho zariadenia (napr. RTG pracoviská s kontrastnými vyšetrovacími metódami, podávanie chemoterapie, výrobné úseky transfúziologických oddelení) vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo certifikátu v príslušnom odbore.20)“.

56. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. platovej triede v pracovnej činnosti 09.6.5.02 sa za slovo „histochemických“ vkladá čiarka a slovo „genetických“.

57. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.6.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 14, ktorá znie:

„14 Samostatná špecializovaná odborná práca a asistencia pri neštandardných špeciálnych výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. počítačový tomograf, magnetická rezonancia, DSA, lineárny urýchľovač, simulátor, dozimetrické a vyhodnocovacie prístroje, gamakamery so SPECT, PET kamery) v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané rádiologickým asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

58. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. platovej triede v pracovnej činnosti 09.8.1.01 sa za slovo „hodnotenie“ vkladá slovo „vplyvu“.

59. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. platovej triede pracovná činnosť 09.8.1.02 znie:

„02 Odborné laboratórne vyšetrenia, asistencia pri liečebných a diagnostických postupoch podľa predpísaných metód vrátane spracúvania základných analytických alebo terapeutických hodnotení v oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom alebo laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)“.

60. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 09. platovej triede pracovná činnosť 09.8.1.03 znie:

„03 Odborná práca pri zabezpečovaní psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonávaná psychológom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)“.

61. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.08 znie:

„08 Samostatná odborná činnosť pri určovaní zložitých parametrov vykonávaná podľa pokynov zdravotníckeho zamestnanca so špecializáciou na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.20)“.

62. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. platovej triede pracovná činnosť 11.8.4.04 znie:

„04 Odborná špecializovaná činnosť spojená s vyšetreniami biologického materiálu, liečebná a diagnostická činnosť vykonávaná na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

63. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.06 sa za slová „klinickej mikrobiológie“ vkladajú slová „alebo klinickej biochémie“.

64. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 10, ktorá znie:

„10 Špecializovaná liečebno-preventívna činnosť na úseku liečebnej výživy vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

65. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 12. platovej triede pracovná činnosť 12.8.5.11 znie:

„11 Samostatné špecializované analýzy biologického materiálu, stanovovanie izoenzýmov, hormónov, cytogenetických parametrov, mikrobiologických parametrov, testov s imunokompetentnými bunkami a iných parametrov náročnými vyšetrovacími metódami (napr. mikroskopické, chromatografické, spektrofotometrické, elektrochemické, fluorescenčné, cytometrické) vrátane vyšetrení a vyhodnotení špeciálnych parametrov na zložitých laboratórnych prístrojoch alebo zabezpečovanie zložitých diagnostických a terapeutických výkonov (napr. ožarovacie techniky) vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

66. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 13. platovej triede pracovná činnosť 13.8.6.15 znie:

„15 Špecializované rádioterapeutické alebo rádioizotopové vyšetrenia, zadávanie cieľových radiačných objemov, radiačnej techniky a celkovej tumoróznej dávky vrátane konziliárnej činnosti na rádioterapeutických pracoviskách vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

67. V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 13. platovej triede sa pracovné činnosti 13.8.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 17, ktorá znie:

„17 Špecializovaná diagnostická a liečebno-preventívna starostlivosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov u pacientov s ťažkým postihnutím po kardiochirurgických operáciách, neurochirurgických operáciách, polytraume alebo so systémovými ochoreniami vo fyziatricko-rehabilitačných lôžkových nemocničných oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)“.

68. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 09. platovej triede v pracovnej činnosti 09.8.1.08 sa na konci pripájajú slová „vykonávaná zamestnancom po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) Zákon č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

69. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.12 znie:

„12 Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií a vyvlastnenia vykonávané zamestnancom po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

70. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 11. platovej triede pracovná činnosť 11.8.4.10 znie:

„10 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonávané zamestnancom po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

71. V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 12. platovej triede pracovná činnosť 12.8.5.08 znie:

„08 Tvorba koncepcií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky vo väzbe na regionálne koncepcie vykonávaná zamestnancom po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.35a)“.

72. V prílohe č. 2 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 05. platovej triede sa vypúšťa časť 05.3.31. vrátane pracovných činností 01 a 02.

73. V prílohe č. 2 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 06. platovej triede sa vypúšťa časť 06.4.31. vrátane pracovných činností 01 a 02.

74. V prílohe č. 2 v časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 07. platovej triede sa vypúšťa časť 07.4.31. vrátane pracovných činností 01 a 02.

75. V prílohe č. 2 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.2.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:

„02 Odborná sklárska práca, napr. na sklárskych kahancoch, so zameraním na špeciálne laboratórne sklo (Sial, Simax, kremenné sklo).“.

76. V prílohe č. 2 v časti 17. Školstvo a telovýchova sa za 04. platovú triedu dopĺňa 05. platová trieda, ktorá znie:

„05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

05.3.01. Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie:

01 Zhotovovanie sklených aparatúr, zariadení alebo ich súčastí s uplatnením špeciálnej sklárskej technológie.“.

77. V prílohe č. 2 v časti 21. Zdravotníctvo v 03. platovej triede sa pracovné činnosti 03.2.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 07, ktorá znie:

„07 Preberanie rôznych druhov dôchodkov hospitalizovaných pacientov na pošte a ich odovzdávanie hospitalizovaným pacientom vykonávané zamestnancom s hmotnou zodpovednosťou.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.