Oznámenie č. 170/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. decembra 2002 č. M/5513/2002, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastoene uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 80/2003
Platnosť od 21.05.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 118/2002 Z. z.

opatrenie z 28. apríla 2003 č. M/1146/2003, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. decembra 2002 č. M/5513/2002, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (oznámenie č. 711/2002 Z. z.).

V prílohe k opatreniu sa vykonávajú zmeny, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.