Vyhláška č. 169/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 80/2003
Platnosť od 21.05.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.06.2003 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

169

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. mája 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3a ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 138/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „poskytnuté služby“) sa platby uhrádzajú vo výške ustanovenej v § 3a zákona.

(2) Osobe, ktorej sa služby poskytli, sa vydáva

a) doklad o zaplatení za poskytnuté služby2) (ďalej len „doklad o zaplatení“), ak sa platba uhrádza v hotovosti,

b) potvrdenie o poskytnutých službách (ďalej len „potvrdenie“), ak sa platba neuhrádza v hotovosti.

(3) Platby za poskytnuté služby sa uhrádzajú

a) v hotovosti,

b) poštovou poukážkou alebo

c) bezhotovostným prevodom na účet v banke.

§ 2

(1) Na úhradu platby za poskytnuté služby formou ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavná starostlivosť“) možno vopred zaplatiť preddavok. Pri zaplatení preddavku sa vydáva doklad o prijatí preddavku. Pri prepustení z ústavnej starostlivosti sa zaplatený preddavok zúčtuje v prospech celkovej úhrady platby za poskytnuté služby formou ústavnej starostlivosti.

(2) Pri platbe za poskytnuté služby formou ústavnej starostlivosti uhradenej priamo v hotovosti sa ihneď vydáva doklad o zaplatení.

(3) Pri platbe za poskytnuté služby formou ústavnej starostlivosti podľa § 1 ods. 3 písm. b) a c) sa úhrada vykonáva na základe potvrdenia vydaného pri skončení ústavnej starostlivosti.

(4) Potvrdenie podľa odseku 3 obsahuje

a) názov, sídlo a identifikačné číslo zdravotníckeho zariadenia,

b) meno a priezvisko poistenca, trvalý pobyt,

c) kód zdravotnej poisťovne,

d) druh služby, rozsah služby, meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý službu poskytol, dátum, odtlačok pečiatky a podpis zdravotníckeho pracovníka, ktorý službu poskytol,

e) celkovú sumu ako súčet jednotlivých platieb,

f) bankové spojenie zdravotníckeho zariadenia,

g) dátum vyhotovenia potvrdenia.

(5) Pri platbe za poskytnuté služby formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa § 3a ods. 6 a 7 zákona a za dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia podľa § 3a ods. 9 zákona, ktorá sa uhrádza v hotovosti, sa doklad o zaplatení vydáva ihneď po zaplatení za poskytnuté služby.

§ 3

(1) Pri pomernom rozdelení platby za dopravu sa počet najazdených kilometrov vrátane začatých kilometrov vykázaných podľa tachometra vozidla dopravcu vydelí počtom všetkých prepravovaných osôb v spoločnom úseku vrátane osôb oslobodených od povinnosti uhradiť platbu podľa § 3a ods. 10 písm. c) zákona a vynásobí sa výškou platby podľa § 3a ods. 9 zákona za jeden kilometer jazdy pre každú prepravovanú osobu.

(2) Výsledná platba podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé koruny do 50 halierov vrátane smerom nadol a nad 50 halierov smerom nahor.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2003.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 138/2003 Z. z.

2) § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

1) § 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 138/2003 Z. z.

2) § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

1) § 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 138/2003 Z. z.

2) § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.