Ústavný zákon č. 160/2003 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou

Čiastka 77/2003
Platnosť od 17.05.2003
Redakčná poznámka

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v čl. 1 tohto ústavného zákona.

OBSAH

160

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 23. apríla 2003

o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie podpísanej v Starej Ľubovni 29. júla 2002.


Čl. 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v čl. 1 tohto ústavného zákona.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.