Oznámenie č. 158/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 76/2003
Platnosť od 17.05.2003

158

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. februára 2003 nadobudnutím platnosti Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná, colná a plavebná dohoda medzi republikou Československou a Perziou

(Teherán 30. apríla 1929),

2. Zmluva o priateľstve medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským

(Teherán 29. októbra 1930),

3. Zmluva o usadzovaní medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským

(Teherán 29. októbra 1930),

4. Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu

(Praha 26. mája 1967),

5. Dlhodobá platobná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu

(Praha 13. mája 1977)

v znení výmeny nót medzi Veľvyslanectvom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1230/001 z 10. februára 1991 a Ministerstvom zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky č. 711/11256 z 26. decembra 1990.

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.