Oznámenie č. 157/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti

(v znení č. 93/2004 Z. z.)

Čiastka 75/2003
Platnosť od 17.05.2003 do30.03.2005
Účinnosť od 01.03.2004 do30.03.2005
Zrušený 111/2005 Z. z.

157

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk (oznámenie č. 216/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/300/1995 (oznámenie č. 169/1995 Z. z.), opatrenia č. 811/1998-sekr. (oznámenie č. 97/1998 Z. z.), opatrenia č. 2361/2000-92 (oznámenie č. 165/2000 Z. z.) a opatrenia č. 12920/2001-92 (oznámenie č. 372/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú

a) banky,

b) obchodníci s cennými papiermi,

c) správcovské spoločnosti,

d) inštitúcie elektronických peňazí.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí konsolidovanej účtovnej závierky je uvedené v prílohách č. 1, 2 a 3.

(3) Údaje z konsolidovanej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

§ 2

Na účely tohto opatrenia sa rozumie:

a) rozhodujúcim vplyvom rozhodujúci vplyv1) konsolidujúcej účtovnej jednotky v konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je dcérska spoločnosť2),

b) podstatným vplyvom podstatný vplyv3) konsolidujúcej účtovnej jednotky v konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je pridružená spoločnosť4) alebo spoločný podnik, pričom spoločným podnikom sa rozumie obchodná spoločnosť, ktorá je ovládaná osobami, ktorých priamy alebo nepriamy podiel5) na základnom imaní alebo hlasovacích právach obchodnej spoločnosti je najmenej 20 %, pričom žiadna z týchto osôb nemá v obchodnej spoločnosti rozhodujúci vplyv,

c) priraďovacou operáciou postup, ktorým sa v individuálnych účtovných závierkach konsolidujúcej účtovnej jednotky a konsolidovaných účtovných jednotkách pretrieďujú a priraďujú k sebe v procese konsolidácie rovnorodé položky účtovnej závierky tak, aby ich bolo možné spočítať,

d) upravovacou operáciou postup na zosúladenie účtovných metód v rámci konsolidovaného celku, ak by odlišné metódy podstatným spôsobom ovplyvnili spôsob ocenenia majetku a záväzkov v konsolidovanej účtovnej závierke a vykázaný výsledok hospodárenia,

e) vylučovacou operáciou postup, ktorým sa vylúčia vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku, ide najmä o vzájomné pohľadávky a záväzky, náklady a výnosy, ktoré majú významný vplyv na výsledok hospodárenia konsolidovaného celku tak, aby boli v konsolidovanej účtovnej závierke vykázané len vzťahy realizované subjektami mimo konsolidovaného celku.

Podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

§ 3

(1) Pri konsolidácii sa postupuje podľa zákona, tohto opatrenia, osobitného predpisu6) a pravidiel konsolidácie určených konsolidujúcou účtovnou jednotkou.

(2) Pravidlami konsolidácie sa zabezpečuje v konsolidovanom celku uplatňovanie rovnakých

a) metód oceňovania majetku a záväzkov,

b) spôsobov prepočtu cudzích mien na slovenskú menu,

c) požiadaviek na rozsah a úpravu údajov konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré sa poskytujú konsolidujúcim účtovným jednotkám alebo požiadaviek na ďalšie údaje a informácie potrebné na zostavenie poznámok konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré nie sú vykazované v individuálnych účtovných závierkach konsolidovaných účtovných jednotiek, ako aj spôsobov na vylučovanie vzájomných účtovných prípadov podľa § 4,

d) spôsobov usporiadania konsolidovaného rozdielu, ktorým je rozdiel medzi obstarávacou cenou podielových cenných papierov a vkladov7) upravenou o opravné položky a ich ocenením, a to podľa podielu materskej spoločnosti8) na skutočnej výške vlastného imania v dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti ku dňu získania rozhodujúceho vplyvu alebo podstatného vplyvu; konsolidovaný rozdiel je kladný alebo záporný a odpisuje sa po dobu predpokladaného používania aktív, z ktorých bude plynúť materskej spoločnosti po túto dobu úžitok, najviac však 20 rokov.

§ 4

(1) V konsolidujúcej účtovnej jednotke sa vykonáva konsolidácia týmito metódami:

a) metódou úplnej konsolidácie, pri ktorej sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú materské spoločnosti a dcérske spoločnosti,

b) metódou podielovej konsolidácie, pri ktorej sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú spoločné podniky,

c) metódou vlastného imania, pri ktorej sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú pridružené spoločnosti; táto metóda sa používa podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj pri zahrnutí spoločných podnikov do konsolidovanej účtovej závierky.

(2) Ak konsolidujúca účtovná jednotka vykonáva konsolidáciu všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku naraz, bez zostavenia konsolidovaných účtovných závierok za jednotlivé subjekty konsolidovaných celkov, považuje sa takáto konsolidácia za priamu konsolidáciu. Ak sa konsolidácia vykonáva postupne tak, že sa najprv zostavia konsolidované účtovné závierky za nižšie konsolidované celky, ktoré sa zahŕňajú do konsolidovaných účtovných závierok vyšších konsolidovaných celkov, považuje sa takáto konsolidácia za nepriamu konsolidáciu.

(3) Pri metóde úplnej konsolidácie sa v konsolidujúcej účtovnej jednotke

a) zlúčia jednotlivé rovnorodé položky súvahy a výkazu ziskov a strát konsolidovaných účtovných jednotiek v plnej výške po vykonaní priraďovacích operácií a upravovacích operácií do konsolidovanej súvahy a konsolidovaného výkazu ziskov a strát konsolidujúcej účtovnej jednotky,

b) vykonajú vylučovacie operácie medzi účtovnými jednotkami, ktoré tvoria konsolidovaný celok; vylúčia sa náklady a výnosy z účtovaných služieb a všetky vzájomné účtovné prípady vyplývajúce z finančných operácií, a to najmä

1. úrokové náklady a úrokové výnosy,

2. ostatné náklady a ostatné výnosy,

3. zisky a straty z obchodov s cennými papiermi a derivátmi,

4. prijaté a vyplatené dividendy alebo iné podiely na zisku,

5. poskytnuté úvery a prijaté úvery, prijaté vklady a poskytnuté vklady,

6. cenné papiere obstarané kúpou, ktoré sú vydané účtovnými jednotkami zahrnutými do konsolidovaného celku,

7. postúpené pohľadávky a záruky, ktoré sa na ne vzťahujú,

8. pohľadávky a záväzky vzniknuté na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,

9. nedokončené devízové operácie a finančné operácie bez kurzových rozdielov vznikajúcich z prepočtu cudzej meny na slovenskú menu,

10. účtovné prípady účtované na podsúvahových účtoch,

c) usporiada konsolidovaný rozdiel a jeho odpis (§ 3 ods. 2 písm. d), ktorý sa vykazuje v konsolidovanej účtovnej závierke znížením položky „Kladný konsolidovaný rozdiel" alebo zvýšením položky „Záporný konsolidovaný rozdiel" o prijaté dividendy alebo iné podiely na zisku dosiahnutého pred dátumom zahrnutia účtovnej jednotky do konsolidovaného celku,

d) rozdelí vlastné imanie a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia konsolidovaných účtovných jednotiek na podiel pripadajúci konsolidujúcej účtovnej jednotke a podiel pripadajúci iným vlastníkom,

e) vylúčia podiely konsolidujúcej účtovnej jednotky v konsolidovaných účtovných jednotkách a ich vlastné imanie, ktoré sa vzťahuje na tieto podiely.

(4) Pri metóde úplnej konsolidácie sa v konsolidovanej účtovnej jednotke

a) vykonajú priraďovacie operácie a upravovacie operácie individuálnej účtovnej závierky,

b) vykoná sa úprava ocenenia, ak spôsoby oceňovania v konsolidovanej účtovnej jednotke nie sú v súlade s pravidlami konsolidácie,

c) vylúčia sa dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí a dlhodobé úvery poskytnuté pobočkám v zahraničí.

(5) Pri metóde podielovej konsolidácie sa

a) jednotlivé rovnorodé položky súvahy a výkazu ziskov a strát konsolidovaných účtovných jednotiek, ktorými sú spoločné podniky, začlenia po vykonaní priraďovacích operácií a upravovacích operácií do konsolidovanej súvahy a konsolidovaného výkazu ziskov a strát konsolidujúcej účtovnej jednotky v pomernej výške zodpovedajúcej podielu konsolidujúcej účtovnej jednotky na spoločnom podniku,

b) vykonajú vylučovacie operácie,

c) usporiada konsolidovaný rozdiel a jeho odpis (§ 3 ods. 2 písm. d),

d) vylúči vlastné imanie konsolidovaných účtovných jednotiek, ktorými sú spoločné podniky, ktoré sa viaže na vylučované podiely; podiely iných vlastníkov sa nevykazujú,

e) vylúčia podiely konsolidujúcej účtovnej jednotky v konsolidovaných účtovných jednotkách, ktorými sú spoločné podniky.

(6) Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky metódou podielovej konsolidácie sa postupuje obdobne ako pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky metódou úplnej konsolidácie s tým, že vylúčenie vzájomných operácií medzi spoločným podnikom a ostatnými účtovnými jednotkami konsolidovaného celku sa predradí sumarizácii údajov individuálnych účtovných závierok konsolidujúcej účtovnej jednotky a konsolidovaných účtovných jednotiek, ktorými sú spoločné podniky.

(7) Pri metóde vlastného imania sa podiely v konsolidovaných účtovných jednotkách, ktorými sú pridružené spoločnosti ocenia v konsolidovanej súvahe konsolidujúcej účtovnej jednotky metódou vlastného imania podľa osobitného predpisu9), pričom sa vzájomné vzťahy medzi konsolidujúcou účtovnou jednotkou a konsolidovanou účtovnou jednotkou nevylučujú.

§ 5

Vymedzenie položiek konsolidovanej účtovnej závierky

(1) Položky konsolidovanej súvahy a položky konsolidovaného výkazu ziskov a strát sa usporadúvajú do tabuliek, pričom položky konsolidovanej súvahy sú usporiadané v štyroch stĺpcoch a položky konsolidovaného výkazu ziskov a strát v dvoch stĺpcoch. Sumy položiek konsolidovanej súvahy a položiek konsolidovaného výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

(2) Údaje jednotlivých položiek aktív konsolidovanej súvahy sa vykazujú v členení na

a) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú hrubé sumy (brutto) po odpočítaní sumy úprav (korekcia); sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie sú opravné položky a pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku oprávky,

b) čisté sumy (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V konsolidovanej súvahe v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu6) za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú aktíva (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) V konsolidovanej súvahe v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu6) za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) V konsolidovanom výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady za bežné účtovné obdobie a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

§ 6

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2003.

(2) Na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahuje doterajší predpis.

§ 7

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk (oznámenie č. 216/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/ 300/1995 (oznámenie č. 169/1995 Z. z.), opatrenia č. 811/1998 - sekr. (oznámenie č. 97/1998 Z. z.), opatrenia č. 2361/2000-92 (oznámenie č. 165/2000 Z. z.) a opatrenia č. 12920/ 2001-92 (oznámenie č. 372/2001 Z. z.).

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.

Ivan Mikloš, v. r. podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 6 482/2003-92
Konsolidovaná súvaha Úč. B 1-01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 6 482/2003-92
Konsolidovaná výsledovka Úč B 2-01

Príloha č. 3 k opatreniu č. 6 482/2003-92
POZNÁMKY

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 5 písm. a) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).

2) § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) § 5 ods. 5 písm. b) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).

4) § 5 ods. 1 písm. a) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).

5) § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).

7) § 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).

8) § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.

9) § 22 ods. 12 a 13 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).