Oznámenie č. 154/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 74/2003
Platnosť od 17.05.2003
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 35 ods. 2 a vykonávacia dohoda k zmluve nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 17.

154

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 146 zo 14. januára 2003 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 21. februára 2003.

Zmluva nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 35 ods. 2 a vykonávacia dohoda k zmluve nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 17.

K oznámeniu č. 154/2003 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení

Slovenská republika a Rakúska republika

v snahe upraviť vzájomné vzťahy medzi obidvomi štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície pojmov

(1) Na účely tejto zmluvy majú uvedené pojmy tento význam:

a) „právne predpisy“ – zákony, nariadenia a iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa odvetví sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 ods. 1,

b) „príslušný úrad“ –

vo vzťahu k Slovenskej republike

ministerstvá, ktoré zodpovedajú za uplatňovanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b),

vo vzťahu k Rakúskej republike

spolkoví ministri, ktorí zodpovedajú za uplatňovanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a),

c) „nositeľ“ – inštitúcia alebo orgán, ktorým patrí vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 ako celku alebo ich časti,

d) „príslušný nositeľ“ – nositeľ, u ktorého je osoba poistená v čase podania žiadosti o dávku alebo voči ktorému má alebo by mala nárok na dávku, ak by sa zdržiavala na území zmluvného štátu, v ktorom bola naposledy poistená,

e) „bydlisko“ – miesto obvyklého pobytu,

f) „pobyt“ – prechodný pobyt,

g) „doby poistenia“ – doby platenia príspevkov, doby zamestnania a doby im postavené na roveň, ktoré sa za také považujú podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov,

h) „peňažná dávka“, „dôchodok“ alebo „renta“ – peňažná dávka, dôchodok alebo renta vrátane všetkých ich častí z verejných prostriedkov, všetkých príplatkov, vyrovnávacích príspevkov a prídavkov, ako aj kapitálových vyrovnaní a platieb, ktoré sa vyplácajú ako úhrada príspevkov.

(2) Ďalšie pojmy v tejto zmluve majú význam, ktorý im prislúcha podľa príslušných právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov.

Článok 2

Vecný rozsah

(1) Táto zmluva sa vzťahuje na

a) rakúske právne predpisy o

1. nemocenskom poistení,

2. úrazovom poistení,

3. dôchodkovom poistení s výnimkou osobitného poistenia pre notariát,

4. príspevku v nezamestnanosti,

b) slovenské právne predpisy o

1. nemocenskom poistení,

2. zdravotnom poistení,

3. dôchodkovom zabezpečení s výnimkou ustanovení o bezpríspevkovom započítaní doby zamestnania v zahraničí,

4. pracovnoprávnych vzťahoch,

5. zamestnanosti.

(2) Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky právne predpisy, ktoré zahŕňajú, menia a dopĺňajú právne predpisy uvedené v odseku 1.

Článok 3

Osobný rozsah

Táto zmluva sa vzťahuje na

a) osoby, na ktoré sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného zmluvného štátu alebo obidvoch zmluvných štátov,

b) iné osoby, ak svoje práva odvodzujú od osôb uvedených v písmene a).

Článok 4

Rovnaké zaobchádzanie

(1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, pri uplatňovaní právnych predpisov jedného zmluvného štátu sú jeho štátni občania postavení na roveň štátnym občanom druhého zmluvného štátu.

(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na

a) právne predpisy obidvoch zmluvných štátov, ktoré sa týkajú pôsobenia poistencov a zamestnávateľov v orgánoch nositeľov a ich zväzov, ako aj pri vykonávaní súdnej právomoci v oblasti sociálneho zabezpečenia,

b) ustanovenia o poistnom bremene v medzištátnych zmluvách zmluvných štátov s inými štátmi,

c) právne predpisy obidvoch zmluvných štátov, ktoré sa týkajú poistenia osôb zamestnaných na zastupiteľskom úrade jedného z oboch zmluvných štátov v tretích krajinách alebo u členov takýchto zastupiteľstiev.

(3) Odsek 1 vo vzťahu k rakúskym právnym predpisom o započítavaní dôb zamestnania počas vojny alebo im na roveň postavených dôb platí len pre tých slovenských štátnych občanov, ktorí boli bezprostredne pred 13. marcom 1938 rakúskymi štátnymi občanmi.

Článok 5

Rovnosť území

(1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, nesmú sa renty, dôchodky a iné peňažné dávky s výnimkou dávok v nezamestnanosti, na ktoré je nárok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, krátiť, meniť, pozastaviť, odňať alebo zhabať z dôvodu, že oprávnená osoba má bydlisko na území druhého zmluvného štátu.

(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na

a) vyrovnávací príspevok podľa rakúskych právnych predpisov,

b) sociálny dôchodok, dôchodok manželky a zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu podľa slovenských právnych predpisov.

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

(1) Ak sa v článkoch 7 a 8 neustanovuje inak, povinnosť poistiť sa riadi sa u zárobkovo činných osôb právnymi predpismi toho zmluvného štátu, na ktorého území vykonávajú zárobkovú činnosť. Pri vykonávaní závislej zárobkovej činnosti to platí aj vtedy, ak má zamestnávateľ trvalý pobyt alebo sídlo na území druhého zmluvného štátu.

(2) Na štátnych zamestnancov a im na roveň postavené osoby sa vzťahujú právne predpisy toho zmluvného štátu, ktorého sú štátnymi zamestnancami.

Článok 7

Osobitné ustanovenia

(1) Ak je zamestnanec vyslaný podnikom so sídlom na území jedného zmluvného štátu na územie druhého zmluvného štátu, vzťahujú sa na neho až do konca 24. kalendárneho mesiaca iba právne predpisy prvého zmluvného štátu tak, akoby bol zamestnaný na jeho území.

(2) Ak je zamestnanec leteckej spoločnosti so sídlom na území jedného zmluvného štátu vyslaný na územie druhého zmluvného štátu, potom sa na neho vzťahujú právne predpisy prvého zmluvného štátu tak, akoby bol zamestnaný na jeho území.

(3) Posádka námornej lode, ako aj iné, nie dočasne zamestnané osoby na námornej lodi podliehajú právnym predpisom toho zmluvného štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví.

Článok 8

Diplomatickí a konzulárni zamestnanci

(1) Na členov diplomatických zastupiteľstiev alebo konzulárnych úradov a na súkromné služobné osoby v službách členov týchto diplomatických zastupiteľstiev alebo konzulárnych úradov, ktorí boli vyslaní na územie druhého zmluvného štátu, sa vzťahujú právne predpisy vysielajúceho zmluvného štátu.

(2) Na zamestnancov uvedených v odseku 1, ktorí nie sú vyslaní na územie druhého zmluvného štátu, sa vzťahujú právne predpisy toho zmluvného štátu, na ktorého území sú zamestnaní. Ak sú štátnymi občanmi druhého zmluvného štátu, môžu sa v priebehu troch mesiacov po nástupe do zamestnania rozhodnúť, že sa na nich budú vzťahovať právne predpisy druhého zmluvného štátu.

Článok 9

Výnimky

(1) Na žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa môžu po vzájomnej dohode príslušné úrady obidvoch zmluvných štátov dohodnúť výnimky z článkov 6 až 8, pričom sa zohľadňujú druh a okolnosti zamestnania.

(2) Ak sa na zamestnanca uvedeného v odseku 1 vzťahujú právne predpisy jedného zmluvného štátu, aj keď zamestnanie vykonáva na území druhého zmluvného štátu, právne predpisy sa použijú tak, akoby zamestnanie vykonával na území prvého zmluvného štátu.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

PRVÁ KAPITOLA

CHOROBA A MATERSTVO

Článok 10

Sčítavanie poistných dôb

Ak osoba získala doby poistenia podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, na účely posúdenia nároku na dávku a na obdobie poskytovania dávky sa tieto doby spočítajú, ak sa neprekrývajú.

Článok 11

Vecné dávky a peňažné dávky

(1) Osoba, ktorá sa pri vykonávaní zárobkovej činnosti zdržiava na území druhého zmluvného štátu a spĺňa podmienky na vznik nároku na dávku, ako aj jej rodinní príslušníci, ktorí ju sprevádzajú, majú nárok na vecné dávky na ťarchu príslušného nositeľa od nositeľa v mieste pobytu podľa právnych predpisov platných pre tohto nositeľa tak, akoby boli u neho poistení, ak si ich stav vyžaduje okamžité poskytnutie takejto dávky.

(2) V prípade podľa odseku 1 poskytnutie telesných náhrad, väčších pomôcok a iných vecných dávok značného významu závisí od súhlasu príslušného nositeľa. Súhlas nie je potrebný, ak poskytnutie dávky neznesie odklad bez toho, aby sa tým vážne neohrozil život a zdravie postihnutej osoby.

(3) V prípade podľa odseku 1 poskytuje peňažné dávky príslušný nositeľ podľa pre neho platných právnych predpisov.

(4) Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj pre rakúskych poistencov a ich rodinných príslušníkov, ktorí spĺňajú podmienky nevyhnutné na vznik nároku na dávku podľa rakúskych právnych predpisov a zdržujú sa na území Slovenskej republiky.

(5) Na účely odseku 1 sa za rodinného príslušníka podľa slovenských právnych predpisov považuje manželský partner odkázaný výživou na oprávnenú osobu a nezaopatrené deti do 25. roku veku.

(6) Odsek 1 platí primerane pre osoby, ktoré majú bydlisko na území Slovenskej republiky a sú žiakmi alebo študentmi podľa rakúskych právnych predpisov, ak sa na územie Slovenskej republiky vracajú spravidla denne, najmenej však jedenkrát týždenne.

Článok 12

Nositeľ v mieste pobytu

Vecné dávky poskytuje podľa článku 11

v Slovenskej republike

Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo inštitúcia, ktorú určia slovenské právne predpisy,

v Rakúskej republike

územná nemocenská pokladnica príslušná pre miesto pobytu oprávnenej osoby.

Článok 13

Náhrada nákladov

(1) Príslušný nositeľ uhradí nositeľovi, ktorý poskytol vecné dávky podľa článku 11, vynaložené sumy s výnimkou administratívnych nákladov.

(2) Príslušné úrady sa môžu v záujme zjednodušenia administratívnej činnosti dohodnúť na tom, že pre všetky prípady alebo určité skupiny prípadov namiesto jednotlivých vyúčtovaní nákladov použijú paušálne platby.

DRUHÁ KAPITOLA

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Článok 14

Choroby z povolania

Ak právne predpisy jedného zmluvného štátu predpokladajú, že dávky za chorobu z povolania sa poskytnú len vtedy, ak sa činnosť, ktorá mohla chorobu spôsobiť, vykonávala určitú minimálnu dobu, potom príslušný nositeľ tohto zmluvného štátu, ak to bude potrebné, zohľadní aj doby vykonávania takejto činnosti, počas ktorej sa na osobu vzťahovali právne predpisy druhého zmluvného štátu.

Článok 15

Odškodnenie chorôb z povolania

(1) Ak by sa malo odškodnenie za chorobu z povolania poskytnúť podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, plnenia sa budú poskytovať s výnimkou dôchodkov v prípade sklerogénnej pneumokoniózy len podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, na ktorého území naposledy oprávnená osoba vykonávala zamestnanie, ktoré mohlo takúto chorobu z povolania spôsobiť, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky uvedené v týchto právnych predpisoch.

(2) V prípade sklerogénnej pneumokoniózy poskytne príslušný nositeľ každého zmluvného štátu len tú časť dôchodku, ktorá zodpovedá pomeru dôb poistenia započítavaných podľa článku 17 ods. 1 podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu k celkovej dobe poistenia započítavanej podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov.

(3) Ak poberala alebo poberá osoba, ktorá má chorobu z povolania, dávky na ťarchu nositeľa jedného zmluvného štátu a uplatňuje si nárok na dávky v dôsledku zhoršenia choroby z povolania od nositeľa druhého zmluvného štátu, po tom, ako vykonávala činnosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ktorá mohla spôsobiť chorobu z povolania, v takom prípade nositeľ prvého zmluvného štátu nesie naďalej náklady na dávky bez ohľadu na zhoršený stav podľa pre neho platných právnych predpisov. Príslušný nositeľ druhého zmluvného štátu poskytne dávky vo výške rozdielu medzi dávkou, na ktorú vznikol oprávnenej osobe nárok po zhoršení zdravotného stavu, a dávkou, na ktorú by mala nárok podľa pre neho platných právnych predpisov pred zhoršením zdravotného stavu, ak by choroba vznikla podľa týchto právnych predpisov.

(4) Poskytovanie dávok podľa tretej kapitoly zostáva nedotknuté.

Článok 16

Vecné dávky a peňažné dávky

Na osobu, ktorej vznikne nárok na dávku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa primerane použijú ustanovenia článkov 11 až 13.

TRETIA KAPITOLA

STAROBA, INVALIDITA A SMRŤ (DÔCHODKY)

Článok 17

Sčítanie dôb poistenia

(1) Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dávku závisí od získania určitých dôb poistenia, príslušný nositeľ tohto zmluvného štátu, ak je to potrebné, započíta doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu tak, akoby boli získané podľa ním uplatňovaných právnych predpisov, ak sa neprekrývajú.

(2) Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu poskytovanie určitých dávok závisí od získania určitých dôb poistenia pri vykonávaní určitého povolania, na ktoré existuje osobitný systém, alebo povolania alebo určitého zamestnania, potom sa doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu zohľadnia pri poskytovaní týchto dávok len vtedy, ak boli získané v určitom systéme, pri vykonávaní toho istého povolania alebo toho istého zamestnania.

Článok 18

Doby poistenia kratšie ako jeden rok

(1) Ak doby poistenia, na ktoré sa pri výpočte dávky prihliada podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, nedosiahnu spolu 12 mesiacov, podľa týchto právnych predpisov sa dávka neposkytne. To neplatí, ak podľa týchto právnych predpisov nárok na dávku vzniká len na základe týchto dôb poistenia.

(2) Doby poistenia uvedené v odseku 1 v prvej vete sa nositeľom druhého zmluvného štátu zohľadnia pri posudzovaní vzniku, trvania a obnovenia nároku na dávku a jeho rozsahu tak, akoby to boli doby poistenia získané podľa ním uplatňovaných právnych predpisov.

Prvý diel

Dávky podľa rakúskych právnych predpisov

Článok 19

Určenie nárokov na dávky

Ak si osoba, ktorá získala doby poistenia podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, alebo jej pozostalí uplatňujú nárok na dávky, príslušný rakúsky nositeľ je povinný podľa rakúskych právnych predpisov zistiť, či má oprávnená osoba nárok na dávku po sčítaní dôb poistenia podľa článku 17 s prihliadnutím na tieto ustanovenia:

a) ak sa podľa rakúskych právnych predpisov predlžuje doba poberania dôchodku o obdobie, počas ktorého musia plynúť doby poistenia, predlžuje sa toto obdobie aj o zodpovedajúce doby poberania dôchodku podľa slovenských právnych predpisov,

b) doby poistenia vyjadrené v dňoch podľa slovenských právnych predpisov sa prepočítajú na mesiace, pričom 30 dní sa považuje za jeden mesiac, zvyšné dni sa považujú za celý mesiac.

Článok 20

Výpočet výšky dávky

(1) Ak podľa rakúskych právnych predpisov vznikne nárok na dávku aj bez použitia článku 17, príslušný rakúsky nositeľ musí výšku dávky stanoviť výlučne na základe dôb poistenia započítaných podľa rakúskych právnych predpisov.

(2) Ak podľa rakúskych právnych predpisov vzniká nárok na dávku len s použitím článku 17, príslušný rakúsky nositeľ musí výšku dávky stanoviť výlučne na základe dôb poistenia započítaných podľa rakúskych právnych predpisov s prihliadnutím na tieto ustanovenia:

a) dávky alebo časti dávok, ktorých suma nie je závislá od získanej doby poistenia, sa určia v pomere dôb poistenia k 30 rokom zohľadňovaných pri výpočte dávky podľa rakúskych právnych predpisov, maximálne však do výšky plnej sumy,

b) ak sa pri výpočte dávok v invalidite alebo pre pozostalých zohľadňujú doby po vzniku poistnej udalosti, tieto doby sa berú do úvahy len v pomere dôb zohľadňovaných pri výpočte výšky dávky podľa rakúskych právnych predpisov k dvom tretinám celých kalendárnych mesiacov po dovŕšení 16. roku veku oprávnenej osoby až po vznik poistnej udalosti, maximálne však v plnom rozsahu,

c) písmeno a) sa nevzťahuje na

1. dávky z pripoistenia,

2. dávky alebo časti dávok závislých od príjmov, ktorých účelom je zabezpečiť minimálny príjem.

Druhý diel

Dávky podľa slovenských právnych predpisov

Článok 21

Určenie nárokov na dávky a výpočet dávky

(1) Ak podľa slovenských právnych predpisov vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku len za dobu poistenia získanú podľa slovenských právnych predpisov, slovenský nositeľ vymeria takúto dávku bez ohľadu na dĺžku doby poistenia získanú podľa rakúskych právnych predpisov.

(2) Ak podľa slovenských právnych predpisov vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, dávka sa určí takto:

a) slovenský nositeľ najprv zistí, či podľa jeho právnych predpisov spĺňa príslušná osoba s prihliadnutím na súčet dôb poistenia podmienky nároku na dávku,

b) ak vznikol nárok na dávku podľa písmena a), slovenský nositeľ vypočíta najprv teoretickú sumu dávky, ktorá by osobe patrila, keby sa všetky doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov zohľadnili podľa slovenských právnych predpisov,

c) na základe teoretickej sumy dávky nositeľ vymeria dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi skutočne získanou dobou poistenia podľa slovenských právnych predpisov a celkovými dobami poistenia získanými podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov.

(3) Ak slovenský nositeľ môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov, nepoužije ustanovenie odseku 2.

(4) Priemerný mesačný zárobok, ktorý je potrebný na určenie výšky dávky, sa vypočíta podľa slovenských právnych predpisov.

(5) Ak sa poberateľovi dávky zo slovenského dôchodkového zabezpečenia vypláca súčasne dávka iného druhu z rakúskeho dôchodkového poistenia alebo podľa iných rakúskych vnútroštátnych zákonov, zníženie dávky vyplácanej zo slovenského dôchodkového zabezpečenia sa z dôvodu súbehu nevykoná.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

NEZAMESTNANOSŤ

Článok 22

Sčítanie dôb poistenia

(1) Doby poistenia získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa zohľadňujú pri posudzovaní nároku na dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak nezamestnaný v zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok na takúto dávku, za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti o túto dávku bol celkovo najmenej 26 týždňov poistený ako zamestnanec bez porušenia predpisov o zamestnávaní cudzincov.

(2) Podmienka minimálneho pracovného pomeru v dĺžke 26 týždňov, ktorá je stanovená v odseku 1, sa nevzťahuje na nezamestnaných, ktorým bolo prisľúbené zamestnanie na dlhšiu dobu, ale ich pracovný pomer sa skončil skôr ako po 26 týždňoch bez ich vlastného zavinenia, alebo ktorí sú štátnymi občanmi toho zmluvného štátu, v ktorom požiadali o priznanie dávky.

Článok 23

Doba poberania dávky

Doba poberania dávky sa skráti o čas, v ktorom nezamestnaný poberal v druhom zmluvnom štáte v priebehu posledných 12 mesiacov pred dňom podania žiadosti dávku v nezamestnanosti.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Úlohy príslušných úradov, administratívna pomoc a právna pomoc

(1) Príslušné úrady upravia vo vykonávacej dohode potrebné administratívne opatrenia.

(2) Príslušné úrady obidvoch zmluvných štátov sa budú navzájom informovať o

a) všetkých opatreniach prijatých na účely vykonávania tejto zmluvy,

b) všetkých zmenách ich právnych predpisov dotýkajúcich sa vykonávania tejto zmluvy.

(3) Pri vykonávaní tejto zmluvy si budú úrady a nositelia zmluvných štátov vzájomne pomáhať a konať tak ako pri vykonávaní svojich vlastných právnych predpisov. Táto pomoc je bezplatná.

(4) Nositelia a úrady zmluvných štátov na účely vykonávania tejto zmluvy sa môžu priamo kontaktovať medzi sebou, ako aj so zúčastnenými osobami alebo ich zástupcami.

(5) Nositelia a úrady zmluvného štátu nemôžu odmietať im predložené žiadosti a iné písomnosti z dôvodu, že sú vyhotovené v štátnom jazyku druhého zmluvného štátu.

(6) Lekárske vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú len podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a týkajú sa osôb, ktoré sa zdržujú na území druhého zmluvného štátu alebo tam majú svoje bydlisko, vykonáva na žiadosť príslušného nositeľa na jeho náklady nositeľ v mieste pobytu alebo bydliska. Ak sa lekárske vyšetrenia vykonávajú podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, vykoná ich nositeľ v mieste pobytu alebo bydliska príslušnej osoby na svoje náklady.

(7) Na právnu pomoc súdov sa vzťahujú predpisy platné pre právnu pomoc v občianskoprávnych záležitostiach.

Článok 25

Kontaktné miesta

Príslušné úrady zriadia kontaktné miesta na účely uľahčenia vykonávania tejto zmluvy, a to predovšetkým na účely zabezpečenia jednoduchého a rýchleho kontaktu medzi nositeľmi obidvoch zmluvných štátov.

Článok 26

Poplatky a overovanie

(1) Každé oslobodenie od daní, kolkov, súdnych poplatkov a registračných poplatkov za predkladané písomnosti alebo listiny alebo ich zníženie, ktoré sú stanovené právnymi predpismi jedného zmluvného štátu, sa vzťahuje aj na príslušné písomnosti a dokumenty, ktoré sa predkladajú pri vykonávaní tejto zmluvy alebo pri vykonávaní právnych predpisov druhého zmluvného štátu.

(2) Listiny, doklady a písomnosti akéhokoľvek druhu, ktoré sa musia predložiť pri vykonávaní tejto zmluvy, si nevyžadujú overenie.

Článok 27

Ochrana údajov

(1) Ak sa na základe tejto zmluvy alebo vykonávacej dohody sprostredkúvajú medzi úradmi alebo nositeľmi obidvoch zmluvných štátov osobné údaje, na sprostredkúvanie týchto údajov sa vzťahuje právna ochrana údajov poskytujúceho štátu. Na každé ďalšie postúpenie, ako aj na ukladanie do pamäťového média, na zmenu a vymazávanie týchto údajov prijímajúcim štátom sa vzťahujú právne predpisy o ochrane údajov prijímajúceho štátu. Prijímajúci štát je pritom povinný usilovať sa o to, aby v zásade zabezpečil takú úroveň ochrany, aká v konkrétnom prípade zodpovedá úrovni ochrany používanej v poskytujúcom štáte.

(2) Použitie osobných údajov na iné účely ako na účely sociálneho zabezpečenia je prípustné len so súhlasom dotknutej osoby.

Článok 28

Podávanie písomností

(1) Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa podávajú v súlade s touto zmluvou alebo s právnymi predpismi jedného zmluvného štátu úradom, nositeľom alebo iným príslušným inštitúciám jedného zmluvného štátu, považujú sa za žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré boli podané úradu, nositeľovi alebo inej príslušnej inštitúcii druhého zmluvného štátu.

(2) Žiadosť o dávku podaná podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa považuje aj za žiadosť o zodpovedajúcu dávku podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ktorá prichádza do úvahy podľa tejto zmluvy; to neplatí, ak žiadateľ výslovne požiada, aby sa vymeranie dávky pri dosiahnutí veku určeného právnymi predpismi jedného zmluvného štátu odložilo.

(3) Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa musia podať podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu úradu, nositeľovi alebo inej príslušnej inštitúcii tohto zmluvného štátu v určitej lehote, možno v tej istej lehote podať na príslušnom mieste druhého zmluvného štátu.

(4) Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky v prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 3 postúpi bezodkladne miesto, ktoré ich prijalo, buď priamo, alebo prostredníctvom kontaktných miest zmluvných štátov, príslušnému miestu druhého zmluvného štátu.

Článok 29

Platobný styk

(1) Nositelia poskytujúci dávky podľa tejto zmluvy ich môžu poskytovať oprávneným osobám v druhom zmluvnom štáte s oslobodzujúcim účinkom vo vnútroštátnej mene.

(2) Úhrady nákladov vykonávané podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v peňažnej mene toho zmluvného štátu, v ktorom má sídlo nositeľ, ktorý dávky poskytol.

(3) Prevody platieb podľa tejto zmluvy sa vykonávajú v súlade s príslušnými platobnými dohodami platnými medzi obidvomi zmluvnými štátmi v čase prevodu.

Článok 30

Výkon rozhodnutí

(1) Vykonateľné rozhodnutia vydané nositeľmi alebo inými úradmi jedného zmluvného štátu týkajúce sa príspevkov a iných pohľadávok zo sociálneho zabezpečenia, ako aj platobné výmery na dlžné poistné listiny sa uznávajú v druhom zmluvnom štáte.

(2) Uznanie možno odoprieť, len ak by to odporovalo verejnému poriadku toho zmluvného štátu, v ktorom sa má rozhodnutie alebo dokument uznať.

(3) Vykonateľné rozhodnutia a listiny uznané podľa odseku 1 sa vykonajú v druhom zmluvnom štáte. Konanie o výkon rozhodnutia sa riadi právnymi predpismi, ktoré platia v zmluvnom štáte, na ktorého území sa majú vykonať zodpovedajúce rozhodnutia vydané na vykonanie v tomto štáte. Vyhotovenie rozhodnutia alebo listiny musí byť opatrené doložkou vykonateľnosti.

Článok 31

Vyúčtovanie zálohových platieb

Ak nositeľ jedného zmluvného štátu vyplatil zálohu na dávku, môže zadržať doplatok príslušnej dávky za rovnaké obdobie, na ktorý vznikol nárok podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu. Ak nositeľ jedného zmluvného štátu za dobu, za ktorú má nositeľ druhého zmluvného štátu dodatočne poskytnúť zodpovedajúcu dávku a túto poskytol vo vyššej sume, než aká patrila, suma prekračujúca túto dávku až do výšky doplácanej sumy sa považuje za zálohu v zmysle prvej vety.

Článok 32

Náhrada škody

(1) Ak má osoba, ktorá má podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu dostať plnenie za škodu, ktorá vznikla na území druhého zmluvného štátu podľa jeho právnych predpisov, nárok voči tretej osobe na náhradu škody, tento nárok na náhradu škody prechádza na nositeľa prvého zmluvného štátu podľa pre neho platných právnych predpisov; druhý zmluvný štát tento prechod nároku na náhradu škody uzná.

(2) Ak nároky na náhradu škody týkajúce sa dávok rovnakého druhu z toho istého škodového prípadu patria podľa odseku 1 tak nositeľovi jedného zmluvného štátu, ako aj nositeľovi druhého zmluvného štátu, tretia osoba môže nároky obidvoch nositeľov uspokojiť s oslobodzujúcim účinkom platbou jednému alebo druhému nositeľovi. Nositelia sú vo vnútornom vzťahu povinní vzájomne sa vyrovnať v pomere nimi poskytovaného plnenia.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory medzi obidvoma zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy riešia, ak je to možné, príslušné úrady zmluvných štátov.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Prechodné ustanovenia

(1) Táto zmluva nezakladá žiadny nárok na dávky za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.

(2) Na určenie nároku na dávku podľa tejto zmluvy sa zohľadnia aj tie doby poistenia, ktoré boli získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.

(3) Pri použití odseku 2 sa doby poistenia získané na území Slovenskej republiky pred 27. novembrom 1961 považujú podľa rakúskych právnych predpisov o nárokoch na dávku a čakateľstve v dôchodkovom poistení na základe zamestnania v zahraničí výlučne za rakúske doby poistenia.

(4) Táto zmluva sa vzťahuje aj na poistné prípady, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti, ak sa už skôr vymerané nároky nevyrovnali kapitálovými platbami, pričom odsek 1 zostáva nedotknutý.

(5) Dávky, na ktoré vznikol nárok podľa tejto zmluvy, sa vymerajú na žiadosť oprávnenej osoby po nadobudnutí platnosti zmluvy. Ak bude žiadosť podaná do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, dávky sa poskytnú dňom nadobudnutia jej platnosti, inak odo dňa, ktorý určia právne predpisy každého z oboch zmluvných štátov.

(6) Dávky vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa znova nevymerajú.

(7) Odsek 6 sa nevzťahuje na prípady, v ktorých sa pri vymeraní dávky podľa slovenských právnych predpisov zohľadnili bezpríspevkové doby zamestnania na území Rakúskej republiky ako slovenské doby poistenia a tieto doby zamestnania sa pri vymeraní rakúskej dávky podľa odseku 5 zohľadnia ako rakúske doby poistenia. V týchto prípadoch sa musí slovenská dávka znovu vymerať podľa ustanovení tejto zmluvy. Ak je súčet takto vypočítanej slovenskej dávky a rakúskej dávky nižší ako predtým vymeraná slovenská dávka, slovenský nositeľ je povinný vypočítanú dávku zvýšiť o sumu zodpovedajúcu tomuto rozdielu.

(8) V prípadoch uvedených v odseku 7 sa primerane použije článok 31.

Článok 35

Doba platnosti

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny boli vymenené vo Viedni.

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca po dni výmeny ratifikačných listín.

(3) Článok 11 sa vzťahuje na osoby poistené podľa slovenských právnych predpisov, ktoré na území Rakúskej republiky vykonávajú zárobkovú činnosť, a na ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú, ako aj na žiakov a študentov majúcich bydlisko na území Slovenskej republiky najskôr od toho prvého kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po dátume, keď slovenská strana diplomatickou cestou oznámila, že splnila vnútroštátne legislatívne podmienky na jeho vykonávanie.

(4) Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Každý zmluvný štát môže zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou v lehote najneskôr do troch mesiacov pred koncom kalendárneho roka.

(5) V prípade vypovedania zmluvy naďalej zostanú v platnosti ustanovenia týkajúce sa nadobudnutých nárokov.

Na znak súhlasu splnomocnenci obidvoch zmluvných štátov podpísali túto zmluvu a opatrili pečaťami.

Dané v Bratislave 21. decembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Peter Magvaši v. r.

Za Rakúsku republiku:

Herbert Haupt v. r.

VYKONÁVACIA DOHODA

k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení

Podľa článku 24 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení z 21. decembra 2001 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné úrady oboch zmluvných štátov dohodli na tejto vykonávacej dohode:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definícia pojmov

Výrazy použité v tejto dohode majú rovnaký význam ako v článku 1 zmluvy.

Článok 2

Kontaktné miesta

Kontaktnými miestami podľa článku 25 zmluvy sú:

a) v Rakúskej republike

pre zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie

Hlavný zväz rakúskych sociálnych poisťovní,

pre podporu v nezamestnanosti

Krajinské pracovisko Služieb trhu práce v Dolnom Rakúsku,

b) v Slovenskej republike

pre nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie

Sociálna poisťovňa,

pre zdravotné poistenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo inštitúcia, ktorú určia slovenské právne predpisy,

pre dávky v nezamestnanosti

Národný úrad práce.

Článok 3

Úlohy kontaktných miest

(1) Kontaktné miesta plnia úlohy ustanovené v tejto dohode. Kontaktné miesta môžu pri vykonávaní zmluvy nadväzovať kontakty navzájom, ako aj so zúčastnenými osobami alebo ich splnomocnencami. Kontaktné miesta si pri vykonávaní zmluvy vzájomne pomáhajú.

(2) Kontaktné miesta dohodnú formuláre potrebné na vykonávanie tejto dohody.

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 4

Vysielanie zamestnancov, voľba právnych predpisov vysielajúceho štátu

(1) V prípadoch uvedených v článku 7 a 8 zmluvy nositeľ zmluvného štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, na základe žiadosti vystaví potvrdenie o tom, že na zamestnanca sa vo vzťahu k danému zamestnaniu vzťahujú právne predpisy vysielajúceho štátu.

(2) Potvrdenia podľa odseku 1 vystaví,

a) ak sa uplatňujú rakúske právne predpisy,

príslušná zdravotná poisťovňa,

b) ak sa uplatňujú slovenské právne predpisy,

Sociálna poisťovňa.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

PRVÁ KAPITOLA

CHOROBA A MATERSTVO

Článok 5

Sčítavanie poistných dôb

(1) Na účely článku 10 zmluvy oprávnená osoba predloží nositeľovi jedného zmluvného štátu potvrdenie o dobách poistenia, ktoré získala podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu. Na žiadosť oprávnenej osoby toto potvrdenie vydá

a) v Rakúskej republike

príslušná zdravotná poisťovňa,

b) v Slovenskej republike

pre nemocenské poistenie

Sociálna poisťovňa,

pre zdravotné poistenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo inštitúcia, ktorú určia slovenské právne predpisy.

(2) Ak oprávnená osoba potvrdenie nepredloží, príslušný nositeľ môže požiadať nositeľa druhého zmluvného štátu uvedeného v odseku 1 o vystavenie a zaslanie potvrdenia.

Článok 6

Poskytovanie vecných dávok

(1) Na účely článku 11 zmluvy oprávnená osoba na preukázanie nároku predloží nositeľovi uvedenému v článku 12 zmluvy potvrdenie príslušného nositeľa. Ak oprávnená osoba potvrdenie nepredloží, príslušný nositeľ na základe žiadosti nositeľa uvedeného v článku 12 zmluvy takéto potvrdenie vystaví dodatočne.

(2) Nositeľ uvedený v článku 12 zmluvy vykoná kontrolu chorého tak, akoby išlo o jeho vlastného poistenca. Príslušný nositeľ má byť informovaný o výsledku kontroly, ako aj o dni prijatia do nemocnice, o predpokladanej dĺžke hospitalizácie a o dni prepustenia.

(3) Vecné dávky podľa článku 11 ods. 2 zmluvy, ak sa poskytujú podľa právnych predpisov nositeľa uvedeného v článku 12 zmluvy, sú:

1. protézy, ortopedické prístroje a podporné prístroje vrátane ortopedických korzetov potiahnutých tkaninou, ďalej doplnkové dielce, príslušenstvo a nástroje,

2. ortopedická obuv zhotovená na mieru, prípadne k nej patriaca normálna neortopedická topánka,

3. čeľustné a tvárové náhrady, parochne,

4. modelové odtlačky rozličných častí tela, pomocou ktorých sa prispôsobujú pomôcky uvedené v bodoch 1 až 3,

5. očné protézy, kontaktné šošovky, zväčšovacie okuliare, ďalekohľadové okuliare,

6. načúvacie prístroje,

7. zubné protézy (fixné a snímateľné), uzatváracie protézy ústnej dutiny,

8. vozíky na prepravu chorých, invalidné vozíky, ako aj iné mechanické pohybové prostriedky,

9. náhrada a oprava predmetov uvedených v bodoch 1 až 8,

10. vodiace psy pre nevidiacich,

11. zdravotná starostlivosť poskytovaná v ozdravovniach a zotavovniach a liečebných ústavoch alebo v kúpeľoch,

12. funkčná rehabilitácia alebo rehabilitácia na výkon zamestnania,

13. všetky ostatné zdravotnícke pomôcky, pomocné prostriedky a podobné predmety, ktorých obstarávacia cena prevyšuje 250 eur alebo protihodnotu v národnej mene.

(4) Ak sa poskytli dávky podľa odseku 3 z dôvodu nevyhnutnej naliehavosti, má to nositeľ uvedený v článku 12 zmluvy neodkladne oznámiť príslušnému nositeľovi.

Článok 7

Úhrada vecných dávok pri nedodržaní ustanoveného postupu

Príslušný nositeľ uhradí vzniknuté náklady na žiadosť oprávnenej osoby podľa sadzieb platných pre nositeľa uvedeného v článku 12 zmluvy, ak sa nemohol dodržať ustanovený postup podľa článku 6 ods. 1. Nositeľ uvedený v článku 12 zmluvy poskytne príslušnému nositeľovi na jeho žiadosť potrebné informácie.

Článok 8

Poskytovanie peňažných dávok

Peňažné dávky vypláca príslušný nositeľ priamo oprávnenej osobe; článok 6 ods. 2 platí obdobne.

DRUHÁ KAPITOLA

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Článok 9

Pri poskytovaní vecných dávok podľa článku 16 zmluvy sa obdobne použijú články 6 a 7.

Článok 10

Poskytovanie peňažných dávok

Príslušní nositelia vyplácajú dôchodky a iné peňažné dávky priamo oprávneným osobám.

Článok 11

Štatistiky

Príslušní nositelia zasielajú príslušnému kontaktnému miestu raz ročne štatistiku o dôchodkoch vyplatených na územie druhého zmluvného štátu podľa článku 10. Tieto štatistiky si kontaktné miesta vymenia.

TRETIA KAPITOLA

STAROBA, INVALIDITA A SMRŤ (DÔCHODKY)

Článok 12

Spracovanie žiadostí o dávku

(1) Príslušní nositelia sa vzájomne bezodkladne informujú o žiadosti o dávku, na ktorú sa vzťahuje tretia kapitola tretej časti a ustanovenie článku 28 ods. 2 zmluvy.

(2) Príslušní nositelia sa ďalej vzájomne informujú aj o ostatných skutočnostiach rozhodujúcich na priznanie nároku na dávku; v prípade potreby priložia lekárske posudky.

(3) Príslušní nositelia sa vzájomne informujú o rozhodnutiach o priznaní nároku na dávku.

Článok 13

Vyplácanie dávok

Príslušní nositelia vyplácajú dôchodky a iné peňažné dávky priamo oprávneným osobám.

Článok 14

Štatistiky

Na dôchodky sa obdobne vzťahuje článok 11.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

NEZAMESTNANOSŤ

Článok 15

Poskytovanie dávok

V prípadoch uvedených v článkoch 22 a 23 zmluvy predloží oprávnená osoba príslušnému nositeľovi jedného zmluvného štátu potvrdenie od príslušného nositeľa druhého zmluvného štátu, v ktorom sú uvedené doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a doby poberania podpory v nezamestnanosti vyplatenej druhým zmluvným štátom. Ak oprávnená osoba potvrdenie nepredloží, kontaktné miesto jedného zmluvného štátu môže požiadať o vystavenie a zaslanie takéhoto potvrdenia kontaktné miesto druhého zmluvného štátu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Náhrada nákladov

(1) V prípadoch uvedených v článkoch 13 a 16 zmluvy sa nárok na náhradu nákladov vecných dávok uplatňuje po ukončení plnenia alebo každý kalendárny štvrťrok prostredníctvom kontaktných miest; náhrada sa vykoná v lehote dvoch mesiacov od prijatia žiadosti.

(2) Náhrada nákladov za lekárske vyšetrenia uvedené v článku 24 ods. 6 zmluvy sa refunduje po predložení vyúčtovania.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť súčasne so zmluvou a bude platná počas platnosti zmluvy.

Dané v Bratislave 21. decembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za príslušné úrady

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za príslušné úrady

Rakúskej republiky:

Herbert Haupt v. r.