Oznámenie č. 152/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií

Čiastka 72/2003
Platnosť od 14.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2003 na základe článku 13.

152

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií.

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2003 na základe článku 13.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.