Oznámenie č. 150/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 71/2003
Platnosť od 10.05.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 571/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004.

150

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná na rok 2004.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.